Nedostatky pri dovozoch veterin rnych liekov z lensk ch t tov e
Download
1 / 37

Agroinštitút Nitra 22.06.2012 Ing.F.Rác ÚŠKVBL Nitra - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Agroinštitút Nitra 22.06.2012 Ing.F.Rác ÚŠKVBL Nitra. Nedostatky pri dovozoch veterinárnych liekov z členských štátov EÚ. Legislatívny rámec: 1. Smernica EU a komisie 91/412/EC ktorou sa stanovujú  zásady a pokyny pre SVP pre VL

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agroinštitút Nitra 22.06.2012 Ing.F.Rác ÚŠKVBL Nitra' - illias


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nedostatky pri dovozoch veterin rnych liekov z lensk ch t tov e

Agroinštitút Nitra

22.06.2012

Ing.F.Rác

ÚŠKVBL Nitra

Nedostatky pri dovozoch veterinárnych liekov z členských štátov EÚ


Zaobch dzanie s vet liekmi pri uv dzan na trh

 • Legislatívny rámec:

 • 1. Smernica EU a komisie 91/412/EC ktorou sa stanovujú  zásady a pokyny pre SVP pre VL

 • 2. Smernica EU a parlamentu týkajúca sa veterinárnych liečivých prípravkov 2001/82

 • Pokyn 94/C 63/03 pre správnu distribučnú prax liečiv

  V SR sú to najmä:

 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdrav. pomôckách

 • Vyhl. MZ SR č. 128/2012 Z.z. o zásadách SVP pri výrobe a veľkodistribúcii liekov

Zaobchádzanie s vet. liekmi pri uvádzaní na trh


Zv zok 4 svp m 2 asti vet lieky

 • Zabezpečenie akosti

 • Pracovníci

 • Priestory a zariadenia

 • Dokumentácia / predpisová, záznamová / o  výrobku a o šarži /

 • Výroba

 • Kontrola

 • Zmluvná výroba a kontrola

 • Sťažnosti a reklamácie

 • Samoinšpekcie a HACCP/Hazard analysiscriticalcontrolpoints /

 • Okrem týchto 9 kapitol je 19 anexov / dodatkov/ pre jednotlivé činnosti

Zväzok 4 SVP má 2 časti: - Vet. lieky


Kontrola akosti

 • Manipulácia so vzorkami a ich vzťah k celej šarži je nasledovný:

 • Vzorkovanie sa uskutočňuje podľa ŠOP pre vzorkovanie

 • Vzorka sa upravuje podľa ŠOP, alebo ZaP

 • Skúšanie podľa ZaP

 • QC vydá certifikát o skúšaní šarže podľa ŠOP – skúšanie

 • V reg. dokumentácii sú uvedené všetky skúšky a tolerancie – hodnotenie šarže

  s mierou neistoty / sigma, RSD, alebo iný štandard /

 • Certifikácia a prepustenie šarže na trh QP- OZ za uvádzanie na trh

Kontrola akosti


Anex doplnok 16 schva ovanie qp

 • Každá šarža VL konečného produktu musí byť certifikovaná/ schválená / kval. osobou v EC/EEA pred tým ako bude prepustená k predaju alebo dodaná do zemí EC/EEC, alebo na export.

 • Účelom prepustenia šarže je :

 • zaistiť aby šarža bola vyrobená a kontrolovaná v súlade s požiadavkami registrácie, princípmi SVP a platnou legislatívou pre zabezpečenie kvality VL v celom cykle životnosti

 • pre prípad potreby prešetrenia závad, nezhôd , alebo stiahnutia šarže zaistiť, aby šarža VL bola dohľadateľnáa odpovedajúce záznamy identifikované.

Anex - doplnok 16 – schvaľovanie QP


Ka d ar a lieku dovezen z tret ch kraj n mus by prepusten na trh v e

 • Každá šarža dovážaného konečného produktu vet. lieku musí byť certifikovaná QP dovozcu pred prepustením k predaju v EC/EEA. Pokiaľ nie je uzavretá dohoda medzi ES a treťou krajinou musí byť skúšaná vzorka každej šarže pred vydaním certifikátu konečného produktu QP. Dovážanie a skúšanie nemusí byť v jednom členskom štáte.

