aktivnosti mddsz na podro ju socialnih kazalnikov danica o laj ljubljana 2 12 2005 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktivnosti MDDSZ na področju socialnih kazalnikov Danica Ošlaj Ljubljana, 2. 12. 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktivnosti MDDSZ na področju socialnih kazalnikov Danica Ošlaj Ljubljana, 2. 12. 2005

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Aktivnosti MDDSZ na področju socialnih kazalnikov Danica Ošlaj Ljubljana, 2. 12. 2005 - PowerPoint PPT Presentation

173 Views
Download Presentation

Aktivnosti MDDSZ na področju socialnih kazalnikov Danica Ošlaj Ljubljana, 2. 12. 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aktivnosti MDDSZ na področju socialnih kazalnikov Danica Ošlaj Ljubljana, 2. 12. 2005

 2. Pravne podlage • Program boja proti revščini in socialni izključenosti, februar 2002 • Izvajanje strategije socialnega vključevanja s poročilom o uresničevanju PBPRSI, april 2002; • Memorandum EK in SLO o sodelovanju v Akcijskem programu Skupnosti za boj proti socialni izključenosti, sept 2002; • Skupno poročilo o socialnem vključevanju - JIM, december 2003; • NAP o socialnem vključevanju 2004 – 2006, junij 2004 • drugi nacionalni programi in zakonodaja

 3. PBPRSI, 2000 • celovita državna strategija na tem področju • ukrepi po posameznih področjih: plače in pravno varstvo zaposlenih, socialna zavarovanja, druga področja socialne varnosti kot so zaposlovanje in štipendiranje, varstvo družine, stanovanje, zdravstvo, izobraževanje, socialno varstvo, davčna politika, brezplačna pravna pomoč

 4. PBPRSI, 2000 Cilji: • Preprečevanje revščine in socialne izključenosti • Pomoč ljudem, ki so se znašli v takšnih razmerah Kako? • izboljšati možnosti za zaposlovanje • zmanjšati osip pri izobraževanju, dvig izobrazbene ravni • ponuditi socialna in neprofitna stanovanja • dvigniti višino socialno varstvenih prejemkov, zagotoviti sredstva za zadovoljevanje minimalnih življ. potreb

 5. Podatkovni viri IRRSV za spremljanje PBPRSI so bili naslednji: • statistični podatki, • 2. posebne datoteke, ki se zbirajo za posamezna področja in • 3. posebna zbiranja podatkov, če bodo potrebna in mogoča • iz 10 posameznih področij: plače, soc. zavarovanja, zaposlovanje, družine, stanovanja, invalidnost, zdravje, izobraževanje, socialni transferji, etnična pripadnost.

 6. Akcijski program EU za boj proti socialni izključenosti 2002 - 2006 • Odprta metoda koordinacije/open method of coordination • Skupno poročilo o socialnem vključevanju/ Joint Inclusion Report/JIR (EK, 2002) • ključni izzivi (8) • Memorandum SLO – EK o sodelovanju, september 2002

 7. Akcijski program EU za boj proti socialni izključenosti 2002 - 2006 • Mednacionalna izmenjava programov /Transnational Exchange Program (TEP) • Peer review program (PRP) • Podpora ključnim evropskim mrežam na področju boja proti revščini in socialni izključenosti • Mreža nacionalnih ekspertov /Network of national experts • Kazalniki socialne vključenosti

 8. Skupno poročilo o socialnem vključevanju– JIM, 2003 Strateški cilj JIM: trajnostno povečevanja blaginje prebivalstva skozi uravnotežen gospodarski, socialni in okoljski razvoj • povečati zaposlenost predvsem med prejemniki DP, • povečati vlaganja v vseživljenjsko izobraževanje, • izboljšati dostopnost do zdravstvenih in socialnih storitev za najbolj občutljive skupine, • zmanjšati regionalne razlike, • spodbujati sodelovanje vlade, socialnih partnerjev, lokalnih oblasti in NVO.

 9. 1. Glavni trendi in izzivi 2. Strategija, glavni cilji in ciljne skupine Pospeševanje vključevanja v zaposlitev Izboljšanje dostopa do virov, pravic, blaga in storitev Preprečevanje tveganja izključenosti Pomoč najbolj ranljivim 3. Ukrepi Institucionalni okvir Primeri dobre prakse Statistična priloga NAP/vključevanje 2004 - 2006

 10. Ključni izzivi NAP /vključevanje 2004 - 2006 • Razvoj vključujočega trga dela in spodbujanje zaposlovanja kot pravice in možnosti za vse • Zagotavljanje ustrezne izobrazbe • Zagotavljanje ustreznih bivalnih razmer za vse • Zmanjševanje regionalnih razlik • Izboljšanje zagotavljanja storitev • Zagotavljanje ustreznega dohodka in sredstev za človeka dostojno življenje

 11. JIM – 6.Statistični sistemi in kazalci (2 strani): • Analiza glavnih obstoječih socialnih statističnih podatkovnih zbirk, ocena primerljivosti podatkov s podatki Eurostata (zlasti podatkov iz študije delovne sile in spremljanja gospodinjstev - panela gospodinjstev). Opredelitev prizadevanj za doseganje večje doslednosti v zvezi s skupnimi kazalci EU o socialnem vključevanju. V sodelovanju s SURS - ankete LFS, HBS, SILC.

 12. Področje socialnih kazalnikov • Izdatki za socialno zaščito in programi po področjih, % v BDP • demografski kazalnikov za Slovenijo • kazalniki socialne povezanosti (Laekenski indikatorji) • struktura vlagateljev DSP, v % • ESSPROS statistika

 13. Kazalniki socialne povezanosti so pomembni za: • spremljanje in analiziranje obstoječega stanja na posameznih področjih, • pripravo ukrepov, programov, strategij in predpisov na posameznih področjih, • spremljanje ukrepov in politik na različnih ravneh odločanja in • primerljivost z drugimi državami.