the right to a fair trial l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The right to a Fair Trial PowerPoint Presentation
Download Presentation
The right to a Fair Trial

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

The right to a Fair Trial - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Adil Yargılanma Hakkı. The right to a Fair Trial. Round Table / Yuvarlak Masa Toplantısı. Ankara, 15 / 03 / 2010. Contents / İçerik. AİHS’nin 6. Maddesinin genel görünümü Hakim , bilim adamı değil. General aspects of art 6 ECHR Judge, not scientist. Interpretation / Yorum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

The right to a Fair Trial


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
the right to a fair trial

Adil Yargılanma Hakkı

The right to a Fair Trial

Round Table / Yuvarlak Masa Toplantısı

Ankara, 15 / 03 / 2010

contents erik
Contents / İçerik
 • AİHS’nin 6. Maddesinin genel görünümü
 • Hakim, bilim adamı değil
 • General aspects of art 6 ECHR
 • Judge, not scientist
interpretation yorum
Interpretation/ Yorum
 • "In a democratic society within the meaning of the Convention, the right to a fair administration of justice holds such a prominent place that a restrictive interpretation of article 6 would not correspond to the aim and the purpose of that provision".
 • (Delcourt, 17 January 1970)
 • “Sözleşme bağlamında demokratik olan bir toplumda, adaletin adilane tecellisi hakkı o kadar önemli bir yere sahiptir ki, 6. maddenin kısıtlayıcı bir yorumu bu maddenin ruhu ve amacı ile örtüşmez".
 • (Delcourt, 17 Ocak 1970)
approach yakla m
Approach / Yaklaşım
 • Kanun yolları varolmakla yetinmemelidir
 • Etkili olmalıdır
 • Başlangıç noktası olarak iç hukuk
 • Gerçek sonuca dikkatli bir bakış
 • İhlal var-yok kararı
 • Legal remedies should not only exist
 • Must prove to be effective
 • Domestic legislation as starting point
 • Close look at the real outcome
 • Decision on violation or not
interpretation yorum5
Interpretation/ Yorum
 • "In a democratic society within the meaning of the Convention, the right to a fair administration of justice holds such a prominent place that a restrictive interpretation of article 6 would not correspond to the aim and the purpose of that provision".
 • (Delcourt, 17 January 1970)
 • “Sözleşme bağlamında demokratik olan bir toplumda, adaletin adilane tecellisi hakkı o kadar önemli bir yere sahiptir ki, 6. maddenin kısıtlayıcı bir yorumu bu maddenin ruhu ve amacı ile örtüşmez".
 • (Delcourt, 17 Ocak 1970)
elements of art 6 6 maddenin unsurlar
Elements of Art 66. Maddenin Unsurları
 • medenî haklar ve yükümlülükler ve cezaî suçlamalar
 • a. Adil ve açık bir duruşma
 • b. Mahkemeye erişim
 • c.  Kanunla kurulmuş tarafsız ve bağımsız bir mahkeme
 • Makul bir süre içinde
 • civil rights and obligations and criminal charges
 • a. a fair and public hearing

