caesar comprehension and text evidence n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Caesar Comprehension and Text Evidence PowerPoint Presentation
Download Presentation
Caesar Comprehension and Text Evidence

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

Caesar Comprehension and Text Evidence - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Caesar Comprehension and Text Evidence. For each questions below, complete answer A in English, based on your reading. For answer B, quote the Latin from the text to support your answer. The Gallic War. Julius Caesar, Gerunds, Gerundives, Cum clauses, purpose clauses. Objectives. I can:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Caesar Comprehension and Text Evidence


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
caesar comprehension and text evidence

Caesar Comprehension and Text Evidence

For each questions below, complete answer A in English, based on your reading. For answer B, quote the Latin from the text to support your answer.

the gallic war

The Gallic War

Julius Caesar, Gerunds, Gerundives, Cum clauses, purpose clauses

objectives
Objectives
 • I can:
  • Read a passage in unadapted Latin and understand the meaning
  • Cite text evidence to support my understanding
  • Make cultural inferences and comparisons based on my translation of the Latin
  • Analyze the style used by Julius Caesar to impact his audience
grammar objectives
Grammar Objectives
 • I can:
  • Recognize a subjunctive purpose clause and translate appropriately in context
  • Recognize a gerund or gerundive in context and translate appropriately
  • Recognize and appropriately translate the four types of cum clauses using the correct definition of the word cum
grammar objectives1
Grammar Objectives
 • I can:
  • Recognize and form subjunctives verbs in all four tenses
  • Choose the correct tense of subjunctive to show when the subordinate verb happens in relation to the main verb
  • Translate the subordinate subjunctive verb to show the correct time relative to the main verb
slide7

Gallia estomnisdivisa in partestres, quarumunamincoluntBelgae, aliamAquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galliappellantur.

 • Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. GallosabAquitanisGarumnaflumen, a BelgisMatrona et Sequanadividit.
slide8

HorumomniumfortissimisuntBelgae, propterea quod a cultuatquehumanitateprovinciaelongissimeabsunt, minimeque ad eosmercatoressaepecommeantatqueea quae ad effeminandosanimos pertinent important, proximiquesuntGermanis, qui trans Rhenumincolunt, quibuscumcontinenter bellum gerunt.

slide9

Qua de causaHelvetiiquoquereliquosGallosvirtutepraecedunt, quod ferecotidianisproeliis cum Germaniscontendunt, cum autsuisfinibuseosprohibentautipsi in eorumfinibus bellum gerunt.

slide10

Eorumuna, pars, quam Gallosobtinere dictum est, initium capit a flumineRhodano, contineturGarumnaflumine, Oceano, finibusBelgarum, attingitetiamabSequanis et HelvetiisflumenRhenum, vergit ad septentriones.

slide11

Belgaeab extremis Galliaefinibusoriuntur, pertinent ad inferiorempartemfluminisRheni, spectant in septentrionem et orientemsolem.

slide12

Aquitania a Garumnaflumine ad Pyrenaeosmontes et eampartemOceani quae est ad Hispaniampertinet; spectat inter occasumsolis et septentriones.

comprehension questions with text evidence
Comprehension Questions with Text Evidence
 • 1. What are the three parts of Gaul?
  • A.
  • B.
 • 2. How are the inhabitants different?
  • A.
  • B.
slide14

3. What geographic al features separate the various groups?

  • A.
  • B.
 • 4. What three reasons make the Belgae the most courageous?
  • A.
  • B.
slide15

5. What makes the Helvetii excel other Gauls in valor?

  • A.
  • B.
 • 6. What are the boundaries of the area inhabited by the Gauls?
  • A.
  • B.
slide16

7. What are the geographical boundaries of the region of the Belgae?

  • A.
  • B.
 • 8. What are the geographical boundaries of Aquitania?
  • A.
  • B.
slide18

ApudHelvetioslongenobilissimusfuit et ditissimusOrgetorix. Is M. Messala, [et P.] M. Pisoneconsulibusregnicupiditateinductusconiurationemnobilitatisfecit et civitatipersuasitut de finibussuis cum omnibus copiisexirent: perfacileesse, cum virtute omnibus praestarent, totiusGalliaeimperiopotiri.

slide19

Id hoc faciliusiispersuasit, quod undique loci naturaHelvetiicontinentur: una ex parte flumineRhenolatissimoatque altissimo, qui agrumHelvetium a Germanisdividit; altera ex parte monteIura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertialacuLemanno et flumineRhodano, qui provinciamnostramabHelvetiisdividit.

slide20

His rebus fiebatut et minus late vagarentur et minus facile finitimis bellum inferrepossent; qua ex parte hominesbellandicupidimagnodoloreadficiebantur.

slide21

Pro multitudineautemhominum et pro gloria belli atquefortitudinisangustos se fines haberearbitrabantur, qui in longitudinemmiliapassuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant.

