slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014 - PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on

Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014. Chính tả. Chính tả. Kho báu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014' - iram


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014

Chính tả

Chính tả

Kho báu

Ngaøyxöa, coùhaivôïchoàngngöôøinoângdaânkiaquanh naêm hai söông moät naéng, cuoác baãm caøy saâu. Hai oâng baø thöôøng ra ñoàng töøø luùc gaøø gaùy saùng vaø trôû veà nhaø khi ñaõ laën maët trôøi. Ñeán vuï luùa, hoï caáy luùa, gaët haùi xong, laïi troàng khoai, troàng caø.

slide3

Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014

Chính tả

Kho báu

Đoạn văn nói lên điều gì ?

Nói về đức tính chăm chỉ làm lụng của hai vợ chồng người nông dân.

slide4

Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014

Chính tả

Chính tả

Kho báu

Ngaøyxöa, coùhaivôïchoàngngöôøinoângdaânkiaquanh naêm hai söông moät naéng, cuoác baãm caøy saâu. Hai oâng baø thöôøng ra ñoàng töøø luùc gaøø gaùy saùng vaø trôû veà nhaø khi ñaõ laën maët trôøi. Ñeán vuï luùa, hoï caáy luùa, gaët haùi xong, laïi troàng khoai, troàng caø.

Đoạn văn có mấy câu?

Đoạn văn có 3 câu.

Đoạn văn có những dấu nào được sử dụng?

Đoạn văn có sử dụng dấu phẩy và dấu chấm.

slide5

Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014

Chính tả

Chính tả

Kho báu

Ngaøyxöa, coùhaivôïchoàngngöôøinoângdaânkiaquanh naêm hai söông moät naéng, cuoác baãm caøy saâu. Hai oâng baø thöôøng ra ñoàng töøø luùc gaøø gaùy saùng vaø trôû veà nhaø khi ñaõ laën maët trôøi. Ñeán vuï luùa, hoï caáy luùa, gaët haùi xong, laïi troàng khoai, troàng caø.

Những chữ nào trong đoạn văn được viết hoa? Vì sao?

Những chữ viết hoa là: Ngày, Hai, Đến. Vì đây là những chữ đầu câu.

slide6

Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014

Chính tả

Chính tả

Kho báu

Ngaøyxöa, coùhaivôïchoàngngöôøinoângdaânkiaquanh naêm hai söông moät naéng, cuoác baãm caøy saâu. Hai oâng baø thöôøng ra ñoàng töøø luùc gaøø gaùy saùng vaø trôû veà nhaø khi ñaõ laën maët trôøi. Ñeán vuï luùa, hoï caáy luùa, gaët haùi xong, laïi troàng khoai, troàng caø.

slide7

Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014

Chính tả

Kho báu

Luyện viết :

lặn

sương

gà gáy

trở về

cuốc bẫm

slide8

Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014

Chính tả

lỗi

Kho báu

Ngaøyxöa, coùhaivôïchoàngngöôøinoângdaânkiaquanh naêm hai söông moät naéng, cuoác baãm caøy saâu. Hai oâng baø thöôøng ra ñoàng töøø luùc gaøø gaùy saùng vaø trôû veà nhaø khi ñaõ laën maët trôøi. Ñeán vuï luùa, hoï caáy luùa, gaët haùi xong, laïi troàng khoai, troàng caø.

slide9

Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014

Chính tả

Kho báu

2/ Baøi taäp:

Điền vào chỗ trống ua hay uơ ?

\

Voi h… vòi

ua

m… màng

chanh ch…

ua

th… nhỏ

?

slide10

Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014

Chính tả

Kho báu

Bài tập 3:

Điền vào chỗ trống

b) ên hay ênh?

Cái gì cao lớn l…. khênh

ênh

\

Đứng mà không tựa ngã k…. ngay ra ?

ênh

Câu đố

Tò vò mà nuôi con nhện

Đến khi nó lớn nó qu… nhau đi

ên

.

Tò vò ngồi khóc tỉ ti :

ên

ên

Nhện ơi, nh… hỡi, nh… đi đằng nào ?

.

.

slide11

Chúc quý thầy cô sức khỏe,

chúc các em chăm ngoan, học giỏi.