Download
el projecte sitxell an lisi territorial per a la planificaci i gesti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El projecte SITxell: anàlisi territorial per a la planificació i gestió PowerPoint Presentation
Download Presentation
El projecte SITxell: anàlisi territorial per a la planificació i gestió

El projecte SITxell: anàlisi territorial per a la planificació i gestió

72 Views Download Presentation
Download Presentation

El projecte SITxell: anàlisi territorial per a la planificació i gestió

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El projecte SITxell: anàlisi territorial per a la planificació i gestió Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial Àrea de Territori i Sostenibilitat Diputació de Barcelona

 2. Km2 % Habitants % hab. Catalunya 32.092 100,- 7.512.381 100,- Província de Barcelona 7.726 24,07 5.511.147 73,36 Regió metropolitana 3.239 10,09 5.012.961 66,73 IDESCAT. Padró municipal 2010

 3. Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial Formular propostes d’ordenació i gestió territorial sostenibles a través de l’anàlisi i planificació del conjunt dels sòls no urbanitzables de la província de Barcelona Recolzar el món local en l'ordenació i gestió del seu territori, i reforçar la seva participació en projectes territorials que l'afectin

 4. SITxell Sistema d’Informació Territorial de la xarxa d’espais lliures • Categoritzar i valorar els sòls no urbanitzables a partir de l'anàlisi de les seves característiques ecològiques, paisatgístiques i socioeconòmiques • Inferir en les diferents escales de planejament del territori

 5. Experts de les Universitats, Centres de Recerca i empreses Servidor de mapes i dades per Internet (SITMUN) Suport tècnic als municipis Estratègia per a la Xarxa de Parcs Treball conjunt amb la Generalitat en planejament territorial Tècnics DIBA especialistes en SIG i anàlisi territorial Influència sobre les polítiques de l’Estat i la UE Comunicació i sensibilització SITxell. Encaix del projecte Informació geogràfica a escala 1:50.000 per a plans i projectes de diversa naturalesa i escala

 6. Unitat de Geodinàmica Externa i d'Hidrogeologia Experts col·laboradors Universitats i Centres de recerca Empreses i Organitzacions Entitats conservacionistes Administracions públiques

 7. Geologia Hàbitats, flora i vegetació Fauna Socioeconomia: sector agrari Ecologia del paisatge Cobertes del sòl històriques Mòduls Principals del SITxell

 8. Informació de valors Mapa de vegetació Mapa de valoració Informació descriptiva

 9. S I T X E L L Principals línies de valoració dels sòls agrícoles

 10. Dinamisme del sector agrari • Unitat territorial: Reclassificació dels hàbitats de la Cartografia d’hàbitats de Catalunya • Fonts: Estadístiques agràries, superfície agrícola útil, estadística a nivell municipal, CC de Producció Integrada, CC de la Producció Agrària Ecològica, creixements i preus de la fusta, informació interna d’Unió de Pagesos de Catalunya, ...

 11. Dinamisme del sector agrari Índex de potencial econòmic • Potencial de rendiment agrari • Unitats de Dimensió Europea • Presència de DO • Presència de P. Integrada • Presència de P. Ecològica • Superfície agrària productiva • Receptor de dejeccions ramaderes Índex d’estructura agrària • Superfície agrària productiva • Ocupació agrària • Relleu generacional • Presència de joves

 12. - 2004

 13. Tendències de futur del sector agrari • Unitat territorial: Zones Agràries Homogènies (regions homogènies des del punt de vista geomorfològic i agrícola) • Fonts: Estadístiques agràries, superfície agrícola útil, estadística a nivell municipal, CC de Producció Integrada, CC de la Producció Agrària Ecològica, creixements i preus de la fusta, espais protegits, superfícies PTGMF, PSGF i ordenacions forestals, informació interna d’Unió de Pagesos de Catalunya, ...

 14. Dinàmiques econòmiques: . Evolució de les UDE mitjanes per explotació . Efectes de la PAC . Qualitat Alimentària . Activitat Forestal . Implantació de regadius Dinàmiques de l’estructura agrària: . Nombre d’explotacions agràries . Generació llocs de treball . Dedicació a l’activitat agrària . Relleu generacional . Superfície agrícola productiva . Activitat ramadera . Grau de diversificació de les explotacions . Canals de comercialització . Superfície agrària protegida Tendències de futur del sector agrari Elements de Vulnerabilitat territorial: • . Fragmentació de l’espai agrari • . Creixement urbanístic • . Instal·lació d’activitats no agràries en sòl agrari • . Increment del preu de la terra • . Degradació de l’espai agrari per elevada pressió de vehicles • . Manca d’adequació dels camins rurals i d’accés a explotacions Elements de Vulnerabilitat econòmica: • . Elevat preu dels insums (gasoil) • . Insuficient control per part d’organisme reguladors de DO • . Pèrdua d’arrelament de l’activitat agrària amb el territori • . Nivell de crisi de la producció majoritària a la zona • . Danys ocasionats per fauna salvatge

