1 / 11

ZŠ Jiráskova Benešov zsjiraskova.cz

Jak na Prezentace?. Power Point. ZŠ Jiráskova Benešov www.zsjiraskova.cz. Prezentace. Účel Zásady úspěšné prezentace – obecné Způsoby promítání Zásady zpracování poč. prezentace Tvorba prezentace v prez. programu. Účel prezentace. Předání informací s důrazem na vizuální sdělení.

irina
Download Presentation

ZŠ Jiráskova Benešov zsjiraskova.cz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Jak na Prezentace? Power Point ZŠ Jiráskova Benešov www.zsjiraskova.cz

 2. Prezentace • Účel • Zásady úspěšné prezentace – obecné • Způsoby promítání • Zásady zpracování poč. prezentace • Tvorba prezentace v prez. programu

 3. Účel prezentace Předání informací s důrazem na vizuální sdělení Člověk získává: 87 % informací o okolí zrakem % sluchem 4 % ostatními smysly

 4. Zásady úspěšnéprezentace E = m c2 kde c je… 1. Vždy připraven (mít znalosti) 2. Připravit místnost Umístění plátna, projektoru Rozmístění židlí Osvětlení a zatemnění Příprava a vyzkoušení techniky 3. Přednes a kontakt s posluchači

 5. Způsoby promítání Skupinové • Pomocí videodataprojektoru • Na obrazovce počítače, televizoru • Na obrazovkách více počítačů Individuální Určená pro jednoho žáka u počítače Výrazně odlišná – více textu, menší obrázky atd.

 6. Zásady zpracování počítačové prezentace 1. Stručný text, velké písmo, předpokládá se komentář 2. Kontrastní barvy, lépe bezpatkové písmo 3. Velké obrázky 4. Používat grafy, schémata, nákresy

 7. Tvorba počítačové prezentace • Prezentace je skupina snímků, které se postupně zobrazují (ukázka zobrazení řazení snímků a detailu – vybereme v nabídce…) (ukázka vytvoření nového snímku, výběr rozvržení snímku, změna pořadí snímků, odstranění snímku) Snímky se mohou objevovat s různými efekty, po klepnutí nebo v nastaveném časovém intervalu ukázka efektů pro přechod snímku – vybereme v nabídce… ukázka nastavení přechodu po klepnutí nebo po uplynutí určené doby ukázka nastavení buď pro aktuální snímek, nebo pro všechny snímky

 8. Tvorba počítačové prezentace • Jednotlivé objekty na snímku se opět mohou zobrazovat postupně a s mnoha efekty (ukázka nastavení animací pro objekty – vybereme v nabídce…) Pozn.: s efekty je třeba šetřit, jako vždy platí, že méně je většinou více Texty i další objekty mohou být odkazy na jiné stránky ukázka nastavení odkazů – vybereme v nabídce

 9. Tvorba počítačové prezentace • S textem, rastrovými obrázky a grafikou pracujeme podobně jako v textovém editoru (ukázka nastavení písma, zarovnání, odrážek – vybereme v nabídce…) (ukázka vytvoření text. pole, změna jeho poloha a velikosti, vložení automatického tvaru a rastrového obrázku) Celkový vzhled, barevné ladění i grafiku nejrychleji „vytvoříme“ použitím připravené šablony ukázka výběru a nastavení šablony – vybereme v nabídce…

 10. Tvorba počítačové prezentace • Ukázka tvorby jednoduché prezentace založené na šabloně na zvolené téma (každý asi má své vlastní ukázky) Vytvořit se studenty společně krátkou prezentaci (stačí pět snímků) (každý asi má své vlastní ukázky) Zadat samostatnou práci Na volné téma, zaměření dle aprobace nebo zájmu učitele

 11. Konec

More Related