s asn situ cia salmonel z v chovoch hydiny na slovensku
Download
Skip this Video
Download Presentation
Súčasná situácia salmonelóz v chovoch hydiny na Slovensku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Súčasná situácia salmonelóz v chovoch hydiny na Slovensku - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Súčasná situácia salmonelóz v chovoch hydiny na Slovensku. MVDr. Silvia Samajdáková Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Legislatíva. Nariadenie EP a Rady 2160/2003 Nariadenie Komisie 1003/2005 Nariadenie Komisie 1168/2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Súčasná situácia salmonelóz v chovoch hydiny na Slovensku' - italia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s asn situ cia salmonel z v chovoch hydiny na slovensku

Súčasná situácia salmonelóz v chovoch hydiny na Slovensku

MVDr. Silvia Samajdáková

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

legislat va
Legislatíva

Nariadenie EP a Rady 2160/2003

Nariadenie Komisie 1003/2005

Nariadenie Komisie 1168/2006

Nariadenie Komisie 1177/2006

Prevalencia Ciele Kontrolný program

slide3
NÁRODNÝ KONTROLNÝ PROGRAM PRE SALMONELOVÉ INFEKCIE V REPRODUKČNÝCH KŔDĽOCH KURY DOMÁCEJ (GALLUS GALLUS) V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKOCH 2007 - 2009
 • NÁRODNÝ KONTROLNÝ PROGRAM PRE SALMONELOVÉ INFEKCIE V KŔDĽOCH NOSNÍC KURY DOMÁCEJ (GALLUS GALLUS) PRODUKUJÚCICH VAJCIA NAĽUDSKÚ SPOTREBU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKOCH 2008 - 2010
slide4
NÁRODNÝ KONTROLNÝ PROGRAM PRE SALMONELOVÉ INFEKCIE V REPRODUKČNÝCH KŔDĽOCH KURY DOMÁCEJ (GALLUS GALLUS) V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKOCH 2007 - 2009
 • invázne sérovary salmonel zahrnuté v tomto programe sú:
   • - Salmonella enteritidis
   • - Salmonella typhimurium
   • - Salmonella infantis
   • - Salmonella virchow
   • - Salmonella hadar
 • Cieľom programu je znížiť výskyt inváznych sérovarov salmonel u chovných kŕdľov Gallus gallus tak, aby do 31. decembra 2009 zostalo pozitívnych maximálne 1% alebo menej z dospelých chovných kŕdľov zahrňujúcich minimálne 250 kusov.
odchovn k dle chovnej hydiny
Odchovné kŕdle chovnej hydiny
 • Vzorky odobraté chovateľom
 • Jednodňové kurčatá – mekónium z prepravných krabíc, v ktorých boli kurčatá zaslané do chovu, prípadne podstielkový papier a z kurčiat uhynutých v prepravných krabiciach
 • Štvortýždňové kurčatá
 • 2 týždne pred presunom do znáškovej fázy – súhrnné vzorky trusu zozbieraných zo samostatných čerstvých vzoriek trusu
monitoring v dospel ch reproduk n ch k d och kury dom cej
Monitoring v dospelých reprodukčných kŕdľoch kury domácej
 • Odber vzoriek z iniciatívy prevádzkovateľa

- Každé 2 týždne v liahni

 • Úradný odber vzoriek na účely kontroly

- Každých 16 týždňov v liahni

- Odber vzoriek na farme dvakrát počas

produkčného cyklu, prvý sa uskutoční

do 4 týždňov po prechode do fázy znášky a

druhý sa uskutoční ku koncu fázy znášky, nie však skôr ako 8 týždňov pred koncom

produkčného cyklu

opatrenia pri potvrden infekcie
Opatrenia pri potvrdení infekcie
 • Keď je výskyt inváznych salmonel nahlásený, vykoná sa úradný odber vzoriek na potvrdenie prvotných výsledkov.
 • Z každej haly sa ako vzorka použije 5 náhodne vybraných kusov hydiny z rozličných miest v hale a u každého kusa musia byť odobraté vzorky pečene, vaječníkov a čriev na vyšetrenie na salmonely.
po potvrden infekcie radn mi vzorkami
Po potvrdení infekcie úradnými vzorkami
 • Žiaden kus hydiny nesmie opustiť halu,
 • Neinkubované vajcia pochádzajúce od vtákov z dotyčnej haly musia byť buď neškodne odstránené na mieste alebo po vhodnom označení musia byť dopravené pod kontrolou do zariadenia schváleného na spracovanie vajec,
 • Všetky vtáky v hale musia byť zabité,
 • Ak násadové vajcia pochádzajúce z kŕdľov, v ktorých bola potvrdená prítomnosť inváznych salmonel, sú stále v liahni, musia byť neškodne odstránené,
 • Keď bola hala vyskladnená, musí sa vykonať dôkladná očista a dezinfekcia vrátane bezpečného odstránenia trusu alebo podstielky podľa postupu ustanoveného príslušným orgánom veterinárnej správy.
vakcin cia
Vakcinácia
 • Nariadenie Komisie č. 1177/2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2160/2003, pokiaľ ide o požiadavky na používanie špecifických metód kontroly v rámci národných programov kontroly salmonely u hydiny
 • Vakcíny registrované Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre
 • Inaktivované alebo živé markerové vakcíny
 • Vakcinácia živými vakcínami vo fáze produkcie je zakázaná
 • Živé očkovacie látky sa môžu použiť len v prípade, že výrobca vhodným spôsobom zabezpečí rozlíšenie voľne žijúcich kmeňov salmonely od kmeňov očkovacej látky
slide12
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v rokoch 2008 - 2010
 • 3 ročný národný kontrolný program salmonelových infekcií u nosníc od 2008 – 2010
 • Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium
slide13
Národný kontrolný programu pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Galllus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v rokoch 2008 – 2010
 • povinný na celom území Slovenskej republiky vo všetkých úžitkových chovoch nosníc druhu kura domáca (Gallus gallus), ktoré uvádzajú na trh vajcia určené na ľudskú spotrebu
 • ako konzumné vajcia na priamu ľudskú spotrebu sa môžu používať len vajcia, ktoré pochádzajú z kŕdľa nosníc určených na komerčné účely, ktorý podlieha tomuto národnému kontrolnému programu a na ktorý sa nevzťahujú obmedzenia vyplývajúce z veterinárnych opatrení nariadených v súlade s týmto programom

