slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010. Milan Chrenko Eur ópska e nvironment álna agentúra. Štruktúra. Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010 ( SOER 2010 ) Zdieľaný environmentálny informačný systém - SEIS Využitie SEIS pri príprave SOER 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010' - jaclyn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010

Milan ChrenkoEurópskaenvironmentálna agentúra

trukt ra
Štruktúra

Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010 (SOER 2010)

Zdieľaný environmentálny informačný systém - SEIS

Využitie SEIS pri príprave SOER 2010

slide3

O Európskej environmentálnej agentúre

 • EEA je:
 • založená nariadením EHS
 • - nezávislý poskytovateľ informácií,
 • - analytik a posudzovateľ,
 • - budovateľ mostov medzi vedou a politikou
 • - pri výkone svojej prácezávislá od stabilných expertných sietí
 • … na podporu politických procesov a informovanie verejnosti
slide4

Tematické hodnotenie

Hodnotenie jednotlivých krajín

Pochopenie zmeny klímy

Profily jednotlivých krajín

Zmiernenie zmeny klímy

Národné a regionálne príbehy

Prispôsobenie sa zmene klímy

Biodiversita

Spoločné environmentálne témy

Land use

Land use

Využitie krajiny

Zmiernenie zmeny klímy

Soil

Pôda

Soil

Využitie krajiny

Marine and coastal environment

Morské a pobrežné prostredie

Ochrana prírody a biodiverzity

Spotreba a životné prostredie

Odpady

Materiálne zdroje a odpad

Sladké vody

Množstvo vodných zdrojov a toky

Znečistenie ovzdušia

Každá z vyššie uvedených oblastí je hodnotená každou členskou (32) a spolupracujúcou (6)krajinou EEA.

Kvalita sladkej vody

Znečistenie ovzdušia

Mestské životné prostredie

ŠtruktúraŽivotné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010 (SOER 2010)

Hodnotenie globálnych megatrendov

Sociálne megatrendy

Technologické megatrendy

Ekonomické megatrendy

Environmentálne megatrendy

Politické megatrendy

slide5

Hodnotenie jednotlivých krajín

Profily jednotlivých krajín

Národné a regionálne príbehy

Spoločné environmentálne témy

Zmiernenie zmeny klímy

Využitie krajiny

Ochrana prírody a biodiverzity

Odpady

Sladké vody

Znečistenie ovzdušia

Každá z vyššie uvedených oblastí je hodnotená každou členskou (32) a spolupracujúcou (6)krajinou EEA.

SOER 2010:geografické pokrytie

* Kosovo under UNSCR 1244/99

slide6

SOER 2010 prináša známe posolstvo: dosahujeme progres, ale nie dostatočný

„Ukazuje sa, že […] znižovanie tlakov na stav životného prostredia je vo väčšine prípadov nedostatočné – aj napriek pozitívnym trendom v niektorých oblastiach“ – SOER 1999

„Počas predchádzajúcich 30 rokov sa pre zlepšenie životného prostredia v Európe urobilo mnoho. Avšak hlavné problémy naďalej pretrvávajú.“– SOER 2005

„Environmentálna politika priniesla podstatné zlepšenia. Stále však pretrvávajú závažné problémy, ktoré, ak nebudú riešené, budú mať vážne dôsledky.“– SOER 2010

slide8

Príroda a biodiverzita

 • Natura 2000 pokrývatakmer 18 % rozlohy EU; poznatky o stave biodiverzity sa významne zlepšili
 • Pokles úbytku biodiverzity v Európe sa spomaľuje, EU však nebude schopná dosiahnuť svoj cieľ zastaviť stratu biodiverzity do roku 2010
 • Ochrana 52 % cieľových druhov definovaných v smernici o biotopoch sa nachádza v nepriaznivom stave a u 31 % bol stav neznámy
 • V súčasnosti sa v Európe nachádza viac ako 10 000 nepôvodných druhov, z ktorých 10–15 % má negatívne ekonomické a ekologické vplyvy
slide11

Väzby medzi environmentálnymi výzvami

 • Globálne megatrendy prinášajú ďalšie neistoty - mnohé mimo vplyvu Európy
 • Sociálnemegatrendy (napr.demografia, urbanizácia, zdravie)
 • Technologické megatrendy (napr. rýchlosť technologického pokroku)
 • Ekonomické megatrendy (napr. rast, dostupnosť zdrojov)
 • Environmentálne megatrendy (napr. klimatické zmeny)
 • Politické megatrendy (napr. environmentálna správa vecí verejných)
slide13

