Download
caesar comprehension and text evidence n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Caesar Comprehension and Text Evidence PowerPoint Presentation
Download Presentation
Caesar Comprehension and Text Evidence

Caesar Comprehension and Text Evidence

192 Views Download Presentation
Download Presentation

Caesar Comprehension and Text Evidence

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Caesar Comprehension and Text Evidence For each questions below, complete answer A in English, based on your reading. For answer B, quote the Latin from the text to support your answer.

 2. The Gallic War Julius Caesar, Gerunds, Gerundives, Cum clauses, purpose clauses

 3. Objectives • I can: • Read a passage in unadapted Latin and understand the meaning • Cite text evidence to support my understanding • Make cultural inferences and comparisons based on my translation of the Latin • Analyze the style used by Julius Caesar to impact his audience

 4. Grammar Objectives • I can: • Recognize a subjunctive purpose clause and translate appropriately in context • Recognize a gerund or gerundive in context and translate appropriately • Recognize and appropriately translate the four types of cum clauses using the correct definition of the word cum

 5. Grammar Objectives • I can: • Recognize and form subjunctives verbs in all four tenses • Choose the correct tense of subjunctive to show when the subordinate verb happens in relation to the main verb • Translate the subordinate subjunctive verb to show the correct time relative to the main verb

 6. Passage One: Introduction to the Gallic War

 7. Gallia estomnisdivisa in partestres, quarumunamincoluntBelgae, aliamAquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galliappellantur. • Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. GallosabAquitanisGarumnaflumen, a BelgisMatrona et Sequanadividit.

 8. HorumomniumfortissimisuntBelgae, propterea quod a cultuatquehumanitateprovinciaelongissimeabsunt, minimeque ad eosmercatoressaepecommeantatqueea quae ad effeminandosanimos pertinent important, proximiquesuntGermanis, qui trans Rhenumincolunt, quibuscumcontinenter bellum gerunt.

 9. Qua de causaHelvetiiquoquereliquosGallosvirtutepraecedunt, quod ferecotidianisproeliis cum Germaniscontendunt, cum autsuisfinibuseosprohibentautipsi in eorumfinibus bellum gerunt.

 10. Eorumuna, pars, quam Gallosobtinere dictum est, initium capit a flumineRhodano, contineturGarumnaflumine, Oceano, finibusBelgarum, attingitetiamabSequanis et HelvetiisflumenRhenum, vergit ad septentriones.

 11. Belgaeab extremis Galliaefinibusoriuntur, pertinent ad inferiorempartemfluminisRheni, spectant in septentrionem et orientemsolem.

 12. Aquitania a Garumnaflumine ad Pyrenaeosmontes et eampartemOceani quae est ad Hispaniampertinet; spectat inter occasumsolis et septentriones.

 13. Comprehension Questions with Text Evidence • 1. What are the three parts of Gaul? • A. • B. • 2. How are the inhabitants different? • A. • B.

 14. 3. What geographic al features separate the various groups? • A. • B. • 4. What three reasons make the Belgae the most courageous? • A. • B.

 15. 5. What makes the Helvetii excel other Gauls in valor? • A. • B. • 6. What are the boundaries of the area inhabited by the Gauls? • A. • B.

 16. 7. What are the geographical boundaries of the region of the Belgae? • A. • B. • 8. What are the geographical boundaries of Aquitania? • A. • B.

 17. Passage Two: Orgetorix

 18. ApudHelvetioslongenobilissimusfuit et ditissimusOrgetorix. Is M. Messala, [et P.] M. Pisoneconsulibusregnicupiditateinductusconiurationemnobilitatisfecit et civitatipersuasitut de finibussuis cum omnibus copiisexirent: perfacileesse, cum virtute omnibus praestarent, totiusGalliaeimperiopotiri.

 19. Id hoc faciliusiispersuasit, quod undique loci naturaHelvetiicontinentur: una ex parte flumineRhenolatissimoatque altissimo, qui agrumHelvetium a Germanisdividit; altera ex parte monteIura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertialacuLemanno et flumineRhodano, qui provinciamnostramabHelvetiisdividit.

 20. His rebus fiebatut et minus late vagarentur et minus facile finitimis bellum inferrepossent; qua ex parte hominesbellandicupidimagnodoloreadficiebantur.

 21. Pro multitudineautemhominum et pro gloria belli atquefortitudinisangustos se fines haberearbitrabantur, qui in longitudinemmiliapassuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant.

 22. Comprehension Questions with Text Evidence • 1. In the context of the Helvetii how is Orgetorix initially described? • A. • B. • 2. Why did he form a conspiracy among the nobles? • A. • B.

 23. 3. What did he persuade the community to do? • A. • B. • 4. How did he persuade them? • A. • B.

 24. 5. Why was he able to easily persuade the people? • A. • B. • 6. What geographical features are involved in this conflict and why? • A. • B. • C. • D.

 25. 7. How did these geographical features influence the Helvetii? • A. • B. • 8. Why were they distressed? • A. • B.

 26. 9. What two reasons did they consider made their territory inadequate? • A. • B. • C. • D.

