zarz dzanie ci g o ci dzia ania bcm renata davidson l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zarządzanie ciągłością działania (BCM) Renata Davidson PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zarządzanie ciągłością działania (BCM) Renata Davidson

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) Renata Davidson - PowerPoint PPT Presentation


 • 420 Views
 • Uploaded on

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) Renata Davidson. Agenda. Podejście procesowe do MiFID – założenia Opis metodyki analizy i modelowania procesów MiFID a Business Continuity Management Etapy budowy programu BCM Wartość dodana płynąca podejścia procesowego i programu BCM. Wpływ MiFIDu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zarządzanie ciągłością działania (BCM) Renata Davidson' - jacob


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agenda
Agenda
 • Podejście procesowe do MiFID – założenia
 • Opis metodyki analizy i modelowania procesów
 • MiFID a Business Continuity Management
 • Etapy budowy programu BCM
 • Wartość dodana płynąca podejścia procesowego i programu BCM
wp yw mifidu
Wpływ MiFIDu

Organizacja

Procesy

podej cie procesowe do mifid za o enia
Podejście procesowe do MiFID – założenia
 • Wszystkie kwestie związane z MiFID dotyczą przede wszystkim procesów i organizacji
 • Nie można zmienić czegoś, czego nie możemy zobaczyć – stąd przydatność map rzeczywistych procesów
 • Należy jednak pamiętać o własnych ograniczeniach:
  • Czas
  • Zasoby
  • Budżet
mapy proces w przydatno
Mapy procesów - przydatność
 • doskonalenie procesów biznesowych
 • Corporate Governance
 • wdrażanie „najlepszych praktyk”
 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym
 • zarządzanie zmianami
 • zarządzanie ciągłością działania
 • zarządzanie jakością
 • planowanie i mapowanie IT
 • integracja po fuzjach i przejęciach
 • wdrażanie systemów (ERP, CRM, etc.)
 • symulacje
 • IT City Planning
 • Planowanie Service Oriented Architecture
 • Budowanie strategii IT
 • wdrażanie nowych technologii
og lne wymogi organizacyjne business continuity
Ogólne wymogi organizacyjne - Business Continuity
 • DYREKTYWA 2006/73/WE
 • Artykuł 5 (Artykuł 13 ust. 2–8 dyrektywy 2004/39/WE)
 • ust. 2. Państwa członkowskie wymagają, by przedsiębiorstwa inwestycyjne ustanowiły, wprowadziły i utrzymywały systemy i procedury, które zapewniają właściwy stopień bezpieczeństwa, integralności i poufności informacji, uwzględniając przy tym charakter takich informacji.
 • ust. 3. Państwa członkowskie wymagają, by przedsiębiorstwa inwestycyjne ustanowiły, wprowadziły i utrzymywały odpowiednią politykę utrzymywania ciągłości działalności gospodarczej, której celem jest zachowanie najważniejszych danych i funkcji oraz utrzymanie usług i działalności inwestycyjnej w razie przerwy w funkcjonowaniu systemów i procedur – a jeśli nie jest to możliwe – możliwie szybkie przywrócenie takich danych i funkcji oraz możliwie szybkie wznowienie usług i działalności inwestycyjnej.
zakres bcm
Zakres BCM
 • Identyfikacja kluczowych procesów i ich zasobów
 • Analiza ryzyka
 • Analiza wpływu zdarzenia na przedsiębiorstwo (Business Impact Analysis - BIA)
  • Lista procesów krytycznych
 • Budowa Strategii Przetrwania
  • Budowa Minimalnej Akceptowalnej Konfiguracji
  • Analiza dostępnych i brakujących rozwiązań
  • Opracowanie Strategii Przetrwania (wybrane rozwiązania, harmonogram, budżet)
 • Budowa procedur awaryjnych i odtworzeniowych
 • Testowanie i aktualizacja Planu
 • Wdrożenie Planu (budowa świadomości pracowników, audyt, program szkoleń, etc.)
identyfikacja kluczowych proces w biznesowych
Identyfikacja kluczowych procesów biznesowych
 • W oparciu o:
  • Aktualny Regulamin Organizacyjny DM
  • Wiedzę i doświadczenie kierowników jednostek organizacyjnych
 • Metody:
  • Ankietowanie (szybsza, ale dająca mniej precyzyjne wyniki)
  • Pogłębione wywiady (bardziej pracochłonna, ale dająca więcej informacji)
identyfikacja kluczowych proces w biznesowych c d
Identyfikacja kluczowych procesów biznesowych c.d.
 • W oparciu o wstępnie uzgodnioną skalę krytyczności (poniższe wartości są przykładowe):
  • Brak wpływu na funkcjonowanie jednostki. Proces może zostać zawieszony do odwołania.
  • Zauważalny wpływ na funkcjonowanie jednostki. Proces może zostać wstrzymany do 48h.
  • Istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki. Proces może zostać wstrzymany do 24h.
  • Proces krytyczny. Konieczność utrzymania ciągłości lub wznowienie procesu przed upływem 4h.
analiza bia
Analiza BIA
 • Business Impact Analysis – analiza wpływu zdarzenia na przedsiębiorstwo
  • Straty policzalne
  • Straty niepoliczalne
analiza bia c d
Analiza BIA c.d.
 • Straty policzalne:
  • bezpośrednie straty finansowe (np. utrata przychodów, prowizji, etc.) + ewentualne kary (np. umowne, administracyjne, karne odsetki, etc.) + koszty dodatkowe (np. usługi zakupione na zewnątrz, praca w nadgodzinach, etc.) = maksymalna potencjalna strata.
 • Straty niepoliczalne:
  • wpływ na wizerunek instytucji
  • utrata zaufania klientów lub partnerów biznesowych
lista proces w krytycznych
Lista procesów krytycznych
 • Lista procesów krytycznych, zbudowana w oparciu o wyniki analizy BIA.
 • Wymagane jest formalne zatwierdzenie przez Zarząd listy procesów objętych planami ciągłości działania.
 • Lista procesów krytycznych definiuje zakres Planu, a tym samym zakres prac na dalszych etapach projektu.
identyfikacja kluczowych proces w biznesowych c d17

