Rozvojová pomoc EU - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozvojová pomoc EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozvojová pomoc EU

play fullscreen
1 / 25
Rozvojová pomoc EU
126 Views
Download Presentation
ishmael-finch
Download Presentation

Rozvojová pomoc EU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rozvojová pomoc EU Doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc. Ing. Tereza Němečková, Ph.D. Katedra světové ekonomiky Vysoká škola ekonomická v Praze

 2. Obsah přednášky • Základní termíny a kategorie • EU jako největší poskytovatel rozvojové pomoci na světě • Historie rozvojové pomoci/spolupráce EHS/EU s rozvojovými zeměmi • Měnící se přístup EU k rozvojovým zemím • Nástroje a zdroje financování rozvojové pomoci EU • Výzvy do budoucna

 3. Základní termíny a kategorie 1 • Rozvojová pomoc • Rozvojová spolupráce • Rozvojová politika Finanční prostředky poskytované rozvojovým zemím za účelem podpory jejich ekonomického rozvoje a růstu blahobytu. Jsou poskytovány buď formou nevratných grantů anebo půjček, které obsahují tzv. grantový element ve výši minimálně 25 % z jejich hodnoty(definice DAC). Forma spolupráce mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi, která směřuje k podpoře trvale udržitelného rozvoje v rozvojových zemích definovaného na počátku 90. let jako multidimenzionální rozvoj jak v oblasti ekonomické, tak i v oblasti sociální, ekologické a lidské. Soubor opatření a nástrojů, které (rozvinutá) země vůči rozvojovým zemím za účelem vytýčeného cíle v oblasti ekonomické a částečně i politické spolupráce aplikuje.

 4. Rozvojová politika EU • hospodářské a později z části i politické vztahy mezi EHS/EU a rozvojovými zeměmi • smluvní základ • Římské dohody (1957) - čl. 182-188 smlouvy o založení EHS (Přidružení zámořských a výsostných území k EHS) • Smlouva o založení EU – Maastricht (1992) – kapitola XVIII – Rozvojová spolupráce (text shodný se zatím poslední smlouvou o EU z Nice (2002) - kapitola XX – Rozvojová spolupráce) • Evropský konsensus o rozvoji (2006/C46/01) • Cíle • Římské dohody - přispět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji přidružených zemí a vytvořit užší hospodářské vztahy mezi nimi a Společenstvím • Maastricht/Nice - podpora trvalého hospodářského a sociálního rozvoje rozvojových zemí, podpora jejich postupného a harmonického zapojování do světové ekonomiky, podpora boje proti chudobě • Evropský konsensus o rozvoji – vymýcení chudoby v kontextu Rozvojových cílů tisíciletí • Nástroje • rozvojová pomoc (ODA), smluvní nástroje (dohody s jednotlivými státy nebo skupinami zemí), finanční (např. EDF), obchodní (např. celní preference, Aid For Trade) a další

 5. Rozvojová pomoc EU • jeden z nástrojů rozvojové politiky EU • objem finančních prostředků klasifikovaných podle směrnice OECD jako „rozvojová pomoc“ (ODA) poskytovaných členskými státy EU a Evropskou komisí (samostatný dárce) • pomoc EU má řadu podob (potravinová pomoc, Aid for Trade, infrastrukturální pomoc, oddlužování a další) • je dána smluvním základem nebo strategiemi spolupráce zemí EU s jednotlivými regiony (vychází z rozvojové politiky EU)

 6. EU jako největší poskytovatel rozvojové pomoci na světě (2007, v mil. USD) 2

 7. Největší poskytovatelé rozvojové pomoci na světě

 8. Počátky spolupráce EHS s rozvojovými zeměmi 3 • zámořská území evropských zemí - nutno vyřešit jejich statut po založení EHS • Římská smlouva z roku 1957, resp. IV. část Smlouvy o založení EHS zahrnuje část o tzv. ”Přidružení zámořských zemí a výsostných území” (Smlouva o EHS, část IV., čl. 131-136), k této části byl vydán dodatek, tzv. Protokol č. IV: Prováděcí dohoda o přidružení zámořských zemí a výsostných území ke Společenství • Následné období dekolonizace ovlivnilo další podobu spolupráce EHS s nově vzniklými samostatnými subjekty světového hospodářství – s rozvojovými zeměmi

