Nitrat-, grundvatten- och avloppsslamdirektivet som tvärvillkor
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Nitrat-, grundvatten- och avloppsslamdirektivet som tvärvillkor Rådgivningsavsnitt 2 Obs! Endast gällande författningar är officiella källor. Från ingången av 2005 har iakttagandet av tvärvillkor varit ett krav för erhållandet av direktstöd som fullt ut finansieras av EU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - iola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitrat-, grundvatten- och avloppsslamdirektivet som tvärvillkor

Rådgivningsavsnitt 2

Obs! Endast gällande författningar är officiella källor.


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Från ingången av 2005 har iakttagandet av tvärvillkor varit ett krav för erhållandet

av direktstöd som fullt ut finansieras av EU

 • stöd för jordbruksgrödor och energigrödor

 • EU:s djurbidrag, bidrag för proteingrödor, stärkelsepotatis, utsäde, torkat foder

 • och mjölk

Från ingången av 2006 är iakttagandet av tvärvillkor ett krav för att man ska få gårdsstöd och produktionsbundna direkta EU-stöd

Tvärvillkoren består av föreskrivna verksamhetskrav och krav på god jordbruks-

hävd och goda miljöförhållanden


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Föreskrivna verksamhetskrav varit ett krav för erhållandet

Genomförs i stödsystemen i tre etapper

 • 1.1.2005 Miljö, 5 direktiv.

  • Identifiering och registrering av djur, 1 direktiv, 1 rådets och 1

  • kommissionens förordning

1.1.2006 Folkhälsa samt djurhälsa och växtskydd, 2 direktiv och

2 rådets förordningar

Anmälan av sjukdomar, 3 direktiv

1.1.2007 Djurskydd, 3 direktiv


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

 • Föreskrivna verksamhetskrav fr.o.m. 1.1.2005 ( varit ett krav för erhållandet miljö):

 • Nitratdirektivet 91/676 Nitratförordningen (931/2000)

 • Grundvattendirektivet 80/68 Miljöskyddslagen (86/2000)

 • SRb om skydd för grundvatten (364/1994)

 • Avloppsslamdirektivet 86/278 SRb om användning av slam från reningsverk

 • (282/1994)

 • Habitatdirektivet 92/43 Naturvårdslagen (1096/1996) Jaktlagen (615/1993)

 • Fågeldirektivet 79/409


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Statsrådets förordning varit ett krav för erhållandet om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (931/2000), den s.k. nitratförordningen

 • Verkställer nitratdirektivet (91/676/EEG)

 • Trädde i kraft den 15 november 2000

 • Ersatte statsrådets beslut från åren 1998 och 1999

 • Övervakning med stöd av miljöskyddslagen (86/2000)

 • Berör hela landet och alla jordbrukare


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / lagring av stallgödsel 1/5 varit ett krav för erhållandet

 • En gödselstad ska rymma stallgödsel som ansamlats i 12 månader

 • Från fall till fall kan gödselstaden vara mindre

 • Betesperiod

 • Gemensamma gödselstäder

 • Ändamålsenliga begränsade rastgårdar

 • Torrströbottnar av typen lösdriftsstall


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / lagring av stallgödsel 2/5 varit ett krav för erhållandet

 • Vid dimensioneringen av utrymmena följs dimensioneringsprinciperna i bilaga 2.

 • Gödselstäderna och gödselrännorna skall vara vattentäta

 • Byggtekniska anvisningar ingår i JSM:s byggnadsbestämmelser och byggnadsanvisningar: JSM-BBA C4, 10.1.2002


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / lagring av stallgödsel 3/5 varit ett krav för erhållandet

Undantag från dimensioneringen av gödselstäder kan göras i följande fall:

 • gödseln överlåts till ett tillräckligt stort gödsellager med tät botten

 • gödseln överlåts till en som drar nytta av den och som har ett tillstånd enligt MSL

 • djurhållningen upphör före utgången av 2006

 • det ansamlas mindre än 20 m3 stallgödselper år


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / lagring av stallgödsel 4/5 varit ett krav för erhållandet