Funkcja

2

Funkcja

1

Funkcja

3

Funkcja

4

Funkcja

5

Wejście

Wyjście

Proces XYZ

Identyfikacja kluczowych procesów biznesowych c.d.
identyfikacja kluczowych zasob w
Identyfikacja kluczowych zasobów
 • Kluczowe zasoby:
  • Ludzie
  • Infrastruktura/lokalizacje
  • Systemy IT
  • Sprzęt biurowy
  • Krytyczni dostawcy i usługi zewnętrzne
  • Dokumentacja
  • Krytyczne dane kontaktowe
  • inne
identyfikacja kluczowych zasob w c d

Funkcja

2

Funkcja

1

Funkcja

3

Funkcja

4

Funkcja

5

Wejście

Wyjście

Zespół Awaryjny

Krytyczne zasoby IT

Krytyczne zasoby biurowe

Identyfikacja kluczowych zasobów c.d.
identyfikacja kluczowych zasob w c d20
Identyfikacja kluczowych zasobów c.d.
 • W wyniku tego etapu powstają:
  • Baza krytycznych pracowników
  • Baza krytycznych zasobów IT
  • Baza krytycznych dostawców i usług (w tym przegląd obowiązujących umów serwisowych i SLA)
  • Lista zasobów biurowych
  • Lista krytycznych dokumentów
  • Listy kontaktowe
 • Na tym etapie warto wdrożyć mechanizmy kontroli zmiany dla zidentyfikowanych procesów i zasobów.
analiza zagro e
Analiza Zagrożeń
 • Zagrożenia wewnętrzne:
  • Infrastruktura
  • Ludzie
  • Systemy IT
 • Zagrożenia zewnętrzne:
  • Otoczenie
  • Dostawcy i usługodawcy
  • Partnerzy
analiza zagro e c d

Funkcja

2

Funkcja

1

Funkcja

3

Funkcja

4

Funkcja

5

Wejście

Wyjście

Proces XYZ

Analiza Zagrożeń c.d.

