Download
opnieuw geboren worden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opnieuw geboren worden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opnieuw geboren worden

Opnieuw geboren worden

109 Views Download Presentation
Download Presentation

Opnieuw geboren worden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opnieuw geboren worden Leven vanuit de sacramenten

 2. Inleiding • Een geloofservaring .. • bij ‘gevoelsmatig meerbegaafden’…: • geraakt worden door symbolen en tekens … • met een openheid die vele ‘gewone mensen’ misschien reeds lang zijn kwijt geraakt … • Wonderen gebeuren …! • Alice, een zeer gelovige vrouw, kon niet meer spreken of bewegen … bidt het Onze Vader tijdens haar ziekenzalving • Beklijvende momenten … brengen iets teweeg.… • een innerlijke verandering, … • daadwerkelijk teken van Gods liefde … • sacrament …

 3. Betekenis van ‘sacrament’: • zichtbaar en daadwerkelijk teken van Gods genade. • samenballing van Gods heil voor deze wereld • daadkrachtig teken van God die zich in liefde wil verbinden met de mens • teken waardoor er iets gebeurt, verandert, waardoor mensen ‘ten leven worden gewekt’…, opening zien en bevrijding mogen ervaren… een wonder?

 4. Vicaris Lode Aerts • ‘Jezus’ kerk is zwak en zondig, maar blijft een teken, desondanks,een sacrament voor de wereld. De Kerk heeft alles aan Gods liefde te danken. Woorden worden gebaren. Niet alles is in woorden te vatten, de genegenheid is er te groot voor: tekens nodig. • God wil opnieuw aan elk van ons ‘gebeuren’, ons ten leven wekken. • Daarom krijgen we ‘communio’ met Jezus in teken van brood en wijn. • Sacramenten veranderen de wereld, we worden bezield om in Gods Geest te leven. • In confrontatie met onmacht en schuld mogen we geraakt worden door Zijn verzoening. • De hele Kerk moet sacrament/teken van Gods liefde zijn.

 5. Onvermoede schatten • God zoekt de mens God wil persoonlijk met ons het leven delen. • Sacramenten ter ontmoeting In het hart van het christelijk geloof staat de ontmoeting met de Heer. Die verbondenheid hebben wij niet zelf in de hand. Je kan veel weten over je geloof, maar daarom heb je nog geen deel aan Gods intimiteit. Het is een onverwacht wonder dat je zelf niet kan bewerken, al was je de grootste kenner van het geloof.

 6. Er moet iets aan jou gedaan worden. Dit gebeurt doorheen een wonder samenspel van woorden en gebaren dat wij sacramenten noemen. • Sacramenten zijn vitaler dan we denken, ze zijn onmisbaar. • De gave van Christus’ Geest komt je leven vernieuwen. Daar kom je thuis in de gemeenschap van Jezus’ broeders en zusters. Daar gaan je ogen open voor zijn verborgen aanwezigheid in heel de schepping.

 7. Opnieuw geboren worden • Begrijpen wij dat? Voelen wij die hunkering van veel mensen naar vernieuwing? • Waar stromen de bronnen van vitaliteit? • Hoe kunnen wij als christenen binnen de Kerk opnieuw geboren worden? • Wat is het geheim van die heilige tekens die wij sacramenten noemen? • Hoe kunnen deze woorden en gebaren hun kracht hervinden? • Wat biedt de Heer ons daar aan en wat kan ons antwoord zijn?

 8. In broze woorden en gebaren krijgen we deel aan het mysterie van Gods liefde, waarin wij en alle mensen mogen delen. • De tekens van Gods liefde worden duidelijkst in Doopsel, Vormsel en Eucharistie. • Daar worden wij herboren. In de verrezen Heer krijgen wij deel aan Gods levensgeest en maken wij de overgang van duister naar licht, van dood naar leven. • We treden binnen in een nieuwe gemeenschap, we krijgen een voorsmaak van Gods liefde, waar ooit de hele schepping in zal delen. • Op andere momenten van ons bestaan krijgt de ontmoeting met God de vorm van herstel na zonde of bij ziekte: dan is er het sacrament van de verzoening en de ziekenzalving. • Het sacrament van het Huwelijk en de wijding maken het leven zelf tot teken van Christus’ liefde en bouwen de Kerk op als zijn gemeenschap.