Budúce environmentálne priority:niekoľko úvah

 • Lepšia implementácia a ďalšie posilnenie súčasných environmentálnych priorít
 • Dôkladná integrácia problematiky životného prostredia do sektorových politík
 • Dôsledný manažment prírodného kapitálu a ekosystémových služieb (zvyšovanie efektívnosti zdrojov a odolnosti)
 • Transformácia smerom k zelenej ekonomike, ktorá rieši dlhodobú dostupnosť prírodného kapitálu v Európe
loha inform ci v environment lnom hodnoten a soer 2010
Úloha informácií v environmentálnomhodnotení a SOER 2010

Členské krajiny EEA

investujú značné finančné prostriedky do monitorovania a pravidelného podávania správ o životnom prostredí

využívajú najnovšie informačné technológie vrátane satelitných pozorovaní a dát v kvázi reálnom čase

... s cieľom zlepšiť informačnú bázu pre environmentálnu politiku a rozhodovanie

iniciat vy podporuj ce zdie anie inform ci
Iniciatívy podporujúce zdieľanie informácií

Existuje rad informačných politík a procesov, ktoré majú  podporovať rýchlejšie reakcie na vznikajúce výzvya kvalitnejšiu environmentálnu politiku

stru n hist ria seis
Stručná história SEIS

Prvé diskusie sa datujú do roku 1998

2008 : Oznámenie komisie “Smerom k zdieľanému environmentálnemu informačnému systému (SEIS)”

“udržať a zlepšiť kvalitu a dostupnosť informácií potrebných pre tvorbu environmentálnej politiky”

júl 2010 – Správa EU komisie o stave SEISu

December 2010 – závery environmentálnej rady ministrov

2011 – DG ENV – Príprava SEIS implementačného plánu

eur pska komisia dg env n vrh z sad pre implementa n pl n seis
Európska komisia DG ENV – návrh zásad pre implementačný plán SEIS

Príprava legislatívy zastrešujúcej zdieľanie informácií a dát na úrovni EU

Racionalizácia reportingu a „dopytu“ po dátach využívaných na prípravu a hodnotenie implementácie environmentálneho acquis

Racionalizácia a zefektívnenie infraštruktúry na zdieľanie dát a informácií

Zlepšiť dostupnosť dát podporujúcich environmentálne acquis prostredníctvom monitoringu

slide19

Príprava integrovaných environmentálnychhodnotení - prepojenie

Globálna úroveň

Európskaúroveň

Národná úroveň

...

Klíma

Miestna úroveň

Krajina

Voda

SOEhodnotenie

Tematickéhodnotenia

Note: Indicators (i.e. the toblerone‘s ‘scaffolding‘) are the basis of environmental assessments (i.e.the toblerone‘s ‘chocolate‘)

slide20

Tematické hodnotenie

Hodnotenie jednotlivých krajín

Pochopenie zmeny klímy

Profily jednotlivých krajín

Zmiernenie zmeny klímy

Národné a regionálne príbehy

Prispôsobenie sa zmene klímy

Biodiversita

Spoločné environmentálne témy

Land use

Land use

Využitie krajiny

Zmiernenie zmeny klímy

Soil

Pôda

Soil

Využitie krajiny

Marine and coastal environment

Morské a pobrežné prostredie

Ochrana prírody a biodiverzity

Spotreba a životné prostredie

Odpady

Materiálne zdroje a odpad

Sladké vody

Množstvo vodných zdrojov a toky

Znečistenie ovzdušia

Každá z vyššie uvedených oblastí je hodnotená každou členskou (32) a spolupracujúcou (6)krajinou EEA.

Kvalita sladkej vody

Znečistenie ovzdušia

Mestské životné prostredie

Štruktúra SOER 2010

Hodnotenie globálnych megatrendov

Sociálne megatrendy

Technologické megatrendy

Ekonomické megatrendy

Environmentálne megatrendy

Politické megatrendy

hodnotenie kraj n zdie anie inform ci
Hodnotenie krajín – zdieľanie informácií
 • Otestovať a implementovať proces zdieľania informácií o stave životného prostredia medzi krajinami a EEA a vice versa v súlade s princípmi SEISu
 • Otestovanie nových IT technológií (Linked data)
slide22

Ďakujem

EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark

Web: eea.europa.eu

Otázky: eea.europa.eu/enquiries

SOER 2010 je dostupná na:eea.europa.eu/soer