z dravstveni informacioni sistem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Z dravstveni informacioni sistem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Z dravstveni informacioni sistem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Z dravstveni informacioni sistem - PowerPoint PPT Presentation


 • 286 Views
 • Uploaded on

Z dravstveni informacioni sistem. Jelena Marinković Institut za mnedicinsku statistiku i informatiku januar, 2008.g. PODACI, ZNANJE, INFORMACIJE. Informacioni tokovi. Podaci, Informacije i Znanje u sistemu zdravstvene zaštite. Dimenzija pružalaca zdravstvenih usluga. ID pacijenta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Z dravstveni informacioni sistem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Zdravstveni informacioni sistem Jelena Marinković Institut za mnedicinsku statistiku i informatiku januar, 2008.g.

  2. PODACI, ZNANJE, INFORMACIJE

  3. Informacioni tokovi

  4. Podaci, Informacije i Znanje u sistemu zdravstvene zaštite Dimenzija pružalaca zdravstvenih usluga • ID pacijenta • lična i porodična anamneza • zdravstveno osiguranje • alergije • sadašnje lečenje Dimenzija ličnog zdravlja • uputi • vodiči dobre prakse • lekarske beleške • programi podrške odlučivanju • plaćanje, troškovi • privatne informacije • lična biblioteka • samozaštita • dokumentacija • deidentifikovane informacije • obavezno izveštavanje • opštinski direktorijumi • javnozdravstvene usluge • podaci iz ispitivanja Podrška pružanju zdravstvene zaštite Jačanje korisnika i društva • izveštaji inspekcije • infektivne bolesti • okolinski rizici • upravljanje • vitalna statistika • populacioni zdravstveni rizici • infektivne bolesti • socijalno-ekonomski uslovi • registri bolesti Korišćenje informacija sa ciljem izgradnje boljeg sistema Dimenzija zdravlja populacije • infrastrukturni podaci • planiranje i zdrav. politika • sistemi nadzora • podaci o nejednakosti

  5. Šta je zdravstveni informacioni sistem? • Integrisani sistem za sakupljanje, obradu, izveštavanje i korišćenje zdravstvenih informacija i znanja koji su podrška odlučivanju.WHO (2000)Guidance on Needs Assessment for National Health Information Systems Development. • Skup međusobno povezanih komponenti koje zajednički prikupljaju, pretražuju, obrađuju, skladište i diseminuju informacije kao podršku aktivnostima planiranja, kontrole, koordinacije i odlučivanja i u mendžmentu i u sektoru pružanja zdravstvenih usluga. Jack Smith, in:Health Management Information Systems – a handbook for decision makers. OUP, 2000.

  6. Šta je zdravstveni informacioni sistem? (nast.) • Informaciona slika zdravstvenog sistema. • Integrisani komunikacioni računarski sistem za razmenu informacija u procesu zdravstvene zaštite, čiji su korisnici (svi) zdravstveni radnici i (svi) korisnici zdravstvene zaštite.

  7. Informacioni sistem • Kompatibilna sinteza: • hardvera, • softvera, • lajfvera, • orgvera i • korsvera

  8. ZIS i podsistemi interakcije • Ljudi • Procedure • Kultura (vrednosti, norme, tradicija) • Procesi • Aktivnosti • Hardver • Softver • Mreže • Podaci Tehnološki podsistemi Bihevioralni podsistemi

  9. Nivoi ZIS-a Internacionalni Nacionalni Regionalni Institucionalni Lokalni Smer agregiranjapodataka zdrav. ustanova ordinacija, odelenje

  10. Tipovi ZIS-a Strateški IS Taktičkiinformacionisistemi Operacionalni IS

  11. ZIS i planiranje • Kako ćemo znati da smo došli tamo gde smo želeli stići? • Monitoring i evaluacija • Izbor odgovarajućih indikatora Gde smo sada? Identifikacija potreba i problema Uloga informacija Kako ćemo tamo doći? Razvoj intervencija i programa Identifikacija resursa Gde idemo?  Uspostavljanje prioriteta i ciljeva

  12. Nove medicinske paradigme – nemoguće bez ZIS-a 1. Medicina zasnovana na dokazima 2. Telemedicina

  13. Kuda idu sistemi zdravstvene zaštite sa ZIS-om? Novi svet Korisniku, pacijentu i porodici orijentisana zaštita Zdravlje Kontinuirana zaštita Menadžment bolešću Menadžment potražnje Kolaborativne na dokazanima zasnovane odluke Efektivnost Centralizovana, specijalizovana zaštita Stari svet Orijentisan ka pružaocu zdravstvene usluge Bolest Mesto pružanja zdravstvene zaštite Menadžment epizodama bolesti Menadžment ponude Individualne odluke Efikasnost Decentralizovana, generalizovana zaštita