 9. Geen leven zonder sacramenten: • In sacramenten schuilt een wondere kracht. De eerste christenen: sterk van bewust, ze bleven samen komen om te bidden, te breken en te delen, in een of ander huis …Zonder die verbondenheid met Christus had hun leven zijn ziel verloren. Hun verlangen daarnaar was zo groot, dat ze het risico namen van vervolging. • Dit kan ons vandaag inspireren:De Kerk leeft niet uit eigen kracht. Zij dankt haar bestaan aan Gods Geest die zijn volk telkens vernieuwt in de sacramenten.Zij haalt de dynamiek niet uit haar pastorale planning, hoe nodig die ook is. Zij vindt geen voedsel uit een louter activisme. • Het eerste wat we te doen hebben is deze gave van Gods liefde te ontvangen, ons erdoor laten veranderen en vernieuwen, als bij een tweede geboorte.

 10. 2 Jezus, het gelaat van God • In Jezus gebeurt de ontmoeting met God. God wil bij zijn mensen wonen, hen in zijn genegenheid laten delen. Daartoe heeft hij hen ten leven geroepen. In alles wat Jezus deed werd het woord Gods werkelijkheid …. • Jezus is in Gods grootste sacrament, de sterkste waarborg. Hij is het onherroepelijk teken van dit geheim: dat God ons ten einde toe heeft liefgehad. Hij geneest de zieken, gaat aan tafel met wie uitgesloten zijn, vergeeft geduldig argwaan en tegenstand, Hij brengt Gods liefde onder ons.

 11. 2.1 Sterke woorden en gebaren: • Leven in overvloed Jezus was Gods sacrament. De woorden die Hij sprak en de daden die Hij stelde, lieten mensen herboren worden. Bij Hem kon iedereen op elk moment een nieuwe toekomst beginnen. • Werkzaam teken Jezus’ woorden doen wat ze zeggen. Ze hebben ongehoorde kracht eens je ervoor open komt. Jezus spreekt met gezag. Wat hij zegt, gebeurt. Hij spreekt niet enkel over redding. Hij redt. Hij is het sacrament bij uitstek: de komst van Gods Rijk, zichtbaar en werkzaam teken van Gods redding.

 12. Wat God aanraakt, raakt genezen De manier waarop Jezus redt, is aanstootgevend in haar concreetheid. Mensen horen niet enkel mooie woorden, ze worden veranderd. Zo ingrijpend, dat het schandaal verwekt. Jezus gaat aan tafel met onreinen, met tollenaars en zondaars. God deelt ons menselijke bestaan met alle wonden en kwetsuren, in zonde en gebrokenheid. Daarom wil de Heer ons aanraken, want alleen wat Hij aanraakt kan genezen.

 13. 2.2 Je laten raken • Als ik je voeten niet mag wassen … hoor je niet bij Mij” (Joh. 13,8) Ook ons wil Jezus teder aanraken, tot in onze kwetsuren. De maat van Gods liefde is zonder maat, onvoorwaardelijk. • God kan enkel liefhebben De pijn van God: dat wij neen zeggen Aanvaarden dat je aanvaard bent … God is op menselijkheid bedacht, wil zijn liefde delen. We hoeven die niet te verdienen, we kunnen wel die liefde aanvaarden, door onze gebreken en kwetsuren heen. Enkel waar liefde binnen mag, kan ze genezen, kan Hij ons meevoeren van de dood naar het leven. Die overgang maakt het geheim uit van de sacramenten.

