Bratislava, 11. apríl 2014 Riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie - PowerPoint PPT Presentation

isi
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bratislava, 11. apríl 2014 Riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bratislava, 11. apríl 2014 Riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
105 Views
Download Presentation

Bratislava, 11. apríl 2014 Riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 01.04.2014 Výzva OPV- 2014/2.2/01 - Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov – oprávnenosť výdavkov Bratislava, 11. apríl 2014 Riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Miriam Kováčiková riaditeľka odbor realizácie OP Vzdelávanie sekcia štrukturálnych fondov EÚ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

  2. Oprávnenosť výdavkovvýzva č. OPV-2014/2.2/01 oprávnené výdavky sú výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa, a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s hodnotiacimi a výberovými kritériami z prostriedkov ESF a z národných zdrojov určených na spolufinancovanie projektov z ESF, či zo štátneho rozpočtu môžu byť hradené len oprávnené výdavky projektu výdavky musia spĺňať najmä nasledovné všeobecné podmienky, aby im bola priznaná oprávnenosť - splnenie podmienok hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne); výdavok je preukázaný faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa; vynaložený výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi; výdavky sú vynaložené v súlade s cieľom opatrenia programu, na aktivity v súlade s obsahovou stránkou projektu a sú plne v súlade s cieľmi projektu, výdavky prispievajú k dosiahnutiu plánovaných aktivít; výdavok je realizovaný na oprávnenom území; intenzita podpory udelená z programov financovaných z fondov EÚ nesmie presiahnuť povolenú intenzitu verejnej podpory, ktorá vyplýva z právnych predpisov EÚ

  3. Oprávnenosť výdavkovvýzva č. OPV-2014/2.2/01 Výdavky, ktoré sú považované za neoprávnené vo všeobecnosti, sú najmä: výdavky bez priameho vzťahu k projektu; výdavky, ktoré nie sú v súlade s rozpočtom projektu a komentárom k rozpočtu; výdavky, ktoré vznikli pred počiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov; výdavky na projekty s celkovým či prevažujúcim dopadom mimo cieľový región; výdavky, ktoré vznikli po 31. 12. 2015; (oprávnený výdavok je vynaložený a skutočne uhradený medzi 1. januárom 2007 a dňom ukončenia realizácie aktivít projektu nie však neskôr ako 31. decembra 2015) výdavky definované v nariadeniach ES ako neoprávnené (úroky z dlhov; vratná daň z pridanej hodnoty; nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľnosti a pozemkov)

  4. Oprávnenosť výdavkovvýzva č. OPV-2014/2.2/01 • oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od účinnosti zmluvy o NFP do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu • oprávnené obdobie výdavkov na riadiaci administratívny personál začína plynúť dňom vyhlásenia výzvy. • oprávnené obdobie výdavkov predstavujúcich náhradu mzdy zdravotníckeho pracovníka študujúceho v špecializačnom štúdiu ako aj výdavky na odborný personál - školiteľa začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci operačného programu Vzdelávanie uzatvorenej medzi prijímateľom a zamestnávateľom (vzor zmluvy v prílohe výzvy č. 18) - pre zmluvy uzavreté a účinné po termíne vyhlásenia výzvy • Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov je uvedený v prílohe č. 21 výzvy

  5. Oprávnenosť výdavkovvýzva č. OPV-2014/2.2/01 zoznam oprávnených výdavkov náhrada mzdy osobám zúčastňujúcim sa vzdelávacích aktivít - výdavky predstavujúce náhradu mzdy zdravotníckeho pracovníka študujúceho v špecializačnom štúdiu, maximálne do výšky základnej zložky mzdy stanovenej podľa osobitného predpisu1 a tomu zodpovedajúcich odvodov zamestnávateľa – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; príspevok (finančného a nefinančného charakteru) pre frekventantov (najmä na krytie výdavkov spojených so stravovaním, ubytovaním, cestovným) – výdavky zdravotníckeho pracovníka študujúceho v špecializačnom štúdiu ako výdavky za špecializačné štúdium uhradené vzdelávacej ustanovizni podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 1 a 8 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie podľa osobitného predpisu) poplatok za vykonanie skúšky, získanie certifikátu (úhrada výdavkov frekventantov) – výdavky zdravotníckeho pracovníka študujúceho v špecializačnom štúdiu uhradené vzdelávacej ustanovizni za vykonanie záverečnej špecializačnej skúšky a poplatok za vydanie diplomu o špecializácii, podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 1 a 8 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie podľa osobitného predpisu)


  6. Oprávnenosť výdavkovvýzva č. OPV-2014/2.2/01 výdavky na riadiaci, administratívny personál podieľajúci sa na nepriamych (administratívnych a obslužných) aktivitách projektu a odborný personál - pracovnoprávny vzťah (napr. zákonník práce, zákon o štátnej službe,...): 1. výdavky na riadiaci, administratívny personál podieľajúci sa na nepriamych (administratívnych a obslužných) aktivitách: - uzatvorená pracovná zmluva so zamestnávateľom (prijímateľom) - kód rozpočtovej klasifikácie položky 610 620 – výdavky predstavujúce náhradu alikvotnej časti mzdy, vrátane tomu zodpovedajúcich odvodov zamestnávateľa za zamestnanca, - uzatvorená dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (kód rozpočtovej klasifikácie položky 637 027) – odmena za dohodu a tomu zodpovedajúcich odvodov zamestnávateľa za zamestnancov, ktorí budú pracovať na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (kód rozpočtovej klasifikácie položky 610 620) 2. výdavky na odborný personál - školiteľov podieľajúcich sa na priamych aktivitách projektu: - uzatvorená pracovná zmluva so zamestnávateľom (poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) – výdavky predstavujúce náhradu alikvotnej časti mzdy, vrátane tomu zodpovedajúcich odvodov zamestnávateľa za zamestnanca;

  7. Oprávnenosť výdavkovvýzva č. OPV-2014/2.2/01 inzercia v médiách, propagácia projektu, publicita projektu (napr. letáky, brožúry) - výdavky na realizáciu propagácie a publicity projektu môžu byť realizované prostredníctvom vzťahov, ktoré majú charakter záväzkových vzťahov („odberateľsko-dodávateľské vzťahy“) - rozsah povinného vykonania prieskumu trhu je podľa položiek a podpoložiek rozpočtu špecifikovaný v prílohe č. 17 výzvy Akékoľvek iné výdavky sú neoprávnené!

  8. Ďakujem za pozornosť. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRSekcia štrukturálnych fondov EÚ www.minedu.skopvzdelavanie@minedu.sk Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