M o nosti vizualizace dat a informac v medic n
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. M ožnosti vizualizace dat a informací v medicíně. Lenka Lhotská lhotska@fel.cvut.cz http://gerstner.felk.cvut.cz. Vizuální vnímání a porozumění. nejd ů le ž it ě jší prost ř ed e k poznávání a porozum ě ní sv ě tu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - iona-daniel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M o nosti vizualizace dat a informac v medic n

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

Možnosti vizualizace dat a informací v medicíně

Lenka Lhotská

lhotska@fel.cvut.cz

http://gerstner.felk.cvut.cz


Vizu ln vn m n a porozum n
Vizuální vnímání a porozumění

 • nejdůležitější prostředek poznávání a porozumění světu

 • schopnost vidět vzory ve věcech

 • spojit části do smysluplného celku

 • zkušenost

 • schopnost odvozovat význam z oddělených a různorodých elementů


Vizualizace
Vizualizace

 • Integrace výzkumných aktivit člověka s výpočetní silou počítačů

 • Zpřístupnění dat, výpočtů a výsledků

 • Porovnání a verifikace výsledků


N stroje pro vizualizaci dat
Nástroje pro vizualizaci dat

 • Cíl – snížit informační zatížení

 • Inteligentní abstrakce

 • Vizualizace zajímavých příznaků

 • Zobrazení složitých vztahů mezi daty


Vizualizace l ka sk ch dat
Vizualizace lékařských dat

 • Využití obrazové informace – MRI, PET, CT

 • Grafické zobrazení dat a informací jiného než obrazového charakteru (jednorozměrné signály, numerická data, apod.)


Anal za a prava jednotliv ch atribut i
Analýza a úprava jednotlivých atributů I.

 • Zpráva o stavu proměnných

  • typ (spojitá X diskrétní)

  • rozsah definičního oboru (počet použitých hodnot)

  • rozsah a frekvence výskytů (histogram)

  • typ rozdělení a jeho statistické charakteristiky

 • Upozornit na

  • osamělé mimořádné hodnoty (outliers)

  • téměř konstantní atributy (možné vynechat)

  • nevyplněná datová pole

  • znečištění dat

   • data neodpovídají deklarovanému formátu

   • hodnoty neodpovídají deklarované množině


Anal za a prava jednotliv ch atribut ii
Analýza a úprava jednotlivých atributů II.

Příklady úprav

 • Náhrada chybějících údajů - provádí se tak, aby zůstala zachována hodnota směrodatné odchylky uvažovaného atributu

 • Úprava rozsahu hodnot atributů pomocí logistické transformace (velmi důležité v každé metodě, která počítá se vzdáleností objektů - např. CBR, nejbližší sousedi, shlukování)

  g (x) = (1 + e –a - bx) –1


Anal za a prava jednotliv ch atribut iii
Analýza a úprava jednotlivých atributů III.

 • Monotónní atributy – představují obvykle jednoznačnou identifikaci pro uvažované objekty, např. pořadové číslo měření, číslo bankovního účtu. Rostou bez omezení a při tom jejich přímá hodnota jako taková nemá pro vytvoření modelu význam.

 • Řady– tvořené hodnotami veličin, které jsou pravidelně měřeny a zaznamenávány (např. EKG, burzovní koeficienty). Vždy jsou vztaženy k jediné monotónní veličině, která slouží jako index.

  • často jako index slouží čas -> časová řada

  • Prostředky k analýze:

   • Fourierova analýza

   • Vlnková (wavelet) transformace umožňuje získání časově-frekvenčního popisu signálu


Pravy a anal za dat ve stav prostoru i
Úpravy a analýza dat ve stav.prostoru I.

Příklady úprav

 • Snížení dimenze

  • vynecháním

   • konstantních atributů

   • atributů řídce obsazených

   • atributů s duplicitní informací (rok narození X věk, apod.)

  • sloučením

   • atributů řídce obsazených – z několika řídce obsazených atributů je možné zřetězením vytvořit jeden nový (PVP - present value pattern)

 • Zvýšení dimenze

  • obohacenídoplněním údajů z jiných zdrojů (např. meteorologická měření, demografické údaje, apod.)

  • rozšíření

   • přidání odvozených atributů (např. pohlaví z rodného čísla, apod.)

   • „otočení“ dat (reverse pivoting) - nový atribut an+1 přebírá údaj z objektu následujícího. Pro každý objekt i platí an+1(i) = an(i+1).


Pravy a anal za dat ve stav prostoru ii
Úpravy a analýza dat ve stav.prostoru II.

Příklady úprav

 • Agregace dat- použití metod datových skladů. údaje o více objektech obsažené na několika řádcích jsou vztaženy k jedinému obecnějšímu objektu (tvoří tedy v novém souboru jedinou řádku).

 • Vizualizace– např. umístění datového souboru ve stavovém prostoru úlohy, přirozené shluky, nepravidelné deformace,...

 • Statistické přístupy snižování dimenze

  • podmíněná entropie

  • CHAID(Chi-square Automatic Interaction Detector)

  • hledání hlavních komponent (návrh vhodné lin. kombinace)

 • Využití neuronových sítí- Řídce propojená autoasociativní neuronová síť (Sparcely Connected Autoasociative Neural Net: SCANN)Dal mo nosti zobrazen
Další možnosti zobrazení

 • Frekvenční spektrum

 • Výkonové spektrum

 • Spektrální kulisy

 • Mapy

 • Interaktivní zobrazení – mapa + průběh signálu

 • Tyto možnosti budou prezentovány v dalších příspěvcích v konkrétních aplikacích.


Z v r
Závěr

 • medicína – velké objemy dat

 • větší počet přístrojů přímo propojených s počítači - více vstupních dat pro vyhodnocování

 • efektivní vyhodnocování velkého objemu dat

 • často neznámé explicitní relace mezi daty - obtížná interpretace - nástroje dobývání znalostí

 • integrace s vizualizačními nástroji – podpora rychlejšího porozumění složitým, velkým a dynamicky rostoucím souborům dat