royal project foundation n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Royal Project Foundation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Royal Project Foundation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Royal Project Foundation - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

โครงการระบบการตามสอบผลผลิตผัก มูลนิธิโครงการหลวง. Royal Project Foundation. Date : 6 August 2009. หลักการและเหตุผล

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Royal Project Foundation


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
royal project foundation

โครงการระบบการตามสอบผลผลิตผักมูลนิธิโครงการหลวงโครงการระบบการตามสอบผลผลิตผักมูลนิธิโครงการหลวง

Royal Project Foundation

Date : 6 August 2009

royal project foundation1

หลักการและเหตุผล

โครงการหลวง ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากระบบสารสนเทศ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนา ระบบติดตามและตรวจสอบผลิตผล ตั้งแต่จากศูนย์พัฒนาจนถึงศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ระบบช่วยวางแผนการผลิต ระบบบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการบริหารจัดการภายในมูลนิธิ สนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับและการสนับสนุนการบริหารจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล

Royal Project Foundation

royal project foundation2
Royal Project Foundation

วัตถุประสงค์

 • เพื่อรองรับมาตรฐานสากล (Global GAP)
 • เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลผลิตผลจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (e-Farm)
 • เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเสริมศักยภาพระบบการบริหารจัดการ
 • ข้อมูลภายในของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
 • เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า (Backward Trace)
 • และการกระจายสินค้าสู่ลูกค้า (Forward Trace) ของสินค้าประเภทผักได้
royal project foundation3

Royal Project Foundation

 • ประโยชน์ของระบบ Traceability ในเชิงบูรณาการแบบยั่งยืน
 • ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
 • ป้องกันปัญหาการกีดกันทางการค้า ส่งผลให้ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้น
 • ผู้ซื้อและผู้บริโภค มั่นใจในสินค้า เพราะสามารถตรวจสอบถึงกระบวนการและแหล่งที่มา
 • มีข้อมูลผลวิเคราะห์ Lab ของผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถออกใบรับรองสุขอนามัยได้รวดเร็วขึ้น
 • ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการวางแผน การควบคุม และการดำเนินงานในระบบต่าง ๆ
 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และ ช่วยพัฒนาการควบคุมคุณภาพสินค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิตระดับฟาร์มจนถึงโรงงาน
royal project foundation4

ขอบเขตของระบบงาน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการผลิต เพื่อให้สามารถตรวจ

สอบย้อนกลับที่มาของพืชผักโครงการหลวงซึ่งจะครอบคลุมพืชประเภทผักที่ปลูกและจัดจำหน่ายโดย

โครงการหลวงโดยดำเนินการทดสอบกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต้นแบบจำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก และ บ้านแม้วหนองหอย เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้สำหรับศูนย์ฯ

อื่นๆ อีก 36 ศูนย์ โดยจะทำการจะติดตั้งซอฟต์แวร์ ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่

Royal Project Foundation

royal project foundation5

คุณลักษณะโดยทั่วไป

 • เป็นระบบฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อเพื่อนำเข้าข้อมูลจากศูนย์
 • พัฒนาโครงการหลวง มายังเครื่องแม่ข่ายส่วนกลางในลักษณะ Client-Server ได้
 • ระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วยส่วนที่พัฒนาในลักษณะ Windows Application
 • และ Web Application ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
 • ระบบ Web Application สามารถใช้งานผ่านบราวเซอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
 • ส่วนติดต่อกับผู้ใช้และการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของระบบสามารถใช้งานง่าย (User friendly)
 • การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมระบบงานใช้หลักการออกแบบให้ง่ายต่อการ
 • บำรุงรักษาและแก้ไขระบบในอนาคต
 • มีระบบการป้องกันและบริหารจัดการการเข้าสู่ระบบ (Authentication)
 • มีระบบการบริหารและการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและกำหนดระดับ
 • การเข้าถึงระบบย่อยและการเข้าถึงข้อมูล
 • ระบบตรวจสอบย้อนกลับเป็นรูปแบบมาตรฐานกลางตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

Royal Project Foundation

royal project foundation6

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Visual Studio
 • Web Browser IE
 • Internet Information Service