 15. Zones d’Interès Agrari • Zones de màxim dinamisme agrari que tenen com a característica principal un destacat valor social i econòmic, dels sectors agrícola i forestal. • Comarques de la Regió metropolitana de Barcelona • Característiques bàsiques + Presència de particularitat i valors afegits + Estat de conservació (valoració de presència d’elements fragmentadors -no agraris- al territori) + Identificació de vulnerabilitats i potencialitats (DAFO)

 16. ZONES D’INTERÈS AGRARI SITxell Unió de Pagesos, 2011

 17. Zones d’Interès Agrari

 18. Valoració faunística de les zones agrícoles • Ocells com a bioindicadors d’intensificació agrícola: • A partir dels mapes d’abundància de l’Atles d’ocells nidificants de Catalunya (1999-2002) • Selecció d’espècies d’ocells lligades a ambients agraris poc alterats: Cruixidell Emberiza calandra, Pardal xarrec Passer montanus, Gratapalles Emberiza cirlus, Capsigrany Lanius senator, Puput Upupa epops, Perdiu roja Alectoris rufa, Bitxac Saxicola troquata, Cogullada vulgar Galerida cristata, Xixella Columba oenas

 19. Intensificació agrícola: factors negatius per a la biodiversitat - Eliminació de marges vegetals / Increment d’extensions sense cobertura arbòria o arbustiva - Ús de pesticides, herbicidies, insecticides i altres químics - Absència de guarets - Increment de conreus monoespecífics • Disminució de conreus de secà per convertir-los en regadiu • Fragmentació i pèrdua de superfície de conreus - Desaparició de fonts i basses

 20. Intensificació agrícola: ocells com a bioindicadors SITxell ICO, 2005

 21. Valoració faunística de les zones agrícoles • Valor de conservació de diferents grups faunístics (estatus de conservació segons UICN i riquesa): • Ocells nidificants • Mamífers • Rèptils • Papallones diürnes • Amfibis

 22. Valor de conservació dels ocells nidificants

 23. Valor de conservació dels mamífers SITxell Minuartia, 2008

 24. Valoració faunística de les zones agrícoles • Connectivitat funcional per grups faunístics: • Ocells d’ambients forestals • Ocells d’ambients agrícoles • Ocells d’ambients oberts • Mamífers • Rèptils • Amfibis

 25. Connectivitat funcional per grups faunístics • Detecció d’àrees nucli de les diferents espècies considerades (mapes de distribució) • Elaboració del mapa de resistència a la dispersió (combinació de diferents característiques del territori) • Obtenció del model de connectivitat funcional (distàncies de cost acumulades)

 26. Connectivitat funcional per a ocells d’ambients agrícoles SITxell Minuartia, 2005

 27. Presència i disposició de vegetació natural en hàbitats agrícoles • Caracterització dels hàbitats agrícoles de la Cartografia d’Hàbitats de Catalunya • Mitjançant fotointerpretació

 28. SITxell Presència i disposició de la vegetació natural en hàbitats agrícoles GeoVeg UB, 2006

 29. S I T X E L L Principals línies d’aplicació

 30. Pla territorial metropolità de Barcelona • Participació en diferents fases d’elaboració del Pla: definició del marc físic, evolució i dinàmiques, reptes i proposta d’ordenació • Participació en el desenvolupament de l’Avaluació Ambiental Estratègica del Pla, en punts relacionats amb el sistema d’espais oberts

 31. Sistema d’espais oberts El 75% de conreus (50.312ha) en sòls de protecció especial 70.4% de la RMB en protecció especial

 32. Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona • Revisió dels plans especials de protecció dels espais protegits de la xarxa • Revisió dels límits de l’espai protegit • Zonificació • Àrees d’interès per a la connectivitat • Pla estratègic de conservació de la xarxa de Parcs • Plans de conservació dels Parcs

 33. Pla de conservació del Parc de la Serralada de Marina

 34. Municipis • Suport en el desenvolupament de les seves polítiques sobre el sòl no urbanitzable: • Elaboració de planejament urbanístic i derivat • Posicionament davant d’afectacions de projectes externs o de planejament de rang superior • Planificació i gestió d’espais naturals d’interès local • Difusió de valors ambientals

 35. www.sitxell.eu info@sitxell.eu