 14. 2.3 Liefde, sterker dan de dood. • Jezus’ laatste avondmaal Jezus vat alles in één teken samen. Hij houdt hen rond zich verzameld, al zijn ze traag van begrip en klein van geloof, agressief tegen de mensen van buiten en twistend met hun broeders binnenin. Aan Jezus’ tafel is er plaats voor ‘slechten en goeden’, ook voor Judas. Jezus oordeelt niet, zelfs niet met de dood voor ogen. • Stop de spiraal van haat Tegenover haat plaatst Jezus liefde. Onze logica wordt omgekeerd. • Liefde overwint de dood Jezus is ten leven gewekt. Hij is niet in het graf gebleven. Liefde is sterker dan de dood. En die liefde wordt in de sacramenten ons aller deel.

 15. 2.4. Vrede zij u • Opstaan met HemIn elk sacrament voltrekt zich de overgang van dood naar leven. Het biedt de waarborg en garantie van Gods liefde voor ons. • Het wonder van de verrijzenis beperkt zich niet tot Christus alleen.God zelf komt ons bezielen, net zoals Hij in Jezus kwam. • Dat is de grond van ons geloof en van elk sacrament: • Wat op Pasen met Jezus gebeurt, wordt ook aan ons geschonken. • Dat is juist het werk van de heilige Geest in ons.

 16. De gave van de Geest • Paasmorgen betekent dus een nieuwe scheppingsdag aan ons allen, de hele kosmos. • Wij ontvangen de heilige Geest, Gods liefde die onverdiend in zijn leerlingen intrek neemt. • Het gebaar van de Geestgave gaat vergezeld van een woord. • Het eerste woord van de Verrezene is sjaloom, wat betekent: harmonie en vrede. De leerlingen hebben Hem in de steek gelaten, maar Hij zoekt hen weer op om de verbroken band te herstellen.

 17. Vrede voor de wereld • Die vrede en verzoening moeten ze laten oplichten in de wereld, doorgeven aan anderen. • Christus’ liefde moet je niet enkel aanvaarden, maar ook delen. • Ze blijft onvoltooid als je ze niet doorgeeft. Verzoenende mensen stichten op hun beurt verzoening.

 18. Verzoening als sacrament • Pas in een leven van liefde worden wij zelf tot teken van Gods genegenheid voor iedereen. Dat maakt ons leven vruchtbaar. Zoals elk sacrament bieden wij zo een voorsmaak van wat God bedoelt als Hij eens ‘alles in allen zal zijn’ (1 Kor. 15, 28)

 19. Mgr. Luc Van Looy: • We moeten leren aangeraakt worden door Jezus … in de eerste plaats open staan, om ons te ‘laten raken’ doorheen de sacramenten. • En zeker in deze tijd, waarin het hart van de kerk ‘doorboord’ wordt met een zwaard … • Er rest ons grote nederigheid! Het licht zit niet in onszelf, maar in de toekomst met God. • We leven in een tijd die ‘zwanger is van genade’ Sacramenten brengen licht, ook in tijden van duisternis. • Kan een samenleving groeien, is vertrouwen wel mogelijk zonder schuld te belijden?Vergeving vragen en schenken brengt ons dichter bij elkaar. We mogen sacrament van vrede zijn voor elkaar.

 20. Vragen ter bespreking: • 1. Wat betekenen sacramenten in jouw persoonlijk leven? • Hoe heb jij Gods genade doorheen sacramenten al mogen beleven? • 2. Hoe kunnen we in deze tijd de sacramenten dichter bij de mensen brengen en diepgang laten vinden, zodat men er ten diepste door ‘geraakt’ kan worden?

 21. Bronnen: • Inleiding start werkjaar ’10-’11: Mgr. Luc Van Looy – Vic. Lode Aerts • Opnieuw geboren worden – Leven vanuit de sacramenten(brochure van de Belgische bisschoppen) • Omwille van zijn naam – Mgr. Jef De Kesel • Samenvatting en inleiding (dekenale conferentie sept. ’10): Ann De Vuyst