usul 20 puluh usul isyrin n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
USUL 20 PULUH ( usul isyrin )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

USUL 20 PULUH ( usul isyrin ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 994 Views
 • Uploaded on

USUL 20 PULUH ( usul isyrin ). WARWICK 14 APRIL 2010. AL-FAHMU Kefahaman adalah antara asas dalam kita bertindak / beramal / berbuat . Jika faham yang benar , jelas & betul – ianya melahirkan tindakan yang benar , jelas & betul juga .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'USUL 20 PULUH ( usul isyrin )' - izzy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
usul 20 puluh usul isyrin

USUL 20 PULUH(usulisyrin)

WARWICK

14 APRIL 2010

slide2

AL-FAHMU

 • Kefahamanadalahantaraasasdalamkitabertindak / beramal / berbuat.
  • Jikafaham yang benar, jelas & betul– ianyamelahirkantindakan yang benar, jelas & betuljuga.
 • Hariini, aspekmemahami Islam ygsebenartelahdibuangdarirohummat Islam – natijah (kesan/hasil) melahirkan & membangunkan Muslim yang membesartanpatahuterkaitDeen Islam danberbuat / bertindakdarisesuatu yang bukandariajaran Islam (menimbulkanbanyakmasalah)
slide3

AL-FAHMU

 • Musuh Islam mengaturstrategilicikmengasingkanrohummatdariajaran Islam yang sebenarhinggakanyang tinggalhanyajasad/batangtubuh (hardware) yang dinamakan Muslimtetapiroh, perasaan & aqal (software) yang bukanberpijakpada Islam.
  • Bida’ah yang diwarisi – perkaraygtiadadalam agama diwarisidandipertahanakan
  • Kesanpenjajahan – sistempendidikansekular
  • Perancanganmusuh-musuh Islam.
slide4

AL-FAHMU

 • Disebabkanmasalahini – jikaadausahauntukmemperbaikidiri (individu) danmasyarakat – ianyaWAJIB bermuladgnmemperbetulkankefahamanummatsupaya ‘noktahbidayah’ (titikmula) adalahpadaasaskefahaman yang betul.
 • Disebabkanitu – menuntutilmudiwajibkankeatassetiapmukmin (bukanmasukUniversiti!)
slide6

‘Islam suruhandamenutupauratbukanmemakaitudung! Tutupdengankainguni pun takpe..’

HilalAshraf

slide7

S

I

S

T

E

M

AQAL

ROH

JASAD

slide8

S

I

S

T

E

M

Ekonomi

Politik

Sosial

Perundangan

Keluarga

dll

slide9

(A)

(B)

ISLAM

POLITIK

POLITIK

ISLAM

EKONOMI

EKONOMI

SOSIAL

SOSIAL

UNDANG

UNDANG

M

O

(D)

K

M

E

(C)

R

A

D

A

L

S

S

I

I

POLITIK

POLITIK

EKONOMI

SOSIAL

UNDANG

EKONOMI

UNDANG

SOSIAL

ISLAM

slide10

PRINSIP PERTAMA

“Islam adalahsistem yang menyeluruh, mencakupseluruhaspekkehidupan. Keranaitu, Islam adalahNegara dantanah air ataupemerintahandanumat; moral dankekuatanataukasihsayangdankeadilan; wawasandanundang-undangatauilmupengetahuandanperadilan; material dankekayaanalamataupenghasilandankekayaan; sertajihad dandakwahataupasukandanpemikiran. Sebagaimanajuga Islam adalahaqidah yang murnidanibadah yang benar, tidakkurangdantidaklebih”

slide11

IHAB berkata:-

“Sebagaihasildaripemahaman yang komprehensifdanutuhtentang Islam dalamdiriIkhwanulMusliminadalahfikrahmerekamelingkupiseluruhaspekperbaikandalamtubuhumatdantercermindidalamnyasetiapunsurdariberbagaipemikirandalamrangkaperbaikan.