comprehension questions with text evidence1
Comprehension Questions with Text Evidence
 • 1. In the context of the Helvetii how is Orgetorix initially described?
  • A.
  • B.
 • 2. Why did he form a conspiracy among the nobles?
  • A.
  • B.
slide23

3. What did he persuade the community to do?

  • A.
  • B.
 • 4. How did he persuade them?
  • A.
  • B.
slide24

5. Why was he able to easily persuade the people?

  • A.
  • B.
 • 6. What geographical features are involved in this conflict and why?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
slide25

7. How did these geographical features influence the Helvetii?

  • A.
  • B.
 • 8. Why were they distressed?
  • A.
  • B.
slide28

Erant in ealegionefortissimiviri, centuriones, qui primisordinibusappropinquarent, Titus Pullo et Lucius Vorenus.

 • Hi perpetuas inter se controversiashabebant, quinamanteferretur, omnibusqueannis de locissummissimultatibuscontendebant
slide29

Ex his Pullo, cum acerrime ad munitionespugnaretur, "Quid dubitas," inquit, " Vorene? autquem locum tuaeprobandaevirtutisexspectas ?

 • hic dies de nostriscontroversiisiudicabit."
slide30

Haec cum dixisset, procedit extra munitionesquaque pars hostiumconfertissimaest visa irrumpit.

 • Ne Vorenusquidem tum sesevallocontinet, sedomniumveritusexistimationemsubsequitur.
slide31

. MediocrispatiorelictoPullopilum in hostesimmittitatqueunum ex multitudineprocurrentemtraicit; quo percusso et exanimatohuncscutisprotegunt, in hostemtelauniversiconiciuntnequedantregrediendifacultatem.

slide32

TransfigiturscutumPulloni et verutum in balteodefigitur.

 • Avertit hic casus vaginam et gladiumeducereconantidextrammoraturmanum, impeditumquehostescircumsistunt.
 • SuccurritinimicusilliVorenus et laborantisubvenit
slide33

Ad hunc se confestim a Pulloneomnismultitudoconvertit: illumverutoarbitranturoccisum.

 • Gladiocomminus rem geritVorenusatqueunointerfectoreliquospaulumpropellit; dumcupidiusinstat, in locum deiectusinferioremconcidit.
slide34

HuicrursuscircumventofertsubsidiumPullo, atque ambo incolumescompluribusinterfectis summa cum laude sese intra munitionesrecipiunt.

slide35

Sic fortuna in contentione et certamineutrumqueversavit, ut alter alteriinimicusauxiliosalutiqueesset, nequediiudicari posset, uterutrivirtuteanteferendusvideretur.

tale of two rivals cqte
Tale of Two Rivals CQTE
 • 1. How are Pullo and Vorenus described initially?
  • A.
  • B.
 • 2. For what are they competing?
  • A.
  • B.
 • 3. How long has this competition been happening?
  • A.
  • B.
 • 4. What does Pullo ask Vorenus?
  • A.
  • B.
slide37

5. With what action does Pullo plan to end the controversy?

  • A.
  • B.
 • 6. Why does Vorenus follow Pullo’s action?
  • A.
  • B.
 • 7. What happens in Pullo’s first encounter with the enemy?
  • A.
  • B.
slide38

8. How does the enemy respond to his attack?

  • A.
  • B.
 • 9. How is Pullo disabled in his attack?
  • A.
  • B.
 • 10. How does Vorenus respond to Pullo’s danger?
  • A.
  • B.
slide39

11. What happens to Vorenus when he tries to rescue Pullo?

  • A.
  • B.
 • 12. How does Pullo respond to Vorenus’ dilemna?
  • A.
  • B.
 • 13. How do they both manage to return to the fort?
  • A.
  • B.
slide42

…His rebus cum iteragminisnostriimpediretur, non omittendumsibiconsiliumNerviiexistimaverunt.

 • Loci naturaerathaec, quem locum nostricastrisdelegerant
 • Collis absummoaequaliterdeclivis ad flumenSabim, quod supra nominavimus, vergebat.
slide43

Abeofluminepariacclivitatecollisnascebaturadversushuic et contrarius, passuscirciter CC infimusapertus, absuperiore parte silvestris, ut non facile introrsusperspici posset

slide44

Intra eassilvashostes in occultosesecontinebant; in aperto loco secundumflumenpaucaestationesequitumvidebantur.

slide45

Fluminiserataltitudopedumcircitertrium.