 • Miesto odberu vzorky – nesterilné - po dovoze.

 • Vzorky musia reprezentovať šaržu a byť skúšané v ES. V prípade sterilných výrobkov je potrebné v zmysle zásad SVP odoberať vzorky počas plnenia v treťom štáte, ale časť vzoriek i po doprave do krajiny určenia. 

 • Skúšanie šarže a prepúšťanie produktov dovážaných z tretích krajín s ktorou má EC dohodu o vzájomnom uznávaní - MRA

Každá šarža lieku dovezená z tretích krajín musí byť prepustená na trh v EÚ


Pokyn 94 c 63 03 pre spr vnu distribu n prax lie iv a povinnosti qp

 • Personál lieku musí byť certifikovaná QP dovozcu pred prepustením k predaju v EC/EEA. Pokiaľ nie je uzavretá dohoda medzi ES a treťou krajinou musí byť skúšaná vzorka každej šarže pred vydaním certifikátu konečného produktu QP. Dovážanie a skúšanie nemusí byť v jednom členskom štáte.

 • Dokumentácia

 • Priestory, zariadenia

 • Záznamy

 • Postupy

 • Príjem

 • Uskladnenie

 • Výdaj

 • Dodávky obchodným partnerom

 • vrátenie liekov

 • RAS

 • Falzifikáty

 • Nepredajné / vadné výrobky

 • Interné audity

 • Poskytovanie informácií členským štátom v súvislosti s distribučnou činnosťou

Pokyn 94/C 63/03 pre správnu distribučnú prax liečiv a povinnosti QP


Pokyny pre svdp

 • Systém akosti, ktorí uplatňujú veľkodistribútori VL má zaistiť, aby distribuované VL boli registrované v súlade s legislatívou EÚ a SR a aby boli dodržované podmienky pre uchovávanie a to v vrátane doby behom prepravy, aby bolo zabránené kontamináciám inými produktami, aby prichádzalo k primeranej obmene skladovaných VL a bolo patrične zabezpečené miesto skladovania.

 • Systém akosti musí zaistiť, aby správne lieky boli dodané na správne miesto a včas. Systém spätnej genézy má zaistiť vyhľadanie akéhokoľvek VL a musí byť stanovený postup účinného sťahovania šarže VL.

Pokyny pre SVDP


Pracovn ci

 • Pre každé miesto výkonu veľkodistribúcie musí byť menovaný OZ, ktorý musí mať stanovené právomoci a zodpovednosť za zabezpečenie toho, že systém akosti bude zavedený a dodržiavaný.

 • Svoju zodpovednosť vykonáva osobne. Táto osoba má mať príslušnú kvalifikáciu / je žiaduce aby mala vysokoškolské farmaceutické vzdelanie a vet. lekár, kvalifikačné predpoklady však stanovuje príslušný členský štát na ktorom území je veľkodistribútor schválený /.

Pracovníci


Dokument cia

 • Všetka dokumentácia má byť prístupná na žiadosť príslušným orgánom

 • Predpisová a záznamová

 • Objednávky od iných veľkodistribútorov

 • Objednávky od VL

 • Dodacie listy VL

 • Faktúry VL

 • Rp. veterinárnych lekárov

 • Vet. lieky sa musia dodávať iba: VL, lekárňam a iným veľkodistribútorom

Dokumentácia


Pr jem

 • Priestory pre príjem VL musia chrániť VL pred poveternostnými vplyvmi i počas vykládky. Priestory pre príjem / obslužné priestory / majú byť oddelené od skladovacích priestorov. Dodávky sa kontrolujú senzorický pri dodávke, či neprišlo k poškodeniu a či dodávka zodpovedá sprievodným dokumentom a certifikátom kvality / v prípade ak je krátka doba použiteľnosti odobrať vzorku – referenčná

 • Dodávka musí zodpovedať objednávke

 • Skladovanie pri nízkych teplotách musí byť sledované i počas prepravy – registračné zariadenie v obale VL a zabezpečiť ďalšie uchovávanie podľa písomných pokynov a legislatívnych predpisov.

