1 / 3

OCTOBER 23, 2012 Kitesurfing Barcelona

Kitesurfen is slechts een van de meest populaire sporten voor adrenaline freaks in Spanje, soms aangeduid als kiteboarding waarbij scheuren over de oceaan golven op een kleine surfplank aangedreven door niets meer dan een horse-shoe gevormde kite en de kracht van moeder natuur

jacklee12
Download Presentation

OCTOBER 23, 2012 Kitesurfing Barcelona

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. OCTOBER 23, 2012Kitesurfing Barcelona

  2. Kitesurfenis slechtseen van de meestpopulairesportenvoor adrenaline freaks in Spanje, somsaangeduidalskiteboardingwaarbijscheuren over de oceaangolven op eenkleinesurfplankaangedreven door nietsmeerdaneen horse-shoe gevormde kite en de kracht van moedernatuur. Het is snel, het is spannend en het is ooit-zo-ietsgevaarlijk! Barcelona is eenMekka van kitesurfengeworden in de afgelopenjaren, alsallerond de stad op en neerSpanje’s Costa Brava zijneenaantalstranden die perfectekitesurfenvoorwaardenbieden. Bent u klaarvoor de uitdagingzalde Tyler groep Barcelonaboekdan u kitesurflessen met eenprofessioneleinstructeurbijéén van de bestescholenaan de Costa Brava, net buiten Barcelona.

  3. Barcelona ontplofte in populariteitalseenbestemmingkitesurfen in de late noughties, dankzij de betrouwbarevlotte onshore wind en veelstrandenwaar u toegangheeft de kalme open water, evenalscomfortabeletemperaturen. Natuurlijk, al het bovenstaandeookmaken Barcelona – samen met anderenabijgelegenplaatsenaanSpanje’s Costa Brava (zoalsCastelldefels, St. Pere Pescadors, Empuriabrava, Sitges en Tarragona) – de perfecteplekvoor beginners omtelerenkitesurfen. Dat is waarom u vindteenaantalprofessionelescholenbieden kite surfen lessen, cursussen en zelfs all-inclusive kitesurfenvakantie in dezezeerregio! • Zippen over de golven met alleeneen kite en moedernatuurvoor het voortbewegen van u is eenonverslaanbare rush, en de uitdaging van lerendezetechnische sport (u moetkunnenwordenbedreven in slechtseenpaardagen met de juisteinstructeurs!) vooreenonvergetelijkevakantie in Barcelona maakt! Watmeer is de kite surfenGemeenschapeen erg leukomtehangen met, dus op hetzelfde moment als u geniet van uw lessen zult u het maken van nieuwevrienden. En danzijneraltijdModernista Barcelona’s meesterwerken, allepartijen van de nacht en smakelijkegerechtentehouden je bezigwanneer u niet de wind en de golvenvechten bent!

More Related