Tento program sa vzťahuje:

   • na odchovné kŕdle mládok – od naskladnenia jednodňových kurčiat, ktoré sú určené na chov nosníc až do doby presunu mládok do znáškovej fázy;
   • na chov nosníc v produkčnej fáze až do doby ukončenia znášky.
prevalencia salmonella spp
Prevalencia Salmonella spp
 • Salmonella Enteritidis - 4 pozitívne chovy - 10% prevalencia
 • Salonella Typhimurium – 1 pozitívny chov – 2,5% prevalencia
 • Salmonella Anatum – 1 pozitívny chov – 2,5% prevalencia
 • Salmonella spp. – 4 pozitívne chovy –10% prevalencia
frekvencia odberu vzoriek
Frekvencia odberu vzoriek
 • Odchovná fáza:
 • Jednodňové kurčatá
 • Mládky dva týždne pred znáškovou fázou – súhrnná vzorka trusu
slide19
Monitoring u dospelých kŕdľov nosníc produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu (produkčná fáza úžitkových nosníc)
 • Vzorky z kŕdľov dospelých nosníc sa odoberajú jednak z iniciatívy prevádzkovateľa a úradní veterinárni lekári odoberajú úradné vzorky.
 • ODBER VZORIEK Z INICIATÍVY PREVÁDZKOVATEĽA:
  • Odber vzoriek na podnet prevádzkovateľa sa uskutoční najmenej každých pätnásť týždňov. Prvý odber vzoriek sa uskutoční vo veku 24 týždňov (+/– 2 týždne).
  • Postup pri odbere vzoriek
   • V prípade kŕdľov chovaných v klietke sa odoberie 2 × 150 gramov čerstvého trusu zo všetkých pásov alebo škrabiek po vyčistení trusu z daných zariadení v prevádzke; v prípade stupňovitých klietok bez škrabiek alebo pásov sa však musí odobrať 2 × 150 gramov zmiešaného čerstvého trusu zo 60 rôznych miest v odpadových jamách pod klietkami.
   • V prípade kŕdľov chovaných v halách na podstielke alebo vo voľnom výbehu sa odoberú dva páry návlekov na topánky alebo ponožiek bez zmeny obuvi medzi návlekmi.
radn odber vzoriek na ely kontroly
ÚRADNÝ ODBER VZORIEK NA ÚČELY KONTROLY
 • Úradný odber vzoriek na účely kontroly je vykonaný nasledovne:
  • 1x ročne jedna úradná vzorka z každého kŕdľa nosníc v chove s najmenej 1 000 jedincami;
  • úradná vzorka z kŕdľa nosníc vo veku 24 týždňov (+/– 2 týždne), ktoré sa nachádzajú v halách, kde bol zaznamenaný výskyt salmonely v predchádzajúcom kŕdli;
  • úradná vzorka vo všetkých prípadoch podozrenia nákazy na Salmonella spp. v rámci epidemiologického vyšetrovania vypuknutia ochorenia z potravín v súlade s § 8 nariadenia vlády SR. č. 626/2004 Z.z.;
  • úradná vzorka zo všetkých kŕdľov nosníc v chove, v prípade zistenia výskytu Salmonella enteritidis alebo Salmonella typhimurium v danom chove;
  • úradnú vzorku z úžitkového chovu nosníc na potvrdenie pozitívneho výsledku zo samokontroly chovateľa alebo pozitívneho výsledku úradnej vzorky;
  • v prípadoch, kde to príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa považuje za vhodné – napr. z dôvodu podozrenia na falošne negatívne výsledky.