Royal Project Foundation

royal project foundation7

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • โครงการหลวง มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับ
  • ได้ระบบจัดการข้อมูลผลิตผลจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อันประกอบด้วยระบบ
  • คาดการณ์ปริมาณการนำส่งผลผลิตล่วงหน้า
  • 3. ได้ระบบจัดการคลังวัตถุดิบ ที่สามารถตรวจสอบวัตถุดิบคงคลังได้อย่างเป็นปัจจุบัน
  • 4. ได้ระบบสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการด้านเอกสารและ
  • การส่งต่อข้อมูลภายในศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
  • 5. ได้ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ครอบคลุมทั้ง 38 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

Royal Project Foundation

royal project foundation8

แผนการดำเนินการ

 • ศึกษากระบวนการทำงานปัจจุบันของศูนย์พัฒนาและโรงคัดบรรจุเชียงใหม่
 • ศึกษาระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันของศูนย์พัฒนาและโรงคัดบรรจุเชียงใหม่
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบเดิมและระบบใหม่
 • วิเคราะห์ระบบทั้งหมด
 • ออกแบบหน้าจอการใช้งานส่วนของผู้ใช้งานและส่วนของผู้ดูแลระบบ
 • ออกแบบฐานข้อมูล
 • เขียนโปรแกรมจัดการข้อมูล และเชื่อมต่อระบบเดิม ภายในโรงคัดบรรจุ ข้อมูลตั้งต้นของผลิตผลที่ศูนย์พัฒนา และ การตรวจสอบย้อนกลับ
 • เขียนโปรแกรมแสดงรายงานของระบบต่างๆ
 • ทดสอบการใช้งาน
 • ตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม
 • จัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม

Royal Project Foundation

royal project foundation10

วิเคราะห์ระบบ

ฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Royal Project Foundation

royal project foundation11

Royal Project Foundation

ฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์ที่เพิ่มเติมในระบบใหม่

slide13

GMP

ความเสี่ยงต่อปริมาณ & คุณภาพผลผลิต

Internal Audit

ธาตุอาหาร

สิ่งแวดล้อม

EUREPGAP Requirement

เชื้อสาเหตุโรคพืช

น้ำ

ชนิด

ความเสี่ยงต่อสุขภาพ

เชื้อสาเหตุโรค

ระบบทางเดินอาหาร

ดิน

ปริมาณ

การจัดการพืช

คุณภาพ

การจัดการดิน, น้ำ, ปุ๋ย, สภาพแวดล้อม

สารพิษตกค้าง

เวลา

อารักขาพืช

โลหะหนัก

EUREPGAP

ราคา

การจัดการพืช

การจัดการดิน, น้ำ, ปุ๋ย, สภาพแวดล้อม

อารักขาพืช

การสำรวจศัตรูพืช

IPM

ระยะปลอดภัย

ระบบจัดการคุณภาพ

Quality Management System

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

EUREPGAP

ลูกค้า

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

เทคโนโลยีการผลิต

การประเมินความเสี่ยง

พื้นที่ปลูก/วัสดุปลูก

การคัดเลือกและ

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

การวิเคราะห์

ดิน, น้ำ, วัสดุปลูก

วางแผนการผลิต

การฝึกอบรม

(Training)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

Treat

ทิ้งระยะเก็บเกี่ยว

ไม่ผ่าน

ศูนย์ฯ / สถานีฯ

ผ่าน

การปลูก & ดูแลรักษา

การจัดเตรียมต้นกล้า

การเก็บเกี่ยว & ขนส่ง

ประเมินความเสี่ยงผลผลิต

ครั้งที่ 1

ประเมินความเสี่ยงผลผลิต

ครั้งที่ 2

- สุขลักษณะ

- มาตรฐานเกรด

- อุปกรณ์/วิธีการ

- ภาชนะบรรจุ

- รถขนส่ง

กายภาพ - คุณภาพผลผลิต

 • เอกสารรับรอง
 • GMOs
 • Phytosanitary Certificate
 • ความบริสุทธิ์
 • % ความงอก