En s.k. ÖVERVAKNINGSANMÄLAN om undantag från dimensioneringen av gödselstaden måste årligen göras till kommunens miljömyndighet

 • anmälan är mer sällan föremål för prövning

Gödsel som väntar på att överlåtas eller lagras i stack förvaras på ett bytesflak med TÄT BOTTEN eller ett annat motsvarande underlag som ligger under tak eller som kan täckas över med presenning under regniga perioder


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / lagring av stallgödsel 5/5 varit ett krav för erhållandet

Lagring av stallgödsel i en ändamålsenlig gödselstack

 • övervakningsanmälan i tid till kommunens miljömyndighet (praxis)

 • möjligt endast i undantagsfall, närmast på arbetstekniska grunder

 • innebär att gödseln lagras i stack på den åker där den ska spridas

 • annan lagring av gödsel på marken utan täta bottenkonstruktioner är förbjuden

 • gödselstackar får inte placeras på grundvattenområden eller översvämningskänsliga områden


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / spridning av gödselmedel 1/5 varit ett krav för erhållandet

 • Kvävegödsel får inte spridas på snötäckt eller frusen mark och inte heller på vattenmättad mark.

 • Gödsel får inte spridas under tiden mellan den 15 oktober och den 15 april. Om marken är ofrusen och torr så att inget rinner av i ett vattendrag, kan gödsel på hösten spridas ut högst till den 15 november och utspridningen på våren påbörjas tidigast den 1 april.

 • När det gäller vallväxtlighet får ytgödsling inte ske efter den 15 september

 • Vid spridning av organisk gödsel på hösten skall gödseln alltid omedelbart, senast inom ett dygn, myllas ned eller åkern plöjas.


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / spridning av gödselmedel 2/5 varit ett krav för erhållandet

 • för vallar börjar hösten 15.9. För spannmål börjar hösten när spannmålen har tröskats.

 • Maximimängderna gödsel som får användas på hösten är:

 • 30 ton/ha fast gödsel

 • 20 ton/ha flytgödsel av nötkreatur

 • 15 ton/ha flytgödsel av svin

 • 10 ton/ha gödsel av fjäderfä och pälsdjur


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / spridning av gödselmedel 3/5 varit ett krav för erhållandet

Som gödsel får en stallgödselmängd som motsvarar högst 170 kg totalkväve per ha och kalenderår tillföras åkern, dock med beaktande av gödselmängderna för enskilda grödor

Gödsling med kvävegödselmedel närmare ett vattendrag än fem meter är förbjuden. Därefter är ytgödsling med kvävegödselmedel förbjuden på en sträcka av fem meter, om åkerns lutning överstiger 2 procent .


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / spridning av gödselmedel 4/5 varit ett krav för erhållandet

 • Ytgödsling med kreatursgödsel är alltid förbjuden om basskiftets genomsnittliga lutning > 10 %, på jämnare avsnitt av skiftet är ytgödsling möjlig.

 • Spridning av stallgödsel betraktas inte som ytgödsling om:

 • åkern bearbetas eller plöjs inom ett dygn

 • gödseln sprids genom placering eller injicering

 • gödseln sprids med hjälp av slangspridare på spannmålsbrodd, plantor av oljeväxter eller vall. Slangspridning på vall skall utföras senast med tanke på den andra ensilageskörden eller omedelbart efter bärgningen av torrhö, om återväxten tas till vara.


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / spridning av gödselmedel 5/5 varit ett krav för erhållandet

 • Fastställande av den genomsnittliga lutningen

 • Tills vidare gör jordbrukaren själv en uppskattning av den genomsnittliga lutningen.

 • Efter myndighetens kontrollmätning måste man handla enligt förordningen


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / gödselmängder 1/3 varit ett krav för erhållandet

 • Kvävegödslingen dimensioneras och gödselmedlen sprids på basis av den genomsnittliga skördenivån, odlingszonen och växtföljden med målet att bevara jordens näringsbalans.

