27
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

27 . Oktobar 2011. g – Međunarodna konferencija “Zajedničkim naporima po poboljšanju sustava upravljanja otpadom” – Palić, Srbija. “REGIONALNA DEPONIJA” d.o.o. SUBOTICA Aron Biači Šen – project manager. Vlada Republike Srbije je usvojila NSUO još 2003. godine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - iria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Regionalna deponija d o o subotica aron bia i en project manager

27. Oktobar 2011. g – Međunarodna konferencija “Zajedničkim naporima po poboljšanju sustava upravljanja otpadom” – Palić, Srbija

“REGIONALNA DEPONIJA” d.o.o.SUBOTICA

Aron Biači Šen – project manager


Www deponija rs

 • Vlada Republike Srbije je usvojila NSUO još 2003. godine

 • 2010. godine usvojila je revidiranu verziju NSUO 2010.- 2019.

 • predviđeno je 26 regiona za upravljanje otpadom*

 • donet je Akcioni plan za sprovođenje strategije

 • usklađivanje politike i zakonodavstva Srbije sa EU

 • upravljanje otpadom predstavlja jedan od prioriteta Vlade Srbije!

 • * Strategijomnisuodređeni konačni regioni, opštine su se međusobno dogovorile o formiranju regiona

www.deponija.rs

NACIONALNA STRATEGIJA UPRAVLJANJA OTPADOM


Www deponija rs1

www.deponija.rs

SUBOTIČKI REGION ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM


Www deponija rs2

 • 280.000 stanovnika

 • 105.000 domaćinstava

 • 80 naselja

 • površinu od 3102 kvadratnih kilometara

www.deponija.rs

SUBOTIČKI REGION ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM POKRIVA:


Www deponija rs3

 • region je formiran 2006. godine u skladu sa NSUO iz 2003. godine

 • potpisan je međuopštinski SPORAZUM između Grada Subotica i opština Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Mali Iđoš i Čoka

 • krajem 2007. godine formirano je Društvo sa ograničenom odgovornošću “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica

 • -2011. godine Skupština opštine Novi Kneževac donela je Odluku o pristupanju Regionalnoj deponiji Subotica

www.deponija.rs

SUBOTIČKI REGION ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM


Pravni osnov sporazuma
PRAVNI OSNOV SPORAZUMA godine

 • ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ( “Sl.glasnik RS”, br.135/04, član 68. stav 2.)

 • ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI (“Sl.glasnik RS”, br.9/2002, 33/2002, 33/2004,0135/2004, član 12. stav 1.)

 • ZAKON O KOMUNALNIMDELATNOSTIMA (“Sl.glasnik RS”, br.16/97, 42/98, član 7.)

 • NACIONALNA STRATEGIJA UPRAVLJANJA OTPADOM SA PROGRAMOM PRIBLIŽAVANJA EU – usvojena od strane Vlade RS 04.07.2003., broj: 353-4070/2003-001

 • STUDIJA PROSTORNOG RAZMEŠTAJA REGIONALNIH DEPONIJA I TRANSFER STANICA NA PODRUČJU AP VOJVODINE – izrađena od strane Izvršnog veća AP Vojvodine putem JP “Zavod za urbanizam Vojvodine” i FTN-a iz Novog Sada.

www.deponija.rs


Me uop tinska radna grupa
MEĐUOPŠTINSKA RADNA GRUPA godine

 • Sastoji se od predstavnika potpisnika Sporazuma (6+1)

 • Zadaci radne grupe:

  • Izrada Regionalnog plana upravljanja otpadom

  • Predlaže osnivački akt regionalnog Preduzeća

  • Predlaže strukturu i sastav organa regionalnog Preduzeća

  • Predlaže prvog direktora regionlnog Preduzeća, itd.

www.deponija.rs


Regionalni plan upravljanja otpadom
REGIONALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM godine

 • Usvojena od strane Skupština opština potpisnika Sporazuma

 • Sadrži detaljnu analizu trenutne situacije iz oblasti otpada i predlaže ključne mere, koje regija treba da preduzme u cilju zaštite životne sredine

www.deponija.rs


Sadr aj regionalnog plana upravljanja otpadom
SADRŽAJ REGIONALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM godine

1. Osnovni podaci o regionu

2. Sadašnja praksa u upravljanju otpadom

3. Strateški okvir i potrebne promene

4. Najpraktičnije opcije za otpad sa stanovištva zaštite životne sredine

5. Finansijska analiza i procena troškova

6. Socio-ekonomski aspekti

7. Razvoj i implementacija Regionalnog plana

www.deponija.rs


Klju ne predlo ene mere
KLJUČNE PREDLOŽENE MERE godine

 • Izgradnja sanitarne deponije

 • Izgradnja reciklažnog centra

 • Izgradnja transfer stanica

 • Izgradnja sabirnih centara

 • Postavljanje “zelenih ostrva” – tj uvođenje primarne selekcije

 • Kompostiranje

 • Proširenje organizovanog sistema sakupljanja otpada

 • Razvijanje javne svesti!!!