 • Caesar equitatupraemissosubsequebatur omnibus copiis; sed ratio ordoqueagminisaliter se habebat ac Belgae ad Nerviosdetulerant
slide46

Nam quod hostibusadpropinquabat, consuetudinesua Caesar VI legionesexpeditasducebat; post eastotiusexercitus impedimenta conlocarat; indeduaelegiones quae proximeconscriptaeeranttotumagmenclaudebantpraesidioqueimpedimentiserant.

slide47

Equitesnostri cum funditoribussagittariisqueflumentransgressi cum hostiumequitatuproeliumcommiserunt.

slide48

Cum se illiidentidem in silvis ad suosreciperent ac rursus ex silva in nostros impetumfacerent, nequenostrilongius quam quem ad finem porrecta [ac] locaapertapertinebantcedentesinsequiauderent, interim legiones VI quae primaevenerant, operedimenso, castramunirecoeperunt.

slide49

Ubi prima impedimenta nostriexercitusabiis qui in silvisabditilatebant visa sunt, quod tempus inter eoscommittendiproeliiconvenerat, ut intra silvasaciemordinesqueconstituerantatqueipsiseseconfirmaverant, subito omnibus copiisprovolaveruntimpetumque in nostros equitesfecerunt.

slide50

His facile pulsis ac proturbatis, incredibiliceleritate ad flumendecucurrerunt, utpaeneuno tempore et ad silvas et in flumine [et iam in manibusnostris] hostesviderentur.

slide51

Eademautemceleritateadversocolle ad nostra castraatqueeos qui in opereoccupatierantcontenderunt.

slide52

Caesariomniauno tempore erant agenda: vexillumproponendum, quod erat insigne, cum ad armaconcurrioporteret; signum tuba dandum; abopererevocandimilites; qui paulolongiusaggerispetendicausaprocesserantarcessendi; aciesinstruenda; militescohortandi; signumdandum.

slide53

Quarumrerummagnampartemtemporisbrevitas et incursushostiumimpediebat.

slide54

His difficultatibusduae res erantsubsidio, scientiaatqueususmilitum, quod superioribusproeliisexercitati quid fierioporteret non minus commode ipsisibipraescribere quam abaliisdoceripoterant, et quod aboperesingulisquelegionibussingulos legatos Caesar discedere nisi munitiscastrisvetuerat

slide55

. Hi propter propinquitatem et celeritatemhostiumnihiliamCaesaris imperium expectabant, sed per se quae videbanturadministrabant.

slide56

Caesar, necessariis rebus imperatis, ad cohortandosmilites, quam [in] partemforsobtulit, decucurrit et ad legionemdecimamdevenit.

slide57

Milites non longioreorationecohortatus quam utisuaepristinaevirtutis memoriam retinerentneuperturbarenturanimohostiumqueimpetumfortitersustinerent, quod non longiushostesaberant quam quo telumadigi posset, proeliicommittendisignumdedit.

slide58

Atque in alteram item cohortandicausaprofectuspugnantibusoccurrit.

slide59

Temporistantafuitexiguitashostiumque tam paratus ad dimicandum animus ut non modo ad insignia accommodandasedetiam ad galeasinduendasscutisquetegimentadetrahenda tempus defuerit.

slide60

Quam quisqueabopere in partemcasudevenitquaeque prima signaconspexit, ad haecconstitit, ne in quaerendissuispugnandi tempus dimitteret.

slide61
CQTE
 • 1. Why did the Nervi think that they had to attack?
  • A.
  • B.
 • 2. Describe the geographical features of the place chosen for the camp.
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E
  • F.
slide62

3. Where were the enemy?

  • A.
  • B.
 • 4. What had Caesar done with the cavalry?
  • A.
  • b.
 • 5. What was Caesar’s custom?
  • A.
  • B.
slide63

6. Where is the baggage train?

  • A.
  • B.
 • 7. What were the most recently drafted two legions doing?
  • A.
  • B.
 • 8. What two groups began the battle with what type of assistance?
  • A.
  • B.
slide64

9. Describe that portion of the battle.

  • A.
  • B.
 • 10. What did the first six legions do?
  • A.
  • B.
 • 11. What was the agreed sign for the enemy to start the battle ?
  • A.
  • B.
slide65

12. From where did the enemy attack the cavalry?

  • A.
  • B.
 • 13. Where were the enemies seen concurrently?
  • A.
  • B.
 • 14. Where does the enemy hurry?
  • A.
  • B.
slide67

16. What two things hindered him?

  • A.
  • B.
 • 17. What two things helped Caesar?
  • A.
  • B.
 • 18. How were the soldiers able to know what to do?
  • A.
  • B.
slide68

19. What two factors urged the soliders to do what was needed?

  • A.
  • B
 • 20. What did Caesar run to do?
  • A.
  • B.
 • 21. What three points does Caesar make in his speech to the soldiers?
  • A.
  • B.
slide69

22. Why did he meet those men who were fighting?

  • A.
  • B.
 • 23. What did the soldiers not have time to do?
  • A.
  • B.
 • 24. How did the soldiers adapt to the situation?
  • A.
  • B.