slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tema

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Tema - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Tema. 4. 2. Pedagoginė , psichologinė ir socialinė pagalba. VEIKLOS RODIKLIS. 4. 2. 1. Pagalba mokantis. RODIKLIO PAAIŠKINIMAI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tema' - ivana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tema

4. 2. Pedagoginė, psichologinėirsocialinėpagalba

veiklos rodiklis
VEIKLOS RODIKLIS
 • 4. 2. 1. Pagalbamokantis
rodiklio paai kinimai
RODIKLIO PAAIŠKINIMAI
 • Mokymosipalaikymas: konsultavimas, pagalbailgesnįlaikąmokyklosnelankiusiems, mokymosisunkumų, elgesiosutrikimųturintiemsmokiniams; mokymosimotyvųkoregavimas.
ekspert komentaras
Ekspertųkomentaras
 • Rodiklioesmė – pagalbamokiniamsmokantis. Kaipmokomimokiniaimokytis?
 • Kaipmokytojaianalizuojapagalbosmokiniamsteikimokokybę, veiksmingumą?
 • Kaipirkokiasavopatirtimidalijasisukitaismokytojais?
 • Kokiospagalbosmokytojamsreikiairkokiąpagalbąjiegauna?
4 lygis
4 LYGIS
 • Problemossprendžiamossutartinai: mokytojai, pagalbąteikiantysspecialistaiirtėvaiveiksmingaibendradarbiaujateikdamibesimokančiammokiniuipagalbą.
 • Užtikrinamasemocinissaugumasdaugumaimokinių – jiepadrąsinamiprašytimokytojo, klasėsdraugųpagalbos.
 • Aiškiaiirišsamiaiaptartasmokiniųskatinimas, vertinamosjųpastangos, veiklairelgesys.
 • Kuriamateigiamaatmosferaklasėje, mokiniaidalyvaujakuriantelgesio per pamokątaisykles. Laikantistaisykliųdažniausiaiakcentuojamastinkamaselgesys.
 • Dalismokyklosmokiniųtėvųteikiapagalbąsavovaikuiirapie tai dalijasisukitaismokyklosbendruomenėsnariaisugdymopatirtimi.
 • Beveikvisimokytojai, specialistaipadedamokiniamsskatindamijuosirnuolatskirdamipapildomailaikokonsultacijoms.
 • Daugdėmesioskiriamanamųdarbųužduotimsirmokymokrūviuireguliuoti.
 • Mokymosimotyvacijaididintiorganizuojamosindividualioskonsultacijostiekgabiems, tiekmokymosisunkumųturintiemsmokiniams.
 • Nuolatos per mokytojųposėdžiusišsamiaiaptariamaspagalbosmokiniuimokantisveiksmingumas, numatomikonkretūsveiksmaipadėčiaigerinti.
2 lygis
2 LYGIS
 • Mokytojai, pagalbąteikiantysspecialistaiirtėvai ne visadabendradarbiaujateikdamibesimokančiammokiniuipagalbą.
 • Užtikrinamasemocinissaugumasdaliesmokinių - jiepadrąsinamiprašytimokytojo, klasėsdraugųpagalbos.
 • Dažniautaikomos ne skatinimo, o drausminimopriemonės.
 • Mokiniaiskatinamilaikytisnustatytųtaisyklių. Į mokinįdažniausiaiatkreipiamasdėmesys, kaijiselgiasinetinkamai.
 • Kai kuriemokiniųtėvaipadedasavovaikamsirdalijasiugdymopatirtimi per tėvųsusirinkimus.
 • Kai kuriemokytojai, specialistaipadedamokiniamsskatindamiirkonsultuodamijuos.
 • Kartais per mokytojųtarybosposėdžiusaptariamaspagalbosmokiniuimokantisveiksmingumas.
tyrimo instrumentai
Tyrimo instrumentai
 • ,,Pagalbos mokiniui“ sričiai ištirti buvo panaudoti trys instrumentai: vienas mokytojams, kitas mokiniams, trečias – mokinių tėvams.
 • Apklausiant tėvus ir mokytojus buvo panaudoti IQES online Lietuva ,,Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti‘‘.
 • Šie instrumentai visiškai atliepia „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijose“ ketvirtajai sričiai priskirtas temas.
t v apklausa pagalba mokiniui
Tėvų apklausa. Pagalba mokiniui
 • Bendra informacija apie šią apklausą:
 • Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa. Pagalba mokiniui;
 • El. paštu pakviesti dalyviai: 68;
 • Visiškai atsakyti klausimynai: 37;
 • Grįžusių klausimynų kvota: 54,4%;
 • Iš dalies atsakyti klausimynai: 9;
 • Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius: 67,6%.
vienu vilgsniu klausimai su auk iausiomis vert mis
Vienu žvilgsniu: Klausimai su aukščiausiomis vertėmis

5 aukščiausios vertės:

 • Aš žinau, kokius įvertinimus paskutiniu metu mano vaikas yra gavęs 3,7;
 • Mūsų namuose vaikas turi geras sąlygas mokytis (turi asmeninę darbo vietą, gali mokytis tyloje ir pan.) 3,7;
 • Man pakanka informacijos, kurią gaunu iš mokyklos apie vaiko mokymąsi 3,4;
 • Nesame samdę (ar samdome) vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi 3,3;
 • Aš esu patenkinta(s) mokykla, kurioje mano vaikas mokosi 3,3.
vienu vilgsniu klausimai su emiausiomis vert mis
Vienu žvilgsniu: Klausimai su žemiausiomis vertėmis
 • 5 žemiausios vertės:
 • Mano vaikas žino, kur mokysis baigęs šią mokyklą 2,4;
 • Mes (tėvai, globėjai) esame buvę mokykloje konsultacijoje(se) dėl vaiko tolimesnio mokymosi galimybių 2,5;
 • Jei mano vaikas turėtų problemų (pvz. elgesio, psichologinių, bendravimo su bendraamžiais ir pan.), pagalbos pirmiausia ieškočiau mokykloje 2,7;
 • Mano vaiko santykiai su bendraklasiais yra geri 2,8;
 • Mūsų namuose yra aiškios taisyklės, kada ir kiek laiko vaikas ruošia namų darbus 2,8.
mokytoj apklausa pagalba mokiniui
Mokytojų apklausa. Pagalba mokiniui.

Bendra informacija apie šią apklausą:

 • Naudotas klausimynas: Mokytojų apklausa. Pagalba mokiniui.
 • El. paštu pakviesti dalyviai: 46;
 • Visiškai atsakyti klausimynai: 38;
 • Grįžusių klausimynų kvota: 82,6%;
 • Iš dalies atsakyti klausimynai: 3;
 • Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius: 89,1%.
vienu vilgsniu klausimai su auk iausiomis vert mis ia esame stipr s tuo galime did iuotis
Vienu žvilgsniu: Klausimai su aukščiausiomis vertėmis.Čia esame stiprūs. Tuo galime didžiuotis.
 • 5 aukščiausios vertės:
 • Aš žinau, kur kreiptis, jei mokinys turi psichologinių problemų 3,7;
 • Aš žinau, kur kreiptis, jei įtariu, kad mokinys patiria smurtą (fizinį, emocinį, seksualinį) 3,6;
 • Aš reguliariai informuoju savo klasės tėvus apie mokykloje galiojančias taisykles ir reikalavimus mokiniams 3,5;
 • Mūsų mokykloje mokinių profesinis informavimas vyksta gerai 3,5;
 • Aš reguliariai informuoju tėvus apie mokykloje dirbančius pagalbos specialistus ir galimybes juos pasiekti 3,5.
vienu vilgsniu klausimai su emiausiomis vert mis tai trukdo m s darbui
Vienu žvilgsniu: Klausimai su žemiausiomis vertėmis Tai trukdo mūsų darbui.

5 žemiausios vertės:

 • Mūsų mokykloje mokiniai iš socialinės rizikos šeimų nėra pašiepiami 2,6;
 • Mokinių tėvai noriai lankosi mokyklos organizuojamuose tėvų švietimo užsiėmimuose 2,7;
 • Man pavyksta dirbti su hiperaktyviais mokiniais 2,7;
 • Mūsų mokykloje negalią (fizinę, protinę, psichinę) turintys mokiniai nėra pašiepiami 2,8.
 • Mūsų mokykloje teikiama profesionali psichologinė pagalba mokiniams, kuriems jos reikia 2,5.
slide14
Didžiausias poreikis keistis. Čia turime pasistengti. Ryškėja poreikis tobulinti veiklą. Pokyčiai būtini.
 • Mūsų mokykloje teikiama profesionali psichologinė pagalba mokiniams, kuriems jos reikia 3,0;
 • Mokymosi sunkumų turinčių vaikų tėvams yra teikiamos konsultacijos, kaip padėti vaikui mokytis 2,7;
 • Man pavyksta dirbti su hiperaktyviais mokiniais 2,7;
 • Mūsų mokykloje yra aiškūs susitarimai dėl patyčių prevencijos vykdymo 2,7;
 • Mūsų mokykloje mokiniai iš socialinės rizikos šeimų nėra pašiepiami 2,6.
 • P.S. 2,5 vertė byloja apie poreikį keistis.
mokini apklausos
MOKINIŲ APKLAUSOS
 • Mokiniai buvo apklausti keliais etapais:
slide16

Alternatyviojo ugdymo komandos atliktas tyrimas: Individualių planų sudarymas ir individualios pažangos fiksavimas formuojant mokėjimo mokytis kompetenciją

Tyrimo tikslas:

Ištirti, kokią įtaką mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymuisi turi individualių planų sudarymas ir individualios pažangos fiksavimas.

