update om l kemedel f r behandling vid typ 2 diabetes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Update om läkemedel för behandling vid typ 2 diabetes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Update om läkemedel för behandling vid typ 2 diabetes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Update om läkemedel för behandling vid typ 2 diabetes - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

Update om läkemedel för behandling vid typ 2 diabetes. Mats Eliasson Länsdiabetesdag 15 april 2008. Sulfonureider. Verkar genom att stimulera insulinsekretionen. Glibeklamid ges en gång per dygn en halvtimme före frukost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Update om läkemedel för behandling vid typ 2 diabetes' - jacob


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
update om l kemedel f r behandling vid typ 2 diabetes

Update om läkemedel för behandling vid typ 2 diabetes

Mats Eliasson

Länsdiabetesdag 15 april 2008

sulfonureider
Sulfonureider
 • Verkar genom att stimulera insulinsekretionen.
 • Glibeklamid ges en gång per dygn en halvtimme före frukost
 • Ge initialt låg dos, 1,75 mg glibenklamid. Öka sedan långsamt vid behov men endast upp till 3,5 mg.
 • Biverkningar –hypoglykemi, speciellt vid nedsatt njurfunktion och åldrad patient, samt viktökning
 • Sänker Hba1c cirka 1 procent

Systematic review: Comparative effectivness and safety of oral medications for type 2 diabetes. Ann Intern Med 2007;147:386

f rebygg su hypoglykemi
Förebygg SU-hypoglykemi

Reducera dosen hos äldre och vid sjukdom

Följ Hba1c regelbundet hos alla med läkemedelsbehandling mot diabetes och överväg att utsätta SU vid god glukoskontroll

Enstaka plasmaglukos är inte adekvat

metformin
Metformin
 • Ökar leverns insulinkänslighet
 • Sänker Hba1c cirka 1 procent
 • Metformin skall alltid insättas i låg dos; 500 mg x 1 i en vecka, x 2 i en vecka osv, upp till cirka 3 gram/dygn
 • Biverkningar:
  • Vanligast är GI-biverkningar. Minskar om metformin ges till maten.
  • Allvarligast är laktatacidos som är livshotande.
  • Risken för laktatacidos är ökad vid akut eller kroniskt nedsatt njurfunktion, leverinsufficiens, etylmissbruk, manifest hjärtsvikt eller hög ålder (>75 år).
  • Behandling inleds endast vid nära ”normalt” serumkreatinin som bör kontrolleras regelbundet.
metformin kontraindikationer
Metformin - kontraindikationer
 • Njursvikt (t ex 135 mol/l för män, 110 mol/l för kvinnor)
 • Akuta tillstånd som kan tänkas påverka njurfunktionen
  • diarré, kräkningar, feber, svåra infektioner och/eller hypoxi
 • Akuta eller kroniska sjukdomar som kan orsaka vävnadshypoxi
  • hjärtsvikt, respiratorisk insufficiens
 • Pågående hjärtinfarkt/koronart syndrom, planerad koronarangio
 • Leversvikt, akut alkoholförgiftning
metformin risksituationer
Metformin - risksituationer
 • Intravenös kontraströntgen påverkar njurfunktionen och försämrar eliminationen av metformin. Sätt ut vid kontraströntgen, hydrera vb, följ kreatinin några dagar efter och återinsätt sedan metformin
 • Patienten står kvar på metformin trots hög ålder och sviktande organfunktioner
 • Akut sjukdom med intorkning och njurfunktionspåverkan
 • Farmaka som negativt påverkar njurfunktion. Viktigast NSAID och ACE-hämmare
rosiglitazon avandia avandamet
Rosiglitazon (Avandia, Avandamet)
 • Minskar insulinresistensen (som metformin)
 • Minskar HbA1c cirka 1 %-enhet i monoterapi
 • Likvärdig effekt som glibenklamid
 • Inga data avseende förebyggande av diabeteskomplikationer
 • Ökad risk för hjärtinfarkt (42 %) och hjärtsvikt (100 %)JAMA 2007;298:1189
rosiglitazon
Rosiglitazon
 • Risk för vätskeretention - vid kombination med SU eller insulin, hos tidigare sviktare och de över 75 år var risken påtagligt ökad
 • Viss minskning av Hb (6-8 g/l)
 • Viktuppgång 4 kg under ett år, vätska och fett
 • Ökad risk för frakturer, ev för maculaödem
pioglitazon actos
Pioglitazon (Actos)
 • Samma effekter och sidoeffekter som rosiglitazon
 • Ingen ökad risk för hjärtinfarkt men för hjärtsvikt (40 %). I metaanalys var summan av död+infarkt+stroke något reducerad

