temeljni pojmovi odgoja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMELJNI POJMOVI ODGOJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMELJNI POJMOVI ODGOJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

TEMELJNI POJMOVI ODGOJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

TEMELJNI POJMOVI ODGOJA. Pedagogija Dr.sc. Elvi Piršl Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. ODGOJ? ODGOJ ZA RAZVOJ? OBRAZOVANJE? UČENJE? PEDAGOGIJA???. 1. ODGOJ? «Ideju koju imamo o odgoju, zavisi O čito, o ideji koju imamo o čovjeku I njegovom određenju. Otuda principi i ciljevi odgoja.»

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TEMELJNI POJMOVI ODGOJA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
temeljni pojmovi odgoja

TEMELJNI POJMOVI ODGOJA

Pedagogija

Dr.sc. Elvi Piršl

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

odgoj odgoj za razvoj obrazovanje u enje pedagogija
ODGOJ? ODGOJ ZA RAZVOJ? OBRAZOVANJE? UČENJE? PEDAGOGIJA???
 • 1. ODGOJ?

«Ideju koju imamo o odgoju, zavisi

Očito, o ideji koju imamo o čovjeku

I njegovom određenju.

Otuda principi i ciljevi odgoja.»

Laberthonniere

odgoj
ODGOJ?

educere (odgoj duše)

educare (odgoj tijela)

Odgoj - proces društvene integracije i

kulturne transmisije putem kojeg se u

okviru konkretnih povijesnih,

obiteljskih, društvenih situacija stvara,

kreira - LIČNOST

slide4
Odgoj – svjesna djelatnost kojom se razvijaju intelektualne i socijalne vještine za aktivno i korisno/odgovorno sudjelovanje u društvu.
 • Odgoj – razvoj samosvijesti, samostalnosti, samopoštovanja, samokritičnosti.
slide5
Odgoj– razvoj svijesti o različitosti, poticanje otvorenosti, snošljivosti i poštivanja drugoga, suradnje i solidarnosti
 • Odgoj – razvoj globalne svijesti, višestruke perspektive, svijesti o povezanosti prirodnog o ljudskog svijeta te razvoj odgovornosti pojedinca za globalne promjene
 • Odgoj – holistički i cjeloživotni proces usvajanja znanja, vještina, vrijednosti i perspektiva koje su nužne za promicanje dostojanstva osobe i demokratskog društva.
2 odgoj za razvoj
2. ODGOJ ZA RAZVOJ?
 • ima preventivno djelovanje – odgajamo djecu danas za budućnost
 • temelji se na 5 osnovnih cjelina:

1. međuovisnost;

2. poznavanje drugih i poštivanje različitosti;

3. socijalna pravda;

4. sukobi i njihovo razrješavanje;

5. promjena i budućnost.

slide7
cjeloživotni procesu kojem treba obratitipozornost na 3 dimenzije:
 • pružati učenicima znanja,
 • razvijati socijalne vještine,
 • razvijati stavove i vrijednosti. 
slide8
Odgoj za razvoj -podrazumijeva proces učenja u tri stupnja:

1. istraživanje – prikupljanje i analiza podataka o predmetu

2. uključivanje – traženje primjene kroz osobno iskustvo

3. djelovanje – uključivanje u odgovarajuće aktivnosti koje se odnose na predmet proučavanja (Godwin, 1993.).

slide9
Koncept međuovisnosti podrazumijeva usvajanje sjedećih znanja:
 • svijet je sustav u kojem su svi elementi međusobno povezani (ljudi, događaji, trendovi, pojave)
 • lokalne odluke i akcije mogu imati globalne posljedice. 
slide10
Koncept poznavanje drugih i poštivanje različitostipodrazumijeva:
 • znanje o osobinama, kulturi i povijesti vlastitog naroda te njegov položaj unutar šire svjetske zajednice.
 • poznavanje drugih kultura u vlastitoj zajednici i u različitim dijelovima svijeta,
 • upoznavanje stereotipa o drugim kulturama, njihovu izvoru i neopravdanosti.
slide11
Koncept socijalne pravdepodrazumijeva:
 • poznavanje ljudskih prava,
 • spoznaja da se ljudska prava ne poštuju u svim dijelovima svijeta, te da pojedinci, institucije ili društva mogu utjecati na ostvarivanje ljudskih prava i sloboda,
 • razumijevanje da čovjek uz prava ima i odgovornosti.
slide12
Koncept sukobi i njihovo razrješavanjepodrazumijeva:
 • poznavanje različitih vrsta sukoba, njihovih uzroka i mogućih ishoda,
 • shvaćanje da sukobi mogu završiti na različite načine, a da je nasilje samo jedan od tih načina,
 • shvaćanje da mir ima mnoge manifestacije i da u pojam mira spada negativni mir, pozitivni mir, mir sa samim sobom.
slide13
Koncept promjena i budućnostpodrazumijeva:
 • shvaćanje glavnih problema razvoja, te sadašnjih i budućih trendova razvoja
 • razumijevanje razlike između kratkoročnih i dugoročnih promjena, te između poželjnih i nepoželjnih promjena
 • razumijevanje osobnih mogućnosti za stvaranje promjena.
3 obrazovanje
3. OBRAZOVANJE
 • pedagoški i didaktički osmišljeno, više ili manje sustavno organizirano poučavanje i učenje kojim pojedinac stječe opća i posebna znanja o svijetu oko sebe, razvija intelektualna, socijalna i praktična umijeća i navike te jača svoje sposobnosti, oblikujući tako pogled na svijet i gradeći temelje za permanentno povezivanje znanja, vještina i sposobnosti.
slide15
Postoje tri međusobno povezana tipa obrazovanja:

formalno obrazovanje – uključuje sustav općeg, strukovnog i visokoškolskog obrazovanja, do razine poslijediplomskih studija;

neformalno obrazovanje – organizirana društvena djelatnost koja zadovoljava dopunske, dodatne ili alternativne potrebe učenja i koja može, ali ne mora biti povezana sa sustavom formalnog obrazovanja;

slide16
samoobrazovanje ili informalno obrazovanje-učenje koje pojedinac izvaninstitucionalno organizira za sebe. Rezultat obrazovanja tj. obrazovanost, postaje učenikova svojina na temelju koje on obavlja određene uloge u životu te proširuje svoja znanja i vještine u kontekstu cjeloživotnog učenja.
4 humanisti ki odgoj i obrazovanje
4. HUMANISTIČKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
 • Teorije i prakse odgoja i obrazovanja koje polaze od shvaćanja da je napredak,dobrobit i očuvanje dostojanstva čovjeka pojedinca i čovječanstva u cjelini glavna svrha ljudskog mišljenja i djelovanja, neovisno o ideologiji i religiji.
slide18
U središtu interesa humanističke edukacije je – pojedinac. Obrazovanje ne smije biti usmjereno samo na ono što pojedinac misli, dakle na kognitivnu sferu, nego i na njegove osjećaje i ponašanje.
 • Područje obrazovanja mora uključiti i osobni razvoj, samoprihvaćanje, prihvaćanje od strane drugih.Cilj ovakve edukacije je kombinirati informacije s osjećajima, doživljajima i životom učenika.
slide19
Koncepcija doživotnog učenja UNESCO-va povjerenstva za obrazovanje za 21. stoljeće, temelji se na zahtjevu, naučiti živjeti zajedno– bolje razumijevanje drugih ljudi i svijeta oko nas.
4 1 potporni znanja su
4.1. Potporni znanja su:
 • učiti znati –poticati objedinjavanje širokog općeg obrazovanja s mogućnošću specijalizacije u odabranom broju predmeta;
 • učiti činiti –osigurati usvajanje kompetencija koje ljudima omogućuju snalaženje u raznim situacijama, često nepredvidljivim, kao i rad u timovima;
 • učiti biti –razviti samostalnost u donošenju odluka i veći osjećaj odgovornosti u ostvarivanju zajedničkih ciljeva; upoznati sebe i iskoristiti sve osobne talente.
4 1 1 glavne pretpostavke humanisti kog odgoja i obrazovanja
4.1.1. Glavne pretpostavke humanističkog odgoja i obrazovanja
 • Humanističko obrazovanje usmjereno je na učenika.
 • Učitelj ima ulogu pomagača, suradnika.
 • Učenje je osoban akt. Najvrjednije učenje odvija se kada ga osoba koja uči opaža kao potrebno, važno, smisleno.
 • Sadržaj učenja nije cilj nego sredstvo za ostvarivanje ciljeva humanističkog odgoja i obrazovanja.
 • Razvoj pojedinca najbolje se potiče u suradničkoj, motivirajućoj okolini.
4 1 2 temeljni principi humanisti kog odgoja i obrazovanja
4.1.2.Temeljni principi humanističkog odgoja i obrazovanja
 • Učenici najbolje uče kada imaju želju i potrebu za znanjem.
 • Važnije je znati kako učiti, nego steći veliku količinu znanja.
 • Samovrednovanje je jedini najsmisleniji način vrednovanja učenikova rada.
 • Osjećaji su važni isto koliko i činjenice.
 • Učenici uče najbolje u okolini koja ih ne ugrožava.
5 u enje pou avanje
5. UČENJE – POUČAVANJE?
 • učenje – proces tijekom kojega se nadopunjuju, mijenjaju ili stječu novi pojmovi, znanja i vještine omogućujući pojedincu razvoj njegovih potencijala u skladu s njegovim vlastitim aspiracijama i društvenim mogućnostima.
 • U psihologiji se određuje kao proces usvajanja kognitivnih, afektivnih i psihomotoričkihodgovora za određeni zadatak što se očituje kao relativno trajna promjena ponašanja.
slide24
poučavanje- u širem smislu, svaki slučajan izvanjski zahvat u prirodni proces učenja do kojeg dolazi u komunikaciji čovjeka s okolinom (funkcionalno poučavanje).
 • U užem smislu, racionalni sustav pedagoških postupaka koje odgojitelji namjerno primjenjuje kao pomoć odgajaniku tijekom njegova/njezina učenja (intencionalno poučavanje).
6 pedagogija
6. PEDAGOGIJA??
 • DEFINICIJA - znanost o odgoju tj. znanost koja sustavno proučava načine i probleme odgoja u jednom određenom društvenom kontekstu.
 • PREDMET PEDAGOGIJE – teorije, metode i problemi odgoja.
 • ETIMOLOGIJA – grč. paidagogus (pais – dječak; ago, agein – voditi) – rob čiji je bio zadatak voditi dječaka (dijete) svog gospodara učitelju.  
slide26
U antičkom Rimu zarobljeni učeni Grk postaje kućni učitelj djece svog gosodara i on je nazvan paedagogus. Dakle, dok je prvi rob samo brinuo o sigurnosti dječaka, ovaj drugi je postao u pravom smislu – učiteljdjece.
6 1 p edagogija kao znanost
6.1. Pedagogija kao znanost
 • XIX.st. – J.F. HERBART – zaslužan za sistematizaciju pedagoških saznanja, odredio predmet i metodologiju pedagogije.