สารเคมี - วิเคราะห์สารพิษตกค้าง

ก่อนการเก็บเกี่ยว

ปัจจัยการผลิต

สารเคมี - วิเคราะห์สารพิษตกค้าง

หลังการเก็บเกี่ยว

ผ่าน

 • การจัดการผลผลิต
 • - สุขลักษณะ
 • - การตัดแต่งเบื้องต้น
 • -ระบบเย็นเร็ว*
 • ระบบ Barcode* /
 • ID card (ใบคุมลัง)

เมล็ดพันธุ์

ไม่ผ่าน

ทดสอบ % ความงอกในโรงเพาะกล้า

วัสดุเพาะกล้า

ผลการวิเคราะห์

REJECT

การจัดการวัสดุเพาะ, น้ำ, ปุ๋ย

- สุขลักษณะ

- รถขนส่ง

- ระยะเวลา

- ภาชนะบรรจุ & บรรจุภัณฑ์

การเพาะกล้า

การสำรวจศัตรูพืช

ขนส่ง

IPM

โรงคัดบรรจุเชียงใหม่

แหล่งกระจายสินค้า

ลูกค้า

การจัดการผลผลิต

- สุขลักษณะ

- การตัดแต่ง

- ระบบเย็นเร็ว

- Packaging

ประเมินความเสี่ยงผลผลิต

ครั้งที่ 3

ผ่าน

!

ระบบการสอบทวนย้อนกลับ

การร้องเรียน

การบันทึกการร้องเรียน

กายภาพ - คุณภาพผลผลิต

Barcode

INTERNAL AUDIT

ฝ่ายตลาด

ชีวภาพ - เชื้อสาเหตุของโรค

ในระบบทางเดินอาหาร (สุ่ม)

ไม่ผ่าน

REJECT

การบันทึกข้อมูล

ระบบควบคุมและจัดเก็บเอกสาร

การชี้แจงการปรับปรุงแก้ไข

สารเคมี – วิเคราะห์สารพิษตกค้าง (สุ่ม)

การปรับปรุงแก้ไข

หมายเหตุ * หมายถึง เฉพาะบางศูนย์ = การจัดการก่อนการเพาะปลูก = การเพาะปลูก = การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

royal project foundation12

Royal Project Foundation

ศูนย์พัฒนาห้วยลึก

royal project foundation14

Royal Project Foundation

โรงคัดบรรจุเชียงใหม่

หน่วยตรวจรับสินค้า หน่วย QC ตรวจคุณภาพและชั่งน้ำหนัก

royal project foundation15

Royal Project Foundation

หน่วยบันทึกข้อมูล

royal project foundation16

Royal Project Foundation

หน่วยคลังสินค้า

royal project foundation17

Royal Project Foundation

หน่วยตัดแต่งคัดบรรจุ

Order Management

royal project foundation18

Royal Project Foundation

สติ๊กเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์

royal project foundation19

Royal Project Foundation

หน่วยจัดส่งสินค้า

slide22

Royal Project Foundation

 • คุณลักษณะของแต่ละระบบงาน

ระบบจัดการข้อมูลบนศูนย์สถานี

 • มีการบันทึกและแสดงข้อมูล พืชผล พิกัดแปลง เมล็ดพันธุ์ ยาฆ่าแมลง น้ำ ปุ๋ย ศูนย์พัฒนา และข้อมูลที่จำเป็นต่อระบบ e-Traceability ได้
 • มีการบันทึกการสุ่มตรวจสารพิษได้
 • มีการบันทึกและแสดงข้อมูลผลผลิต น้ำหนัก เกรด โดยอ้างถึงรหัส RFID ของสินค้าที่นำส่งในแต่ละวัน
 • มีการพิมพ์ใบส่งสินค้าในแต่ละวัน เพื่อนำส่งศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้
 • มีการส่งข้อมูลผลผลิตที่นำส่งในแต่ละวันมายังส่วนกลางได้แบบ online หรือ offline (เป็น file นำส่งส่วนกลางพร้อมรถบรรทุกสินค้า)
slide23

Royal Project Foundation

 • คุณลักษณะของแต่ละระบบงาน (ต่อ)