 • Beroende på växtartsgrupp får en gård för gödsling (handelsgödsel + organiska gödselmedel) årligen använda högst följande mängder lösligt kväve kg/ha:

 • höstsäd 200, varav högst 30 på hösten

 • vårsäd, sockerbeta, oljeväxter och andra grödor 170

 • hö, bete, ensilage och trädgårdsväxter 250

 • potatis 130


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / gödselmängder varit ett krav för erhållandet 2/3

För grov mojord och grövre mineraljord minskas de ovan nämnda kvävemängderna med 10 kg/ha/år.

De ovan nämnda totala kvävemängderna minskas med 40 kg/ha/år för torvjord där spannmål och sockerbetor odlas, förutom på Lapplands, Norra Österbottens samt Kajanalands miljöcentralers verksamhetsområden där minskningen är 20 kg/ha/år.

För vallar på torvjord minskas mängderna med 10 kg/ha/år i hela landet.


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / gödselmängder varit ett krav för erhållandet 3/3

Om gödslingen med lösligt kväve överstiger 170 kg/ha/år, skall mängden delas upp på minst två omgångar och tiden mellan spridningarna skall vara minst två veckor.

Av det lösliga kväve som ingår i stallgödsel som spridits på hösten rekommenderas att man beaktar 50 % då gödselmängderna för följande vår räknas ut.


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / andra bestämmelser 1/2 varit ett krav för erhållandet

Husdjursstall får inte byggas med risk för att grundvattnet förorenas.

Rastgårdar för husdjur skall placeras och underhållas med tillräcklig hänsyn till yt- och grundvattenskyddets behov.

Pressaft som uppkommer vid ensilering skall tas till vara och förvaras i en tät behållare samt spridas i enlighet med bestämmelserna om gödselspridning.

Gödselmedel skall spridas på åkern så att avrinning till vattendragen förhindras så effektivt som möjligt.


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Nitratförordningen / andra bestämmelser 2/2 varit ett krav för erhållandet

 • Kväveanalys av stallgödseln skall utföras med minst fem års intervall efter den analys som utförts senast år 1998

 • totalkväve och lösligt kväve

 • Jordbrukaren skall föra bok över de kvävegödselmängder som har använts för gödsling av åkrarna och över skördenivåerna.


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Skydd för grundvatten varit ett krav för erhållandet

Statsrådets beslut om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen(364/1994)

 • Grundvattendirektivet (80/68/EEG) har verkställts genom beslutet

 • Trädde i kraft den 1 juni 1994

 • Med utsläpp avses i detta beslut tillförsel till grundvatten av ämnen som ingår i bilagan antingen utan eller efter infiltration genom jordlager.


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Ämnen eller grupper av ämnen som avses i statsrådets beslut (364/1994):

1) organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljön, organiska fosforföreningar och organiska tennföreningar

2) ämnen som har cancerogena, mutagena eller teratogena egenskaper,

3) kvicksilver och kadmium samt deras föreningar,

4) mineraloljor och kolväten,

5) cyanider och fluorider


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

6) följande metaller och metalloider samt deras föreningar: zink, koppar, nickel, krom, bly, selen, arsenik, antimon, molybden, titan, tenn, barium, beryllium, bor, uran, vanadin, kobolt, tallium, tellur och silver,

7) biocider och deras derivat,

8) ämnen som har en negativ effekt på grundvattens smak eller lukt samt föreningar som kan orsaka bildandet av sådana ämnen i grundvatten och göra vattnet olämpligt som dricksvatten,

9) giftiga eller svårnedbrytbara organiska föreningar av kisel samt ämnen som kan orsaka bildandet av sådana föreningar i vatten,

10) oorganiska föreningar av fosfor och elementärt fosfor,

11) ammoniak och nitriter


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

De viktigaste författningarna om grundvattenskydd föreningar: zink, koppar, nickel, krom, bly, selen, arsenik, antimon, molybden, titan, tenn, barium, beryllium, bor, uran, vanadin, kobolt, tallium, tellur och silver,

