Ra unarske mre e
Download
1 / 55

Ra čunarske mreže - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Ra čunarske mreže. Uvod. U daljavanja terminala od računara uslovila su potrebu prenosa podataka od terminala do računara i obrnuto. Ovaj prenos vrši se korišćenjem telekomunikacionih mreža. Uvod. Računarska mreža je :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ra čunarske mreže' - isi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ra unarske mre e

Računarske mreže


Uvod

 • Udaljavanja terminala od računara uslovila su potrebu prenosa podataka od terminala do računara i obrnuto.

 • Ovaj prenos vrši se korišćenjem telekomunikacionih mreža.


Uvod

 • Računarska mreža je:

  • skup dva ili više kompjutera koji su međusobno povezani fizičkom vezom (kablom),

  • koja omogućuje prenos informacija između računara.

 • Potpuno je nebitno gde se, pri tome, nalaze ti računari.


 • Uvod

  • Problem povezivanja računarskih sistema (i terminala) sa linijama za prenos podataka javlja se zbog razlike u tehničkim parametrima i načinu rada.

  • Kako će veza biti ostvarena zavisi od nekoliko faktora:

   • rastojanje između dva računar

   • hardverska oprema

   • operativni sistem i programi koje koristite


  Prednosti ra unarskih mre a
  Prednosti računarskih mreža

  • Umrežavanje:

   • povećava efikasnost i

   • smanjujetroškove.

 • Ove dve stvari računarske mreže se postižu na tri osnovna načina:

  • zajedničkim korišćenjem informacija (podataka),

  • zajedničkim korišćenjem hardvera i softvera i

  • centralizovanom administracijom i podrškom.


 • Zajedni ko kori enje informacija podataka
  Zajedničko korišćenje informacija (podataka)

  • Prema rezultatima istraživanja, elektronska pošta je ubedljivo najrasprostranjeniji vid korišćenja Interneta.

  • Mnoge organizacije su značajno ulagale u mreže zbog isplativosti elektronske pošte i programa planiranja.

  Zakazivanje sastanaka korišćenjem Microsoft Outlooka


  Zajedni ko kori enje informacija podataka1
  Zajedničko korišćenje informacija (podataka)

  • Kada postoji zajedničko korišćenje podataka:

   • smanjuje se korišćenje papira,

   • povećava efikasnost, a

   • skoro svaka vrsta podataka je istovremeno na raspolaganju svim korisnicima kojima je potrebna.


  Zajedni ko kori enje hardvera i softvera
  Zajedničko korišćenje hardvera i softvera

  • Jedini način da više korisnika koristi isti štampač je bio da:

   • naizmenično koriste računar sa kojim je taj štampač povezan.


  Zajedni ko kori enje hardvera i softvera1
  Zajedničko korišćenje hardvera i softvera

  • Ukoliko je štampač neophodan većem broju korisnika koji su u mreži, svi mogu da koriste zajednički mrežni štampač.

  Zajedničko korišćenje štampača

  u mrežnom okruženju


  Centralizovanje administracije i podr ke
  Centralizovanje administracije i podrške

  • Kada su računari umreženi, to značajno pojednostavljuje i njihovu podršku.

  • Za jednu organizaciju je daleko efikasnije:

   • kada tehničko osoblje održava jedan operativni sistem i

   • kada su svi računari identično podešeni prema konkretnim potrebama te organizacije.


  Podela ra unarskih mre a
  Podela računarskih mreža

  • Zavisno od veličine prostora koga pokriva mreža, postoje:

  • LANlokalne mreže(Local Area Network ), koje pokrivaju područje ograničeno na jedno preduzeće ili ustanovu, sa dužinom kablova do par kilometara,

  • MANgradske računarske mreže(Metropolitan Area Network ), na području grada ili velike kompanije


  Podela ra unarskih mre a1
  Podela računarskih mreža

  • WAN globalne računarske mreže(Wide Area Network ), koje pokrivaju velika geografska područja, na prostoru nekoliko država, pa čak i celog sveta

  • Internet– globalna svetska računarska mreža


  Globalne ra unarske mre e
  Globalne računarske mreže

  • Globalne mreže pokrivaju cele regije, države, kontinente, a ima ih i koje se protežu na celu Zemljinu kuglu.

  • Brzina prenosa kod ovih mreža je manja nego kod lokalnih.

  • Kao prenosni medijum koriste se iznajmljene telefonske ili digitalne linije, mikrotalasne radiorelejne veze, satelitske veze.


  Globalne ra unarske mre e1
  Globalne računarske mreže

  • Globalne mreže mogu biti:

   • javne- svi zainteresovani mogu koristiti njihove usluge;

   • komercijalne- korisniku su dostupne one usluge na koje se pretplati.


  Globalne ra unarske mre e2
  Globalne računarske mreže

  • privatne- nalaze se u vlasništvu jedne firme ili međunarodne organizacije i izuzetno su obezbeđene od svakog pristupa sa strane,

 • Na primer SITA povezuje avio-kompanije i aerodrome širom sveta, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) povezuje velike svetske banke u mrežu za platni promet,


 • Vrste mre a
  Vrste mreža

  Mreže se dele u dve kategorije:

  • mreže ravnopravnih računara( peer-to-peer networks) i

  • mreže zasnovane na serverima(server based networks)

 • Mreže zasnovane na serverima sreću se u srednjim i velikim organizacijama.