ระบบตรวจรับสินค้า + QC

  • มีการเชื่อมต่อข้อมูลผลิตผลที่นำส่งมาจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้
  • นำเข้าข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Real Time) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  • นำเข้าข้อมูล (Import) จาก Flash Drive
  • มีการรับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่ง และอ่านหมายเลข RFID ที่ติดตะกร้า
 • ระบบบันทึกข้อมูลการสุ่มตรวจสารพิษ
  • มีการบันทึกการประเมินความเสี่ยงผลผลิตครั้งที่ 3 (สารพิษตกค้าง)
 • ระบบจัดการคลังวัตถุดิบ (Inventory)
  • มีการบันทึกและแสดงข้อมูลการรับวัตถุดิบเข้าคลังสินค้าได้
  • มีการบันทึกและแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายวัตถุดิบในคลังได้
  • มีการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อ่าน RFID และอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอื่นที่นำมาใช้ในโครงการนี้
  • มีการแสดงข้อมูลปริมาณวัตถุดิบที่มีในคลังสินค้าได้อย่างเป็นปัจจุบัน
  • มีการตรวจสอบข้อมูลปริมาณและรายละเอียดของวัตถุดิบ
  • มีการนำส่งข้อมูลการทำงานเข้าสู่ระบบงานของ Back Office เดิมได้
slide24

Royal Project Foundation

 • คุณลักษณะของแต่ละระบบงาน (ต่อ)
 • ระบบงานตัดแต่งและบรรจุสินค้า
  • มีการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อ่าน RFID และอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในขั้นตอนการตัดแต่งได้
  • มีการสำเนาข้อมูลกระจายไปยังภาชนะย่อยๆ ที่ใช้บรรจุวัตถุดิบเพื่อแปรรูปบนสายพาน หรือบนโต๊ะตัดแต่งได้
 • ระบบจัดการบันทึกบรรจุสินค้า (Packing)
  • มีการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อ่าน RFID และอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในขั้นตอนการคัดบรรจุได้
  • มีการทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้
  • มีการพิมพ์บาร์โค้ดบรรจุภัณฑ์ย่อย และสำเนาข้อมูลของวัตถุดิบลงในหมายเลขบาร์โค้ดได้
  • มีการพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ได้
  • มีการบันทึกข้อมูลการจัดส่งสินค้า ประกอบด้วย ข้อมูลบาร์โค้ดบรรจุภัณฑ์ รถที่นำส่ง ใบนำส่ง
 • ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (e-Traceability)
  • เป็นระบบ Web Application
  • มีการตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาของผลิตผล และเกษตรกรผู้เพาะปลูกผลิตผล จากรหัสบาร์โค้ดที่ติดบรรจุภัณฑ์ได้
  • มีการระบุสินค้าที่ผลิตใน Lot no. เดียวกันได้ว่าส่งไปยังลูกค้ารายใดบ้าง (Forward Trace)
  • มีการแสดงรายการเรียกคืนสินค้าใน Lot no. ที่มีปัญหาได้ (Recall)
slide25

Royal Project Foundation

ความต้องการในแต่ละจุด/หน่วยงาน (User Requirement)

 • ตรวจรับวัตถุดิบ
 • ระบบช่วยตรวจสอบจำนวนลังและประเภทของลังได้ โดยอ่านจากหมายเลข RFID
 • ระบบแสดงประเภทของลังและจำนวนที่รับ และหมายเลข RFID ที่หน้าจอของหน่วยพัสดุ
 • QC
 • ระบบสามารถอ่านค่า นน. + RFID และเลือกเปลี่ยนเกรดได้ (Touch Screen)
 • ระบบมีหน้าจอบันทึกสาเหตุการเปลี่ยนเกรด หรือ Reject ได้
 • ระบบสามารถเก็บรูปพืชที่เปลี่ยนเกรด หรือ Reject ได้
 • ระบบรองรับการชั่งน้ำหนักเป็นพาเลทได้ และหารน้ำหนักเฉลี่ยตามจำนวนลังได้
 • คลังสินค้า
 • ระบบสามารถแจ้งสินค้าใน Stock โดยแจ้งเตือนตามอายุของ Lot ผักได้
 • ระบบสามารถแสดงรายละเอียดสินค้าในคลังได้ จาก tag RFID
 • ระบบช่วยตัด Stock หน้าโต๊ะตัดแต่งได้
slide26

