การพัฒนาบุคลกรด้าน
Download
1 / 29

การพัฒนาบุคลกรด้าน IC ของหอผู้ป่วย/หน่วยงาน - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

การพัฒนาบุคลกรด้าน IC ของหอผู้ป่วย/หน่วยงาน. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ทีมนำเฉพาะด้าน ( ENV, RM, HRD, MIS, PCT, MSO, NSO ฯลฯ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล. คณะกรรมการ IC. I งานด้าน การเฝ้าระวัง. V งานด้าน บริการคลินิก. IV งานด้าน วิชาการ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การพัฒนาบุคลกรด้าน IC ของหอผู้ป่วย/หน่วยงาน' - jace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การพัฒนาบุคลกรด้าน IC ของหอผู้ป่วย/หน่วยงาน


ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ทีมนำเฉพาะด้าน (ENV, RM, HRD, MIS, PCT, MSO, NSO ฯลฯ)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คณะกรรมการ IC

I งานด้าน

การเฝ้าระวัง

V งานด้าน

บริการคลินิก

 • IV งานด้าน

 • วิชาการ

 • ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 • จัดทำและทบทวนคู่มือ/แนวปฏิบัติด้าน IC

 • เผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารความก้าวหน้า ด้าน IC

 • ติดตามการปฏิบัติตามคู่มือ/แนวปฏิบัติ ด้าน IC

 • ติดตามประเมินทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

 • ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการใช้ evidence based ด้าน IC

II งานด้าน

การป้องกันและควบคุมโรค

III งานด้าน

การสอบสวนโรค


ด้านวิชาการ

งานการพยาบาล

ผ.ต.ก ผู้ดูแล IC

หอผู้ป่วย

ICWN

ฝ่ายการพยาบาล

ICN


1.การส่งเสริมความรู้

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากร

ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล


ฝ่ายการพยาบาล ICN

พัฒนาความรู้ทักษะบุคลากร และ ประเมินความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (ทั้งขององค์กร และ ตามความต้องการของงาน) ในบุคลากรทุกระดับ ทั้งบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำ

ตัวชี้วัด จำนวน/อัตราที่บุคลากรได้รับการอบรมความรู้ตาม training need


 • งานการพยาบาล

 • วิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นปัญหา

 • รวบรวมความต้องการ/ความจำเป็นในเรื่องที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะของบุคลากร

 • ส่งบุคลากรเข้าอบรม

 • Icwn

 • ประเมินการปฏิบัติความรู้ทักษะตาม ทางด้าน IC

  ของบุคลากร

 • Training need ให้ความรู้ ICWN

  ICN

 • ส่งบุคลากรเข้าอบรม


2. จัดทำ/จัดหาคู่มือ/เอกสารสื่อการเรียนการสอน

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ICC & ฝ่ายการพยาบาล ICN

จัดทำคู่มือ ได้แก่


คู่มือและแนวทางปฏิบัติในเรื่อง IC

 • การทำความสะอาด ทำลายเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อ

 • การป้องกันและควบคมการติดเชื้อแบบ Universal Precaution

 • การแยกและกำจัดขยะ

 • การป้องกันการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ

 • การแยกผู้ป่วย (Patient Isolation)

 • การป้องกันการติดเชื้อ MRSA

 • การเฝ้าระวังการติดเชื้อ (Surveillance)

 • นิยามและแผลผ่าตัดประเภทต่างๆ


คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

 • แนวปฏิบัติเรื่องการล้างมือ

 • การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ

 • การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์

 • การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน

 • แนวทางการสอบสวนโรคสุกใสโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 • การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้กาฬหลังแอ่นในบุคลากรที่สัมผัส

 • แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 • แนวปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี จากการปฏิบัติงาน


http://www.med.cmu.ac.thคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลคณะกรรมการโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

 • แนวทางการสอบสวนโรคสุกใสโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 • การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้กาฬหลังแอ่นในบุคลากรที่สัมผัส

 • แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 • แนวปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี จากการปฏิบัติงาน


 • งานการพยาบาลคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

 • ติดตามข้อมูลข่าวสารและรวบรวมแนวทางการปฏิบัติในเรื่อง IC

 • สื่อสารไปยังหน่วยงานอย่างทั่วถึง

 • Icwn

 • รวบรวมคู่มือด้าน IC

 • เจ้าหน้าที่รับทราบ


3. ศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

เพื่อดำรงประสิทธิภาพการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้อยู่บนมาตรฐานของงานวิจัย


ฝ่ายการ ฯ ศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

ICN+ QA+วิจัย

EBP


 • งานการพยาบาล ศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

 • ติดตามการปฏิบัติตาม EBPIC

 • สื่อสารไปยังหน่วยงานอย่างทั่วถึง

 • Icwn

 • EBP IC

 • การศึกษาวิจัย


การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่วางไว้การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่วางไว้

มาตรการที่ถูกละเมิดบ่อย


SP. - HWการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่วางไว้

ปัญหานี้จัดการอย่างไร

ทำการสำรวจความรู้และสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติของบุคลากร


ผลการสำรวจความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับ Hand hygiene &

Standard precautions ระหว่าง พ.ย.-ธ.ค.47
ความรู้และการปฏิบัติเรื่องความรู้และการปฏิบัติเรื่องHand Hygiene

(Pt’ based Units)


สำรวจรู้แล้วทำอะไรความรู้และการปฏิบัติเรื่อง

กรรมการศูนย์พัฒนา / PCT

DR.

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ปี 3

ชุดปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์

Patient based Units

EXT

Nurse

แจ้งข้อมูลย้อนกลับแก่ NAC ,ICS และ IC สัญจร

PN,HP

จัดการอบรม 25,29/8/2548


Lab.ความรู้และการปฏิบัติเรื่อง & Pre-clinics

ให้ข้อมูลย้อนกลับ

จัดการอบรม 18 กรกฎาคม 2548

แต่ละหน่วยงาน

เช่น งานบริการกลาง งานจ่ายกลาง

Back officeอุบัติเหตุเข็มตำเจ้าหน้าที่พยาบาล ปี 2548

 • บุคลากรของเราปฏิบัติตามมาตฐานเหล่านี้หรือไม่

 • การป้องกันและควบคมการติดเชื้อแบบมาตรฐาน

 • การแยกและกำจัดขยะ (การแยกทิ้งของมีคม)

 • แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


การสัมผัสโรค ปี 2548 meningococcal ในบุคลากร

ปี 2547 เกิด 4 ครั้ง สัมผัสโรคทั้งหมด 103 คน

ปี 2548 เกิด 4 ครั้ง สัมผัสโรคทั้งหมด 240 คน

การไม่ปฏิบัติตาม SP precautions ใช่หรือไม่

เกิดอะไรขึ้น ถึงมีผู้สัมผัสโรคมากขนาดนี้

 • ICWN / IC Team

 • แหล่งการให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องการป้องกันและควบคุม

 • แสวงหาความร่วมมือจาก HN ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

 • ปฏิบัติตามแนวทางการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้กาฬหลังแอ่นในบุคลากรที่สัมผัส


การทำลายเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อ

มีการปฏิบัติที่หลากหลายไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

มาตรฐานการทำความสะอาด ทำลายเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อ

ICWN / IC Team

ดูแลให้

ปฏิบัติตาม

ผู้ปฏิบัติ

ICN

ทำความเข้าใจ


การจัดการกับ อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ


เหนื่อยนัก....อยากพักก็รู้เหนื่อยนัก....อยากพักก็รู้

แต่ก็อยากให้สู้

อีกสักครั้ง

ร่วมแรงและร่วมพลัง

IC ก็จักยังยั่งยืน


ad