1 / 14

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa po akcesji – pierwsza próba oceny Konferencja:

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa po akcesji – pierwsza próba oceny Konferencja: Warszawa, 8 luty 2005r. dr Maciej H. Grabowski Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową www.ibngr.edu.pl. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny.

irina
Download Presentation

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa po akcesji – pierwsza próba oceny Konferencja:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa po akcesji – pierwsza próba oceny Konferencja: Warszawa, 8 luty 2005r. dr Maciej H. Grabowski Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową www.ibngr.edu.pl

 2. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny Wpływ integracji na sektor MSP w Polsce – główne hipotezy, zagrożenia i szanse Sektor MSP a koniunktura w 2004r. Sektor MSP – oczekiwania a rzeczywistość Przedsiębiorca a fundusze strukturalne – pierwsze oceny Zjawiska nieprzewidziane Perspektywy

 3. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny Cztery efekty członkostwa – główne hipotezy Efekty związane z kreacją i przesunięciem handlu – duże i zróżnicowane sektorowo znaczenie tego czynnika Efekty związane z pełnym wprowadzeniem zasad Jednolitego Rynku (efekty dochodowe i dostosowawcze firm) - znaczenie zróżnicowane i umiarkowane Efekty przepływu kapitału i pracy (dostęp do kapitału, stopniowe wyższe ceny pracy) - znaczenie jednorodne, umiarkowanei rozciągnięte w czasie Efekty związane z narzędziami polityki gospodarczej uruchamianej przez UE (m.in.fundusze) - duże i jednorodne znaczenie

 4. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny Spodziewane rezultaty - hipotezy Efekty członkostwa, po stronie kosztów dostosowawczych występujących w gospodarce są dobrze określone i pewne Efekty po stronach korzyści są potencjalne i zależą od aktywności i obarczone są większym błędem szacunku Wzrost konkurencji przez zmniejszenie kosztów tranzakcyjnych (np. kolejek na granicach) Wzrost koncentracji, głównie w przemysłach tradycyjnych konkurujących ceną

 5. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny Spodziewane zagrożenia w sektorze MSP - hipotezy Koszty dostosowań: - normy techniczne, sanitarne, ochrony zdrowia, ochrony konsumentów Koszty spełnienia norm ochrony środowiska Zagrożenia związane z rynkiem: - podnoszenie płac, - zwiększona konkurencja na rynku krajowym (np. wyższe koszty marketingu), Zagrożenia związane z aprecjacją

 6. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny Spodziewane szanse w sektorze MSP - hipotezy Zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej Łatwiejszy dostęp do rynków UE, w tym krajów nowoprzyjętych Wzrost popytu wewnętrznego: inwestycyjnego i konsumpcyjnego Zmniejszenie ryzyka kursowego i kosztu kapitału

 7. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny MSP a koniunktura po akcesji Wysoki wzrost PKB (5,5%) przy „zdrowej” strukturze: - po stronie popytowej (inwestycje 4,4 i konsumpcja 3,7); - po stronie podażowej (prod. przemysłowa i usługi) Poprawa rentowności przemysłu - w 18 działach, pogorszenie w 5, ale największa poprawa w działach zdominowanych przez duże firmy (np. górnictwo i prod. metali) Poprawa rentowności w budownictwie i usługach (handel, transport, hotele, obsługa firm) Silny wzrost eksportu 15,7% i importu 14,1% Słaby wzrost wynagrodzeń i powolny spadek bezrobocia

 8. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny MSP a koniunktura po akcesji - wnioski Dobra koniunktura osłabiła hipotetyczne negatywne skutki akcesji (wzrost konkurencji i wzrost kosztów) Poprawa nastąpiła w działach przemysłu o silnym znaczeniu sektora MSP: meblarski, prod. Art. Spoż., prod. Drewna, prod. odzieży W dziale sprzedaż i naprawa pojazdów mechanicznych niewielka poprawa rentowności, ale jest to obserwacja z niepełnej populacji firm (bez małych) – ten dział prawdopodobnie znacznie, ale w sposób nietrwały poprawił wskaźniki finansowe w 2004r. GUS szacuje, że w 2004 r. nastąpił wzrost liczby spółek prawa handlowego (+5,5%) i spadek liczby podmiotów osób indywidualnych (-1,2%) – brak znaczących zmian, choć może to sugerować wzrost średniej wielkości firmy

 9. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny Sektor MSP – oczekiwania a rzeczywistość Przedsiębiorcy oczekiwali bardziej stabilnego regulacyjnego środowiska działania. Rok 2004 przyniósł wiele i znaczących zmian prawnych m.in. związanych z akcesją ...z których ustawa o VAT (i część rozporządzeń np. dot. tranzytu) jest najczęściej krytykowana Obawy związane z koniecznością uzyskiwania certyfikatów (i ponoszenia kosztów) nie sprawdziły się (raport prof. Michałka)

 10. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny Sektor MSP – oczekiwania a rzeczywistość Wzrost eksportu do krajów UE był w niektórych branżach wyższy niż oczekiwany, np. przemysł art. Spożywczych, transport drogowy. Brak znaczącego zwiększenia konkurencji z firm krajów UE Brak zauważalnego procesu koncentracji ( efekt dobrej koniunktury??) Niewielki efekt aprecjacji (2003 4,40 zł za euro; II poł. 2004 4,32zł)

 11. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny Przedsiębiorcy a fundusze strukturalne Przedsiębiorca i jego potrzeby • Raczej formalizm niż potrzeby (np. wymóg zaciągania kredytów) • Skomplikowanie (mnogość form) • Priorytet inwestycyjny słabo uwzględniony • Zasady • Formalizm, czyli ilość a nie jakość • Centralizm (opinie z RIF – decyzje w centrali) • Brak wyraźnych priorytetów • Podmioty realizujące • Ryzyko psucia rynku usług wsparcia (np.ośrodki szkolące) • Przeciążenie centrum (kilkadziesiąt tysięcy wniosków) • wydłużenie procedur (obecnie 41 dni, ocena 60 dni, wypłata??) ... ale ilość wniosków z firm formalnie zaakceptowanych jest bardzo wysoka (dodatkowy efekt edukacyjny)

 12. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny Zjawiska nie przewidziane Ograniczenie dostępu do rynków poza UE, głównie WNP np. branża spożywcza Szybka adaptacja do nowych możliwości (i korzystanie z nich) np. zakładanie firm usługowych w Niemczech przez firmy z zachodniej Polski, usługi na zachodzie Polski Znaczny wzrost eksportu art. spożywczych i wzrost cen w kraju (art. żywnościowe +8%) Znaczny import samochodów używanych (ponad 800 tys.) i wzrost popytu na usługi (w szczególności w małych firmach) Niska migracja, ale trudno zastępowalnych pracowników

 13. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny WNIOSKI Szybka adaptacja i wysoka elastyczność działania większości firm MSP (na rynku i w sięganiu po wsparcie) Niektóre hipotezy dotyczące wpływu akcesji na sektor MSP nie spełniły się, ale to nie oznacza, że nie mogą wystąpić w średnim okresie np. aprecjacja, procesy koncentracyjne, wzrost konkurencji Część zjawisk, które wystąpiły po akcesji mają charakter skokowy i jednorazowy (np.ograniczenie kosztów tranzakcyjnych, import samochodów używanych, dostosowanie do norm)

 14. Rozwój MSP po akcesji – próba oceny Dziękuję za uwagę

More Related