JAMA 2007;298:1180

glitazoner f rslag till indikationer
GlitazonerFörslag till indikationer
 • Monoterapi till obesa patienter där metformin är kontraindicerat
 • Otillräcklig metabol kontroll trots maximal monoterapi av SU eller metformin:I kombination med SU och metformin
 • Relativt kontraindicerat vid insulinbehandling eller hjärtsvikt
 • Läkemedelsverket sammanfattar:
 • Effekten måttlig och ej överlägsen SU eller metformin
 • Bevis avseende långtidsnyttan för diabeteskomplikationer är ännu ej tillgängliga
 • ”Tills data från pågående långstidsstudier finns tillgängliga bedöms fortsatt återhållsamhet i förskrivningen av Actos och Avandia motiverad
alfa glukosidash mmare glucobay
Alfa-glukosidashämmare (Glucobay)
 • Akarbos hämmar hydrolysen av sammansatta kolhydrater. Detta leder till en fördröjd absorption av kolhydrater i tarmen.
 • Den blodglukossänkande effekten är något lägre än med övriga orala antidiabetika.
 • Ger inte hypoglykemi.
 • Biverkningsmässigt dominerar diarré och flatulens, låg compliance.
 • Dyrt
glukagonlik peptid 1 glp 1
Glukagonlik peptid 1 (GLP-1)
 • Inkretin – hormon som frisätts från tunntarmen vid måltid; GLP-1
 • Stimulerar insulinfrisättning, hämmar glukagonsekretion, förlångsammar ventrikeltömning och ger mättnadskänsla
 • Ger sänkning av blodsocker och HbA1c utan risk för hypoglykemi
nedbrytning av glp 1
Nedbrytning av GLP-1

DPP-4 = dipedptidylpeptidas 4

Bryter snabbt ner GLP-1

till inaktiv form

strategier f r glp 1 baserad terapi
Strategier för GLP-1-baserad terapi
 • GLP-1-receptoraktivering (”GLP-1-analoger”)Subkutana injektioner x 2, före måltid * Exenatid (Byetta)
 • DPP-4-hämningPeroral behandling, en gång dagligen, * Sitagliptin (Januvia)
 • Godkända för kombination med metformin o/e glitazoner
 • Kräver en egen insulinproduktion
effekter av glp analoger exenatid
Effekter av GLP-analoger - exenatid
 • Sänker HbA1c 1 % -enhet
 • Liten viktminskning (1,4 kg vs placebo, 4,8 kg vs insulin)
 • Tre gånger ökad risk för illamående (57%) eller kräkningar (17%), fördubblad risk för diarre
 • Åtta studier med 3100 patienter, endast en studie varade ett år, övriga 12-30 veckor. Därmed oklara långtidseffekter

Amori et al. Efficacy and safety of incretin therapy in type 2 diabetes. Systematic review and meta-analysis. JAMA 2007;298:194

effekter av dpp4 h mmare sitagliptin vildagliptin
Effekter av DPP4-hämmareSitagliptin, vildagliptin
 • Sänker HbA1c 0,7 %, vilket är sämre än andra alternativ. Vildagliptin signifikant sämre än metformin
 • Viktneutralt, mindre viktökning än SU och glitazoner men mer än metformin
 • Ingen ökad risk för illamående eller kräkningar men däremot för ÖLI , UVI och huvudvärk
 • Sexton studier, 4200 patienter, varaktighet 12-52 veckort. Oklara långtidseffekter

Amori et al. Efficacy and safety of incretin therapy in type 2 diabetes. Systematic review and meta-analysis. JAMA 2007;298:194

sammanfattning
Sammanfattning
 • Metformin är förstahandsval - för överviktiga patienter har det visats att metformin reducerar kardiovaskulär mortalitet, totalmortalitet och morbiditet.
 • Trappa upp med tillägg av glibenklamid/glipzid
 • Lägg därefter till insulin (och sätt ut SU), pioglitazon eller akarbos
 • Pioglitazon har en liten nisch vid intolerans för metformin och som tillägg när insulin är olämpligt
 • Inkretiner ska inte användas annat än av specialister fn till följd av helt ny behandlingsprincip med få patienter följda under kort tid
 • Genom rationell förskrivning av antidiabetika kan resurser avsättas till den kostnadseffektiva kardiovaskulära preventionen
ju l gre desto b ttre accord och sands
Ju lägre desto bättre?ACCORD och SANDS
 • 10,000 typ 2-diabetiker, 62 år med 10 års duration, riskfaktorer
 • Randomiserade till ”normalt” HbA1c eller 6-7% i fyra år
 • Dödlighet 1,4% vs 1,1%, NNT 300
 • Antyder att typ 2-patienter med riskfaktor för hjärtkärlsjukdom inte bör pressas lägre än 6 procent
 • Intensiv behandling av BT (systoliskt 119 mm Hg) och LDL-kolesterol (1,9 mmol/l) hos typ 2-diabetiker minskade inte hjärtkärlsjukdom över fyra år
slide19
Första riktlinjerna 1996

Uppdatering 1999

Pågående riktlinjeprojekt 2006-2009

Nationella riktlinjer för vård av diabetes

slide21
Ett beslutsstödsdokument –”nationella riktlinjer”

Medicinska och hälsoekonomiska faktadokument

En ”politikerversion”

Populärversioner för patienter/närstående

Nationella riktlinjer för God Vård