Príjem


Postupy

 • Písomné postupy majú popisovať jednotlivé operácie, ktoré môžu ovplyvňovať akosť VL, alebo distribučných činností:

 • PA

 • OS SMF

 • ŠOP

 • Príjem a kontrola dodávok, skladovanie, čistenie a údržba priestorov / vrátane ochrany pred hmyzom a hlodavcami/, zaznamenávanie skladovacích podmienok, zabezpečenie dodávok na sklade a prepravovaných dodávok, kontrola dodávok, sťahovanie VL vedenie záznamov,

 • Tieto postupy musia byť písomné, schválené a opatrené podpismi osoby zodpovednej za systém akosti a dátumami.

Postupy


Uskladnenie

 • VL musia byť skladované oddelene od ostatného tovaru a za podmienok stanovených výrobcom, aby neprišlo k zhoršeniu kvality vplyvom svetla, tepla a vlhkosti. Teplota musí byť monitorovaná a zaznamenávaná. Záznamy o teplote musia byť kontrolované.

 • Pokiaľ sú požadované zvláštne teplotné podmienky uskladnenia, majú byť sklady vybavené prístrojmi na zaznamenávanie teploty, ktoré indikujú prekročenie určeného rozmedzia. Kontrola má zaistiť, že v celom priestore skladu je rovnaká teplota zaisťujúca povolené rozmedzie.

 • VL majú byť prepravované takým spôsobom, aby neprišlo:

 • k strate ich identiti

 • nekontaminovali iné VL a aby sa sami nekontaminovali

 • k strate, krádeži, rozbitiu, alebo iným škodám

 • k vystaveniu podmienok mimo teplotný a iný režim/ vlhkosť, svetlo, MB, škodci

Uskladnenie


Z znamy

 • Záznamy musia byť vykonané po každej operácii v dobe, keď operácia prebieha a to tak, aby bolo možné vypátrať dôležitú činnosť či udalosť.

 • Záznamy sa uchovávajú minimálne 5 rokov.

 • O každom nákupe a predaji musia byť vedené záznamy. V zázname sa uvedie dátum nákupu, či dodávky, názov VL, č.š., prijaté množstvo, meno a adresa dodávateľa či príjemcu.

 • Reklamácie aktívne a pasívne

Záznamy


Vr tenie nez vadn ch vl

 • VL, ktoré boli mimo dosah kontroly veľkodistribútora je možné zaradiť do siete výdaja len pokiaľ:

  • je VL v pôvodnom obale a v dobrom stave

  • je známe, že uskladnenie a manipulácia s VL prebiehala za vhodných podmienok

  • zostávajúca doba použiteľnosti je prijateľná

  • VL posúdený osobou k tomu oprávnenou. Toto posúdenie musí zhodnotiť povahu VL, prípadne zvláštne podmienky uskladnenia i dobu mimo kontroly distribútora.

 • V prípade potreby konzultovať s DRR a ústavom.

 • O vrátených VL viesť podrobnú dokumentáciu.

 • OZ formálne prepúšťa VL do skladových zásob a nesie za to zodpovednosť.

Vrátenie nezávadných VL


Falzifik ty

 • Falzifikáty musia byť uložené oddelene, aby neprišlo k zámene. Musia byť označené ako

 • nepredajné a musí byť vyrozumený ústav a DRR.

 • Zvláštne ustanovenie vzťahujúce sa na nepredajné prípravky

 • Musia byť vedené záznamy o všetkých činnostiach vrátenie, zamietnutia, sťahovania a prevzatia falšovaných VL a to v dobe keď táto činnosť prebieha.

 • Záznamy musia byť k dispozícii príslušným orgánom.

 • V každom prípade musí byť prijaté i rozhodnutie o likvidácii tohto prípravku a toto rozhodnutie musí byť zdokumentované a zaznamenané.

 • OZ a DRR sa majú procesu rozhodnutia zúčastniť.