 27. Passage Three: A Tale of Two Rivals Pullo and Vorenus

 28. Erant in ealegionefortissimiviri, centuriones, qui primisordinibusappropinquarent, Titus Pullo et Lucius Vorenus. • Hi perpetuas inter se controversiashabebant, quinamanteferretur, omnibusqueannis de locissummissimultatibuscontendebant

 29. Ex his Pullo, cum acerrime ad munitionespugnaretur, "Quid dubitas," inquit, " Vorene? autquem locum tuaeprobandaevirtutisexspectas ? • hic dies de nostriscontroversiisiudicabit."

 30. Haec cum dixisset, procedit extra munitionesquaque pars hostiumconfertissimaest visa irrumpit. • Ne Vorenusquidem tum sesevallocontinet, sedomniumveritusexistimationemsubsequitur.

 31. . MediocrispatiorelictoPullopilum in hostesimmittitatqueunum ex multitudineprocurrentemtraicit; quo percusso et exanimatohuncscutisprotegunt, in hostemtelauniversiconiciuntnequedantregrediendifacultatem.

 32. TransfigiturscutumPulloni et verutum in balteodefigitur. • Avertit hic casus vaginam et gladiumeducereconantidextrammoraturmanum, impeditumquehostescircumsistunt. • SuccurritinimicusilliVorenus et laborantisubvenit

 33. Ad hunc se confestim a Pulloneomnismultitudoconvertit: illumverutoarbitranturoccisum. • Gladiocomminus rem geritVorenusatqueunointerfectoreliquospaulumpropellit; dumcupidiusinstat, in locum deiectusinferioremconcidit.

 34. HuicrursuscircumventofertsubsidiumPullo, atque ambo incolumescompluribusinterfectis summa cum laude sese intra munitionesrecipiunt.

 35. Sic fortuna in contentione et certamineutrumqueversavit, ut alter alteriinimicusauxiliosalutiqueesset, nequediiudicari posset, uterutrivirtuteanteferendusvideretur.

 36. Tale of Two Rivals CQTE • 1. How are Pullo and Vorenus described initially? • A. • B. • 2. For what are they competing? • A. • B. • 3. How long has this competition been happening? • A. • B. • 4. What does Pullo ask Vorenus? • A. • B.

 37. 5. With what action does Pullo plan to end the controversy? • A. • B. • 6. Why does Vorenus follow Pullo’s action? • A. • B. • 7. What happens in Pullo’s first encounter with the enemy? • A. • B.

 38. 8. How does the enemy respond to his attack? • A. • B. • 9. How is Pullo disabled in his attack? • A. • B. • 10. How does Vorenus respond to Pullo’s danger? • A. • B.

 39. 11. What happens to Vorenus when he tries to rescue Pullo? • A. • B. • 12. How does Pullo respond to Vorenus’ dilemna? • A. • B. • 13. How do they both manage to return to the fort? • A. • B.

 40. 14. What did that day’s combat prove? • A. • B.

 41. Passage Four: The Battle with the Nervii

 42. …His rebus cum iteragminisnostriimpediretur, non omittendumsibiconsiliumNerviiexistimaverunt. • Loci naturaerathaec, quem locum nostricastrisdelegerant • Collis absummoaequaliterdeclivis ad flumenSabim, quod supra nominavimus, vergebat.

 43. Abeofluminepariacclivitatecollisnascebaturadversushuic et contrarius, passuscirciter CC infimusapertus, absuperiore parte silvestris, ut non facile introrsusperspici posset

 44. Intra eassilvashostes in occultosesecontinebant; in aperto loco secundumflumenpaucaestationesequitumvidebantur.

 45. Fluminiserataltitudopedumcircitertrium. • Caesar equitatupraemissosubsequebatur omnibus copiis; sed ratio ordoqueagminisaliter se habebat ac Belgae ad Nerviosdetulerant

 46. Nam quod hostibusadpropinquabat, consuetudinesua Caesar VI legionesexpeditasducebat; post eastotiusexercitus impedimenta conlocarat; indeduaelegiones quae proximeconscriptaeeranttotumagmenclaudebantpraesidioqueimpedimentiserant.

 47. Equitesnostri cum funditoribussagittariisqueflumentransgressi cum hostiumequitatuproeliumcommiserunt.

 48. Cum se illiidentidem in silvis ad suosreciperent ac rursus ex silva in nostros impetumfacerent, nequenostrilongius quam quem ad finem porrecta [ac] locaapertapertinebantcedentesinsequiauderent, interim legiones VI quae primaevenerant, operedimenso, castramunirecoeperunt.

 49. Ubi prima impedimenta nostriexercitusabiis qui in silvisabditilatebant visa sunt, quod tempus inter eoscommittendiproeliiconvenerat, ut intra silvasaciemordinesqueconstituerantatqueipsiseseconfirmaverant, subito omnibus copiisprovolaveruntimpetumque in nostros equitesfecerunt.

 50. His facile pulsis ac proturbatis, incredibiliceleritate ad flumendecucurrerunt, utpaeneuno tempore et ad silvas et in flumine [et iam in manibusnostris] hostesviderentur.