stavanger n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stavanger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stavanger

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 30
ilyssa

Stavanger - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation
Stavanger
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stavanger Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal

 2. Status og utviklingstrekk for Stavanger-regionen

 3. Regionene Stavanger: Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal Dalane/Lister:Eigersund, Lund, Sokndal, Bjerkreim, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal Sørlandet:Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnadal, Audnedal, Lindesnes Haugalandet:Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Ølen, Etne, Sauda, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar

 4. Regionenes innbyggerantall (2005) Sørlandet: 208.337 Dalane/Lister: 55.252 Stavanger: 278.407 Haugalandet: 131.205 SUM 673.201

 5. Næringssammensetning Andel sysselsatte etter hovednæring 2004

 6. Beregningsgrunnlag Utgangspunkt for denne beregningen er de fire regioner med tilhørende kommuner samt befolkning 16-74 år (arbeidsdyktig alder). Ved hjelp av SSB og en egen modell for befolkningsfremskrivning defineres region og tidsintervall. Her er det lagt til grunn Alternativ MMMM som står for middels nasjonal vekst med forutsetninger om middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands mobilitet og middels netto innvandring. Dernest tar en utgangspunkt i dagens sysselsettingsfrekvens (antall sysselsatte/befolkning 16-74 år) for i neste omgang beregne behovet for arbeidsplasser fremover i den enkelte region. Det er lagt til grunn at dagens sysselsettingsfrekvens representerer en middels god konjunktursituasjon (alle disse data er fra 1993). Dette innebærer at denne frekvensen er lagt til grunn i middelalternativet, men sysselsettingsfrekvensen er økt/redusert ved de to andre alternativ.

 7. Behov for antall arbeidsplasser i region Stavanger 2005-2020 Beregnet av Aetat ut fra befolkningsfremskrivinger, sysselsettingsprognoser og arbeidsledighetsprognoser

 8. Andel foretak større enn 250 mill. Viser andel foretak lokalisert i regionen etter totalt antall foretak. Lokaliseringskvotient = 1. Det vil si at Stavanger har en samling storforetak i overkant av det samlede antall aktive registrerte foretak skulle tilsi

 9. Nyskapingsevne:Antall nyetableringerEndring i antall sysselsatteFou-investeringerOffentlig tilrettelegging

 10. Antall nyetableringer pr 1000 innbyggere

 11. Nyetablerte bedrifter 2003 Andel nyetablerte bedrifter etter hovednæringer 2003

 12. Endring registrerte foretak 2000-03

 13. Antall arbeidstakere 1995 - 2000

 14. Antall sysselsatte 2000-04

 15. Næringslivets FoU Kroner pr innbygger 2001

 16. Andel av bedrifter med FoU

 17. Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for næringslivet pr. 1000 innbygger Tilrettelegging og bistand for næringslivet: Utarbeide områder for næringsvirksomhet, Drift/tilskudd til utleielokaler for næringsvirksomhet, Direkte næringsstøtte (bl.a næringsfond, konsesjonsstøtte, tiltaksarbeid), Råd, veiledning og servicetjenester for næringsliv (Tiltaksarbeid, turistinfo, landbrukskontor, landbruksvikar)

 18. Befolkning:Befolkningsutvikling og framskriving 2020Andel arbeidsføre, status og 2020HusholdningssammensetningFamiliestrukturFlytting

 19. Befolkningsutvikling

 20. Befolkningsvekst 1995-2005

 21. Befolkningsframskriving 2020 Beregnet ut fra 4xM modell

 22. Alderssammensetning 2005

 23. Alderssammensetning 2020 Beregnet ut fra 4XM modell: middels nasjonal vekst med forutsetning om middels fruktbarhet, levealder, innlands mobilitet og netto innvandring

 24. Andel arbeidsføre (25-69 år)

 25. Andel husholdstype 2001

 26. Familiestruktur 2005 Andel familier uten barn øker, mens andel familier med barn blir mindre

 27. Andel 0-24 år, inkl. framskriving

 28. Andel 70 år og over

 29. Netto flytting pr. 1000 innb.

 30. Drivkrefter Kompetanse: utdanningsnivå, kunnskapsnæringer Globalisering, internasjonal orientering Innovasjons- drevet regional nærings- utvikling Nyskaping: Gründere, eierskap, FoU, nyetableringer Livskvalitet, oppvekstvilkår, kulturtilbud Nærings-klynge A Nærings-klynge B