zlinskedumy.cz - PowerPoint PPT Presentation

jacob-potts
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
zlinskedumy.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
zlinskedumy.cz

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
zlinskedumy.cz
132 Views
Download Presentation

zlinskedumy.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_24_07 www.zlinskedumy.cz

 2. ekosystém • Biotické podmínky života – ekosystém. • Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti ekologie. Učivo navazuje na vědomosti žáků ze ZŠ. Následuje diskuse na toto téma. Učivo je určeno pro žáky 1. ročníku SPŠ.

 3. ekosystém • = společenstvo organismů (všechny druhy rostlin, živočichů) • spolu s abiotickým prostředím. 01

 4. Druhy ekosystémů • Vodní • Louže, rybník, řeka, moře, oceán • b) Suchozemské • Les, louka, pole, zahrada, park,….

 5. Složky ekosystému • Abiotické • Klimatické a půdní • 2. Biotické • Organismy a vztahy mezi nimi

 6. Život ekosystému • SUKCESE – vývoj ekosystému – posloupnost změn společenstev, které po sobě následují na tomtéž teritoriu. • Živá složka ekosystému se postupně přizpůsobuje neživým podmínkám a zpětně je ovlivňuje. • Př. Opuštěný rybník zarůstá rákosem, odumřelé rostliny klesají na dno, vytváří se vrstva bahna. Pokud nepřitéká voda, rybník vysychá. Na březích se uchytí nálety vrby a olše.

 7. Život ekosystému • HOMEOSTÁZE (ROVNOVÁHA) EKOSYSTÉMU • Za určitých podmínek se složité vztahy mezi organismy ustálí. • Porušení rovnováhy může způsobit např. přemnožení některého druhu, klimatické změny, činnost člověka (těžba, požár,..) • Pro každý přirozený ekosystém je charakteristické sebeobnovováníAUTOREPRODUKCE a vlastní řízení AUTOREGULACE.

 8. ŽIVOT EKOSYSTÉMU • KLIMAX • Konečná stabilní fáze přirozeného vývoje ekosystému bez vlivu člověka. • Přestane kácení lesů, sečení luk, regulace řek, vliv automobilů a průmyslu, zastaví se těžba,… • ÚKOL • Pokuste se odhadnout, jaký ekosystém by zvítězil v našich podmínkách. SMÍŠENÝ LES

 9. TYPY EKOSYSTÉMŮ: • PŘIROZENÝ (PŘÍRODNÍ) EKOSYSTÉM • Vliv člověka málo patrný • Chráněná území, horské lesy, bažiny,… • Má ustálené složení rostlin a živočichů • Bývá závislý na množství sluneční energie. • Druhově rozmanitý • Dnes jsou velice vzácné a i tak jsou poznamenány člověkem např. znečištěným ovzduším.

 10. Chráněná území ČR 02

 11. Typy ekosystémů • 2. UMĚLÝ EKOSYSTÉM • Jeho složení je udržováno člověkem • (pole, zahrada, les, přehrada,…) • Je nutno vkládat dodatkovou energii • (práce člověka, strojů, hnojení,..) • Je zde větší produkce biomasy • S dodatkovou energií se to nesmí přehánět – nadměrné množství hnojiv, postřiků, těžká mechanizace vedou ke znehodnocení půdy.

 12. Typy ekosystémů • 3. ZCELA UMĚLÝ • Lidská sídla – města • Konzumenti převažují nad producenty • Dodatková energie se získává z jiných ekosystémů • Dováží se potraviny, suroviny, paliva,….

 13. Doplňte typ ekosystému Zcela umělý Umělý 03 04

 14. Seznam citací • [01]Soubor:Giraffe standing.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giraffe_standing.jpg • [02]Soubor:CHKO+NP Czech map.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CHKO%2BNP_Czech_map.png • [03]Soubor:Sídliště Výsluní, Zahradní čtvrť a Liščí Vrch, Most.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:S%C3%ADdli%C5%A1t%C4%9B_V%C3%BDslun%C3%AD,_Zahradn%C3%AD_%C4%8Dtvr%C5%A5_a_Li%C5%A1%C4%8D%C3%AD_Vrch,_Most.jpg • [04]Soubor:Beeckestijn-02 (xndr).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Beeckestijn-02_(xndr).jpg