b.  access to a tribunal and

c.   impartial and independent tribunal established by law

 • within reasonable time;
civil rights and obligations meden haklar ve y k ml l kler
Civil rights and obligations :Medenî haklar ve yükümlülükler:
 • Şunları da kapsar:
  • Kamu makamlarının bir sözleşmenin hukuka uygunluğu konusundaki izinleri;
  • Kamulaştırma işlemleri
  • Bir meslek için gerekli olan ve idarece verilen lisanslar
  • Sosyal güvenlik davaları;
  • Aile hayatının korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı ve ifade özgürlüğü (Sözleşmenin 8. ve 10. maddeleri).
 • Include:
  • permissions of public authorities on legality of a contract;
  • expropriation procedures
  • licences by public authorities required for a certain profession;
  • social security cases;
  • the right to family life, the right to privacy and the freedom of expression (article 8 and 10 of the Convention).
excluded hari olanlar
Excluded: / Hariç olanlar:
 • Kamu görevlilerinin idare ile ilişkilerindeki hukukî konumu (Pellegrin);
 • Ancak: Vilho Eskinen - Finlandiya “Devlet menfaati “özel bir güven ve sadakat bağı”
 • Yabancıların ve mültecilerin kabulü ve sınırdışı edilmesi işlemleri (Ancak: 3. Md. Saleh - Hollanda).
 • the legal position of civil servants in relation to the public authorities (Pellegrin);
 • but: Vilho Eskinen vs Finland “State interest “a special bond of trust and loyalty”
 • procedures concerning admission and expulsion of aliens and refugees (but: art 3 Saleh vs NL).
criminal charge ceza su lama
Criminal charge / Cezaî suçlama
 • “Adil yargılanma hakkının demokratik bir toplumda işgal ettiği önemli konum, Mahkemeyi, 6. Maddenin 1. fıkrasında düzenlenen cezayı şeklî değil kavramsal olarak değerlendirmeye sevk etmektedir". (De Weer, 27 Şubat 1980)
 • "The prominent place held in a democratic society by the right to a fair trial prompts the Court to prefer a substantive rather than a formal conception of the charge contemplated by article 6.1.". (De Weer, 27 February 1980)
criminal charge ceza su lama10
Criminal charge / Cezaî suçlama
 • an official notification
 • given to an individual
 • by the competent authority of
 • an allegation that he has committed a criminal offence.
 • bir kişiye
 • yetkili makam tarafından yapılan
 • ve suç teşkil eden bir fiili işlediğine dair bir iddia içeren
 • resmî bir tebligat.
disciplinary procedures disiplin lemleri
Disciplinary proceduresDisiplin İşlemleri
 • Disiplin işlemlerine uygulanabilir mi?
 • Kıstas:
  • ihlal edilen normun şu unsurlara göre sınıflandırması:
  • uygulanacak iç hukuk sistemi;
  • ihlal edilen düzenlemenin gerçek kapsamı;
  • cezanın türü ve ağırlığı
 • Applicable to disciplinary procedures?
 • Criteria:
  • the classification of the violated norm under the
  • applicable domestic legal system;
  • the actual and real scope of the violated regulation;
  • the nature and the severity of the penalty.    
classification violated norm hlal edilen normun s n fland rmas
Classification violated normİhlal edilen normun sınıflandırması
 • Öztürk - Almanya (21-2-1984):
 • “Sözleşmeci devletlerin, kendiliklerinden, bir fiili cezaî yerine düzenleyici olarak sınıflandırmak sureti ile 6. maddenin uygulama alanı dışına bırakma imkanları bulunursa, uygulama onların egemen iradelerine tabi kılınacaktır”
 • Öztürk vs Germany (21-2-1984):
 • “If contracting states were able at their discretion by classifying an offence as regulatory instead of criminal, to exclude the operation of .. art 6, the application .. would be subordinated to their sovereign will”
access to court mahkemeye eri im
Access to court / Mahkemeye erişim
 • Yürütmenin infaz konusunda isteksiz olması halinde, mahkemeye erişim asılsızdır (Hornsby - Yunanistan; Burdov - Rusya, 7 Mayıs 2002)
 • Mahkeme harçları (Kreuz – Polonya 2001; Stankov - Bulgaristan 2007)
 • 6. Mad. kapsamında medenî hak veya yükümlülük veya cezaî suçlama: yetkin bir hakim olmalıdır (Osman – Birleşik Krallık 28 Ekim1998)
 • Access to a court is illusory in case of unwilling executive to execute (Hornsby vs Greece; Burdov vs Russia, 7 May 2002)
 • Court fees ( Kreuz vs Poland 2001; Stankov vs Bulgaria 2007)
 • Civil right or obligation or a criminal charge under art 6: there has to be a competent judge  (Osman vs UK 28 October 1998)
tribunal mahkeme
Tribunal / Mahkeme
 • The institutions that belong to the legal judicial organisation.
 • “Impartial”
  • subjective impartiality;
  • objective impartiality.

