Download
memduh evket esendal zel ya am n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Memduh Şevket Esendal özel yaşamı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Memduh Şevket Esendal özel yaşamı

Memduh Şevket Esendal özel yaşamı

926 Views Download Presentation
Download Presentation

Memduh Şevket Esendal özel yaşamı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MemduhŞevketEsendalözel yaşamı

  2. Rumeligöçmenlerindenbirçiftçininoğluolarak, 29 Mart 1883 günüÇorlu'dadoğdu. • Savaşkoşullarınedeniyleeğitiminitamamlayamadıve Edirne Rüştiyesi'ni (bugünkü Edirne Lisesi) terketmekzorundakaldı. • ÇocukluğundadoktorolmakisteyenEsendal, 1900'de gümrükmemuruolarakhayata atıldı;1907'de babasınınölümüüzerineailesiningeçimyükünüüstlenmekzorundakaldı. • Balkan Savaşı'nınbaşlamasıüzerineaileİstanbul'agöçtü, savaştansonrayenidenÇorlu'yadöndü.

  3. MemduhŞevket, 1906`da o zamanlargizlibirdernekolanİttihatveTerakkiCemiyeti'neüyeolmuştu; • İlköykülerinibuyıllardaçeşitlidergivegazetelerde M.S.E., Mustafa Yalınkat, M. Oğulcuk, İstemenoğlugibitakmaadlarlayayımladı. • Mütarekeyıllarındahakkındatutuklamakararıçıkmasınedeniyleİtalya'yakaçanMemduhŞevketBey, İzmir'inişgali'ndensonrayurdadöndüveAnadolu'yageçerekmillimücadeleyekatıldı.

  4. BaküElçiliği • MeslekGazetesi • TahranElçiliği • KabilElçiliği, • Milletvekilliği

  5. Son yılları • Son yıllarınıöyküleriniyazmak, yapıtlarınıderleyipkitaplaştırmaklageçirenEsendal, 1946yılında on yediöyküyazmıştır. 1952'ye kadarçeşitlidergilerdeyayımlananöyküleriyleününügenişletti. • YazarınAyaşlıveKiracılarıadlıeseri 1946 CHP Roman Yarışması'ndaödülkazanmıştır. Eser, cumhuriyetin ilk yıllarındakiAnkara'danbirkesitsunmaktadır. • 16 Mayıs1952'de hayatınıkaybetti.

  6. TEŞEKKÜRLER...