  14. Telemedicina Baze podataka i znanja Finansijski Sistem Sistem elektronske zdravstvene dokumentacije Istraživanja Menadžment i planiranje Sistem zdravstvene statistike Komponente zdravstvenog informacionog sistema

  15. Poslovniscenariji Konceptualnaarhitektura Kontekst EZD Poslovnaarhitektura Arhitekturausluga Modeli integracije & diplojmenta Potencijalneaplikacije Komponente zdravstvenog informacionog sistema, ponovo!

  16. Javno zdravlje Bezbednost pacijenata Primarna zdravstvena zaštita Hronične bolesti Kanceri Liste čekanja Komponente zdravstvenog informacionog sistema, još jednom! EZD 16

  17. Definicija elektronske zdravstvene dokumentacije Trajna (doživotna) elektronska kolekcija zdravstvenih informacija o individualnom korisniku – od rođenja do smrti, koju formiraju ovlašćeni zdravstveni radnici,a koja može biti distribuirana na brojnim odgovarajućim mestima u određenom obliku. EZD

  18. CDR Zahtev EZD EZD Osobine elektronske zdravstvene dokumentacije

  19. Vrednost elektronske zdravstvene dokumentacije? • 5 Pelektronske zdravstvene dokumentacije: • prava informacija • o pravom pacijentu • dostupna pravoj osobi • na pravom mestu • u pravo vreme EZD

  20. Korisnici Lekari Političari, menadžeri i finansijeri Istraživači IT industrija Zdravstvene ustanove Gde smo? Današnja razmena informacija je neefikasna i neadekvatna

  21. A gde želimo da budemo? Elektronska komunikacija među zdravstvenim radnicima unapređuje efikasnost i redukuje greške Bezbednost pacijenata i kvalitet zaštite je unapređen putem smanjenja grešaka baziranih na informacijama Dovoljno informacija za optimalnu alokaciju resursa, otkrivanje nepravilnosti i planiranje Zdravstveni informacioni sistemi obezbeđuju povezivanje i interoperabilnost u zdravstvenom sektoru Menadžeri i finansijeri Istraživači Zahtev za lab. test ICT industrija Korisnici Rezultati lab. testova Zdravstvene ustanove Lekar Elektronska zdravstvena dokumentacija Pacijentova zdravstvena istorija je agregirana i dostupna praktikujućem lekaru, kao podrška procesu odlučivanja Korisnici imaju pristup svojim sopstvenim agregiranim zdravstvenim podacima Pristup depersonalizovanim, kvalitetnim, informacijama unapređuje pouzdanost i valjanost istraživanja Obezbeđena prava informacija, u pravo vreme, na pravom mestu za pravog pacijenta.

  22. Evropska zdravstvena mreža Mreža članice zdravstvene mreže Mreža članice zdravstvene mreže Registar zdrav. profesionalaca Registar zdrav. ustanova Registar korisnika LokatorUsluga Nadzor nad uslugama Evropska zdravstvena mreža Individualni davaoci zdravstvenih usluga Identifikacija usluga profesionalaca Regionalne zdravstvene ustanove Identifikacija davalacausluga Domovi zdravlja, bolnice, itd. Interfejs za Mrežu članica zdravstvene mreže Mreža članice zdravstvene mreže Mreža članice zdravstvene mreže Mreža članice zdravstvene mreže

  23. Zaslužili smo malo istorije u slikama!

  24. 1935

  25. 2002

  26. 1935

  27. 2002

  28. 1935

  29. 2002

  30. 1930

  31. 1935

  32. 2002

  33. I na kraju, još jednom - a kako biti uspešan? Realne pretpostavke za formiranje Nacionalnog zdravstvenog informacionog sistema / Globalne (nacionalne) zdravstvene infostrukture

  34. 1. Fundamentalna promena u načinu stvaranja zdravstvenih informacija, njihovoj upotrebi i pristupu;

  35. 2.Prihvatanje elektronske zdravstvene informacije kao tehnologije u procesu pružanja zdravstvene zaštite i

  36. 3. Primena međunarodnih standardau uslovima novih tehnoloških rešenja i informacionih i komunikacionih problema.