slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Framtiden är vår viktigaste marknad Strategier och vägval för att utöka den gröna produktionen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Framtiden är vår viktigaste marknad Strategier och vägval för att utöka den gröna produktionen - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Framtiden är vår viktigaste marknad Strategier och vägval för att utöka den gröna produktionen. Sören Eriksson. Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle. Preem en viktig samhällsaktör. Raffinering. Export. Marknad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Framtiden är vår viktigaste marknad Strategier och vägval för att utöka den gröna produktionen' - ivy-mooney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Framtiden är vår viktigaste marknad Strategier och vägval för att utöka den gröna produktionen
 • Sören Eriksson
slide3
Preem en viktig samhällsaktör

Raffinering

Export

Marknad

Levererar 50 % av alla petroleumprodukter som säljs i Sverige

Total marknadsandel 30 %

Förnybara drivmedel utgjorde 12 % av Preems drivmedelsförsäljningen 2013

400 bensinstationer och 200 dieselstationer för yrkestrafik

Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet

30 % av totala raffineringskapaciteten i Skandinavien

En av Sveriges största producenter av förnybara drivmedel

Levererar 15 % av Sveriges energi

preems raffinaderier
Preems raffinaderier

De släpper ut:

20% mindre koldioxid

70% mindre kväveoxider

90% mindre svaveloxider

…per producerad mängd jämfört med medelraffinaderiet i väst Europa.

Preem levererar överskottsvärme på 457 GWh/år. Vilket motsvarar uppvärmning av 22 000 villor.

Moderna, miljö- och energieffektiva

vi tar ansvar hela v gen forskning och innovation r centrala fr gor f r oss
Vi tar ansvar hela vägen Forskning- och innovation är centrala frågor för oss

Vi tänker och utvecklar i ett globalt perspektiv

 • Shipping
 • Produktion
 • Produkter
 • Distribution
 • Slutkund
transporte r
Transporter

Ca 30 Miljoner ton/år

= 1 000 kg/sekund

 • 93% av frakterna sker med fartyg
  • - Ca 2300 fartyg anlöper våra hamnar varje år
 • Den sammanlagda sträckan för vägtransporterna motsvarar ett varv runt jorden varje dag
milj eu direktiv eu s klimatpaket f rdplan 2050
Miljö & EU-direktiv EU:s Klimatpaket –färdplan 2050
 • Förnybarhetsdirektivet 2009/28/EC samt det sk ILUCdirektivet (ändring av 98/70/EC samt 2009/28/EC)
 • Bränslekvalitetsdirektivet 98/70/EC - artikel 7a
 • ETS handel med utsläppsrätter
 • Energiskattedirektivet – status ändring av Direktiv 2003/96/EC
 • EED - Energieffektiviseringsdirektivet
 • Infra strukturdirektivet - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
 • IED – Industriemissionsdirektivet
 • Svensk färdplan 2050
 • Fossilfri fordonsflotta 2030
 • Kvotplikt
 • Införandet av SECA
 • Implementering av “Inland waterways” direktivet
drivkrafter eu s klimatpaket
Drivkrafter- EU:s Klimatpaket ?

20/20/20 – 2020

20% förnybar andel av energiförbrukningen,

Varav 10 energi % i transportbränslen per MS (land) Sverige klarade 2020 målet redan 2012.

20% energieffektivisering (9% till 2016 basår 2001-5)

20% reduktion av GHG, basår 1990

Tyvärr har det blivit fler och fler avsteg från vägen mot minskade GHG utsläpp, security of supply och landsbygdsutveckling genom fler och fler särintressen

Nytt förslag från EU-kommissionen per den 22/1 2014

EU-kommissionen föreslår 40 procents utsläppsreduktion till år 2030EU-kommissionen föreslår ett bindande mål för utsläppsreduktioner inom EU på 40 procent till 2030, jämfört med nivån 1990. Kommissionen vill ha ett mål på EU-nivå för andelen förnybar energi, 27 procent av energianvändningen år 2030. Inget mål föreslås för energieffektvisering

slide10
Ovantående utspel är delvis baserat på EU:s vitbok.

FD försöker tolka vad detta innebär för nivå gällande skatter och kvotplikt

slide11
Renewable transportation fuel

Whowillbuy?- must sell!