 • Mre e ravnopravnih ra unara
  Mreže Ravnopravnih Računara

  • Mreže ravnopravnih računara su:

   • jednostavnije i jeftinije,

   • primenjuju se u malim i kućnim kancelarijama, i u

   • malim radnim grupama.


  Mre e ravnopravnih ra unara1
  Mreže Ravnopravnih Računara

  • Ne postoje jednonamenski serveri, među računarima ne postoji hijerarhija.

  • Pošto su svi računari u ovakvoj mreži ravnopravni, sreće se i naziv “mreža računara jednakih nadležnosti".

  • Svaki računar je istovremeno i server i klijent.


  Internet mediji kablovi
  Internet mediji (kablovi)

  • Svaki računar ili inteligentni uređaj, koji komunicira sa drugim uređajima u mreži, naziva se mrežni čvor (Node - čvor).

  • Komunikacionu infrastrukturu čine komunikacioni uređaji i prenosni putevi.


  Internet mediji kablovi1
  Internet mediji (kablovi)

  • Prenosni putevi omogućuju prenos signala kojima se kodiraju podaci koje međusobno razmenjuju uređaji povezani u mrežu.

  • Prenosni putevi mogu da se ostvare pomoću različitih prenosnih medija.


  Internet mediji kablovi2
  Internet mediji (kablovi)

  • Prenosni medijumi su fizički medijumi ka što su:

   • Različite vrste kablova

    • Klasični bakarne telefonski kablovi

    • Koaksijalni kablovi

    • Optički kablovi itd.

  • Moguće je realizovati i prenosne puteve bežičnog tipa kao što su: radio veze i satelitski linkovi.


  Attachment unit intrface aui
  Attachment Unit Intrface (AUI)

  • AUI kabl je višežilni oklopljeni kabl koji se koristi za povezivanje mrežnih uređaja.

  • Ovaj kabl ne bi trebalo koristiti za druge svrhe.

  • Postoje dve varijante:

   • standard

   • office


  Attachment unit intrface aui1
  Attachment Unit Intrface (AUI)

  • AUI kabl je napravljen od četiri odvojena i izolovana para žice, obmotana košuljicom kabla.


  Attachment unit intrface aui2
  Attachment Unit Intrface (AUI)

  Standard

  • Standard kabl je dužine do 50m.

  • Ova varijanta se koristi u zonama gde udaljenost između dva uređaja manja od 50m.


  Attachment unit intrface aui3
  Attachment Unit Intrface (AUI)

  • Office

  • Koristi se u situacijama kada je veći broj uređaja smešten na malom prostoru i kada je upotreba standardnog kabla nepraktična.


  Unshielded twisted pair utp
  Unshielded twisted pair (UTP)

  • UTP kabl je napravljen od 2,4 ili 25 pari žica. Žice su bakarne, jednožilne ili višežilne i mogu biti sa ili bez oklopa.


  Koaksijalni kabl
  Koaksijalni kabl

  Koaksijani kabl je kabl od dva ili više različitih materijala sa zajedničkom centralnom osom.


  Koaksijalni kabl1
  Koaksijalni kabl

  • Koaksijalni kabl

  • Iako srećemo dosta različitih kablova koji izgledaju kao koaksijalni, postoje samo dva tipa kablova koji su koaksijalni - debeli i tanki koaksijalni kabl.

  Koaksijani kabl (debeli)


  Opti ki kablovi
  Optički kablovi

  • Optički kablovi su mediji visokih perfonmansi konstruisani od stakla ili plastike koji koriste svetlosne bljeskove kao metod transmisije.

  • Kako se ne koristi električna struja u prenosu, otporni su na spoljna elektromagnetna polja.


  Opti ki kablovi1
  Optički kablovi

  • Mali nivo gubitaka signala i otpornost na spoljne uticaje čine ove kablove veoma pogodnim za prenos na veliku daljinu.

  • Maksimalna dužina je oko 2km.


  Opti ki kablovi2
  Optički kablovi

  • Kabl se sastoji od čvrstog provodnog jezgra, najčešće staklenog, oko koga je obmotan sloj polupropusnog materijala koji reflektuje signale.


  Mre ni ure aji
  Mrežni uređaji

  • U ovo su uključene:

   • stanice

   • transiveri

   • habovi

   • svičevi

   • modemi


  Stanice stations
  Stanice (stations)

  • Stanice su adresabilni čvorovi u mreži, sposobni da transmituju, primaju ili ponavljaju informacije.

  • Radne stanice, serveri i mrežni printeri su neki od primera.


  Transiver transceivers
  Transiver (transceivers)

  • Transiver(TRANSmitter/reCEIVER = primopredajnik) je:

  • uređaj koji povezuje radne stanice,

  • servere i ostalu opremu sa kablirajućim medijem, i

  • koji se koristi za mrežne komunikacije.