www.deponija.rs


Www deponija rs4

 • region je formiran 2006. godine u skladu sa NSUO iz 2003. godine

 • potpisan je međuopštinski Sporazum između Grada Subotica i opština Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Mali Iđoš i Čoka

 • krajem 2007. godine formirano je DRUŠTVO sa ograničenom odgovornošću “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica

 • -2011. godine Skupština opštine Novi Kneževac donela je Odluku o pristupanju Regionalnoj deponiji Subotica

www.deponija.rs

SUBOTIČKI REGION ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM


Pravni osnov
PRAVNI OSNOV godine

 • ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI (“Službeni glasnik RS”, br.9/2002, 33/2004, 135/2004, član 6. stav 1)

 • ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (“Služben glasnik RS”, br.125/2004, član 104. stav 1.)

www.deponija.rs


Lanovi regionalne deponije d o o subotica
ČLANOVI “Regionalne deponije” d.o.o. SUBOTICA godine

 • Članovi doo su opštine, u čije ime osnivačka prava vrši skupština opština

 • Opštine: Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i grad Subotica

www.deponija.rs


Poslovno ime dru tva
POSLOVNO IME DRUŠTVA godine

 • Друштво с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом “РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” Суботица

 • REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Szabadka

 • Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “REGIONALNI DEPONIJ” Subotica

 • Logo Društva:

www.deponija.rs


Organi dru tva
ORGANI DRUŠTVA godine

 • Skupština Društva

 • Direktor Društva

www.deponija.rs


Skup tina dru tva
SKUPŠTINA DRUŠTVA godine

 • Čine je članovi doo, a oni učestvuju u radu Skupštine preko ovlašćenog predstavnika

 • Svaki član – 1 predstavnik

 • Pravo glasa – srazmerno udelu člana

 • Svaki predstavnik ima zamenika

 • Predstavnike i zamenike Društva imenuju članovi Društva na period od 4 godine

 • Predsednika i zamenika predsednika Skupštine biraju predstavnici članova na mandatni period od 4 godine

www.deponija.rs


Direktor dru tva
DIREKTOR DRUŠTVA godine

 • Bira ga i razrešava Skupština Društva, na mandatni period od 4 godine, osim prvog direktora koji je određen ugovorom o osnivanju

 • Za svoj rad, direktor odgovara Skupštini Društva

www.deponija.rs


Nadzor
NADZOR godine

 • Društvo ima INTERNOG REVIZORA

 • Bira ga Skupština, iz reda nezavisnih lica, na period od 1 godine

 • Interni revizor - podnosi IZVEŠTAJ članovima Društva na svakoj godišnjoj Skupštini, a na vanrednoj sklupštini po zahtevu

www.deponija.rs


Finansiranje
FINANSIRANJE godine

 • Nepovratna sredstva pokrajinskih i republičkih organa (Fond za zaštitu životne sredine, Pokrajnski Sekretarijati, Inostrani Fondovi)

 • Budžet osnivača - srazmerno prema broju stanovnika, tj proporcionalno prema visini osnovnog kapitala

www.deponija.rs


Ugovor o finansiranju tro kova pokretanja i obavljanja delatnosti
UGOVOR O FINANSIRANJU TROŠKOVA POKRETANJA I OBAVLJANJA DELATNOSTI

 • Visina sredstava koja su potrebna za kalendarsku godinu, utvrđuju se Poslovnim planom Društva, koju donosi Skupština Društva, na predlog direktora

 • Sredstva osnivači obezbeđuju srazmerno svojim osnivačkim udelima u Društvu

 • Finansiranje Društva od strane osnivača je potrebno do isteka 6 meseci od uvođenja novog sistema za upravljanje otadom

www.deponija.rs


Www deponija rs5

 • 2007.g DELATNOSTIizrađen je Regionalni plan upravljanja otpadom (usvojen na svakoj Skupštini opštine)

 • 2009.-2010.g izrađen je Generalni projekat sa prethodnom studijom opravdanosti, na koju je državna reviziona komisija dala saglasnost

 • 2010.g doneta je Odluka o izboru lokacije regionalne deponije (po zakonu treba da postoji konsenzus opština, opština Kanjiža je bila protiv lokacije te je na Vladi doneta konačna odluka)

 • 2010.g usvojen je Plan detaljne regulacije kompleksa regionalne deponije i Strateška procena uticaja na plan

 • 2011.g rešeni su imovinsko pravni odnosi zemljišta gde će se graditi deponija (prenos prava korišćenja, prenamena zemljišta i konverzija)

 • Preneta su prava investitora sa Grada na “Regionalnu deponiju” d.o.o.

