1 / 26

Mechanika płynów

Mechanika płynów. płyn nieruchomy. siły powierzchniowe prostopadłe do powierzchni płynu. Statyka płynów. Ciężar cieczy – siła parcia na dno:.  c. h. S. p 0 – ciśnienie zewnętrzne. Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala:.

jaclyn
Download Presentation

Mechanika płynów

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mechanika płynów

 2. płyn nieruchomy siły powierzchniowe prostopadłe do powierzchni płynu Statyka płynów

 3. Ciężar cieczy – siła parcia na dno: c h S p0– ciśnienie zewnętrzne Ciśnienie hydrostatyczne

 4. Prawo Pascala: Ciśnienie wywierane na ciecz przenosi się jednakowo we wszystkich kierunkach i  w całej objętości cieczy ma jednakową wartość . Prasa hydrauliczna Statyka płynów

 5. h1 siła parcia na górną ściankę: h2 siła parcia na dolną ściankę: siła wypadkowa: Prawo Archimedesa Na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu równa ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało.

 6. Różnica między siłą wyporu i siłą ciężkości: R    c c c R Prawo Archimedesa

 7. Pole prędkości: Zbiór wektorów prędkości dla każdego punktu cieczy (jest funkcją czasu). Linie prądu: Linie, do których równoległe są wektory prędkości. Przepływ stacjonarny: Linie prądu nie zależą od czasu. Rurki prądu: Obszar cieczy ograniczony liniami prądu. Hydrodynamika

 8. Hydrodynamika Przepływ laminarny: • Wektory prędkości są równoległe do kierunku przepływu • Linie prądu nie przecinają się i zgodne są z torami cząstek cieczy • Cząstki cieczy poruszające się wewnątrz strugi (rurki) prądu nie przecinają jej bocznych ścianek

 9. Hydrodynamika Przepływ turbulentny (burzliwy) - strugi płynu mieszają się

 10.  - współczynnik lepkości dynamicznej,  - gęstość płynu, l  - wielkość charakteryzująca rozmiary przekroju poprzecznego Re < 2300 - przepływ laminarny Re > 10000- przepływ turbulentny Liczba Reynoldsa v  - średnia dla danego przekroju prędkość płynu Liczba Reynoldsa charakteryzuje rodzaj przepływu (podane granice obszarów są umowne i zależą od cytowanych źródeł): 2300 < Re < 10000 - przepływ przejściowy (częściowo burzliwy)

 11. Płyn nieściśliwy Przez przekroje S1 i S2 przepływa ta sama objętość cieczy w tym samym czasie Równanie ciągłości Przepływ stacjonarny - wektory prędkości cieczy  zachowują stałe wartości w czasie

 12. a v2 v1 p2 p1 Równanie ciągłości p1 > p2

 13. m Równanie Bernoulliego Przepływ ustalony

 14. V· Równanie Bernoulliego | : V

 15. Ciśnienie hydrostatyczne Ciśnienie dynamiczne Ciśnienie zewnętrzne Równanie Bernoulliego

 16. Gdy h = const podciśnienie p1 v1 p2 v2 Równanie Bernoulliego v1 < v2 Efekt dyszy p1 > p2

 17. woda duża prędkość małe ciśnienie zasysanie Pompa wodna

 18. Otwór bardzo mały: Wypływ cieczy przez otwór Wzór Torricellego:

 19. Ruch cieczy lepkiej

 20. duża prędkość małe ciśnienie mała prędkość duże ciśnienie Siła nośna

 21. duża prędkość małe ciśnienie mała prędkość duże ciśnienie Siła nośna

 22. podciśnienie Jak żaglówka pływa pod wiatr?

 23. Efekt dyszy Jak żaglówka pływa pod wiatr?

 24. v1 , p1 F v2, p2 Siła Magnusa v1 < v2 p1 > p2

More Related