thirza bloice ppo development manager n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thirza Bloice PPO Development Manager PowerPoint Presentation
Download Presentation
Thirza Bloice PPO Development Manager

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
ilori

Thirza Bloice PPO Development Manager - PowerPoint PPT Presentation

108 Views
Download Presentation
Thirza Bloice PPO Development Manager
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Prolific and Priority Offenders – London ProbationSpeciális együttműködések és módszerek a rendszeres bűnismétlők (PPO) kezelésére – London Thirza Bloice PPO Development Manager

  2. PPO Scheme – National Picture PPO rendszer – országos kép • 2004 PPO scheme to tackle 5000 ‘super’ prolific offenders who arenationally responsible for 9% of all crime • Three Strands: Prevent and Deter, Catch and Bring to Justice, Resettle and Rehabilitate • Premium Service • Statutory and non statutory cases • Public Service Agreements • 2004 – a PPO rendszer létrehozása, amely az 5.000 legaktívabb bűnelkövetőre fókuszál, akik az országban elkövetett bűncselekmények 9%-áért felelősek • 3 pillér: Megelőzés és Elterelés, Elfogás és Igazságszolgáltatás, Visszailleszkedés és rehabilitáció • Kiemelt szolgáltatás • Kötelező és nem kötelező esetek • Közszolgáltatási Szerződések

  3. London PPO Scheme A londoni PPO szervezet • “London Model” Guidance – setting up and operating schemes in 32 London boroughs • Covers structures and processes • Multi-agency document • Sets out best practice • My role – link with national development into London PPO schemes • “Londoni Modell” Irányítás – 32 londoni kerületben alakított ki és működtet PPO irodákat • Lefedi a szervezeti és módszertani kérdéseket • Intézményközi együttműködések • Legjobb gyakorlatok feltérképezése • Az én feladatom: az országos fejlesztések beépítése a londoni PPO irodák munkájába

  4. Local Structures Helyi intézmények • Crime and Disorder Reduction Partnerships • PPO Steering Group • PPO Panel – matrix to identify PPOs, selection and deselection of PPOs • PPO Team – co-located – probation, police, drug worker • Bűnmegelőzési partnerségek • PPO irányító csoport • PPO bizottság – a PPO elkövetők kiválasztási szempontjai • PPO csoport – önálló irodában – pártfogó felügyelő, rendőr, drogkonzultáns

  5. Why Multi-Agency? Miért intézményközi? • MAPPA – experience of police, probation and prisons working together with sexual and violent offenders • NOMS – National Offender Management Service • Street Crime initiative and Persistent Offender scheme • Concept of “Working Together” • MAPPA (Multi-Agency Public Protection Arrangements) – tapasztalat a rendőrség, pártfogó felügyelet és bv. együttműködésére szexuális és erőszakos bűncselekmények elkövetőinél • NOMS - Nemzeti Bűnelkövető Menedzsment Szolgálat • Közterületi Bűnözés és Visszaeső Elkövetők programok • Az „együttdolgozás” koncepciója

  6. Other Partners Más partnerek • 2007 – PPO/DIP (Drug Intervention Programme) alignment • Youth Offending Teams – under 18 years • Housing / supportive accommodation • Children’s Services • Education/Training/Employment • Third Sector/Voluntary agencies • 2007 – PPO/DIP (Kábítószer Elleni Program) összehangolása • - Fiatal Bűnelkövetőkkel Foglalkozó Csoport (YOT) – 18 év alattiak ügyeiben • Lakhatási kérdések/ támogató környezet • Gyermekjóléti szervezetek • Oktatás / képzés / munkavállalás • Harmadik szektor/Önkéntes szervezetek

  7. Interventions – Community Beavatkozás – a közösségben • Court report – no mention of PPO status • Community Order (Criminal Justice Act 2003) – option of 12 requirements including Drug Rehabilitation. • Licences – additional conditions – drug testing, general PPO condition • Enhanced Access to resources • Enforcement – 4 weekly contacts, fast tracked through the Courts • Bírósági jelentés – a PPO-nak nyilvánítás feltüntetése nélkül • Közösségi Büntetés (2003-as Criminal Justice Act) – 12 előírható magatartási szabály, közte Drog Rehabilitáció • Engedélyek – további feltételek – drogteszt, általános PPO feltételek • A forrásokhoz, lehetőségekhez való kiemelt hozzáférés • Végrehajtás – 4 hetente találkozás, a bírósági eljárás gyors végig vitele

  8. Interventions - Custody Beavatkozás - a bv. intézetekben • Offender Manager has overall responsibility for Sentence Plan both in the community and custody • Offender Supervisor implements Sentence Plan in prison • Enhanced access to resources in the prison • Meeting at the Prison gate • A Bűnelkövető Menedzser felelős a végrehajtási terv megvalósításáért mind a fogvatartás alatt, mind a közösségben • Bűnelkövető Felügyelő a végrehajtási terv fogvatartás alatti megvalósításáért felel • A börtönön belüli forrásokhoz, programokhoz való kiemelt hozzáférés • Találkozás a Börtönkapuban

  9. Case Study Esettanulmány • Registered as PPO from 2005 to 2008 • Prolific burglar to finance Class A drug use • Often drug-free in prison – mentoring • Community Order-residential drug treatment • Relapses resulting in Breach and custody • PPO team input - practical, close links with all agencies, enforcement • PPO-ként volt nyilvántartva 2005 és 2008 között • Rendszeres betörések a kemény drogozás finanszírozására • A börtönben többször szermentes – mentorálás • Közösségi Büntetés – bentlakásos drogelvonó kúra • Visszaesés, amely a szabályok megszegéséhez és ismételt szabadságvesztéshez vezet • PPO csoport ráfordítása – gyakorlati, szoros kapcsolat az összes szervezettel, végrehajtásban dolgozókkal

  10. Recent Developments Legújabb eredmények, fejlesztések • Performance Management - National Indicators • PPO Thematic Inspection – July 2009 • PPO – 5 Years On: Maximising the Impact • Integrated Offender Management – Diamond Districts • Vigilance Programme • Teljesítményértékelés – országos indikátorok • PPO tematikus vizsgálat – 2009. júliusa • PPO – 5 éve működik: maximalizáljuk a hatást • Integrált Bűnelkövető Menedzsment – Gyémánt Kerületek • Éberség Program