 9. Přidružení zemí ACP k ES Smlouva Yaoundé (18 zemí EAMA) Smlouva Lomé I (46 zemí ACP) Smlouva Lomé III (66 zemí ACP) Revidovaná smlouva Lomé IV Revidovaná smlouva z Cotonou 1964 1975 1985 1995 Partnerství (2000 – 2020) 2005 1. etapa přidružení (1957-1974) 2. etapa přidružení (1975-1999) 2. etapa přidružení (1975-1999) 2. etapa přidružení (1975-1999) 1957 1969 1980 1990 1990 1990 2000 Smlouva Yaoundé II (18 zemí EAMA) Smlouva Arusha II (3 země V Afriky) Smlouva Yaoundé II (18 zemí EAMA) Smlouva Arusha II (3 země V Afriky) Smlouva Lomé II (58 zemí ACP) Smlouva Lomé IV (66 zemí ACP) Smlouva z Cotonou (79 zemí ACP) Africké země ACP Pacifické země ACP Karibské země ACP

 10. Nástroje spolupráce ES se zeměmi ACP • Evropský rozvojový fond (EDF) – založen již v roce 1957, funguje dodnes, základní nástroj pro poskytování rozvojové pomoci zemím ACP • Nereciproční obchodní dohody, od 1.1.2008 nahrazeny tzv. dohodami o hospodářském partnerství (EPA) – již se nejedná o nereciproční obchodní vztahy • Podpůrné hospodářské mechanismy (STABEX (1975), SYSMIN (1981)) • Poradní orgány (CDI (Centre du développement industriel), CCI (Centre de la cooperation industriel))

 11. Finanční prostředky alokované na rozvojovou pomoc v rámci EDF (v letech 1957 – 2006) mil. EUR Pramen: ACP- EU Partnership Agreement, The ACP- EU Courier Special issue, Brussels, 2000, s. 12. The 10th European Development Fund: Negotiations, next steps and key issues. Working paper of ECDPM, Maastricht, 2005, str. 2.

 12. Historie vztahů s ostatními rozvojovými regiony – Středomoří • 60. léta – bilaterální dohody: o přidružení, nepreferenční obchodní dohody, preferenční obchodní dohody, kooperační dohody • Řecko (1961), Turecko (1963), Malta (1970), Kypr (1972) • Maroko (1969), Tunisko (1969), Izrael (1964), Libanon (1965), • 70. léta Globální strategie vůči Středomoří • Egypt, Alžírsko, Španělsko, Portugalsko • 80. léta – vstup Španělska a Portugalska do ES • Posilování spolupráce – Euro-arabský dialog, Dialog 5 plus 5, Euro-středomořské fórum • 90. léta – Euro-středomořské partnerství • partnerství v politické a bezpečnostní oblasti • partnerství v ekonomické a finanční oblasti • partnerství v sociálních, kulturních a lidských otázkách • Speciální finanční nástroje – tzv. finanční protokoly, nástroje MEDA

 13. Historie vztahů s ostatními rozvojovými regiony – Latinská Amerika • Bilaterální dohody: prvogenerační z 60. let, druhogenerační z 80. let, nyní např. dohoda o ZVO s Mexikem (1997), Chile, Brazílie, Paraguay, Argentína,… • Multilaterální přístup v 90. letech - pravidelná setkání na nejvyšší úrovni (Rio de Janeiro 1999, Madrid 2002, Guadalajara 2005, Vídeň 2006 • země Latinské Ameriky neměly nikdy svůj speciální finanční nástroj

 14. Historie vztahů s ostatními rozvojovými regiony – Asie • První dohody o spolupráci podepsány již v 60. a v 70. letech • ASEM - 27 čl. zemí EU + Japonsko, Čína, Jižní Korea, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Brunej, Vietnam, Kambodža, Laos a Myanmar (politická setkání na nejvyšší úrovni) • tři pilíře spolupráce – ekonomický, politický, finanční • Dohoda o spolupráci se zeměmi GCC • cílem je posilování stability v regionu, podpora politických a hospodářských vztahů • transfery technologií prostřednictvím společných podniků, spolupráce v oblasti standardizace • zpracování společných analýz o obchodu s ropou, plynem a ropnými produkty • ochrana a lepší podmínky pro vzájemný příliv investic • Po rozpadu Sovětského svazu byl vytvořen speciální program TACIS