 • Förbud mot förorening av grundvatten, miljöskyddslagen (2000/86) 8 §

 • Förbud mot grundvattensändring, vattenlagen (1961/264) 1:18 §

 • Vattentäkternas vattenrättsliga skyddsområden, vattenlagen (1961/164) 9:20 §

 • Bestämmelser om skydd för grundvatten ingår dessutom i vissa andra lagar och förordningar


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Förbud mot förorening av grundvatten (2000/86) 8 § föreningar: zink, koppar, nickel, krom, bly, selen, arsenik, antimon, molybden, titan, tenn, barium, beryllium, bor, uran, vanadin, kobolt, tallium, tellur och silver,

Ämnen eller energi får inte deponeras på eller ledas till ett sådant ställe eller behandlas på ett sådant sätt att

1) grundvattnet på ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde kan bli hälsofarligt eller dess kvalitet annars väsentligt kan försämras,

2) grundvattnet på någon annans fastighet kan bli hälsofarligt eller obrukbart för något ändamål som det kunde användas för, eller att

3) åtgärden genom påverkan på grundvattnets kvalitet annars kan kränka allmänt eller annans enskilda intresse (förbud mot förorening av grundvatten).

Såsom åtgärder som avses i 1 mom. anses också åtgärder som särskilt anges i förordning samt genom förordning förbjudna utsläpp av miljö- eller hälsofarliga ämnen i grundvattnet. En sådan förordning kan gälla endast åtgärder som avses i Europeiska gemenskapens direktiv i saken.


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Klassificering och avgränsning av grundvattenområden 1/3 föreningar: zink, koppar, nickel, krom, bly, selen, arsenik, antimon, molybden, titan, tenn, barium, beryllium, bor, uran, vanadin, kobolt, tallium, tellur och silver,

Från och med 1970-talet har vatten- och miljöförvaltningen kartlagt områden som är särskilt lämpade för vattenförsörjning. Resultatet är att sammanlagt ca 6600 grundvattenområden har kartlagts och klassificerats. Det senaste kartläggnings- och klassificeringsarbetet ”Viktiga grundvattenområden i Finland” blev klart 1993.

Vid klassificeringen av grundvattenområden används en tredelad klassificering:

Klass I: Grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjningen

Klass II: Grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning

Klass III: Annat grundvattenområde


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Klassificering och avgränsning av grundvattenområden 2/3 föreningar: zink, koppar, nickel, krom, bly, selen, arsenik, antimon, molybden, titan, tenn, barium, beryllium, bor, uran, vanadin, kobolt, tallium, tellur och silver,

Klassificeringen av ett grundvattenområde kan ändras

Ett område av klass III kan stiga till klass I eller II, eller helt avföras från klassificeringen

Gränsen för grundvattenområdet markerar det område, som påverkar grundvattenförekomstens vattenkvalitet eller grundvattenbildningen


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Klassificering och avgränsning av grundvattenområden 3/3 föreningar: zink, koppar, nickel, krom, bly, selen, arsenik, antimon, molybden, titan, tenn, barium, beryllium, bor, uran, vanadin, kobolt, tallium, tellur och silver,

Avsikten är att grundvattenområdets gräns ska sträcka sig till mark med dålig genomsläpplighet

 • undantag är områden där den vattengenomsläppliga jordmånen sträcker sig långt utanför tillrinningsområdet

Tillrinningsområdet för grundvatten har avgränsats så att jordmånens genomsläpplighet motsvarar minst genomsläppligheten för fin sand.


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Åkrar på ett grundvattenområde föreningar: zink, koppar, nickel, krom, bly, selen, arsenik, antimon, molybden, titan, tenn, barium, beryllium, bor, uran, vanadin, kobolt, tallium, tellur och silver,

 • I Nyland och Östnyland finns det 510 kartlagda och klassificerade grundvattenområden

 • 242 av klass I, 96 av klass II och 172 av klass III

 • 15905 ha åker på grundvattenområden, ~8,6 % av åkerarealen

 • 898 ha åker på tillrinningsområdet för grundvatten, ~0,5 % av åkerarealen


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Odlingsbegränsningar på grundvattenområden 1/3 föreningar: zink, koppar, nickel, krom, bly, selen, arsenik, antimon, molybden, titan, tenn, barium, beryllium, bor, uran, vanadin, kobolt, tallium, tellur och silver,

 • Nitratförordningen

 • husdjursstall får inte byggas med risk för att grundvattnet förorenas.