Royal Project Foundation

ความต้องการในแต่ละจุด/หน่วยงาน (ต่อ)

 • ตัดแต่งคัดบรรจุ
 • ระบบสามารถแสดง CO โดยลง Chart แบบแยกตามกลุ่มได้ และบันทึกการผลิตจริงได้
 • ระบบเชื่อมโยงกับหน้าจอของหน่วยตรวจสอบก่อนจัดส่ง ว่าผลิตจริงได้เท่าใด เมื่อเทียบกับ CO
 • ระบบสามารถแสดงรายละเอียดสินค้าในคลังได้
 • ระบบสามารถแสดงอัตราร้อยละ ของดี/คัดทิ้ง ต่อจำนวนที่เบิกมาได้
 • ระบบเอื้อต่อการปริ้นสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด
 • ตรวจสอบก่อนจัดส่ง
 • ระบบสามารถแสดงข้อมูลการผลิตเทียบกับใบ CO และให้ยืนยันการตรวจสอบได้
 • การเงิน/บัญชี
 • ระบบสามารถแสดงข้อมูลการผลิตเทียบกับใบ CO ได้
 • ตรวจสารพิษ
 • ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการตรวจสารพิษได้
 • ถ้าหากค่าเกินมาตรฐานระบบสามารถแจ้งเตือนฝ่ายที่กำลังทำงานกับสินค้าที่มีปัญหาได้
 • ตลาด
 • ระบบสามารถแสดงจำนวนสินค้าใน Stock ได้
 • ระบบสามารถแสดงข้อมูลการผลิตเทียบกับ CO ได้
slide27

ภาพรวมกระบวนการทำงานของระบบใหม่ภาพรวมกระบวนการทำงานของระบบใหม่

slide32

Royal Project Foundation

 • ภาพรวมกระบวนการทำงานของระบบใหม่
slide33

Royal Project Foundation

กิจกรรมในการสายงานผลิตที่เกี่ยวข้องกับ RFID (RFID Activities)

กิจกรรมการรับวัตถุดิบที่โรงงาน (RM Factory Receipt)

slide34

Royal Project Foundation

Picture Diagram

หน่วยตรวจรับนับจำนวนลังและจัดเรียงผลผลิตลงบนพาเลท

หน่วย QC ทำการตรวจสอบคุณภาพและชั่งน้ำหนักผลผลิต

slide35

Royal Project Foundation

กิจกรรมการจัดเก็บวัตถุดิบเข้าห้องเย็น (Register In)

slide37

Royal Project Foundation

กิจกรรมการนำวัตถุดิบออกจากห้องเย็น (Register Out)

slide39

Royal Project Foundation

กิจกรรมการตัดแต่งวัตถุดิบ (Cutting)

slide41

Royal Project Foundation

กิจกรรมการบรรจุภัณฑ์ (Packing)

slide42

Royal Project Foundation

Picture Diagram

อ่าน Tag เพื่อทำการปริ้นท์สติ๊กเกอร์ติดถุง

อ่าน Tag เพื่อจับคู่ Lot การผลิตกับใบ CO และสิ้นสุดกระบวนการ Packing

slide43

Royal Project Foundation

ตัวอย่างแบบร่างโปรแกรม

 • 1. การตรวจรับผลิต
 • 1.1 หน้าจอการตรวจรับผลิต (ค้นหา)

รายละเอียด :

หน้าจอแสดงข้อมูลการตรวจรับผลผลิตทั้งหมด แสดงข้อมูล วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจรับผลผลิต ชื่อ นามสกุล เกษตรกร โดยสามารถเลือกค้นหาจาก วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจรับผลผลิตได้

slide44

Royal Project Foundation

 • 1.2 หน้าจอการตรวจรับผลิต (เพิ่ม/แก้ไข)

รายละเอียด :

หน้ากรอกข้อมูลการตรวจรับผลผลิต จะบันทึกข้อมูลเมื่อนำผลผลิตบรรจุลงในลังที่ติด tag RFID เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ จะเลือกเกษตรกร จากนั้นจะกรอกข้อมูล ประเภทลังที่ใช้บรรจุผลผลิต ผลผลิต เกรด และมาตรฐาน กดบันทึกข้อมูล

