slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OP PI Potenciál PowerPoint Presentation
Download Presentation
OP PI Potenciál

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 37
ishmael-paul

OP PI Potenciál - PowerPoint PPT Presentation

83 Views
Download Presentation
OP PI Potenciál
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OP PI Potenciál projekt „Výstavba inovačního centra pro výzkum a vývoj léčiv“

 2. Favea FAVEA COMPANY 1994 - 2008

 3. FAVEA COMPANY 1994 - 2008 • PHARMACEUTICAL • FOOD • COSMETIC • HUMAN AND VETERINARY PRODUCTS

 4. FAVEA COMPANY 1994 - 2008 • GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) • VALIDATION • PROCESS ANALYTICAL • TECHNOLOGY (PAT) Mechanism to design, analyze and control pharmaceutical manufacturing processes through the measurement of critical process parameters and quality attributes.

 5. Organizační schéma společnosti

 6. Obsah projektu • výstavba nového inovačního centra pro výzkum a vývoj léčiv • imunologický výzkum a vývoj léčiv s fokusací na • mikrobiologické vakcíny (pro prevenci a léčbu infekcí) • v přízemí budovy – sklady materiálů a vzorků • v prvním patře – výzkumné a vývojové laboratoře • druhé patro – zázemí pro laboratoře – vzduchotechnika, zdroje • energií a další technické místnosti (např. archiv) • zaváděcí, ověřovací a zaváděcí aktivity realizované odbornými • pracovníky po ukončení výstavby a vybavení objektu • Vnovém objektu bude po celou dobu udržitelnosti probíhat pouze výzkum a vývoj!

 7. Závazné ukazatele, termíny • zahájení projektu: 29.7.2008 • ukončení projektu – max: 29.7.2011 • adresa místa realizace: Lubina 252, 74221 Kopřivnice • minimální výše investice do HIM: 5 mil. Kč

 8. Závazné ukazatel, termíny

 9. - výsledky centra:

 10. - nově vytvořené pracovní místo/převedení pracovníka v rámci společnosti:

 11. Rozpočet • celkové uznatelné výdaje: 65 848 000 Kč • Celkové uznatelné výdaje podle etap - původní: • 1. etapa: • investiční: 24 381 619 Kč • neinvestiční (povinná publicita): 40 000 Kč • z neinvestiční de minimis: 0 Kč • 2. etapa: • investiční: 28 517 881 Kč • neinvestiční: 1 884 000 Kč • z neinvestičních de minimis (mzdy): 1 884 000 Kč • 3. etapa: • investiční: 9 100 500 Kč • neinvestiční: 1 924 000 Kč • z neinvestičních de minimis (mzdy): 1 924 000 Kč • Výše dotace 50%: 32 924 000 Kč

 12. Udržitelnost projektu • doba udržitelnosti výsledků projektu je 3 roky po ukončení projektu • projekt bude ukončen po ukončení závazných projektových etap • v době udržitelnosti musí být zachován závazný obsah projektu • v době udržitelnosti nesmí být změněno vlastnické právo k objektu • problematické jsou i změny ve vlastnické struktuře (při zániku IČO může dojít a ž k trestnímu řízení)

 13. Harmonogram projektu • 1. etapa: 29.7.2008 - 31.12.2009 • 2. etapa: 1.1.2010 – 31.12.2010 • 3. etapa: 1.1.2011 – 29.7.2011 • Změna harmonogramu? • ano, je možná • je potřeba dopředu projednat přes nástěnku eAccountu • až po ukončení etapy je možnost žádat o platbu

 14. 1. etapa • 29.7.2008 - 31.12.2009 • vyhotovení projektové dokumentace • realizace výběrových řízení: dodavatel stavby, stavební dozor • vybudování inženýrských sítí • vybudování hrubé stavby • vybudování zpevněných ploch a nezbytných terénních • úprav • Náklady 1. etapy: 24 421619 Kč

 15. 2. etapa • 1.1.2010 – 31.12.2010 • instalace technologického zařízení, ČOV a trafostanice • výběrové řízení na vybavení výzkumného a vývojové • centra • výběrové řízení na pořízení ČOV a trafostanice • odborní pracovníci, kteří budou zařízení přebírat, • ověřovat funkčnost a tvořit veškerou potřebnou • dokumentaci • Náklady 2. etapy: 30 401 881 Kč

 16. 3. etapa • 1.1.2011 – 29.7.2011 • instalace zařízení pro vědu a výzkum • participace odborných pracovníků na přebírání a • ověřování funkčnosti - zaškolování v práci na • zařízeních • zavádění systému jakosti do provozu VaV (příprava • dokumentace, provozních deníků, deníků údržby, • validace) • Náklady 3. etapy: 11 024 500 Kč

 17. Problematické oblasti a jejich řešení 1. etapa • 1. ČOV, trafo stanice • původní plán – realizace v 1. etapě • průtahy se získáním stavebního povolení – zdržení • nereálné ukončení prací do konce 1. etapy (31.12.2009) • žádost o platbu se dává až po ukončení etapy, tzn. až po dokončení ČOV a trafo • možné zpoždění proplacení všech výdajů 1. etapy cca o 6 měsíců! • Administrativní řešení • žádost o změnu – přesunutí aktivit do 2. etapy • žádosti bylo vyhověno • Důsledek • přesunutí fin. prostředků na ČOV, trafo z 1. etapy do 2. etapy • proplacení výdajů 1. etapy v původně plánovaném termínu!

