1 / 9

ПРОЛЕТЕН СНЯГ

ПРОЛЕТЕН СНЯГ. Една сутрин, докато се разхождаха Пух и Прасчо зърнаха Слонбалон , който изглеждаше доста озадачен. - Здравей, Слонбалон – поздравиха двамата.

iokina
Download Presentation

ПРОЛЕТЕН СНЯГ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ПРОЛЕТЕН СНЯГ

  2. Една сутрин, докато се разхождаха Пух и Прасчо зърнаха Слонбалон, който изглеждаше доста озадачен.- Здравей, Слонбалон – поздравиха двамата.

  3. - Какъв сезон е сега? – попита Слонбалон.Пух и Прасчо се спогледаха и се разсмяха.- Пролет е, разбира се! – отвърнаха развеселено те.

  4. - И аз мислех, че е пролет! Но по пътя насам видях насред гората да вали сняг! – обясни Слонбалон.

  5. - Не е възможно да вали сняг, на небето няма нито едно облаче – отбеляза Прасчо.- Най-добре да идем да проверим – предложи мечето.

  6. Щом навлязоха в гората, Прасчо и Пух с изненада видяха бавно сипещия се сняг!

  7. - Но това слънчево пролетно време е твърде топло, за да вали сняг – учуди се Прасчо и се приближи към падащия сняг.

  8. - Не е сняг! – захихика той. – От дърветата се сипят листенцата от цъфналите цветове!- Но е също толкова забавно като при истински сняг! – весело извика Пух и двамата със Слонбалон се втурнаха да поиграят сред падащите цветове.

  9. КРАЙ От marq_4източник: списание Мечо пух

More Related