ในกรณีที่เกษตรกรส่งผลผลิตหลายชนิด เจ้าหน้าที่จะทำการเพิ่มผลผลิตจนครบทุกชนิด

slide45

Royal Project Foundation

 • 2. การขนส่งผลผลิตจากศูนย์-โรงงาน
 • 2.1 หน้าจอการขนส่งผลผลิตจากศูนย์-โรงงาน (ค้นหา)

รายละเอียด :

หน้าจอแสดงข้อมูลการขนส่งผลผลิตขึ้นรถ แสดงข้อมูล วัน/เดือน/ปี ขนส่ง

และยังสามารถดูรายงานสรุปในรูปแบบใบส่งของ และใบสรุปจำนวนลังได้

โดยสามารถเลือกค้นหาจาก วัน/เดือน/ปี ที่ขนส่งผลผลิตได้

slide46

Royal Project Foundation

 • 2.2 หน้าจอการขนส่งผลผลิตจากศูนย์-โรงงาน (เพิ่ม/แก้ไข)

รายละเอียด :

หน้ากรอกข้อมูลการขนส่งผลผลิตจากศูนย์-โรงงานตัดแต่ง จะบันทึกข้อมูล

หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อนามสกุล คนขับรถ และกรอกหมายเลขลังที่จะขนขึ้นรถจนครบทุกลัง

slide47

Royal Project Foundation

 • 3. การชั่งน้ำหนักและตรวจคุณภาพสินค้า

รายละเอียด :

การชั่งน้ำหนักและตรวจสอบคุณภาพสินค้าเริ่มต้นจาก ยกลังขึ้นชั่งบนเครื่องชั่งน้ำหนัก

จากนั้นเครื่อง RFID Reader จะอ่านข้อมูลของลังที่จุดรับผลผลิตได้บันทึกไว้ของแต่ละลังออกมา

ในกรณีที่ต้องการแก้เกรดให้กดเลือกช่องเกรดใหม่ กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลังที่ทำการ QC แล้ว

slide48

Royal Project Foundation

4. การเปลี่ยนเกรดและ Reject

 • 4.1 หน้าจอการเปลี่ยนเกรดและ Reject (ค้นหา)

รายละเอียด :

หน้าจอแสดงการเปลี่ยนเกรดหรือ Reject โดยแสดงข้อมูล ชื่อผลผลิต ศูนย์ สาเหตุของการเปลี่ยนเกรดหรือ Reject

โดยสามารถเลือกค้นหาจาก วัน/เดือน/ปี ที่เปลี่ยนเกรดหรือ Reject ได้

slide49

Royal Project Foundation

 • 4.2 หน้าจอการเปลี่ยนเกรดและ Reject
slide50

Royal Project Foundation

 • 5. การนำผลผลิตเข้าคลัง
 • 5.1 หน้าจอการนำผลผลิตเข้าคลัง (ค้นหา)
slide51

Royal Project Foundation

5.2 หน้าจอการนำผลผลิตเข้าคลัง

slide52

Royal Project Foundation

 • 6. การเบิกผลผลิตออกจากคลัง
 • 6.1 หน้าจอการเบิกผลผลิตออกจากคลัง (ค้นหา)
slide53

Royal Project Foundation

 • 6.2 หน้าจอการเบิกผลผลิตออกจากคลัง
slide54

Royal Project Foundation

 • 7. การเลือกผลิตเพื่อตัดแต่ง
 • 7.1 การเลือกผลิตเพื่อตัดแต่ง
slide55

Royal Project Foundation

 • 7.2 อ่าน RFID ใส่ Tag ย่อย ก่อนขึ้นตัดแต่ง
slide56

Royal Project Foundation

 • 8. การตัดแต่งและบรรจุ
  • 8.1 พิมพ์สติ๊กเกอร์ขณะบรรจุ
slide57

Royal Project Foundation

 • 8.2 จักการ Lot การผลิต
slide58

Royal Project Foundation

 • 9. การตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้า

9.1 ตรวจสอบสินค้าตามรายการผลิต

slide59

Royal Project Foundation

 • 9.2 ตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่ง
slide60

Royal Project Foundation

ตอบข้อซักถาม