slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatifler Açısından Biyodizel Levent GÖKTUNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatifler Açısından Biyodizel Levent GÖKTUNA

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatifler Açısından Biyodizel Levent GÖKTUNA - PowerPoint PPT Presentation

ishana
138 Views
Download Presentation

Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatifler Açısından Biyodizel Levent GÖKTUNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatifler Açısından Biyodizel Levent GÖKTUNA TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği 16 Aralık 2005 / ANKARA

 2. TARİŞ Biyodizel • Amaç : • Ülkemizin değişik bölgelerinde değişik yağ bitkilerini üretme potansiyelini ortaya koymak ve bundan hareketle Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatiflerinin “biyodizel” üretimi için hayati önemini ve rolünü ortaya koymaktır.

 3. TARİŞ Yağ Üretim ve Potansiyeli • Ülkemizin bitkisel yağ ihtiyacı, % 40 yerli üretim, % 60 ithalat yoluyla karşılanmaktadır… • Ekilebilir tarım arazisinin % 6’sı yağlı tohumlar…

 4. Yağ Üretim ve Potansiyeli TARİŞ • Üretimin artırılması için; • Sadece GV oranlarını artırmak çözüm değildir… • Amaca uygun destekleme şarttır… • Ürüne destek yerine girdi maliyetlerini azaltıcı politikalar… • Alım garantisi… • Vergi indirimleri… • Teşvik primleri… • Toplulaştırılma yöntemiyle bölünmüş toprakların değerlendirilmesi… • Kullanılan alanların münavebe ve sözleşmeli tarım ile etkin kullanımı…

 5. TARİŞ Yağlı Tohum Üretimi ve Biyodizel • Biyodizel amaca uygun desteklemenin en etkili yollarından birisidir… • Üretim girdilerinden en önemlisi olan motorinin daha ucuza temin imkanı… • Yeni bir kullanım alanı yaratılmasıyla ürüne talep oluşumu… • Biyodizele uygulanması düşünülen vergi avantajlarının doğrudan çiftçiye yansıtılma imkanı… • Talebin oluşmasıyla daha fazla alanda yağlı tohum ekimi…

 6. Birliklerin, petrol piyasasında yer almak gibi bir amaçları yoktur. Birlikler öncelikle ; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının “Yağlı tohum Bitkileri İçin sözleşmeli Tarım Modeli Uygulaması”, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın “Yağlı Tohum Bitkilerinin Alternatif alanlarda Değerlendirilmesi” çalışmaları, kapsamında yağlı tohum üretiminin artırılmasını amaçlamaktadır. TARİŞ Birlikler ve Biyodizel

 7. Birlikler, işletme ve üretici ortaklarının tarımsal üretim sürecinde kullandığı enerji girdi maliyetini düşürmeyi amaçlamaktadır. Biyodizel üretimi için “yerli yağlı tohum” tedariki en kritik husustur. Yağlı tohumlarla iştigal eden Birlikler bu sektörde hayati öneme haizdir. Birlikler, enerji tarımı kapsamında sözleşmeli üretimi uygulayacak en uygun model kuruluşlardır. TARİŞ Birlikler ve Biyodizel

 8. Üretimde ve standartta kayıt dışı durumu Birlikler onaylamamaktadır Enerji tarımı için üretilecek yağlı tohumlar, çarpan etkisi ile aynı zamanda ülkemizin yağ açığını da azaltacaktır. TARİŞ Birlikler ve Biyodizel

 9. Birlikler biyodizel üretiminde aşağıdaki gerekçelerle mutlaka yer almalıdır: Yerli hammadde tedariki, Güvenirlilik, Kalite Standardı, Kayıt içi üretim, Tarımsal Ar-Ge birikimi, TARİŞ Birlikler ve Biyodizel

 10. Biyodizel üretiminde yerli hammadde temininde süreklilik için; Çiftçinin teslim ettiği ürün karşılığı biyodizel ÖTV muafiyeti dahilinde olmalı ve bunun yasal mevzuatı tamamlanmalıdır. Alternatif ve ikincil ürün için destek sağlanmalıdır. ÖTV ve KDV avantajının çiftçiye yansıtılmalıdır. Tohum karşılığı biyodizel verilmesi modeli kooperatifler aracılığıyla uygulanması gerekmektedir. TARİŞ Birlikler ve Biyodizel

 11. Birlikler, biyodizel üretiminde hammade temini ve saf biyodizel üretim aşamasında kalmalıdır. Birlikler, ana faaliyetleri olan tarımsal üretimlerine devam edeceklerdir. Birlikler, petrol sanayisinin uzmanlık gerektiren harmanlama, dağıtım gibi alanda yer almak gibi hedefleri bulunmamaktadır. Petrol sanayicilerinin, bu konudaki endişeleri yersizdir. TARİŞ Birlikler ve Biyodizel

 12. Birlikler; Biyodizel üretiminin yerli tarımsal ürünlerden elde edilmesini, Biyodizel üretiminin hammadde ayağının kayıt altına alınmasını, Biyodizel üretiminin belirlenen standartta yapılmasını, Biyodizel hammaddesinin yanında yağlı tohum üretiminin arttırılmasını, hedeflemektedir. TARİŞ Birlikler ve Biyodizel

 13. TARİŞ Birlikler ve Biyodizel • Birlikler biyodizel ile ortakları için büyük bir pazar ve alternatif ürün imkanı yaratacaktır… • Orta vadede kanola/aspir vb… ürünlerin münavebe yoluyla yaygınlaştırılmasıyla ilave gelir imkanı… • Çiftçinin pamuk üretimi için harcadığı motorinin tümü, ürettiği pamuktan elde edilen biyodizel ile karşılanabilmektedir… • Birlik hiçbir kar amacı gütmeden bu döngüyü sağlamayı hedeflemektedir… • Taslak mevzuatın hazırlanması aşamasında birlikler bu görüşlerini açıkça beyan etmişlerdir…

 14. TARİŞ Hedef Modelimiz Birlik Ortakları Akaryakıt Dağıtıcısı Akaryakıt Birlikler; Mevzuatlar çerçevesinde, Biyodizel üreticileri ve Akaryakıt dağıtıcılarıyla İŞBİRLİĞİ YAPARAK ortaklarının en önemli üretim girdisini temin edecektir… Yağlı Tohum Biyodizel TARİŞ Biyodizel Üreticisi Yağ

 15. Biyodizel üretiminde yerli tarım ürünleri kullanılmamaktadır. Piyasada biyodizel üretimi ithal ve menşei belli olmayan atık yağlar ile yapılmaktadır. Bu uygulamadan yerli tarım ve Türk çiftçisi destek görmemektedir. Gerek enerji üretimi gerek gıda tüketimi için yağ üretimini artıracak stratejiler geliştirilmelidir. Yağlı bitkilerin üretimine ilişkin tutarlı tarımsal planlamalar yapılıp uygulamaya konulmalıdır. TARİŞ Sonuç

 16. Yerli tarım ürünlerinden yapılacak bioyakıt üretimini destekleyecek olan yasal düzenleme acilen tamamlanmalıdır. Yerli tarımadayalıve standartlara uygun bioyakıt üretimi desteklenmelidir. Bu amaçla 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılmakta olan değişiklik ivedilikle yasalaştırılmalıdır TARİŞ Öneriler

 17. TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR BİRLİĞİ Teşekkürler...