Mandatory

Incentive

More expensive

Spectraof solutions & applications

Limited availability

Fossil fuels still needed for transportation

Focus on feedstocks,Waste and Residues

Use of Resources

Energy efficiency

Productivity

Infrastructure

natural gas price
Natural gas price
 • Low US gas prices makes GTL:s morecompetitive
slide16
Svensk skogsindustri

Tillgången av biomassa i svensk skogsindustri ökar

och det finns nu mer skog än någonsin

Massabruken har en så stor

potential av energi i massaprocessen

att den på sikt kan ersätta en

stor del av Sveriges fossila

bränslen

slide18
Kraftigt ökad biobränsleanvändningca 40 miljoner m3 behövs till 2020 inom EU-28

Varav 1 Mm3 i Sverige

Stor risk för underskott av förnybara råvaror- samma eller olika krav på hållbarhet för samma råvara?

slide20
LPG

3%

LPG

2%

3%

LPG

24%

1,5%

Propylene

Propylene

14%

32%

Env.cl.

Gasoline

Gasoline

31%

Isome-

risation

Gasoline

18%

Env. cl.

gasoline

Gasoline

39%

Catalytic

Cracker

Diesel &

Home

heating

oil

15%

15%

41%

Env.cl.

Diesel

MK-1

Env. cl.

Diesel

MK-1

Diesel &

Home

heating

oil

SynSat

26%

Diesel

& Home

heating

oil

32%

MHC

Isocracker

43%

Sulphur

free

Diesel

Vis-

breaker

Heavy

fuel oil

6%

6%

VGO

VGO

18%

18%

18%

Heavy

Fuel oil

Heavy

fuel oil

Heavy

fuel oil

1990–1994

2002–2006

1975

1982–1988

Raffinaderiernas utveckling

Original Refinery

New Units

New Units

New Units

slide21
Förnybar bensin och förnybar diesel är en förutsättning för en fossilfri fordonsflotta och minskade koldioxidutsläpp

Andelen fordon som endast kan köra på bensin eller diesel är totalt dominerande och ökar

 • Idag går drygt 97 procent av alla fordon på bensin eller diesel
 • Nybilsregistreringen för 2013 visar en positiv trend för bensin och dieselbilar
 • E85, fordonsgas och/eller B100 säljs idag på ca 75 % av alla stationer. Men stod endast för 2,8 % av volymen 2013.
 • HVO-diesel ökade från 1,2 % till 3,2 %, 2013

Tillgängligheten på förnybara drivmedel är mycket god

Förnybara drivmedel som fungerar i dagens och morgondagens fordonsflotta är en succé

Användandet av förnybara drivmedel fortsatte att öka under 2013 och utgjorde på energibas 9,8% (8,1%) av transportbränslena. Ökningen under 2013 är en effekt av att HVO volymerna ökat från 1,2% till 3,2%. Andelen låginblandad FAME och Etanol är 3,8%. SPBI

slide22
Preem har:
 • visionen och viljan
 • de tekniska förutsättningarna
 • kompetensen
 • infrastrukturen och logistiken
 • …att göra dagens fordonsflotta fossiloberoende
preems v g i energiomst llningen
Preems väg i energiomställningen
 • Produktion
 • Miljö- och resurseffektiv tillverkning och användning
 • Uppgradering överskottsvärme
 • Vindkraftverk för elproduktion
 • CO2 avskiljning
 • Drivmedel
 • Talloljediesel - dubblar kapaciteten under 2015
 • Restprodukter från massabruk - Lignin uppgradering via befintliga hydreringsanläggningar
 • Restprodukter från övrigt skogsbruk - uppgradering
 • Nya tekniker (skSlurry Hydro Crackers ) för uppgradering av HFO till diesel och bensin
 • Ger möjlighet till samkörning av förnybart- anläggningar har börjat säljas och driftsättas inom och utanför Europa
fr n skogen till tanken
Från skogen till tanken

1

 • Råtallolja är en restprodukt som utvinns ur svartlut i massabruken.
 • SunPine i Piteå förädlar råtalloljan till råtalldiesel
 • I Preems ombyggda raffinaderi i Göteborg gör vi helt vanlig diesel av den förädlade talloljan
 • Evolution Diesel - en helt vanlig diesel som minskar utsläppen av CO2 med över 30 %. Fungerar i alla dieselfordon. I dagens och morgondagens fordonsflotta.
 • Bidrog till en minskning på 480 000 ton CO2 (motsvarar utsläpp från 216 000 personbilar) under 2013.
 • 2

3

4

evolution bara b rjan
Evolution bara början…
 • Positiva resultat med Evolution Diesel ger blodad tand
 • Samarbeten med forskning/akademi och övrig bransch
 • Forskning och utveckling i miljöteknik för fortsatt svensk export
 • Ännu grönare produktion på svenska raffinaderier
 • Stärkt samarbete för potential till en grönare vägtransportsektor
slide30
Från råtalldiesel till MK1 Evolution Diesel

RTD

Svavel & syre fria kolväten

Borttagning av

SYRE och SVAVEL

Svavelfria kolväten med låg aromathalt

GHT-prod.