Falzifikáty


Samoin pekcie

 • Ročný plán k zámene. Musia byť označené ako

 • Uskutočňujú sa samoinšpekcie vrátane vedenia záznamov s cieľom sledovať ZA pri výkone všetkých parametrov systému

 • Vykonávajú sa podľa ročného plánu a pravidelne sa vyhodnocujú

 • Vykonávanie vlastnými pracovníkmi

Samoinšpekcie


Kontrola teploty pri skladovan

 • Skladové priestory musia byť vybavené vhodnými meracími prístrojmi zaznamenávajúcimi teplotu a vlhkosť.

 • Priestory vyžadujúce zníženú teplotu pri uchovávaní VL musia byť vybavené meracím zariadením, ktoré dokumentuje - zaznamenáva registračným spôsobom priebeh teplotného režimu v predpísanom rozmedzí.

 • Meracie zariadenie je vybavené signalizáciou pre prípad prekročenia predpísaného rozmedzia.

 • Tieto meradlá musia byť pravidelne overované a kalibrované.

 • Nie je možné označenie- izbová teplota, alebo obyčajné podmienky

 • Podstatné sú údaje výrobcu pri stabilitných štúdiách – zrýchlených i dlhodobých

Kontrola teploty pri skladovaní


 • Núdzový plán sťahovania VL musí byť písomne stanovený a musí byť určená osoba, ktorá bude zodpovedná za koordináciu sťahovania.

 • Všetky činnosti sťahovania musia byť zaznamenávané v dobe keď prebiehali a záznamy musia byť k dispozícii príslušným orgánom na ktorých územiach boli VL distribuované

 • Aby sa zaistila účinnosť RAS musí systém evidencie dodávok umožniť okamžitú identifikáciu a kontaktovanie všetkých príjemcov VL.

 • Takýto systém sa uplatní i u dodávok v tých čl. štátoch kde boli vydané povolenie k  paralelnej distribúcii.

 • Správa o stiahnutí VL z úrovne lekárne, vet. lekári, chovateľ – zaslať na ÚŠKVBL

RAS


Priestory vybavenie zmluvy op

 • Priestory a vybavenie musia zodpovedajúcim spôsobom zaistiť patričné uchovávanie a distribúciu VL.

 • Monitorovacie prístroje sa kalibrujú a overujú.

 • Nedostatky u VD:

 • - nie je zmluva v nadväznosti s DRR pri dovozoch VL / aj v ŠPP /

 • - nepresná evidencia dodávania VL vet. lekárom

 • - objednávky, faktúry a dodacie listy

 • - odstraňovanie závad

 • - záznamy o preprave

 • - záznamy o sanitácii

 • - iné jazykové mutácie

 • - hlásenia

 • - kontrola pri preberaní dodávky / neoprávnení dodávatelia

 • - výdaj na Rp., bez Rp. / zmluvy s VL /

Priestory, vybavenie, zmluvy, ŠOP


Nedostatky pri dovozoch vl z lensk ch t tov e

 • Teraz prichádzame k hlavnému bodu – dovoz vet. liekov od držiteľa reg. rozhodnutia – primárny dovoz

 • § 17 odst. 4) Orgán, ktorý vydáva povolenie na VD, uzná povolenie na VD VL vydané príslušným orgánom iného členského štátu.

 • Odts.5) Veľkodistribútori, ktorí chcú distribuovať VL v inom členskom štáte než je ten, ktorý povolenie vydal predloží žiadosť na ÚŠKVBL a všetky informácie súvisiace s pôvodným povolením čl. štátu predovšetkým o povahe distr. činnosti, skladoch , priestoroch, OZ a systém nahlasovania dovozov k VD v SR

 • ÚŠKVBL uzná vydané povolenie na veľkodistribúciu vet. liekov pokiaľ bude uvádzať na trh VL v zmysle požiadaviek zákona č. 362/2011 Z.z.

 • V prípade nezhody povolenie na VD ÚŠKVBL nevydá a informuje členský štát a Komisiu

NEDOSTATKY PRI DOVOZOCH VL Z ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ


 • § 98 Povinnosti držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku: – držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku je povinný zabezpečiť aby vlastnosti registrovaného lieku zodpovedali dokumentácii predloženej v žiadosti o registrácii lieku – t.j. v celom cykle životnosti je zodpovedný za kvalitu lieku až po podanie zvieraťu.