(De Haan vs NL)

 • Kanunî yargı teşkilatına ait olan kurumlar.
 • “Tarafsız”
  • öznel tarafsızlık;
  • nesnel tarafsızlık.
  • (De Haan - Hollanda)
general principles of a fair hearing adil bir duru man n genel ilkeleri
General principles of a fair hearingAdil bir duruşmanın genel ilkeleri
 • Taraflardan birisinin varlığı ve diğerinin yokluğu halinde hiçbir inceleme işlemi olmamalı (Vermeulen - Belçika, 1998)
 • Duruşmaya katılım
 • Davaya ilişkin tüm belgelere eşit erişim (Steck-Risch – Lihtenştayn 2005).
 • Silahların eşitliği (Steel ve Morris – Birleşik Krallık; Cruz de Carvalho - Portekiz 2007)
 • No elements of examination when one party is present or represented and other is not. (Vermeulen vs Belgium, 1998)
 • To attend the hearing.
 • Same access to all the documents of the case (Steck-Risch vs Liechtenstein 2005).
 • Equality of arms (Steel and Morris vs UK; Cruz de Carvalho vs Portugal 2007)
appeal procedures temyiz usulleri
Appeal procedures / Temyiz usulleri
 • Genel kural: katılma hakkı ( Ekbatani 16 Mayıs 1988)
  • ancak
 • Duruşmaya katılma hakkı ayrıca temyiz işleminin niteliğine de bağlıdır
  • Bazo Gonzalez - İspanya 16 Aralık 2008
 • General rule: right to be present ( Ekbatani 16 May 1988)
  • but
 • Right to be present at the hearing also determined by the nature of the appeals procedure
  • Bazo Gonzalez vs Spain 16 December 2008
effective participation etkili kat lma
Effective participation / Etkili katılma
 • Timergaliyev - Rusya 14 Ekim 2008:
  • Yargılama sürecinin doğasına ilişkin geniş bir anlayış
  • Ne kazanıp – ne kaybedecek
  • Herhangi bir cezanın önemi de dahil
  • Konuşulanları takip etme imkanı
 • Güveç:
  • Genel konuyu anlayabiliyor
  • Avukat, akraba, arkadaş, sosyal çalışmacı, vs. yardımı ile
 • Timergaliyev vs Russia 14 October 2008:
  • Broad understanding nature of the trial process
  • What is at stake
  • Including significance of any penalty
  • Follow what is said
 • Güveç:
  • Able to understand general thrust
  • With assistance of lawyer or relative, friend, social worker etc
investigation de castro vs portugal soru turma de castro portekiz
Investigation (De Castro vs Portugal)Soruşturma (De Castro – Portekiz)
 • Soruşturma usulüne uygun bir şekilde yürütülmeli.
 • polis bir uyuşturucu operasyonunda, hakim tarafından onaylanan bir belge kapsamında hareket etmedi;
 • -        de Castro’dan uyuşturucu ticareti konusunda şüphelenmek için yeterli sebep yoktu (sabıka kaydı veya poliste bir kaydı yoktu);

The investigation must be performed properly.