Jeden odber vzoriek na podnet prevádzkovateľa môže nahradiť odber vykonaný príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

opatrenia v pr pade podozrenia na v skyt inv znych salmonel v produk nej f ze itkov ch nosn c
Opatrenia v prípade podozrenia na výskyt inváznych salmonel v produkčnej fáze úžitkových nosníc
 • v každom kŕdli musí byť odobratých 7 vzoriek a to nasledovne:
  • • Kŕdle chované v klietkach
   • 5 vzoriek prirodzene zmiešaného trusu z pása na trus, zhrnovača alebo hlbokých jám, v závislosti od typu chovu s klietkami; každá zozbieraná vzorka z farmy by mala vážiť približne 200-300g a
   • 2 vzorky prachu pod klietkami (2x250ml)
  • • Hydinárne s chovom na voľnom priestranstve
   • 5 párov návlekov na nohy na odber vzoriek (1 pár =1 vzorka);
   • 1 vzorka prachu z pása na vajíčka (250 ml)
   • 1 vzorka prachu pozbieraná v rozdielnych častiach chovu (250 ml);

ALEBO

 • bakteriologické vyšetrenie slepých čriev a vajcovodov 300 jedincov hydiny;
pou vanie antimikrobi lnych l tok
Používanie antimikrobiálnych látok
 • Antimikrobiálne látky sa nesmú používať ako osobitná metóda kontroly salmonely u hydiny.
 • Zásady pri používaní antimikrobiálnych látok:
  • Použitie antimikrobiálnych látok môže byť uskutočnené len so súhlasom a pod dohľadom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
  • K ošetreniu môžu byť použité len antimikrobiálne látky, registrované Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre.
  • Požiadavky na použitie antimikrobiálnych látok sa nevzťahujú na látky, mikroorganizmy alebo prípravky povolené na použitie ako kŕmne doplnkové látky v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003. o doplnkových látkach používaných vo výžive zvierat. 
vakcin cia1
Vakcinácia
 • V súlade s článkom 3 ods. 3 Nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2007 v Slovenskej republike od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 je povinná vakcinácia všetkých mládok (v odchovnej fáze) znáškových nosníc proti Salmonella enteritidis, ktoré sú určené na produkciu vajec na ľudskú spotrebu
 • O povinnosti vakcinácie v ďalších rokoch trvania programu (v rokoch 2009 a 2010) bude rozhodnuté na základe výsledkov monitoringu tejto zoonózy v roku 2008.
 • Zásady, ktoré musia byť dodržané pri vakcinácii
  • Náklady na nákup očkovacích látok budú hradené zo štátneho rozpočtu.
  • Vakcinácia je hradená len v prípade, keď je uskutočnená po 1. januári 2008.
  • Výber vakcíny je na zvážení chovateľa resp. súkromného veterinárneho lekára a pri vakcinácii musia byť dodržané nasledovné zásady:
   • Vakcinácia je povolená inaktivovanými alebo živými markerovými vakcínami, ktoré sú registrované Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre (ÚŠKVBL Nitra).
   • Živé očkovacie látky proti salmonele sa nemôžu použiť v rámci národných kontrolných programov v prípade, že výrobca vhodným spôsobom bakteriologicky nezabezpečí rozlíšenie voľne žijúcich kmeňov salmonely od kmeňov očkovacej látky.
   • Dávkovanie, spôsob aplikácie a vakcinačná schéma musí byť v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny.
   • Vakcinácia a revakcinácia v odchove musí byť ukončená najneskôr 3 týždne pred plánovaným presunom mládok do fázy znášky.
t dia prevalencie salmonel v chovoch brojlerov
Štúdia prevalencie salmonel v chovoch brojlerov
 • Rozhodnutie Komisie 2005/636/ES týkajúce sa finančného príspevku Spoločenstva na základný prieskum prevalencie Salmonelly spp. u brojlerových kŕdľoch Gallus gallus, ktoré sa vykonajú v členských štátoch
 • Od 1. októbra 2005 do 30. septembra 2006
 • 239 kŕdľov bolo testovaných
prevalencia of salmonella spp v testovan ch k d och
Prevalencia of Salmonella spp. v testovaných kŕdľoch:
 • Salmonella Enteritidis 239 test. kŕdľov - 15 poz......................... 6,27% prevalencia
 • Salmonella Typhimurium 239 test. kŕdľov -1 poz........................0,41% prevalencie
 • Salmonella Hadar 239 test. kŕdľov - 1 poz..................................0,41% prevalencia
 • Salmonella Kentucky 239 test. kŕdľov 4 poz.............................. 1,67% prevalencia
 • Salmonella Infantis 239 test. kŕdľov - 1 poz................................0,41% prevalencia
 • Salmonella Orion 239 test. kŕdľov -1 poz. ...................................0,41% prevalencia
 • Salmonella Agona 239 test. kŕdľov - 1 poz................................ 0,41% prevalencia
 • Salmonella Lille 239 test. kŕdľov - 1 poz ...................................0,41% prevalencia
 • Salmonella Mbandaka 239 test. Kŕdľov -1 poz............................ 0,41% prevalencia
 • Salmonella spp. 239 test. kŕdľov - 21 poz..................8,78% prevalencia.
ad