 • Jeho povinnosť je a preto bol úvod o SVDP poznať podmienky, a spôsob -vysledovateľnostiVL uvádzaného na trh a dokonca i k chovateľovi.

 • Je zodpovedný za kvalitu, bezpečnosť a účinnosť VL.

 • V prípade RAS a iných nezhôd je prizývaný na riešenie problému.

 • Zodpovedá za vysporiadanie sa finančným spôsobom za odbery vzoriek nad trhom, nakladanie so stiahnutými VL z trhu, event. za znovu prepustenie na trh.

 • Odst. 2 písm.i) určiť osobu s trvalým pobytom na území SR splnomocnenú držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku zastupovať ho a konať v jeho mene.


Povinnosti v robcu

 • §15 Platné povolenie a spĺňať podmienky GMP pre povolenie výroby VL

 • § 15 Povinnosti držiteľa povolenia na výrobu liekov - dodávať liek, ktorého je výrobcom a to len držiteľom povolenia na veľkodistribúciu VL.

 • Zákon 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a hodnotenie zhody

 • § 2 dovozcom – podnikateľ, ktorý uvedie na trh výrobok z iného štátu, alebo takýto výrobok na trh sprostredkuje.

 • distribútorom - podnikateľ, ktorý výrobok predáva, sprostredkuje predaj, ale svojou činnosťou neovplyvňuje jeho vlastnosti.

Povinnosti výrobcu


Es 2001 82

 • Čl. 1 bod 17 - povolenie výroby VLDistribúcia VL - všetky činnosti zahrňujúce nákup, predaj, dovoz, vývoz, alebo akúkoľvek ďalšiu obchodnú transakciu s VL bez ohľadu na skutočnosť či ide o činnosť za  účelom zisku alebo nie s výnimkou dodávok VL samotným výrobcom.

 • Čl. 65 členské štáty prijmú vhodné opatrenia aby distribúcia VL podliehala vydaniu povolenia a aby doba vydania povolenia neprekročila 90 dní od doručenia žiadosti.

ES 2001/82


Splnomocnen osoba 98 odst 2 p sm i

 • Splnomocnenie povolenie výroby VLmusí byť vystavené podpisom konateľa firmy, ktorá je držiteľom rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku v Slovenskej republike.

 • Táto splnomocnená osoba bude:

 • zodpovedná za uvádzanie na trh registrovaných veterinárnych liekov v Slovenskej republike

 • na ÚŠKVBL oznámi presnú adresu bydliska v Slovenskej republike, kontaktné telefónne číslo na ktorom je táto splnomocnená osoba zastihnuteľná i mimo pracovnej doby

 • musí zabezpečovať dodržiavanie povinnosti držiteľa rozhodnutia o registrácii veterinárnych liekov v zmysle § 84 a §98 zákona Národnej rady

 • Slovenskej republiky č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov

Splnomocnená osoba: §98 odst.2 písm.i)


Splnomocnen osoba ii 98 odst 2 p sm i

 • musí mať prehľad o zasielaní hlásenia o dovozoch / druh, množstvo a šarže

 • veterinárnych liekov/ v zhode s platným aktuálnym registračným rozhodnutím

 • / ÚŠKVBL Nitra / musí mať prehľad o pôvode vet. lieku.

 • v prípade ak sa jedná o uvádzanie veterinárnych liekov na trh v Slovenskej

 • republike z tretích štátov ( mimo územia EÚ ) musí splnomocnená osoba

 • mať dokumentáciu o preskúšaní a prepustení každej šarže veterinárneho lieku

 • na trh v SR, alebo EÚ.

 • zabezpečovať úlohy o sťahovaní nevyhovujúcich výrobkov z trhu v rámci Rapid

 • Alert Systému v prípade porušenia platnej legislatívy a nesplnenia požiadaviek

 • kladených na kvalitu, bezpečnosť a účinnosť veterinárnych liekov.

 • V prípade zistených falzifikátov na trhu musí participovať na úkonoch

  spojených s touto činnosťou / likvidácia falzifikátov, odber vzoriek na analýzu

  event. pomôcť pri vystopovaní delikventov tejto činnosti/.