GHT

Lätt gasolja

MK1 Evolution Diesel

Synsat

Lätt gasolja

Investering ca 250 MSEK i Göteborg

Borttagning av AROMATER

slide31
Total energy consumption per process step

(GJ per ton Talldiesel)

18,5

0,5

0,4

0,3

0,1

Raw material

(Forrests &

Kraft Mills, incl. transports)

SunPine

Transport SunPine to Preem

Preem

Distribution

wtw performance hydrogenated tod
WTW performance Hydrogenated TOD

WTW GHG

(g CO2eq / km)

200

Bensin &Diesel

Etanol Vete

Etanol Sockerbetor

100

Bio-diesel

Etanol Cellulosa

Talldiesel waste

Talldiesel

Etanol Sockerrör

Biogas

(4/188)

DME

(Svartlut)

0

WTW Energi (MJ / 100 km)

100

200

300

400

500

600

32

f rnybar bensin n sta steg
Förnybar bensin nästa steg
 • Fungerar i alla bensindrivna fordon
 • Bensinbilarna står för 70 % av personbilsbeståndet
 • Idag beräknas tillgången vara runt 1-2 miljoner ton lignin
 • Optimistisk men realistisk tidsplan - år 2017
slide34
Traditionellt Massabruk

Ca 30% av veden utgörs av restprodukten lignin

motsvarande 70% av energiinnehållet för Sveriges drivmedelsbehov

Lignin är en restprodukt med lågt förädlings-

värde och det dominerande ämnet i svartlut

som finns i mycket stora mängder inom massa-

industrin.

Den används för att elda i sodapannan för att

generera värme och el

Det finns stora ligninöverskott i massaprocessen.

Ett minskat överskott - ökar massaproduktionen.

Detta överskott av lignin skulle i framtiden kunna halvera

Sveriges beroende av fossila drivmedel.

Massaved

f rdelar med f rnybar diesel och bensin
Fördelar med förnybar diesel och bensin
 • Det finns en stor råvarupotential i restprodukter från den svenska skogen och jordbruket
 • ”Security of supply”- minskar Sveriges behov av fossilråolja
 • Ger gröna arbetstillfällen i glesbygd
 • Innovation föder innovation, ger ny affärsmöjligheter
 • Jämförelsevis låga investeringskostnader i produktionen
 • Fungerar i befintlig fordonsflotta, gamla som nya fordon, personfordon som tung trafik
 • Fungerar i dagens infrastruktur
slide38
Spelreglerna bör grunda sig på följande parametrar:

Premiering av växthusgasreducerande egenskaper, garantera att de biodrivmedel som används är de som ger högst klimatnytta för pengarna, dvs ett biodrivmedel med bättre växthus- och hållbarhetsprestanda skall premieras gentemot ett biodrivmedel med sämre växthus- och hållbarhetsprestanda.

Preem kan inte nog understryka att vikten av att styrmedel för biodrivmedel bör fokusera på hållbarhet och faktisk klimatprestanda snarare än råvara, produktionsteknik eller s.k. generationstillhörighet.

En kombination av morot och piska behövs:

Lagstiftning, till exempel en stegrande ambitiös kvotplikt som ger en garanterad lägsta nivå för andelen förnybara drivmedel.

Massbalansprincipen bör råda för att nå bästa möjliga miljöeffekt på mest hållbara sätt

Incitament för de som vill vara bättre än lagstiftningen.

Konsumentbeteende - tydliga incitament för konsument vid pumpen

r varor utvunna ur samma produkt b r behandlas likv rdigt
Råvaror utvunna ur samma produkt bör behandlas likvärdigt

Samma råvara ger i stort sett samma klimatprestanda, oberoende form. Flytande produkter diskrimineras, genom att olika regelverk gäller beroende på råvarans aggregationstillstånd.

Massbalansprincipen

Svartlut från massaindustri

 • För att massbalansprincipen ska börja gälla behöver en ändring göras i ”Lagen om skatt på energi”:
  • Stryk krav på ”fysisk spårbarhet” för gröna molekyler och ge bolagen fri dispositionsrätt – mot uppvisande av fullgod dokumentation som styrker ingående råvaras hållbarhet och volym
  • Det viktigaste är att tillförseln av ”gröna molekyler” till systemet motsvarar den volym som också tankas – inte exakt var i systemet de tas ut

Olika regelverk

slide40
Preem Evolution (nedan Diesel)
 • The future is Identical Gasoline and Diesel molecules, as if based upon fossil crude oil, produced from accepted renewable feedstock's
 • A fuel accepted by todays and tomorrows vehicle fleet.
ad