Kszta cenie na kierunku gospodarka przestrzenna programy studi w a przysz o absolwent w
Download
1 / 17

Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna - programy studiów a przyszłość absolwentów - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna - programy studiów a przyszłość absolwentów. Sylwia Staszewska, Magdalena Szczepańska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań [email protected]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna - programy studiów a przyszłość absolwentów' - ivie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kszta cenie na kierunku gospodarka przestrzenna programy studi w a przysz o absolwent w

Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna - programy studiów a przyszłość absolwentów

Sylwia Staszewska, Magdalena Szczepańska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

[email protected]


Merytoryczne podstawy program w

merytoryczne podstawy programów

dawać przygotowanie wystarczające z punktu widzenia aktualnych potrzeb pracy zawodowej (preparation for labour market) oraz stwarzające możliwość dalszego kształcenia; jednakże w szybko zmieniającej się rzeczywistości, na żadnym poziomie studiowanie nie daje ani pełnej i ostatecznej znajomości studiowanej dyscypliny, ani pełnego i ostatecznego przygotowania zawodowego;

bazować na efektach kształcenia poziomu wcześniejszego i zawierać nowe elementy (wiedzę, umiejętności, przygotowanie zawodowe);

być otwarte na możliwość kontynuowania studiów w ramach tego samego lub innego kierunku (dyscypliny naukowej);

dawać studiującemu możliwość rozszerzania zakresu swoich studiów stosownie do własnych potrzeb i zamierzeń zawodowych (personal development);

przygotowywać do aktywnego uczestniczenia w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim i do pełnienia ról pozazawodowych (preparation for active life as citizens)”

(Jerzy Błażejowski 2008, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego))


Wizje dotycz ce pewnej generalnej filozofii kszta cenia w dziedzinie gospodarki przestrzennej

wizje dotyczące pewnej generalnej filozofii kształcenia w dziedzinie gospodarki przestrzennej

konceptualizacja i promocja realistycznie pojmowanego zrównoważonego rozwoju

zarządzanie przestrzenią w warunkach polaryzacji i konkurencji mnogości grup

polityka zabezpieczania i promocji pracy w warunkach postindustrialnych technologii

koncepcja wielokulturowych społeczności miejskich jako skutków migracji

ochrona europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej

Wizja K.R. Kunzmanna

Wizja T. Zipsera


Uczelnie prowadz ce kierunek gp

uczelnie prowadzące kierunek GP

2002 – 10 uczelni z kierunkiem GP

2012 – 51 uczelni z kierunkiem GP

o prawie 460 %


 • na kierunek gospodarka przestrzenna liczba kandydatów na jedno miejsce w rekrutacji na rok akademicki

 • 2009/2010 wynosiła 6,4;

 • 2010/2011 5,7 osób;

 • 2011/2012 5,5 osób

 • (wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego,)


 • wyniki badań ankietowych

 • (kierowanych do absolwentów GP w celu pozyskania opinii i uwag pomocnych w dokonywaniu ewentualnych zmian w programach kształcenia, dostosowując je do oczekiwań i wymogów zmieniającego się rynku pracy)

 • liczba ankiet – 300

 • czas trwania badania – 3 tygodnie

wiek absolwentów

rok ukończenia studiów

płeć absolwentów


pochodzenie absolwentów (wg. uczelni macierzystych)


rodzaj ukończonych studiów na kierunku GP

ukończone przez absolwentów GP specjalności


czy wybrałby Pan/Pani drugi raz ten sam kierunek studiów?

kierunki dalszych studiów absolwentów GP


uprawnienia zawodowe absolwentów GP

91% nie posiada

wysokość zarobków absolwentów GP

organizacje, w których są zrzeszeni absolwenci GP (NON-profit związanych z wykształceniem) (na wykresie podano l. osób)


dotychczasowe miejsca pracy absolwentów GP

czy wykonywana praca jest związana z ukończonym kierunkiem studiów?
Zwi kszenie liczby godzin obowi zkowych zaj praktycznych jakich

zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć praktycznych (jakich?)