Tyrimo dalyviai – projekte dalyvaujantys 5-7 klasių mokiniai.

i vados
Išvados
 • Didinant mokymosimotyvaciją,organizuojamosindividualioskonsultacijostiekgabiems, tiekmokymosisunkumųturintiemsmokiniams.
 • Daugelis 5-7 klasės mokinių pasirašę sutartis su mokytojais ir noriai dalyvauja konsultacijose, padedančiose įveikti mokymosi sunkumus bei didinti mokymosi motyvaciją.
 • Gimnazijoje užtikrinamasdaugumosmokiniųemocinissaugumas– jiepadrąsinamiprašytimokytojo, klasėsdraugųpagalbos.
metodin s tarybos atliktas tyrimas pagalbos mokiniui teikimo galimyb s m s gimnazijoje
Metodinės tarybos atliktas tyrimas: Pagalbosmokiniuiteikimogalimybės mūsų gimnazijoje

Tyrime dalyvavo 5-8, I-IV gimn. klasių mokiniai, iš viso 64, po 4 iš klasės.

Tyrimo tikslas: palyginti pagalbos mokiniui pokyčius per mokslo metus (išsiaiškinti, ar mokiniai žino, kokios pagalbos gali sulaukti savo mokykloje, kur kreiptis prireikus ir kokia pagalba realiai teikiama gimnazijoje).

i vados1
Išvados
 • Gimnazijoje gerėja įvairiapusė pagalba mokiniui ir daugiau mokinių apie tokią pagalbą žino.
 • Gimnazijos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis
 • Mūsų mokykloje laiku pastebimi ypač gabūs, talentingi vaikai ir ugdomi jiems reikalingu lygiu, jiems padedama atskleisti ir realizuoti savo gabumus
 • Vaiko gerovės komisija sprendžia mokiniams iškilusias elgesio, lankomumo ir pan. problemas
 • Ir mokslo metų pradžioje, ir pabaigoje iškilus problemoms mokiniai dažniausiai kreipiasi pagalbos į klasės vadovą ir dalykų mokytojus.
pokalbiai su mokiniais t vais mokytojais
Pokalbiai su mokiniais, tėvais, mokytojais
 • Mokiniai: Mokytojai padeda išsiaiškinti nesuprantamus dalykus, konsultuoja, skatina pagyrimu bei pažymiu.
 • Tėvai: Daugelis mokytojų konsultuoja mokinius iškilus mokymosi sunkumams; vaikai žino, kokios pagalbos gali sulaukti mokykloje, kur kreiptis prireikus ir kokia pagalba realiai teikiama gimnazijoje.
 • Mokytojai: Nuolat konsultuoja mokinius, daugelis pasirašė individualias sutartis su mokiniais.
audito rezultatai atitinka 3 lyg
Audito rezultatai atitinka 3 lygį
 • Problemos sprendžiamos iš dalies sutartinai: mokytojai, pagalbą teikiantys specialistai ir tėvai veiksmingai bendradarbiauja teikdami besimokančiam mokiniui pagalbą.
 • Užtikrinamas emocinis saugumas daugumai mokinių – jie padrąsinami prašyti mokytojo, klasės draugų pagalbos.
 • Iš dalies aptartas mokinių skatinimas, vertinamos jų pastangos, veikla ir elgesys.
 • Kuriama teigiama atmosfera klasėje, mokiniai dalyvauja kuriant elgesio per pamoką taisykles. Laikantis taisyklių ne visada akcentuojamas tinkamas elgesys.
 • Dalis mokyklos mokinių tėvų teikia pagalbą savo vaikui ir apie tai dalijasi su kitais mokyklos bendruomenės nariais ugdymo patirtimi.
 • Beveik visi mokytojai, specialistai padeda mokiniams skatindami juos ir nuolat skirdami papildomai laiko konsultacijoms.
 • Mokymosi motyvacijai didinti organizuojamos individualios konsultacijos tiek gabiems, tiek mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.
 • Mokiniai skatinami laikytis nustatytų taisyklių. Į mokinį dažniausiai atkreipiamas dėmesys, kai jis elgiasi netinkamai.
 • Nuolat per mokytojų posėdžius išsamiai aptariamas pagalbos mokiniui mokantis veiksmingumas, numatomi konkretūs veiksmai padėčiai gerinti.
rekomendacijos
Rekomendacijos
 • Ieškoti veiksmingo mokytojų, pagalbą teikiančių specialistų ir tėvų bendradarbiavimo būdų, teikiant mokiniui pagalbą.
 • Siekiant emocinio saugumo, bendravimą su mokiniais grįsti pozityvumu, skatinti teigiamas nuostatas.
 • Klasių vadovai bei mokytojai dalykininkai turėtų susikurti veiksmingą mokinių skatinimo sistemą, vertinti jų pastangos, veikloje ir elgesyje rasti pozityvių dalykų.
 • Organizuoti aktyvius mokinių tėvų susirinkimus, kuriuose jie turėtų galimybę pasidalyti su kitais mokyklos bendruomenės nariais ugdymo patirtimi.
 • Mokslo metų pradžioje mokyklos bendruomenei pristatyti pagalbą teikiančius specialistus, nusakant jų darbo funkcijas ir teikiamos pagalbos pobūdį bei galimybes.
 • Įpareigoti klasių vadovus supažindinti mokinius ir jų tėvus su mokykloje veikiančiomis pagalbos mokiniui teikimo tvarkomis.