ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติพนักงานขับรถ กลุ่มที่ 3 - PowerPoint PPT Presentation

jaafar
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติพนักงานขับรถ กลุ่มที่ 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติพนักงานขับรถ กลุ่มที่ 3

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติพนักงานขับรถ กลุ่มที่ 3
120 Views
Download Presentation

ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติพนักงานขับรถ กลุ่มที่ 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติพนักงานขับรถกลุ่มที่ 3 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

  2. สมาชิก

  3. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ • ปัจจุบันการดำเนินการออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถ (รถขนส่ง) มีการดำเนินการโดย เมือจะต้องออกใบอนุญาต ประชาชนจะมาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบก โดยที่ก่อนจะออกใบอนุญาต กรมการขนส่งทางบกต้องทำหนังสือเพื่อตรวจสอบประวัติของประชาชนที่ขอออกใบอนุญาต ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบประวัติการกระทำความผิด และประวัติการอายัดใบอนุญาต และขอตรวจสอบประวัติการทำงานของพนักงานขับรถจาก บขส. และ ขสมก. ซึ่งเมื่อได้ประวัติดังกล่าวแล้ว และตรวจพบว่าประวัติถูกต้อง จึงดำเนินการออกใบอนุญาตให้กับประชาชนได้ • ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าวและสามารถให้บริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจึงจัดทำเว็บเซอร์วิสเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนี้ • กรมการขนส่งทางบก บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ

  4. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประวัติการกระทำความผิด ประวัติการอายัดใบอนุญาต • บขส. และ ขสมก. แลกเปลี่ยนข้อมูล ประวัติการทำงานของพนักงานขับรถ • วัตถุประสงค์ • กรมการขนส่งทางบก สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ โดยนำข้อมูลประวัติการกระทำความผิด ข้อมูลประวัติการอายัดใบอนุญาต จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้อมูลประวัติการทำงานของพนักงานขับรถ จาก บขส. และขสมก. มาใช้ประกอบกับการออกใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถให้กับประชาชนได้

  5. แนวทางการดำเนินงาน • พัฒนาเว็บเซอร์วิส ใน รูปแบบ REST • มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ • 1.E-R Diagram • 2.สร้างตารางข้อมูล ประกอบด้วยตารางข้อมูลดังต่อไปนี้ • ตารางข้อมูลบุคคล • ตารางข้อมูลใบอนุญาต • ตารางข้อมูลประวัติการกระทำความผิด • ตารางข้อมูลประวัติการอายัด • ตารางข้อมูลประวัติการทำงานของพนักงาน • 3.ออกแบบจอภาพ

  6. แนวทางการดำเนินงาน • 3.ออกแบบจอภาพ ประกอบด้วยจอภาพดังนี้ • ล็อกอิน • หน้าจอสำหรับอธิบายระบบ การนำไปใช้งาน และ ดาวน์โหลด • 4.พัฒนาโปรแกรม • 5.ทดสอบการใช้งาน • 6.Upload โปรแกรมขึ้นบน Server Gdi09

  7. แหล่งข้อมูล • กรมการขนส่งทางบก • ข้อมูลใบอนุญาตขับรถ • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • ข้อมูลประวัติการกระทำความผิด • ข้อมูลประวัติการอายัดใบอนุญาต • บขส. ขสมก. • ข้อมูลประวัติการทำงาน

  8. การใช้งาน • หน้าจอล็อกอิน (ชื่อโปรแกรม) • หน้าจอส่งข้อมูล (ชื่อโปรแกรม) • วิธีการใช้งาน • เว็บไซต์