 • 2011.g izrađena je radna verzija Idejnog projekta sa studijom opravdanosti (uz tehničku i stručnu Pomoć IFC)

 • Pribavljena je Lokacijska dozvola za kompleks regionalne deponije

 • Podnet je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na ŽS

www.deponija.rs

PREDUZETE AKTIVNOSTI U VEZI REŠAVANJA PROBLEMA OTPADA U REGIJI:


Pravni akti koje su donele skup tine op tina
PRAVNI AKTI KOJE SU DONELE SKUPŠTINE OPŠTINA DELATNOSTI

 • Rešenje o formiranju regiona za upravljanje ČKO (x6)

 • Rešenje o imenovanju članova u međuopštinsku radnu grupu (x6)

 • Odluka o usvajanju Regionalnog plana upravljanja otpadom (x6)

 • Rešenje o pristupu osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija” Subotica (x6)

 • Rešenje o imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika u Skupštinu Društva (x6)

www.deponija.rs


Pravni akti koje su donele skup tine op tina1
PRAVNI AKTI KOJE SU DONELE SKUPŠTINE OPŠTINA DELATNOSTI

 • Odluka o izradi i usvajanju PDR (2xSkupština grada Subotice)*

 • Odluka Skupštine opštine Novi Kneževac o pristupanju Regionalnoj deponiji Subotica (1x)**

 • Odluka o usvajanju Lokalnog plana za upravljanje otpadom (7x)

  * Pošto se posebna odluka donosi za izradu i posebna za usvajanje PDRa a međuvremeno je PDR i Strateška procena uticaja na životnu sredinu bila na Javnom uvidu mesec dana. Ostale opštine nisu trebale doneti ovu Odluku.

  ** Nakon ove odluke međuopštinska radna grupa je razmotrila Odluku, a opštine su se usaglasile oko priključenja Novog Kneževca, radna verzija aneksa sporazuma je pripremljena, koji će uskoro ići na usvajanje.

www.deponija.rs


Www deponija rs6

 • Kompleks deponije: DELATNOSTI

 • Revizija Idejnog projekta sa studijom opravdanosti od strane državne revizione komisije

 • Izrada novog Reginalnog plana za upravljanje otpadom

 • Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

 • Revidiranje Studije opravdanosti-izvodljivosti i CBA od strane PPF3

 • Transfer stanice i reciklažna dvorišta:

 • Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za parcele predviđene za izgradnju transfer stanica i reciklažnih ostrva (prenos prava korišćenja, prenamena zemljišta i konverzija)

 • Rešavanje problema opšte infrastrukture (struja, voda, put)

 • Pribavljanje Lokacijske dozvole za transfer stanice i reciklažna ostrva

www.deponija.rs

AKTUELNE AKTIVNOSTI “Regionalne deponije” d.o.o. SUBOTICA


Pravni akti koje treba da se donesu
PRAVNI AKTI KOJE TREBA DA SE DONESU DELATNOSTI

 • Aneks Međuopštinskog sporazuma zbog pristupanja opštine Novi Kneževac Subotičkom regionalnom sistemu za upravljanje otpadom (7x)

 • Usvajanje revidirane verzije Regionalnog plana za upravljanje otpadom (7x) *

 • Revidiranje Lokalnih planova za upravljanje otpadom (to jest, usaglašavanje sa novim Regionalnim planom) (7x)

  * Prvi korak je izrada novog Regionalnog plana koju kordinira “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica.

  Na Regionalni plan upravljanja otpadom treba da da SAGLASNOST nadležni organ Autonomne pokrajine Vojvodine – Sekretarijat za zaštitu životne sredine a nakon toga

www.deponija.rs


Www deponija rs7

 • Kompleks deponije: DELATNOSTI

 • Dizajn tendera za Glavni projekat

 • Izrada Glavnog projekta

 • Pribavljanje Građevinske dozvole

 • Popunjavanje aplikacionog formulara za IPA 3. komponentu

 • Obezbeđivanje finansijskih sredstva za izgradnju kompleksa

 • Izgradnja Regionalne deponije za Subotički region

 • Transfer stanice i reciklažna dvorišta:

 • Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (samo za TS)

 • Izrada Glavnih projekata

 • Pribavljanje Građevinskih dozvola

 • Obezbeđivanje finansijskih sredstava za izgradnju TS i Rec. dvorišta

 • Izgradnja TS i reciklažnih dvorišta u opštinama regije

www.deponija.rs

PREDSTOJEĆE AKTIVNOSTI “Regionalne deponije” d.o.o. SUBOTICA


Hvala na pa nji
HVALA DELATNOSTI NA PAŽNJI

www.deponija.rs

Kontakt:

Aron Biači Šen – project manager

aron.biaci@deponija.rs

“Regionalna deponija” d.o.o. Subotica

Trg Lazara Nešića 1, 24000 Subotica

Tel.: 024/673-815

Fax.: 024/673-819

Mob.: 0600/673-818

E-mail: info@deponija.rs

Web: www.deponija.rs