Keranaitu, setiappembaharu yang ikhlasdanbersemangattinggiakanmendapatkansemuaimpiannyadalamfitrahinidanberpadulahdidalamnyaharapan-harapanparapencintaperbaikan yang telahmengenaldanmemahamitujuan-tujuannya.

slide12

ApabilafahamPRINSIPini :-

Ciripembaikandan Islam yang perluada, adalahsepertiberikut:-

DakwahSalafiah:-Mengajakkembalibersama Islam kepadasumbernya yang jernih (Al-Quran & SunnahRasul-Nya)

ThariqahSunniyah:- Membawajiwauntukmengamalkansunnah yang sucidalamsegalahal, khususnyadalammasalahaqidahdanibadahselamaadakemampuan.

slide13

HaqiqahSufiyah:-Memahamibahawaasaskebaikanadalahkesucianjiwa, kejernihanhati, amalberterusan, berpalingdariketergantunganpadamakhluk, cintakerana Allah, danketerikatankepadakebaikan.

Hai’ahSiyasiyah:-Menuntutperbaikanpemerintahan, meluruskanpersepsi yang terkaitdenganhubunganumat Islam terhadapbangsa-bangsa lain diluarnegeri, mentarbiyahbangsa agar memilikikebanggaandankemuliaan, sertamenjaganasionalismesebaikmungkin.

slide14

Jama’ahRiyadhiyah:-Memperhatikanfizikdanmemahamibenarbahawaseorangmukmin yang kuatitulebihbaikdaripadaseorangmukmin yang lemah, Nabi saw bersabda. “Sesungguhnyabadanmumempunyaihakatasdirimu (untukkamuperhatikan)”– (Fathul Bari, 4/256, nombor 1975).

Rabithah ‘IlmiyahTsaqafiyah:-Menjadikanthalabul ‘ilmsebagaikewajipanbagisetiapmuslimdanmuslimah. Dan, keranamajlis-majlispertemuanpadadasarnyaadalahtempatpengajarandanpeningkatanwawasan. Sedangkanlembaga-lembaganyaadalahtempatuntukmentarbiyahaqal, fizikdanruh.

slide15

SyirkahIqtishadiyah:-Memperhatikanpengelolaandanpendapatankekayaansebagaimanasemestinya. Inilah yang disabdakanRasulullah saw, “Sebaik-baikhartaadalahhartahalal (yang dipegang) olehseorang yang soleh”(h.r Ahmad, 4/197)

FikrahIjtima’iyah:-keranamerekasangatmenaruhperhatianpadasegala‘penyakit’ yang adadalammasyarakat Islam, berusahamenemukancarapengubatan, danmengupayakanpenyembuhanumatdarinya.

slide17

PENDIDIKAN

I

E

F

L

f

*

o

A

Y

Q

A

I

W

D

A

E

H

H

*

T

SOLAT

DLL

I

SOSIAL

*

PUASA

S

HAJI

L

EKONOMI

ZAKAT

A

M

UNDANG-UNDANG

POLITIK

AKHLAK

slide18

I

E

F

L

f

*

o

A

Y

Q

A

I

W

PENDIDIKAN

D

A

E

H

H

ZAKAT

*

T

I

*

HAJI

S

PUASA

SOSIAL

L

EKONOMI

A

SOLAT

M

UNDANG-UNDANG

AKHLAK

POLITIK

DLL

slide19

ZAKAT

SOLAT

EKONOMI

PUASA

I

E

F

L

f

*

o

A

Y

Q

HAJI

A

I

W

D

A

E

H

H

*

T

I

NAMA

*

S

L

KAD PENGENALAN

A

M

SOSIAL

PENDIDIKAN

AKHLAK

UNDANG-UNDANG

POLITIK

DLL

slide20

I

E

F

L

f

*

o

A

Y

Q

A

I

W

PENDIDIKAN

D

A

E

H

H

SOLAT

ZAKAT

*

T

I

*

PUASA

HAJI

S

SOSIAL

L

EKONOMI

A

M

UNDANG-UNDANG

AKHLAK

POLITIK

DLL

slide21

RINGKASAN

 • Fahami – Islam Yang Syumul.
 • MulakanDenganMengenal Allah, Islam Dan HakikatKehidupan.
 • BagiIndividu - SeimbangDalam‘Tarbiyah’ – Roh, Aqal Dan Jasad.
 • DalamKomuniti - MenghampiriAplikasi Yang Islam Kehendaki– Muamalat (JualBeli), Munakahat (Perkahwinan), Pendidikan (Tarbiyah), Sahsiah (Akhlak), Pakaian, Dll.
 • Kefahaman Yang Jelas & Benar – MelahirkanNatijah (kesan/hasil) Yang Allah Kehendaki.