1 / 10

Demokratisk underskud i informationssamfundet?

Demokratisk underskud i informationssamfundet?. Professor Birgit Jæger Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet. Den digitale kløft. At have eller ikke have adgang til teknologien At have eller ikke have de rette kompetencer Sammenhæng med sociale faktorer

ivo
Download Presentation

Demokratisk underskud i informationssamfundet?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Demokratisk underskud i informationssamfundet? Professor Birgit Jæger Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet

  2. Den digitale kløft • At have eller ikke have adgang til teknologien • At have eller ikke have de rette kompetencer • Sammenhæng med sociale faktorer • Et fænomen i bevægelse • Fortløbende udvikling af teknologi og kompetencer • Ikke et ude eller inde – men et kontinuum

  3. Størrelsen af den digitale kløft • Med hensyn til adgang til computere og internet ligger Danmark i front • Men 9 % af danskerne har aldrig brugt internettet • Med hensyn til IT kompetencer har 40 % har ikke tilstrækkelige kompetencer • I begge tilfælde er der en stærk skæv aldersfordeling

  4. Hvad er problemet? • Et økonomisk problem • Offentlige myndigheders perspektiv • Høste frugterne af mange års investeringer i IT udvikling • Et demokratisk problem • Borgernes perspektiv • At være inkluderet som medborger i informations-samfundet

  5. Medborger i informations- samfundet • Finde informationer: om fx aktuelle emner, skat, lønsedler m.m. • Ytre sig: fx deltage i tænketanke, blogge • Deltage aktivt i samfundet: fx i foreninger, frivilligt arbejde • Kommunikere med offentlige myndigheder: fx ansøge om ydelser, søge og indsende personlige oplysninger

  6. Hvem har ansvaret for at løse problemet? • Det løser sig af sig selv! • Staten – gennem lovgivning? • Kommunerne – gennem borgerservice og/eller biblioteker? • Ældreorganisationerne? • Den enkelte? • IT leverandørerne?

  7. Politiske løsninger I • Info-samfundet år 2000 • Et info-samfund baseret på danske værdier • Undgå A- og B-hold • Jytte Hilden • Digitale borgerrettigheder • Fokus på ældre • Forsknings- og udviklingsprogrammet ’Ældres brug af IT’

  8. Politiske løsninger II • Helge Sander • Problemet er næsten løst • Fokus på effektivisering af den offentlige sektor gennem digital forvaltning • Charlotte Sahl Madsen • Problemet bliver synligt med digitaliserings strategien for den offentlige sektor • Den enkelte har ansvaret og skal motiveres • Løses gennem netværket ’Lær mere om IT’

  9. Anbefalinger • Den digitale kløft forsvinder ikke af sig selv • Angrib det som et demokratisk problem i stedet for et økonomisk • Motivationen er et digitalt medborgerskab – ikke en tjeneste til den offentlige sektor • Understøt det frivillige arbejde i organisationerne • Der skal stadig være mulighed for ikke at bruge de digitale services

  10. Tak for jeres opmærksomhed

More Related