 15. Současný přístup EU k rozvojovým zemím 4 • Smlouva z Maastrichtu o založení EU v roce 1992 zahájila období reforem, které pokračuje dodnes • Výrazné změny v přístupu EU k rozvojovým zemím • od přidružení k partnerství • od globálního přístupu k regionálnímu (strategie přístupu EU k Africe, k Latinské Americe, k Asii) • zvýšený důraz na efektivitu poskytované rozvojové pomoci (tzv. přístup 3C – koherence, koordinace, komplementarita) • rozšíření oblastí spolupráce (s důrazem na politickou a bezpečnostní dimenzi)

 16. Nástroje rozvojové pomoci EU 5 • rozpočtová podpora (budget support), • sektorová podpora (SWAP), • nástroj na podporu demokracie a lidských práv (EIDHR) • nástroj na podporu rozvoje energetiky ( EU energy facility), • podpora platební bilance, • odpouštění dluhů, • potravinová bezpečnost, • podpora zajištění voleb, • nástroj na podporu zlepšení přístupu k vodě ( EU water facility), • EURO-SOLAR (program na podporu trvale udržitelných zdrojů energie), • NSA – Local authorities (program na zapojování NGO a místních samospráv do rozvojové pomoci), • GOOD HEALTH FOR ALL • a jiné

 17. Finanční zdroje pro poskytování rozvojové pomoci EU 6 • rozpočty členských států EU • rozpočet EU • EDF • investiční aktivity EIB (podpora soukromého sektoru) • soukromí dárci (nezapočítávají se do oficiálních statistik)

 18. Rozpočet EU – kapitola 4 „EU jako globální partner“ • V rámci finančního rámce EU pro léta 2007 – 2013 se plánuje vydat v rámci 4. kapitoly celkem 50 mld EUR • od 1.1.2007 existují nové geografické nástroje: • DCI (development cooperation instrument) – rozpočet 17 mld EUR, určen pro země Latinské Ameriky, Asie, Blízkého východu a pro Jihoafrickou republiku • ENPI (European Neighbourhood Partnership Instrument), rozpočet 11 mld EUR, určen pro následující země: Alžírsko, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Lybie, Moldávie, Maroko, Palestina, Rusko, Sýrie, Tunisko a Ukrajina • IPA (Instrument for Pre-Accession) – rozpočet 11 mld EUR, určeno pro následující země: Chorvatsko, Turecko, Makedonie, Albánie, BaH, Černá Hora, Srbko

 19. 10. EDF – celková výše prostředků pro období 2008 – 2013 činí 23 mld EUR Výše příspěvku na celkových platbách do EDF (v % a v EUR) Pramen: Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the financing of Community aid under the multiannual financial framework for the period 2008 to 2013 in accordance with the ACP-EC Partnership Agreement and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the EC Treaty applies. Brusel: Official Journal of the European Union, L247/32, 9.9.2006, str. 3.

 20. Největší příjemci rozvojové pomoci EU 7

 21. Výzvy do budoucna 8 • Zvyšování efektivity rozvojové pomoci (jak ji změřit?) • Zvýšení koordinace poskytování rozvojové pomoci v rámci EU • Zvýšit koherenci např. se zemědělskou politikou • Dekoncentrace pomoci, zvýšení podílu nejméně rozvinutých zemí

 22. Zdroje a materiály ke studiu • Donor Atlas 2008 http://development.donoratlas.eu/ • DAC statistical tables http://www.oecd.org/statisticsdata/ • Dearden, S.: Does the EU´s development policy have any future? Manchester Metropolitan University, 2006. • Hauck, Volker et.: EC Budget support – thumbs up or down? Maastricht: ECDPM, 2005. • ADAMCOVÁ, L. – NĚMEČKOVÁ, T.: Rozvojová politika EU – regionální přístup. In: Současná Evropa a ČR. Praha: VŠE, 2007. • DEBRAT, J.M.: Achieving a European Development Policy. Paříž: AfD, 2006. • NĚMEČKOVÁ, Tereza. Přístup 3C aneb směrem k efektivnější rozvojové spolupráci EU? In: Medzinárodné vzťahy 1/2007, ročník V, Bratislava: Ekonomická univerzita, 2007, str. 121 – 142. ISSN 1336-1562.

 23. Děkujeme za pozornost.

 24. Země přijímající více jak 50 % pomoci od EU