N kkeltall 2005 - PowerPoint PPT Presentation

jaden
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
N kkeltall 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
N kkeltall 2005

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
N kkeltall 2005
158 Views
Download Presentation

N kkeltall 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  3. Nkkeltall 2005 Omsetning Salg av elektrisk energi: 787 Mkr Salg av nettjenester: 433 Mkr Salg av fjernvarme: 185 Mkr Avfallsmottak: 50 Mkr Total omsetning: 1 490 Mkr Resultat etter skatt: 413 Mkr Produksjon/forbruk Vannkraft: 3 791 GWh Fjernvarme: 442 GWh Forbruk i konsesjonsomrdet: 2 606 GWh Kunder Strmkunder: 82 000 Nettkunder: 90 000 Fjernvarmekunder: 2 300 Innbyggere i konsesjonsomrdet: 160 942 Ansatte Antall ansatte: 387

  4. Lys og varme i over hundre r 1901 Frste kraftverk igangsatt vre Leirfoss, "Trondhjems Elektricitetsvrk og sporvei" dannet Frste 40 r Kraftutbygging i Nidelva Etter 1940 Utbygging av Nea - Nidelvvassdraget 1960 Frste elektriske forbindelse med Sverige 1978 - 1985 Utbygging av Orklavassdraget 1982 TEVs fjernvarmevirksomhet startet 1997 Organisert som aksjeselskap 1999 Organisert som konsern 2002 TEV fr Statkraft SF som eier, etter ha vrt eid av Trondheim kommune i 100 r

  5. FJERNVARME I TRONDHEIM OG KLBU 2005

  6. konomisk resultat og investeringer for TEV Fjernvarme Samlet lpende investering fra 1982 til 2005 er om lag 1 000 Mkr Fremtidig planlagt investering inntil 1 000 Mkr mot 2020 (prisniv 2004).

  7. Fjernvarme Trondheim Oversikt varmesentraler Status 2004 Installert effekt 257 MW Heggstadmoen Heimdal Nedre Leirfoss Nidarvoll ya Marienborg Brattra Midtbyen Lilleby Dragvoll

  8. Energi levert fjernvarmenettet 1983-2005

  9. Energi levert fjernvarmenettet 2005

  10. 2 STORE UTBYGGINGSPROSJEKTER I 2005 - 2007 Nytt avfallsforbrenningsanlegg ved Heimdal varmesentral Ny varmeproduksjon p 200 GWh/r Budsjett 570 Mkr Ny fjernvarmeledning fra Heimdal til Midtbyen Ny fjernvarmeforsyning til Trondheim vest Budsjett 120 Mkr

  11. VIDERE FJERNVARMEUTBYGGING I TRONDHEIM I 2004 ble det gjennomfrt en omfattende kartlegging av utbyggingspotensiale i Trondheim Kartlagt potensiale p 150 GWh for eksistrende og planlagt bygg Ndvendig investeringsbehov p om lag 300 Mkr Mulig kt fjernvarmeforsyning fra 450 til 600 GWh til 1015

  12. SAMARBEID I STATKRAFTALLIANSEN Statkraftalliansen omfatter Agder, BKK, Skagerak og TEV. Alle disse 4 driver fjernvarmevirksomhet Total fjernvarmeproduksjon i Statkraftalliansen er i dag 700 GWh/r. Alle selskapene har mlsetting om kt fjernvarmevirksomhet Det arbeides med vurdere mulige forretningsmessige samarbeidslsninger for fjernvarmevirksomhet i Statkraftalliansen