slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR - PowerPoint PPT Presentation

jaclyn
366 Views
Download Presentation

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR 7 ARALIK 2009

 2. SUNUM ANA HATLARI • Giriş • Mevcut Uygulama Nedir? • Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmaları • Haksız Ticari Uygulama Nedir? • Kapsamı Nedir? • Tüketici Kimdir? • Haksız Ticari Uygulamalar Nelerdir? • Haksız Ticari Uygulamaların Denetimi • Yapılması Gerekenler

 3. MEVCUT UYGULAMA NEDİR? • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (16. ve 17. maddeleri) • Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik • Reklam Kurulu Yönetmeliği

 4. MEVCUT UYGULAMA NEDİR? • Türk Ticaret Kanunu (56. ve devamı maddeler) • Aldatıcı hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı ve benzeri şekilde iktisadi rekabetin her türlü suiistimali haksız rekabettir. • İşletmeden işletmeye olan uygulamaları kapsar. • Haksız rekabetin tespiti ve durdurulması konusunda Ticaret Mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

 5. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI? • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Bazı • Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun • Tasarısı Taslağı (23. madde) • Tüketiciye Yönelik Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin Yönetmelik

 6. HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA NEDİR ? • Haksız Ticari Uygulama; • Mesleki özenin gereklerine uymayan, • Ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan veya önemli ölçüde bozma ihtimali olan • ticari uygulamalardır.

 7. KAPSAMI NEDİR ? • Haksız ticari uygulamalara ilişkin düzenlemeler sadece • işletmeden tüketiciye olan ticari uygulamaları kapsayacaktır. • Tüketiciden tüketiciye veya işletmeden işletmeye ticari • faaliyetleri kapsamamaktadır. • İşletmeden tüketiciye yönelik ticari uygulamalar; Bir mal veya • hizmetin tüketicilere tanıtımı, satışı veya tedariki ile doğrudan • bağlantılı olarak müteşebbis tarafından gerçekleştirilen eylem, • ihmal, davranış biçimi, beyan, reklam ve pazarlama da dahil • olmak üzere her türlü ticari iletişimdir.

 8. TÜKETİCİ KİMDİR • Tüketici: Mal veya hizmet piyasalarında ticari veya mesleki • olmayan amaçlarla hareket eden gerçek kişidir. • Ortalama tüketici: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararına • göre, bilgili, gözlemci, sosyal ve kültürel etkenler ile dil • sorunlarını göz önünde bulunduran tüketicidir. • Reklam ve tanıtımlarda, reklamın hitap ettiği tüketici • kesimindeki ortalama düzeydeki tüketicinin bakış açısı ve • değerlendirmesi, referans noktası olarak kabul edilecektir. • Tüketici grubunun zihinsel veya fiziksel zaafları, yaşları veya • tecrübesizlikleri dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

 9. HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR NELERDİR? • Aldatıcı Ticari Uygulamalar • Aldatıcı eylemler • Aldatıcı ihmaller • Saldırgan Ticari Uygulamalar • Saldırgan ticari uygulamalar • Taciz, cebir ve nüfuzun kötüye kullanılması • Her şartta haksız olduğu kabul edilen ticari uygulamalar • (Ekli liste – Kara liste)

 10. HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARIN DENETİMİ • İdari denetim • Haksız ticari uygulama tehlikesinin var olması halinde bunun önlenmesi, • Devam eden haksız ticari uygulamanın ortadan kaldırılması, • Etkileri devam eden haksız ticari uygulamanın tespiti • İdari yaptırım

 11. YAPILMASI GEREKENLER • Taslağın yasalaşması için çalışmalar sürdürülmektedir. • Yasalaşmasını müteakip uygulama Yönetmeliği • çıkarılacaktır.

 12. Teşekkürler… FATMA ÇAĞLAR Sanayi ve Ticaret Uzmanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü E-mail: fatma.caglar@sanayi.gov.tr