Analiza istniejących środków kontroli (zabezpieczeń) i badanie potencjalnego wpływu zidentyfikowanych zagrożeń na poszczególne funkcje krytyczne.

budowa strategii przetrwania
Budowa Strategii Przetrwania
 • W oparciu o:
  • Formalną Listę procesów krytycznych
  • Zidentyfikowany akceptowalny poziom ryzyka
  • Najgorszy, prawdopodobny scenariusz
  • Czasy odtworzenia dla krytycznych procesów biznesowych (wynik analizy BIA)
 • Powstają:
  • Strategia Przetrwania
  • Minimalna Akceptowalna Konfiguracja (we współpracy z pracownikami Departamentu IT i kluczowymi dostawcami)
  • Szkic struktury zarządzania kryzysowego (Sztab Kryzysowy)
najgorszy prawdopodobny scenariusz
Najgorszy, prawdopodobny scenariusz
 • Utrata lub niedostępność głównej siedziby organizacji wraz z całą znajdującą się w niej infrastrukturą;
 • Niedostępność pracowników DM na poziomie 50%;
 • Zakłócenia w funkcjonowaniu transportu publicznego;
 • Dostępność rozwiązań zapasowych, w tym lokalizacji i zasobów zdefiniowanych w Minimalnej Akceptowalnej Konfiguracji
analiza dost pnych rozwi za
Analiza dostępnych rozwiązań
 • Analiza rozwiązań dostępnych w ramach organizacji
 • Analiza rozwiązań dostępnych na rynku (pod kątem spełnienia wymogów Strategii Przetrwania)
 • Analiza ekonomiczna dostępnych rozwiązań
 • Opracowanie budżetu dla propozycji rozwiązań awaryjnych
 • Wybór docelowych rozwiązań awaryjnych
opracowanie rekomendacji
Opracowanie rekomendacji
 • Projekty techniczne (w tym projekt zabezpieczenia infrastruktury IT)
 • Lista rekomendacji dotyczących:
  • Zmian organizacyjnych
  • Zmian prawnych (w zakresie umów z dostawcami i usługodawcami)
  • Wdrożenia niezbędnych środków kontroli (zabezpieczeń)
 • Harmonogram wdrożenia rekomendacji i zatwierdzenie budżetu
 • Propozycja struktury zarządzania kryzysowego
weryfikacja procedur incident management
Weryfikacja procedur Incident Management
 • Analiza istniejących procedur powiadamiania o incydentach
 • Uzupełnienie procedur o wyniki projektu (zgodnie z projektem struktury Sztabu Kryzysowego)
 • Uzupełnienie procedur w zakresie współpracy ze służbami publicznymi
 • Uzupełnienie procedur w zakresie PR i kontaktów z instytucjami/osobami o znaczeniu strategicznym
budowa procedur awaryjnych i odtworzeniowych
Budowa procedur awaryjnych i odtworzeniowych
 • Budowa procedur:
  • zespołowo, często w zespołach interdyscyplinarnych,
  • we współpracy z krytycznymi dostawcami
 • Procedury odpowiadają na pytania:
  • Kto ma wykonać dane zadanie?
  • Co należy zrobić?
  • Kiedy?
  • W jaki sposób?
produkty projektu
Produkty projektu
 • Lista procesów krytycznych
 • Raporty z Analizy Ryzyka i BIA
 • Minimalna Akceptowalna Konfiguracja (w tym baza krytycznych zasobów informatycznych)
 • Struktury Zarządzania Kryzysowego
 • Procedury powiadamiania, awaryjne i odtworzeniowe
 • Pełna dokumentacja projektu (jako baza wiedzy na temat metodologii BCP)
dodatkowe korzy ci
Dodatkowe korzyści
 • Opisanie procesowe krytycznych obszarów działalności instytucji (możliwość wykorzystania w wielu innych projektach)
 • Przygotowanie organizacji do wdrożenia Business Services Management
 • Wdrożenie systemu kontroli zmiany
 • Ułatwienie wyliczenia ROI dla inwestycji IT
 • Precyzyjne wymagania do umów SLA z dostawcami
 • Poprawa zarządzania personelem (zidentyfikowani kluczowi pracownicy)
 • Poprawa komunikacji między departamentami merytorycznymi a służbami IT
czynniki sukcesu
Czynniki sukcesu
 • Wsparcie Zarządu
 • Formalny Zespół Projektowy
 • Osoby kontaktowe w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
 • Ścisła współpraca kluczowych dostawców z Zespołem Projektowym
wymagania organizacyjne
Wymagania organizacyjne
 • Szacowana wielkość stałego Zespołu Projektowego – ok. 2-3 osób
 • Szacowana liczba osób zaangażowana w prace projektowe po stronie DM – po 1-2 osoby z każdej kluczowej jednostki organizacyjnej