1 / 11

RFID система за инвентаризация и контрол

RFID система за инвентаризация и контрол. Принцип на работа на системата.

ivie
Download Presentation

RFID система за инвентаризация и контрол

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. RFID система за инвентаризация и контрол

 2. Принцип на работа на системата Системата е базирана на маркиране на активите с RFID идентификатор под формата на етикет. Използваната честота е в UHF (865 – 869 MHz) диапазона, което позволява разстояние на четене до 4 м. в зависимост от използваните антени и етикети.

 3. За контрол и предпазване от кражби на изходите се изгражда портал от антени, отчитащ всяко преминаване на идентификатор.

 4. Инвентаризацията се извършва с помощта на компактен ръчен терминал с възможност за четене от 0.60-0.90 м. или с подвижен терминал (3-4 м.). Предимства : • RFID има следните възможности: • Идентификаторът може да бъде прочетен от разстояние, без пряка видимост към четеца. Това позволява той да е скрит и, съответно, предпазен по-добре. Също така не са необходими размествания и нарушаване на работата на служителите; • С използването на портативни четящи устройства и софтуер се правят бързи и прецизни инвентаризации; • Всеки отделен идентификатор има уникален номер и допълнителна памет, позволяващи още по-голяма гъвкавост

 5. Основни компоненти на системата • 1. RFID портал • 1.1. Четец Impinj Speedway • Съвместимостта със съществуващите стандарти и протколи, пълната гама от интерфейси, големият обхват и мощност, излъчвана към 4 антени правят ImpinjSpeedway префектен базов компонент за изграждане на RFID портали. • Разстоянието на четене може да достигне до 5 метра с етикети.

 6. Спесификация :

 7. 1.2. Антена Спесификация :

 8. 2. Ръчен терминал PL3000 Дистанция на четене до 1 метър. Ниска консумация. Работа с една ръка. Разнообразни възможности за комуникация. Стандартна операционна система WindowsCE. Стабилна контрукция за работа в тежки условия. Удобен голям дисплей.

 9. Спесификация :

 10. 3. UHF етикет UPM RaflatacShort Dipole Спесификация :

 11. За библиотеки : специални остъпки от цените на системи и етикети За контакти : asenovci@abv.bg 0878 52 37 25

More Related