projektowanie urbanistyczne

planowanie przestrzenne

obsługa programów komputerowych (autocad, mapinfo, arcgis)

rysunek

geodezja i kartografia

zajęcia terenowe

rok praktyk zawodowych

rewitalizacja

prawne uwarunkowania gp

projektowanie komputerowe

grafika inżynierska

gis


Zwi kszenie liczby zaj prowadzonych przez praktyk w jakich

zwiększenie liczby zajęć prowadzonych przez praktyków (jakich?)

urbanistów

architektów krajobrazu

specjalistów ds. planowania rozwoju miasta

specjalistów ds. gospodarki nieruchomościami

specjalistów ds. planowania infrastruktury technicznej

ekonomistów

prawników

pracowników administracji samorządowej

osoby prowadzące własna działalność projektową

osoby przygotowujące dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym/regionalnym/krajowym


Wnioski

wnioski (jakich?)

do często powtarzających się specjalności na kierunku GP w polskich uczelniach należą: gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, rozwój miast i regionów, zarządzanie miastem, rewitalizacja, gospodarka odnawialnymi źródłami energii

do rzadko występujących specjalności na kierunku GP w polskich uczelniach należą: gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich, urbanistyka i regionalistyka, architektura krajobrazu, kształtowanie przestrzeni miejskiej,

kierunek gospodarka przestrzenna znajduje się na razie na liście najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego (DNS)

większym powodzeniem cieszą się studia niestacjonarne o profilu inżynierskim

liczba absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich jest bardzo zbliżona, 60% tych absolwentów wyraża chęć kontynuacji studiów na poziomie drugim w macierzystym kierunku

istnieje konieczność wprowadzenia do programów studiów przedmiotów praktycznych (zwłaszcza na uniwersytetach)

istnieje konieczność zaangażowania w proces dydaktyczny zespołów specjalistów (praktyków)

istnieje konieczność współpracy międzyuczelnianej i samorządowo-uczelnianej dla poprawy wiedzy i umiejętności teoretycznej i praktycznej studentów

powinno się poszerzyć pule przedmiotów wybieralnych dla studentów chcących poszerzyć swoja wiedzę lub wyprofilować się w danej dziedzinie wiedzy ( w związku z tym programy studiów powinny być elastyczne )

należy rozważyć zasadność zwiększenia godzin przeznaczonych na praktykę zawodową i ćwiczenia terenowe ale wyłącznie w porozumieniu i chęci współpracy biur projektowych i jst.


Wnioski1

wnioski (jakich?)

województwie wielkopolskim w 2020 roku nastąpi spadek o 32,4% (w stosunku do 2009 roku), najmniej w mazowieckim o 30%, najwięcej w woj. śląskim o 39,0%. Raport IRKI prezentuje kilka ważnych tendencji na lata 2010-2020:

1) liczba studentów studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych zasadniczo nie zmieni się,

2) najbardziej dotknięte zmianami demograficznymi będą studia stacjonarne na uczelniach niepublicznych,

3) stopniowo będą likwidowane studia niestacjonarne w uczelniach publicznych,

4) w najtrudniejszej sytuacji znajdą się niepubliczne uczelnie w mniejszych miejscowościach,

5) niż demograficzny najbardziej uderzy w płatne formy kształcenia, a zwłaszcza w uczelnie niepubliczne, których działalność całkowicie finansowana jest z czesnego,

6) na rynku pozostaną jedynie uczelnie silne, stabilne i wiarygodne

nadszedł wobec powyższego czas na powołanie nowego kierunku, zorientowanego na kształcenie absolwenta wyposażonego zarówno w umiejętność projektowania przestrzeni w trzech wymiarach, jak i przekładania tych wizji na plany i projekty, w tym – wiązania ich z zagadnieniami społecznymi i ekonomicznymi. Powinny to być studia o profilu uniwersalnym, co pozwoliłoby na ich podjęcie przez obcokrajowców oraz na prowadzenie zajęć w języku angielskim

INSTYTUT ROZWOJU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO im. SOKRATESA

Demograficzne Tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 rok, (opracowali: Antonowicz D., Gorlewski B.)

Warszawa 2011


ad