 • rastgårdar för husdjur skall placeras och underhållas med tillräcklig hänsyn till yt- och grundvattenskyddets behov.

 • en gödselstack får inte anläggas på ett grundvattenområde

 • Bestämmelser om skyddsområden

 • vattenrättsliga skyddsområden för vattentäkter

 • variationer i bestämmelserna om skyddsområden


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Odlingsbegränsningar på grundvattenområden 2/3 föreningar: zink, koppar, nickel, krom, bly, selen, arsenik, antimon, molybden, titan, tenn, barium, beryllium, bor, uran, vanadin, kobolt, tallium, tellur och silver,

 • Kommunernas miljöskyddsföreskrifter

 • bland annat kan användningen av stallgödsel och gödselmedel samt inom jordbruket förekommande, för miljön skadliga ämnen begränsas.

 • utfärdas av kommunfullmäktige med stöd av 19 § i MSL med avseende på kommunen eller någon del av den

 • har inom NYL utfärdats i åtminstone 11 kommuner, 6 under arbete


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Odlingsbegränsningar på grundvattenområden 3/3 föreningar: zink, koppar, nickel, krom, bly, selen, arsenik, antimon, molybden, titan, tenn, barium, beryllium, bor, uran, vanadin, kobolt, tallium, tellur och silver,

 • Miljötillstånd för djurstallar

 • gårdsspecifika bestämmelser om lagring av stallgödsel, spridning av stallgödsel och kontroll av vattenkvaliteten

 • Grundvattenfraser för bekämpningsmedel

 • ca 150 bekämpningsmedelspreparat är försedda med en grundvattenfras

 • Grundvattenfrasens ovillkorliga föreskrifter måste följas.


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket 14.4.1994/282

 • Verkställer avloppsslamdirektivet (86/278/EEG)

 • syftet är att reglera användningen av slam från reningsverk inom jordbruket för att hindra slammets skadliga effekter på hälsan och miljön och samtidigt främja en ändamålsenlig användning av slammet

 • tillämpas på användning av sådant slam inom jordbruket som uppstår i samhällenas avloppsreningsverk eller annat slam av motsvarande beskaffenhet samt därav framställda slamblandningar


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Jord- och skogsbruksministeriets och Kontrollcentralen för växtproduktions (nuv. Evira) instruktioner för användning av avloppsslam inom jordbruket 17.6.2006

 • Skärpta villkor för bearbetning av slam

 • Slam från avsättningsbrunnar jämställs med avloppsslam


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Bearbetning av avloppsslam 1/3 växtproduktions (nuv. Evira) instruktioner för användning av avloppsslam inom jordbruket 17.6.2006

1. Kalkstabilisering av slammet så att dess pH under behandlingen stiger till över 12 och temperaturen samtidigt >55°C > 2 h.

2. Termisk torkning ≥ 80°C ≥ 10 min., fukthalt <10%

3. Rötning genom termofil process ≥ 55°C ≥ 4 h


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Bearbetning av avloppsslam 2/3 växtproduktions (nuv. Evira) instruktioner för användning av avloppsslam inom jordbruket 17.6.2006

4. Rötning genom mesofil process i 33-35°C, och termisk torkning eller kompostering och eftermognad 6 mån. / föråldras ≥ 2 år eller före rötningen pastörisering i 70°C under 30 min.