 • the police did not act in the framework of an action, authorised by a judge in an anti-drug campaign;
 • -        there was no sufficient reason to suspect D. de Castro of drug-dealing (there was no criminal record, he was not known with the police);
de castro cont de castro devam
De Castro cont.De Castro devam
 • -        suç teşkil eden fiili işlemesi için polis onu etkiledi;
 • -        polis memurunun fiilleri, gizli görevdeki bir polisin olağan tavrını aştı
 • -      uyuşturucu onun evinde değildi, bir üçüncü şahıstan temin etmişti
 • -        the policemen influenced him to commit the criminal act;
 • -        the role of the police went further than the usual actions of an undercover agent.
 • -        the drugs were not present in his house but he obtained it from a third party;
experts bilirki iler
Experts / Bilirkişiler
 • “Mahkeme tarafından bir bilirkişi atanması halinde, taraflara her aşamada bilirkişinin yaptığı görüşmelere katılma veya dikkate aldığı belgeleri görme imkanı verilmelidir”
 • “vakaların değerlendirilmesinde baskın etki”
 • Mantovanelli - Fransa 18 Mart 1997
 • Sara Lind –İzlanda 5 Tem. 2007
 • “Where an expert has been appointed by the court the parties must in all instances be able to attend the interviews held by him or to be shown the documents he has taken into account”
 • “preponderant influence on the assessments of the facts”
 • Mantovanelli vs France 18 March 1997
 • Sara Lind vs Iceland 5 July 2007
further ayr ca
Further: / Ayrıca:
 • Adli yardım veya avukatla temsil
 • Airey - Irlanda 1979.
 • Kararların düzgün gerekçelendirilmesi (Boldea - Romanya 2007)
 • Legal aid or representation by a lawyer Airey vs Ireland 1979.
 • Proper motivation of judgements (Boldea vs Rumania 2007)
the hearing in public a k duru ma
The hearing in public / Açık duruşma
 • “yargılamaların açıklığı, tarafları keyfî kararlara karşı korumak ve topluma adaletin tecellisini denetleme imkanı vermek suretiyle adil bir yargılamanın gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır; kararın alenen duyurulmasına ilave olarak duruşmaların açıklığı, kamuoyunun, özellikle basın kanalı ile, gerektiği gibi bilgilendirilmesine ve yargı süreçlerinin kamuoyu tarafından denetlenebilmesine imkan verir. Bu, netice olarak, adaletin tecellisine dair güvenin oluşmasına da katkı sağlayacaktır.”
 • "the public nature of the proceedings helps to ensure a fair trial by protecting the litigant against arbitrary decisions and enabling society to control the administration of justice; combined with a public pronouncement of the judgement the public nature of the hearing serves to ensure that the public is duly informed, notably by the press, and that the legal process is publicly observable. It should consequently contribute to ensuring confidence in the administration of justice".
public kamuoyu
Public / Kamuoyu
 • kamuoyu
 • duruşmanın ne zaman
 • ve nerede olduğu
 • (güvenlik önlemleri olsa da) duruşmaya kolayca katılabileceği bilgisini edinebilir
 • general public can obtain the information
 • when and
 • where a trial is held and that
 • the hearing is easily admissible (even after security precautions).
within reasonable time makul bir s re i inde
Within reasonable time/ Makul bir süre içinde
 • Sürenin başlangıcı: 
 • Ceza: gözaltı veya iddianame
 • Hukuk: davet kağıdı.
 • Bitişi: tarafların hukukî durumlarına ilişkin belirsizliğin sona ermesi.
  • (P.M. icra)
 • The period begins : 
 • Criminal: the arrest or the indictment of the suspect.
 • Civil : the writ of summons.
 • It ends: an end is put to the period in which they were uncertain about there legal position.
  • (P.M. enforcement)
topics konular
Topics: / Konular:
 • davanın karmaşıklığı;
 • sanığın veya tarafların eylemleri;
 • devletin veya yargı mercilerinin işlemleri;
 • sanık veya taraflar için davadan kaynaklanan menfaat.
 • yargılama öncesi tutukluluk bulunan davalarda, özel itina.
 • De Groot – Hollanda 23 Şubat 1999
 •         the complexity of the case;
 •         the conduct of the accused or parties;
 •         the conduct of the state or judicial authorities;
 •         the interest of the case for the accused or parties.
 •         in cases with pre-trial detention, special diligence.
 • De Groot vs NL 23 February 1999
civil cases hukuk davalar
Civil cases / Hukuk davaları
 • Capuano 25 June 1987:
  • 1 years for simple civil case in two instances: violation;
 • B vs Germany: in family law cases: as short as possible
 • Meulendijks vs NL: social security case – 7 years was too long
 • Capuano 25 Haziran 1987:
  • basit bir hukuk davası için iki aşamada 1 yıl: ihlal;
 • B - Almanya: aile hukuku davalarında: mümkün olduğunca kısa sürede
 • Meulendijks - Hollanda: sosyal güvenlik davası – 7 yıl çok uzun bulundu
observations d nceleriniz
Observations?Düşünceleriniz?

Questions?

 • Thank you for your attention!!
 • Sorular?
 • İlginiz için teşekkürler!!