1 / 25

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN. - Hola, boas tardes somos Árbore Consultora…. O MONTE GALEGO: O SEU VALOR, HERDANZA E FUTURO. Ignacio García José Ramón Sampedro Rubén Vidal Santiago de Compostela 2012. XUSTIFICACIÓN.

jacqui
Download Presentation

PRESENTACIÓN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PRESENTACIÓN - Hola, boas tardes somos Árbore Consultora… O MONTE GALEGO: O SEU VALOR, HERDANZA E FUTURO Ignacio García José Ramón Sampedro Rubén Vidal Santiago de Compostela 2012

 2. XUSTIFICACIÓN O sector forestal galego é un dos factores con máis potencial do rural galego e un dos mais desvalorados. Galicia ten un gran peso neste sector a nivel nacional. Produce a metade da producción madereira de España.

 3. ASPECTOS DE MAIOR INTERESE Culturalmente: estudio da gran fragmentación do territorio galego minifundista e a súa evolución cara a grandes fincas. Cambios na paisaxe rural. Económicamente: unha explotación sustentable forestal pode xerar unha economía sólida. Galicia ten grandes cualidades físicas e climáticas para isto.

 4. Demográficamente: unha mellor xestión do sector forestal pode xerar unha economía que permita fixar poboación no rural “O Gran Problema de Galicia”. A Producción forestal póde facerse na gran parte do territorio. Ecolóxicamente: o control do sector forestal podería rexerar os hábitats autóctonos que actualmente sufren un estado de presión alóctona. Unha mellor xestión forestal permitiría optimizar o control dos incendios “O Gran Problema dos Montes de Galicia”

 5. A SITUACIÓN DA GRAN MAIORÍA DOS CONCELLOS GALEGOS

 6. OBXETIVOS DE PARTIDA: caracterizar o cambio na paisaxe polas accións forestais. Centrándonos en tres concellos: Monfero, Touro e Rois. Despois de comenzar o estudio cambiamos a súa orientación. PRINCIPAL: determinar a situación do sector forestal galego. Cal é, cómo chegou a situación actual e cómo pode evolucionar nos próximos anos.

 7. Poñer en coñecemento e concienciar á xente da situación e a explotación dos montes SECUNDARIOS: Dar valor a un recurso minusvalorado en Galicia Debatir as consecuencias da situación do sector forestal: - Minifundismo. - Invasión de especies alóctonas. -Montes de man común. - O problema dos lumes. - As prácticas das empresas: herbicidas, I+D, convenios,… - O papel das administracións. -etc

 8. METODOLOXÍA O estudo vense realizando dende mediados de outubro e a súa metodoloxía pódese secuenciar en tres pasos: 1- Documentación e toma de datos. 2- Síntesis de toda a información obtida. 3-Conclusións e valoracións.

 9. OBTENCIÓN DA INFORMACIÓN Técnicas cuantitivas: - km² de superficie total. - % de superficie forestal. - % de superficie urbana. - % de superficie rural. - evolución temporal de esas superficie en el periodo a estudiar. - empresas que realicen trabajos en el municipio. - cifras de producción. - etc.

 10. Técnicas cualitativas, entrevistas: - a empresas forestais: FINSA en Santiago de Compostela, LOSAN en Curtis e Servicios Forestais Maderas Manuel Junquera Pardo en Touro. - a Unións Agrarias, Santiago de Compostela. - asociaciónsecoloxistas, Verdegaia. -persidente da mancomunidade de montes veciñais en man común de Quitáns (Urdilde, Rois). - a propietarios particulares. Razóns, intereses e conflictos.

 11. COMUNICACIÓN Creación dunhapáxina web ondevólcase a información e a valoración da mesma. www.arboreconsultora.esmiweb.es Creación duncanle en youtubeondesúbense videos relacionados e as entrevistas. http://www.youtube.com/user/arboreconsultora A través de correo electrónico: arboreconsultora@gmail.com ignacio.garcia.mera@gmail.com josito_urdilde@hotmail.com ruben.vp-90@hotmail.com

 12. IDEAS FORZA GALICIA, “O PUZZLE DA TERRA” E A SÚA INFLUENCIA: O carácter minfundista e os montes comunais son un obstáculo e unhaventaxa. - Obstáculo: tanta fragmentación resulta imposible unha boa xestión e encarece a producción. -Ventaxa: pode xerarunha concienciación social e dificulta o asentamento de empresas non galegas para a explotación forestal.

 13. “AS TRES METADES”: 1ª Galicia produce a metade da producción forestal nacional. 2ª Casi a metade das terras destinadas a producción forestal de Galicia actualmente non producen. 3ª A nosa comunidade sofre máis da metade dos incendios de España.

 14. “O GRAN VALOR DESVALORADO” O sector forestal é unhapeza clave para solucionar parte dos problemas galegos: • Capacidad de xerarunha economía sustentable e sólida. Un dos pincipais problemas dos montes é o seu estado de abandono. • Frente o despoboamento rural temos que as zoas con mellorescondicións de explotación son as máisdespoboadas, e cosecuentemente as máisabandoadas. • Gran perspectiva de futuro en biomasa, productos reciclables, novosmateriais de construcción ecolóxicos,…

 15. CONCLUSIÓN Posiblemente estamos asistindo ó primer paso de cambio forestal. Minifundismo, montes en man común, lumes, etc. Primodial a ordeación e planificación do monte. O paso das AsociaciónsForestais pode ser moi importante. Unidade de xestión, concienciación e permite unhamaiorcompetitividade. O apoio público, privado a inversión en I+D é fundamental para o desenvolvemento sustentable do forestal galego.

 16. EXPERIENCIA PERSONAL O gran descubremento do potencial e a situación dos montes galegos.

 17. DOCUMENTACIÓN Documentación digital: • Ence: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2012/03/24/ence-comprara-160000-toneladas-eucalipto-monfero-cerdido/0003_201203F24C9991.htm • Sofor: http://mediorural.xunta.es/es/areas/forestal/ordenacion/sofor/ • Ecologistas: http://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-rural-ecologistas-piden-canete-implemente-politica-forestal-estatal-fondos-europeos-20121009171858.html • Red natura : http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/12/20/00031324379179688612970.htm • Obstáculos da Rede Natura : http://www.asociacionforestal.org/articulo.asp?opcion=articulo&idarti=222 • Blog sobre o minifundismo e latifundismo: http://brasilgalicia.blogspot.com.es/ • etc Entrevistas a diversas persoas de distintas entidades. (Mellor documentación) IGN : www.ign.es (Corineland cover2006). INE: www.ine.es

 18. ¡GRAZAS A TODOS! En primeiro lugar a todas aquelas persoas que axudaron neste estudio. E en particular a vós por escoitar. Non deixedes de vistarnos!!: http://www.arboreconsultora.esmiweb.es

More Related