slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opzet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opzet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Opzet - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Informatiebijeenkomst College voor Arbeidszaken Bijeenkomst VNG afdelingen Flevoland, Utrecht en Gelderland 10 mei 2012 . Opzet . Introductie CvA CAO-onderhandelingen CAO van de toekomst Normalisatie Pensioen Overige onderwerpen. Introductie CvA. Dertig leden Onderhandelingsdelegatie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opzet' - istas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Informatiebijeenkomst College voor Arbeidszaken Bijeenkomst VNG afdelingen Flevoland, Utrecht en Gelderland10 mei 2012

opzet
Opzet
 • Introductie CvA
 • CAO-onderhandelingen
 • CAO van de toekomst
 • Normalisatie
 • Pensioen
 • Overige onderwerpen
introductie cva
Introductie CvA
 • Dertig leden
 • Onderhandelingsdelegatie
 • Secretariaat

Taken:

 • Ondersteunen van gemeenten in arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid
 • Belangenbehartiging (bijv. ABP, ROP, IZA)
 • CAO-overleg
cao onderhandelingen
CAO-onderhandelingen
 • Vraag:
 • Hoeveel kost het de gemeentelijke sector als de salarissen met 1% stijgen?
cao algemeen
Cao algemeen
 • Miljoenen aan publiek geld. Loonsom is bijna 8 miljard. 1% salarisstijging= 80 miljoen euro
 • Cao = bindend via statuten van VNG
 • Centrale afspraken op hoofdlijnen (CAR) en uitwerking lokaal of landelijke uitwerking volgen (UWO)
 • Relatie landelijk overleg en GO:

GO gaat over arbeidsvoorwaarden die NIET centraal zijn afgesproken of uitgewerkt.

verloop cao traject
VerloopCao-traject
 • - Input gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk)
 • - Arbeidsvoorwaardennota
 • - Ledenraadpleging
 • - Inzetbrief (door onderhandelingsdelegatie)
 • - Start onderhandelingen
 • Formeel/informeel overleg Bestuurlijk/ambtelijk overleg
  • Onderhandelaarsakkoord
 • - Ledenraadpleging

 VNG-bestuur stelt Cao vast.