  Transiver transceivers1
  Transiver (transceivers)

  • Transiver je zadužen da osluškuje magistralu i da utvrdi da li je ona zauzeta od strane drugog uređaja.


  Hab hub
  Hab (hub)

  • Habovi su uređaji koji služe za:

   • replikaciju i

   • propagaciju (širenje) signala kroz mrežu

 • Kao mrežni uređaj, nije adresibilan (ne može dobiti svoju adresu).


 • Hab hub1
  Hab (hub)

  • Fizički posmatran, hab je kutija sa većim brojem priključaka za konektore


  Hab hub2
  Hab (hub)

  • Dobra strana je lako povezivanje uređaja i brz prenos signala.

  • Loša strana je što se ulazni signal deli na onoliko delova koliko ima priključnih korisnika.


  Svi switch
  Svič (switch)

  • Za razliku od haba, svič je:

   • složeniji i

   • “inteligentniji“ uređaj.

 • Može da se programira ili adresira.


 • Svi switch1
  Svič (switch)

  • Svič ne vrši propagaciju preko svih portova, kao što to radi hab, nego signale šalje samo na one portove koji su određeni za prijem.


  Tipologija ra unarskih mre a
  Tipologija računarskih mreža

  • Fizički izgled veza između čvorova određuje vrstu topologije.

  • Prema prostornom rasporedu komunikacione infrastrukture, razlikuju se mreže sa sledećom osnovnom topologijom:


  Tipologija ra unarskih mre a1
  Tipologija računarskih mreža

  • Zvezda(Star Topology)– kod koje su računari povezani na:

   • prenosnim putevima koji se

   • stiču na komunikacionom uređaju koji

   • predstavlja centar zvezde


  Topologija zvezde
  Topologija zvezde

  • Topologija zvezde koristi centralni uređaj za povezivanje, koji se zove razvodnik (hub).

  • Topologija zvezde koristi kabl sa upredenim paricama.

  • Većina Ethernet lokalnih mreža i mnoge lokalne mreže koje koriste ostale protokole imaju zvezdastu topologiju.


  Topologija zvezde1
  Topologija zvezde

  • Svaki računar je na razvodnik povezan zasebnim kablom, kao što je prikazano na slici .


  Topologija zvezde2
  Topologija zvezde

  • Pošto je svakom računaru dodeljen po jedan priključak razvodnika, topologija zvezde je otpornija na kvarove od topologije magistrale - prekid jednog kabla ne utiče na ostatak mreže.

  • S mrežom nije povezan samo onaj računar čiji je kabl (ka razvodniku) prekinut.


  Topologija zvezde3
  Topologija zvezde

  Čvor

  Čvor

  Glavni čvor

  Čvor

  Čvor


  Podela ra unarskih mre a2
  Podela računarskih mreža

  • Prsten(Ring Topology)– kod koga su računari povezani na:

   • komunikacioni put koji

   • formira zatvoreni prsten


  Topologija prstena
  Topologija prstena

  • Topologija prstena liči na topologiju magistrale po tome što je svaki računar povezan sa susednim.

  • Međutim, umesto da postoje dva kraja sa završecima, krajevi su spojeni i čine prsten.


  Topologija prstena1
  Topologija prstena

  Čvor

  Čvor

  Čvor

  Čvor


  Podela ra unarskih mre a3
  Podela računarskih mreža

  • Magistrala(Linear Bus Topology),

   kod koje su računari vezani u:

   • rednu vezu na prenosni put koji

   • predstavlja jednu liniju


  Topologiju magistrale
  Topologiju magistrale

  • Kada u mreži primenite topologiju magistrale, računari i ostali uređaji povezani su u jednu liniju, svako sa svojim susedima.

  • Da bi svi signali koje generiše sistem stigli na svoje odredište, prenose se magistralom u oba smera ka svim ostalim sistemima.


  Topologiju magistrale1
  Topologiju magistrale

  • Topologija magistrale uvek ima dva otvorena kraja, kao što je prikazano na slici.


  Topologiju magistrale2
  Topologiju magistrale

  • Topologija magistrale postoji u dva oblika: tanki i debeli Ethernet.

  • Mreže s debelim Ethernetom koriste jedan dugačak koaksijalni kabl.

  • Umreženi računari su povezani na taj kabl pomoću manjih, pojedinačnih kratkih kablova, koji se zovu interfejs priključnih jedinica (Attachment Unit Interface, AUI).


  Topologiju magistrale3
  Topologiju magistrale

  • Mreže s tankim Ethernetom koriste tanje koaksijalne kablove, isečene na parčad različitih dužina.

  • Svako parče kabla povezuje računar sa susednim računarom.

  • Topologija magistrale ima jednu ozbiljnu manu.

  • Kvar na bilo kojem delu kabla, neispravan završetak kabla ili neispravan konektor, može da izazove pad čitave mreže.


  Topologija magistrale
  Topologija magistrale

  Čvor

  Čvor

  Čvor

  Čvor


  ad