5. Kompostering i stack, 55°C 4 h minst tre vändningar och eftermognad i 2-24 mån.

6. Kompostering i luftad stack/reaktor ≥ 4 h ≥ 55°C och under minst fem dygn ≥ 40°C och eftermognad 6-24 mån.

7. Genom slambearbetningsmetoden Kemicond först surgörning med svavelsyra, därefter oxidation med väteperoxid och tillräcklig kompostering


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Bearbetning av avloppsslam växtproduktions (nuv. Evira) instruktioner för användning av avloppsslam inom jordbruket 17.6.20063/3

Olämpliga metoder:

1. Komprimering och torkning

2. Utblandning i torv, flis och annat material

3. Mesofil rötning


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Analys av avloppsslam växtproduktions (nuv. Evira) instruktioner för användning av avloppsslam inom jordbruket 17.6.2006

Reningsverket ska låta undersöka slam som ska användas inom jordbruket

Slam får spridas på åkern bara om slammets innehåll av tungmetaller underskrider fastställda gränsvärden och är hygieniserat

Tillåtna tungmetallhalter mg/kg torrsubstans:

Kadmium 3,0 (1,5) (inom parentes de eftersträvade värden

Krom 300 som borde ha uppnåtts före 1998)

Koppar 600**

Kvicksilver 2,0 (1,0)

Nickel 100

Bly 150 (100)

Zink 1500**


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Användning av avloppsslam 1/2 växtproduktions (nuv. Evira) instruktioner för användning av avloppsslam inom jordbruket 17.6.2006

 • Jordbrukaren ska ingå en skriftlig överenskommelse om leverans av slam

 • Reningsverket ska sända jordbrukaren ett analysintyg över slammet

 • näringsämnen, tungmetallhalter, instruktioner för användning av slam och uppgifter om slammets ursprung och bearbetning

 • Avloppsslam får användas vid odling av:

 • spannmål, oljeväxter, sockerbeta och växter som inte används som människoföda eller djurfoder och på vallar om vallen anläggs med skyddssäd och slammet myllas in


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Användning av avloppsslam 2/2 växtproduktions (nuv. Evira) instruktioner för användning av avloppsslam inom jordbruket 17.6.2006

På odlingsjord där behandlat avloppsslam har använts är det tillåtet att odla potatis, rotfrukter och grönsaker tidigast fem år efter den senaste spridningen.

Slam får användas bara på odlingsjordar vars pH-värde överstiger 5,8. Vid användning av kalkstabiliserat slam måste markens pH överstiga 5,5


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Spridningsmängder för slam 1/2 växtproduktions (nuv. Evira) instruktioner för användning av avloppsslam inom jordbruket 17.6.2006

 • Den tillåtna spridningsmängden för behandlat avloppsslam beräknas alltid per parti på basis av slamanalysresultaten.

 • Halterna av näringsämnen och tungmetaller jämförs med gränsvärdena och de tillåtna belastningsmängderna.

 • Spridningsmängden beräknas enligt halten av det ämne som ligger närmast sitt gränsvärde.

 • Det vanligaste ämnet som begränsar spridningsmängderna är fosfor och det följande vanligaste är kväve.

 • Den största tillåtna spridningsmängden av slam i avseende på totalkvävet är 170 kg kväve/ha/år. (NO3-förordningen)


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Spridningsmängder för slam 2/2 växtproduktions (nuv. Evira) instruktioner för användning av avloppsslam inom jordbruket 17.6.2006

Den högsta tillåtna genomsnittliga årliga tungmetallbelastning i jordbruket som användningen av behandlat avloppsslam orsakar:

Kadmium 3,0 (1,5) (inom parentes de eftersträvade värden

Krom 300 som borde ha uppnåtts före 1998)

Koppar 600**

Kvicksilver 2,0 (1,0)

Nickel 100

Bly 150 (100)

Zink 1500**


Nitrat grundvatten och avloppsslamdirektivet som tv rvillkor r dgivningsavsnitt 2

Analyser av odlingsjorden växtproduktions (nuv. Evira) instruktioner för användning av avloppsslam inom jordbruket 17.6.2006

Åtminstone pH, kadmium, krom, koppar, nickel, bly, kvicksilver och zink ska fastställas för skiftets del

De högsta tillåtna tungmetallhalterna mg/kg torrsubstans i odlingsjord där slam eller slamblandningar används.

Kadmium 0,5

Krom 200

Koppar 100

Kvicksilver 0,2

Nickel 60

Bly 60

Zink 150