1 je ova kola modlitby n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Ježíšova škola modlitby PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Ježíšova škola modlitby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

1. Ježíšova škola modlitby - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

1. Ježíšova škola modlitby. Nikdo z lidí se nemodlil jako Ježíš. Jeho modlitba vede k naprostému sebedarování svému Otci. V něm je modlitba plně zjevena a plně uskutečněna . Ježíš je skutečně naším učitelem. Ježíš touží, abychom skrze něho nalezli Otce. Učil především svým příkladem .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1. Ježíšova škola modlitby' - jafari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 je ova kola modlitby

1. Ježíšova škola modlitby

Centrum pro katechezi v Olomouci 2013

nikdo z lid se nemodlil jako je
Nikdo z lidí se nemodlil jako Ježíš
 • Jeho modlitba vede k naprostému sebedarování svému Otci.
 • V něm je modlitba plně zjevena a plně uskutečněna.
 • Ježíš je skutečně naším učitelem.

Centrum pro katechezi v Olomouci 2013

je tou abychom skrze n ho nalezli otce
Ježíš touží, abychom skrze něho nalezli Otce
 • Učil především svým příkladem.
 • Jeho modlitba v učednících probouzela touhu učit se modlitbě.

Důležité je čisté srdce.

Ježíšova škola modlitby spočívá

v následování.

Skrze příklad Bůh připravuje lidské srdce k vnímavosti vůči Duchu Svatému.

Centrum pro katechezi v Olomouci 2013

je navazuje na tradici izraele
Ježíš navazuje na tradici Izraele
 • Základní modlitbou pro žida je modlitba berakah:
 • Modlitba ve společenství

- rodiny

- synagogy

- v jeruzalémském chrámě

Požehnaný jsi, Hospodine, králi světa, všemohoucí milosrdný Otče, …

Ať je velebeno tvé jméno na věky ….

Centrum pro katechezi v Olomouci 2013

berakah v sz
Berakah v SZ

Tóbit řekl: „Požehnaný buď Bůh věčně živý i jeho království.

On trestá i smilovává se; uvádí do podsvětí hluboko pod zemí i vyvádí z veliké záhuby; není nic, co by se mohlo vymknout z jeho ruky.

Vzdávejte mu chválu, synové izraelští, před pohany, protože on vás mezi ně rozptýlil.

Tam vám uvedl ve známost svou velikost. Vyvyšujte jej přede vším živým, protože je náš Pán. On je náš Bůh, on je Otec náš. On je Bůh po všechny věky.

Bude vás trestat za vaše nepravosti, ale smiluje se nad vámi všemi a vysvobodí vás ze všech pronárodů, mezi něž jste byli rozptýleni.

Až se k němu obrátíte celým svým srdcem a celou svou duší a budete před ním jednat podle pravdy, tehdy se obrátí k vám a nebude skrývat před vámi svou tvář.

Nuže, vizte, co s vámi učinil, a chvalte jej na plná ústa. Dobrořečte Pánu spravedlnosti, vyvyšujte Krále věků!

Já mu vzdávám chválu v zemi svého zajetí. Jeho sílu a jeho velikost ukazuji hříšnému pronárodu. Obraťte se, hříšníci, a čiňte před ním spravedlnost. Kdo ví, zda nenalezne ve vás zálibu a neprokáže vám milosrdenství.

Svého Boha vyvyšuji. Má duše vyvyšuje nebeského Krále a bude vždycky jásat nad jeho velikostí. (…)“ (Tob 13)

Centrum pro katechezi v Olomouci 2013

berakah v nz
Berakah v NZ

Ježíš se učil modlitbě také od své matky Marie, která

ve svém srdci rozjímala o velkých Božích činech.

„Velebí má duše Hospodina, a můj duch plesá v Bohu,

mém Spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Hle od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno

je svaté, a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení

k těm, kdo se ho bojí.

Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci

smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnů a ponížené povýšil. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil naším otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.“ (Lk 1, 46-55)

Centrum pro katechezi v Olomouci 2013

synagog ln liturgie
Synagogální liturgie
 • 1Šema Izrael + požehnání;
 • 5četba Proroků;
 • 2 modlitba chvály, díkůvzdání a proseb;
 • 3 kněžské požehnání;
 • 4 četba Tóry;
 • 6 překlad četby do lidové řeči ahomilie.

Centrum pro katechezi v Olomouci 2013

skrze syna k otci
Skrze Syna k Otci

Skrze jeho synovskou modlitbu se naše modlitba stává současně důvěrným rozhovorem s Otcem…

Ježíšova modlitba je vrcholem lidské modlitby.

Centrum pro katechezi v Olomouci 2013