stand van zaken huidige cao
Stand van zaken huidige Cao
 • - 20 april principeakkoord:
  • 2% loonsverhoging
  • Flexibilisering arbeidsvoorwaarden
  • Leidraad: mobiliteit en inzetbaarheid
 • 26 april: Stabiliteitsprogramma met nullijn voor ambtenaren. Onduidelijk wat nullijn betekent voor principeakkoord gemeenten
 • 10 mei: bestuur VNG: ledenraadpleging over principeakkoord?
leidraad mobiliteit en inzetbaarheid 1
Leidraad: mobiliteit en inzetbaarheid (1)
 • Investeren in inzetbaarheid, opleiding vooraf
 • Als boventalligheid ontstaat: VWNW- onderzoek- plan- termijn: 2 jaar (voor alle re-organisatie- ontslagen)- ontslagbesluit niet vooraf; in 21e maand
 • Commissie ziet toe op uitvoering; soort preventieve toets bij niet-nakoming planafspraken
 • Hoofdstuk 10d blijft basis
leidraad mobiliteit en inzetbaarheid 2
Leidraad: mobiliteit en inzetbaarheid (2)
 • Mobiliteit:
 • Pakket stimuleringsmaatregelen, o.a. doorzetten financieren website www.werkenbijdeoverheid.nl
 • Aanstellen mobiliteitscoördinator
 • Aanstelling in algemene dienst
 • Opleiding en ILB
 • ILB uit bestaand budget
 • 500 Euro per jaar vanaf 2013; afspraak in POP
overige afspraken
Overige afspraken
 • Werktijden: aanpassing dagvenster
 • Terugdringen bureaucratie: onderzoek
 • Inhuur externen
 • Goed fundament voor Cao van de toekomst
cao van de toekomst
Cao van de toekomst
 • Stelling:
 • Gemeenten willen vooral een ‘dunne’ CAO, waarin centraal de primaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld ………..….de ‘rest’ wordt lokaal geregeld.
cao van de toekomst1
Cao van de toekomst.
 • Een andere inhoud:
  • Eigen verantwoordelijkheid en wederkerigheid
  • Volgens een herijkt kader centraal/lokaal
 • Een andere vorm:
  • ‘Web-based’, logische structuur en leesbaar;
  • Mogelijkheden voor integratie lokale regelingen
 • Een ander ‘proces’:
  • Op basis van gedeelde toekomstvisie en gemeenschappelijke belangen
  • Grotere betrokkenheid belanghebbenden
cao van de toekomst2
Cao van de toekomst
 • Waarom?
 • Ontgroening en vergrijzing, uitstroom ‘baby-boomers’; noodzaak duurzame inzetbaarheid
 • Gemeenten veranderen en krijgen er nieuwe taken bij; van uitvoerder naar regisseur; behoefte aan flexibiliteit en brede inzetbaarheid
 • Medewerkers veranderen; stellen andere eisen aan werk en werkgever; 4 generaties op de werkvloer.
 • ‘Mismatch’ en toenemende concurrentie op arbeidsmarkt
cao van de toekomst3
CAO van de toekomst
 • Gaat uit van functionele kijk op arbeidsvoorwaarden die flexicurity-achtige oplossingen mogelijk maken
 • Waardoor méér: lokale regelmogelijkheden, flexibiliteit, keuzevrijheid, balans werk-prive, eigen verantwoordelijkheid, marktconformiteit, ontwikkelmogelijkheden, beloningsdifferentiatie, vitaliteit, arbeidsmobiliteit ……………………….
cao van de toekomst4
CAO van de toekomst
 • Eerste stap:
 • ‘Agenda ophalen’ bij de eigen achterban om zo onze werkgevers backbonete versterken:
 • Wat willen wij als werkgevers?
 • Wat willen onze medewerkers?
 • Vervolgens start CAO-traject met vakbonden:
 • gemeenschappelijke visie op toekomst sector
 • gemeenschappelijke belangen
 • Inrichten onderhandelingstraject
normalisering
Normalisering
 • Initiatiefwetsvoorstel D66 en CDA.
 • Stelling:
 • Met de normalisering verdwijnt de aparte status van de (gemeente)ambtenaar!
normalisering1
Normalisering
 • Ambtelijke status wordt versterkt:
 • - Geregeld door de wetgever in vernieuwde Ambtenarenwet;
 • - Zaken als afleggen eed, integriteit en voorkomen belangenverstrengeling geen onderdeel meer van rechtspositieregeling.
normalisering2
Normalisering
 • Normalisering heeft gevolgen voor rechtspositie ambtenaren:
 • eenzijdige aanstelling wordt tweezijdige arbeidsovereenkomst;
 • Regels CAO-recht van toepassing op proces arbeidsvoorwaardenvorming en doorwerking;
 • Privaat(arbeids)recht van toepassing i.p.v. bestuursrecht (bezwaar en beroep);
  • Kantonrechter ipv bestuursrechter.
  • Duaal ontslagstelsel met preventieve toets
normalisering3
Normalisering
 • Rol CvA:
 • Input geleverd voor initiatiefwetvoorstel
 • Input voor debat over aanpassing algemeen ontslagrecht
 • Gemeenten informeren over veranderingen in arbeidsrelatie
 • Modellen en handreikingen voor vormgeving toekomstige arbeidsrelatie
pensioenen
Pensioenen
 • Stelling
 • Er is veel discussie over pensioen, maar het zal niet zo’n vaart lopen; we hebben immers het beste pensioenfonds ter wereld.
bedreigingen pensioenstelsel
Bedreigingen pensioenstelsel
 • 1) Verreweg meeste vermogen bij groep 55+ Babyboomgeneratie gaat nu met pensioen
 • Premie-inleg < uitkeringen
 • 2) Stijgende levensverwachting
 • 3) Tegenvallend rendement
 • Kortom houdbaarheid
noodzakelijke maatregelen was pensioenakkoord
Noodzakelijke maatregelen (was pensioenakkoord)
 • –Pensioenleeftijd (1e en 2e pijler) omhoog
 • –Stijgende levensverwachting absorberen in contract
 • –Rendementsschommelingen laten doorwerken in pensioenhoogte
 • –Voorkomen verdere premiestijgingen
wat doet het cva met pensioen
Wat doet het CvA met pensioen?

Pensioen is een dure arbeidsvoorwaarde: inmiddels meer dan 16% van loonsom: 70% betaalt de werkgever / 30% werknemer. Geen directe invloed door cao-partijen. Wel indirecte invloed.

Pensioenkamer van de ROP (paritair):

Onderhandelen over de inhoud van de ABP-regeling. Namens VNG zit Sietske Pijpstra daarin.

wat doet het cva met pensioen1
Wat doet het CvA met pensioen?

ABP-bestuur:

Voert de pensioenregeling, die door de Pensioenkamer is vastgesteld, uit.

In bestuur zitten 6 werkgeversleden (benoemd door VSO) en 6 werknemersleden (benoemd door gezamenlijke bonden/SCO).

ABP int en belegt de premie en keert pensioenen uit.

Kortweg: Pensioenkamer zegt hoe de regeling eruit moet zien, ABP zegt vervolgens wat dat kost (premie) en zorgt voor goede uitvoering.

wat wil het cva met pensioen
Wat wil het CvA met pensioen?

Herziening van ABP-regeling:

 • Aanpassing aan pensioenakkoord (of wat dat was)
 • Versoberen van de regeling, hij is te duur (gestegen levensverwachting, scheefgroei werkendenvs. gepensioneerden)

Relatie pensioen en cao: cao-partijen hebben geen directe invloed op de kosten van pensioen, maar hebben wel te maken met een stijging van de premie. Dit gaat ten koste van beschikbare arbeidsvoorwaardengeld.

gezamenlijke inkoop
Gezamenlijke inkoop
 • Functiewaardering: HR21 in de markt gezet april 2011
 • Collectief Zorgcontract
 • Nu bij IZA
 • Momenteel aanbesteding voor nieuw contract vanaf 1 januari 2013
politieke ambtsdragers
Politieke ambtsdragers
 • Kennisbron arbeidsvoorwaarden en pensioen (incl. commissie)
 • Veilige Publieke Taak
  • Tegengaan en voorkomen agressie en geweld (overheidsbreed)
 • Integriteit