Download
k resel evre fonu gef ve ulusal d zeyde koordinasyon faaliyetleri n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KÜRESEL ÇEVRE FONU (GEF) ve Ulusal Düzeyde Koordinasyon Faaliyetleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
KÜRESEL ÇEVRE FONU (GEF) ve Ulusal Düzeyde Koordinasyon Faaliyetleri

KÜRESEL ÇEVRE FONU (GEF) ve Ulusal Düzeyde Koordinasyon Faaliyetleri

210 Views Download Presentation
Download Presentation

KÜRESEL ÇEVRE FONU (GEF) ve Ulusal Düzeyde Koordinasyon Faaliyetleri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KÜRESEL ÇEVRE FONU (GEF)veUlusal Düzeyde Koordinasyon Faaliyetleri

 2. GEF Politik Odak Noktası Memduh Aslan AKÇAY Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür GEF İdari Odak Noktası Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar

 3. Politik Odak Noktanın Görevleri • GEF’e ilişkin idari konular ile ilgili doküman ve yazışmaları Sekretarya’dan temin ederek ilgili paydaşlara iletmek, • GEF’in yönetimine ilişkin hususlarda Hükümetin görüş ve önerilerini Sekretarya’ya sunmak, • Bölgedeki diğer ülkeler ve bölgeyi temsil eden Konsey Üyesi ülke için temas noktası görevini üstlenmek, • GEF’in yönetimine ilişkin konularda ulusal temas noktası görevini üstlenmek, GEF faaliyetleri konusunda küresel çevre sözleşmelerinin odak noktalarını ve diğer paydaşları bilgilendirmek ve GEF’in yönetimine ilişkin konularda ülke düzeyindeki görüşmeler için kolaylaştırıcı rolünü üstlenmek, • GEF kaynak artırımlarına ülkemizin katılımına ilişkin politikaları belirlemek, GEF kaynak artırımı toplantılarında ülkemizi temsil etmek.

 4. İdari Odak Noktanın Görevleri • Ülkedeki GEF ile ilgili teklif ve faaliyetlerin küresel çevre sözleşmeleri altında ülke önceliklerine ve taahhütlerine uygun olmasını sağlamak, • GEF idari konularında ülke düzeyinde yapılan müzakerelerde kolaylaştırıcı olmak, • Ülke önceliklerini karşılayan proje fikirlerini desteklemek ve onaylamak, • Projelerin uygulanması dahil GEF faaliyetleri hakkında geri besleme sağlamak

 5. İdari Odak Nokta ve Sekretarya • Çevre ve Orman Bakanlığı • Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı • Dış Kaynaklı Projeler Şube Müdürlüğü • 1 Şube Müdürü • 5 Teknik Eleman

 6. Çevre Sözleşmeleri Odak Noktaları GEF, 4 Uluslararası Çevre Sözleşmesinin finansal mekanizması • BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Ulusal Odak Noktası ÇOB, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü • BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal Odak Noktası - ÇOB, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü • BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Ulusal Odak Noktası - ÇOB, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü

 7. İdari Odak Noktanın Çalışmaları • GEF prosedürlerini ve stratejilerini izleme • GEF Alt Bölgesel Çalıştaylarına katılım sağlama, • GEF’in prosedürleri ve stratejileri ile ilgili dokümanların temini ve tercümesi • Proje hazırlama sürecine katılım sağlama ve onay verme • Uygulanmakta olan projeleri izleme • GEF ile ilgili gelişmeler konusunda ilgili Kurum/Kuruluş ve paydaşları bilgilendirme, • Proje envanteri ve takip

 8. Proje Hazırlama ve Onay Süreci • Proje hazırlama sürecine katılım sağlamak, • Projelerin, GEF öncelikleri ve ülke önceliklerine uygun olup olmadığını kontrol etmek, • Projeleri, Bakanlığımızın ilgili teknik birimlerinin ve diğer ilgili kurum/kuruluşların görüşüne sunmak, • Bakanlığımızın ilgili teknik birimleri ile Kurum/Kuruluşların görüşleri olumlu ise projeye onay vermek, olumlu değilse projenin revize edilmesini sağlamak ya da projeyi reddetmek, • Onay verilen projeyi, Uygulayıcı Kuruluşlar aracılığı ile GEF’e sunmak ve her aşamasını takip etmek,

 9. Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler • Mayıs 2005 – UNEP’ten gelen uzman tarafından GEF ve UNEP hakkında Bakanlığımız teknik personelinin bilgilendirilmesi • Mayıs 2006 – Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı tarafından GEF prosedürleri ve stratejileri hakkında Bakanlığımız teknik elemanlarının bilgilendirilmesi • 26-27 Haziran 2006 – 1. GEF Ulusal Diyalog Çalıştayı’nın düzenlenmesi (GEF konusunda bilinç artırmanın yanı sıra BÇ ve İD odak alanlarında ulusal önceliklerin tespit edilmesi)

 10. Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler • Haziran 2006 - GEF ve Kaynak Tahsisi Sistemi (RAF) hakkında Bakanlık üst düzey yöneticilerini bilgilendirme toplantısı • Temmuz 2006 – RAF kapsamında Proje Değerlendirme Komitesinin kurulması • Eylül 2006 – İdari Odak Noktanın onayına sunulan projelerin önceliklendirilerek GEF’e sunulması

 11. Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Şubat 2009 – Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi’nin uygulamaya başlaması 23 Haziran 2009 Eğitim 20-22 Ekim 2009 Bölgesel Tanıtım Toplantıları (Adana) SGP Ulusal Yönlendirme Komitesi’ne katılım sağlanması

 12. İLETİŞİM Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Dış Kaynaklı Projeler Şube Müdürlüğü Tel: 0 312 207 54 04 207 54 42 - 207 54 43 207 54 45 – 207 54 46 207 54 24 Faks: 0 312 207 54 54

 13. TEŞEKKÜRLER