 18. Problematické oblasti a jejich řešení1. etapa 2. Fasáda budovy • původní plán – realizace v 1. etapě • doporučení stavební firmy – vymrznutí budovy a realizace fasády až na jaře • možné zpoždění proplacení všech výdajů 1. etapy cca o 3 měsíce! Administrativní řešení • žádost o změnu – přesunutí fasády do 2. etapy • žádosti bylo vyhověno Důsledek • přesunutí fin. prostředků na fasádu z 1. etapy do 2. etapy • proplacení výdajů 1. etapy v původně plánovaném termínu!

 19. Problematické oblasti a jejich řešení2. etapa 3. Změna struktury pořizovaných strojů pro VaV účely • konzultace na SÚKLU - nutnost rozšířit počet přístrojů pro VaV, aby SÚKL VaV léčiv povolil • analýza cen přístrojů – rozpočet na nákup může mít rezervy • vytipování a zjištění cen dalších přístrojů – nový seznam Administrativní řešení • žádost o změnu – zdůvodnění změny skladby přístrojů • žádosti bylo vyhověno jen částečně! • Chyba – nedostatečný popis některých přístrojů Důsledek • nové vyjednávání o akceptaci přístrojů pro VaV vyžadovaným SÚKLem • nutnost vyčkat výsledku – opoždění výběrových řízení, zpoždění v projektu

 20. Problematické oblasti BEZ ŘEŠENÍ2. etapa 4. Výběrová řízení • 50% dotace = není nutnost vyhlašovat podle zákona o veřejných zakázkách, pouze podle metodiky OP PI • Kontrola na místě (25.11.2009) sledovala dodržení metodiky, ale také zda výběrové řízení neodporuje zákonu Souvislosti • Realizace výběrového řízení čistě podle metodiky není zárukou správné realizace výběrového řízení • Czechinvest ani MPO nemůžou závazně zkontrolovat výběrové řízení před jeho vyhlášením • Veškerá odpovědnost za správnost výběrového řízení je na žadateli

 21. Změny v projektu • Možné jsou pouze změny, které se konzultují s Czechinvestem/MPOpředem • Změny nepodstatné: • stačí oznámení projektovému manažerovi na nástěnku • eAccountu • charakteristika nepodstatných změn je ve smlouvě • např. převody mezi rozpočtovými položkami do 20% výše • položky • např. změny harmonogramu dílčích etap • např. změny stavebních postupů

 22. Změny v projektu • Změny podstatné: • nutné schválení MPO • dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace „Podmínkám“ • relativně dlouhý a administrativně náročný akt • podstatná změna je např. posun termínu ukončení • projektu do budoucna, • např. změny položek rozpočtu o více než 20% u • jednotlivé položky, • např. změny závazných ukazatelů, • např. přesuny nevyčerpaných prostředků mezi etapami • Good practice: • pročíst „Podmínky“ • komunikovat všechny možné změny (i „banální“)

 23. Uznatelné výdaje a principy účtování • rozdíl účtování v programu OP PI a v grantech MPO • v programu OP PI je striktně dáno, co se bude • nakupovat (údaje v žádosti jsou závazný plán) • v případě nákupu/pořízení něčeho jiného = změna => • nutno konzultovat • analytická evidence • účtování podle zákona 563/1991 sb. o účetnictví

 24. Další podmínky programu OP PI • archivace dokladů 10 let • „následná“ kontrola z Czechinvestu (2 členná komise – • kontrola dokladů k projektu) • „vnější“ kontrola – ze strany orgánů, které ji mohou • vykonat (tj. MPO, finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, • Evropský účetní dvůr, Auditoři DG Regio – evropská • komise) • vedení monitorovacích zpráv v rámci projektu (budou • určeny smlouvou „Podmínkami“) • vedení monitorovacích zpráv po ukončení projektu • (většinou další 3 roky) • závazné jsou metodické pokyny OP PI platné k datu • podpisu podmínek

 25. Systém financování • zpětně po etapách • na základě doložení všech faktur za období a předložení • žádosti o platbu • žádost o platbu podle původního plánu (leden 2010, • leden 2011, srpen 2011) • délka trvání vyřízení žádosti o platbu – 3 až 6 měsíců • v návaznosti na složitosti faktur (jejich obsahové a • věcné specifikace)

 26. Povinná publicita • informace o poskytovateli dotace na každém projektovém • materiálu • označení všech objektů/přístrojů pořízených z dotace určených • prostředkem publicity • budeme muset vyhlásit výběrové řízení

 27. Nejčastější chyby – na co si dát pozor? • ve výběrovém řízení – špatné/nedostatečné • termíny, nedostatečná archivace všech • dokumentů • nedodržení závazných ukazatelů ze smlouvy • změny, které nejsou řešeny včas • nedodržení lhůt • nedodržování povinné publicity

 28. Kontroly, provedené u příjemce dotace 1. Cíl kontroly Ověřit, že: • spolufinancované dodávky prací, zboží a služeb byly dodány v předepsaném množství a kvalitě a jsou ve shodě s vydaným Rozhodnutím a podepsanými Podmínkami

 29. Kontroly, provedené u příjemce dotace 2. Předmět kontroly • 1) Ověření dodržování povinností příjemce dotace, vyplývajících ze závazných dokumentů, tj. u dotace především z Rozhodnutí a Podmínek poskytnutí dotace, a dále jiných souvisejících nařízení a norem. • 2) Ověření, že výdaj je způsobilý dle příslušného programu a Pravidel způsobilosti výdajů. • 3) Ověření realizace služeb, dodávek a stavebních prací. Věcné ověření, že tyto byly provedeny v souladu s předloženým projektem, Rozhodnutím a účtovaným předmětem, uvedeným na předložených fakturách. • 4) Ověření dalších skutečností.

 30. Děkuji za pozornost