Splnomocnená osoba II - § 98 odst.2 písm.i)


Splnomocnen osoba iii

 • V druh, množstvo a šarže  zmysle ustanovenia § 89 odst.2 písm. i) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch musí mať splnomocnená osoba právnu subjektivitu a pri zachovaní podmienky trvalého pobytu

  v Slovenskej republike musí mať priznanú spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi

  nadobúdať práva a brať na seba zodpovednosť za výkon povinností držiteľa

  rozhodnutia o registrácii a uvádzanie VL na trh a konať v jeho  mene, podpisovať všetky

  dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre:

 • umiestňovanie uvedených VL na trh v Slovenskej republike

 • dodávanie uvedených VL subjektom stanoveným platnou legislatívou v Slovenskej republike

 • zabezpečenie plnenia záväzkov vzhľadom k zákonom, ktoré sú platné v Slovenskej republike.

 • Splnomocnenej osobe musí byť udelené splnomocnenie a oprávnenie konať a realizovať

  každé rozhodnutie, záležitosť, alebo vec akéhokoľvek druhu, ktorá je požadovaná a je

  nevyhnutná, tak dokonale ako by ju urobila alebo mohla urobiť v  prítomnosť držiteľa

  rozhodnutia o registrácii /

Splnomocnená osoba III


Dod vanie vl

 • V zmysle platnej legislatívy, veľkodistribútor s platným povolením činnosti na výkon veľkodistribúcie veterinárnych liekov môže dovážať registrované veterinárne lieky v SR len od výrobcu, alebo držiteľa rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku a nie od veľkodistribútora mimo územia SR.

 • § 15 odst.2/ zákona č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckách /- ak je výrobca i DR o registrácii vet. lieku.

 • § 99 Balenie a značenie, §100 : aj bod 7: Ak je liek určený len na podanie VL nemusí PIL obsahovať niektoré údaje a nemusí byť v SJ.

 • Ak je spotreba za kalendárny rok nižšia - humán

 • ako 1000 balení možno použiť samolepiace nálepky obsahujúce údaje ....

Dodávanie VL


Povinnosti dr ite a rozhodnutia na v robu liekov

 • § 15 Povinnosti držiteľa rozhodnutia na výrobu liekov odst.1) písm.d):

 • dodávať liek, ktorého je výrobcom a to len držiteľom povolenia na

  veľkodistribúciu liekov,

 • lekárňam,

 • ozbrojeným silám

 • ŠVPS

 • § 17 Osobitné podmienky na veľkodistribúciu VL: splnenie podmienok §§ 3, 5

 • - splnenie požiadaviek vyhl. MZ SR č. 128/2012 Z.z.

  o požiadavkách na SVPOZ a priestory – schválené ÚŠKVBL.

Povinnosti držiteľa rozhodnutia na výrobu liekov


Ve kodistrib cia vet liekov v sr

 • Veľkodistribútor, ktorý chce distribuovať vet. lieky v SR a získal povolenie na veľkodistribúciu vet. liekov v inom členskom štáte musí oznámiť ústavu veľkodistribúciu vet. liekov v SR.

 • V žiadosti uvedie najmä informácie o druhu distribúcie, adresu, miesto skladovania a územie pôsobnosti.

 • Nesúlad autorizácie firiem / držiteľov rozhodnutia o registrácii veterinárnych liekov/ je na území Slovenskej republiky v tom, že v plnom rozsahu splnomocnené osoby nie sú zodpovedné za uvádzanie vet. liekov na trh v SR, ale poverujú ich čiastkovým výkonom činnosti v SR / napr. registrácie VL /.

Veľkodistribúcia vet. liekov V SR


Nedostatky pri ve kodistrib cii a dovozoch vl z e

 • § 18 zákona č. 362/2011 v SR a získal povolenie na veľkodistribúciu vet. liekov v inom členskom štáte musí oznámiť ústavu veľkodistribúciu vet. liekov v SR. Z.z. - orgán, ktorý povolenie na veľkodistribúciu VL vydáva uzná povolenie na VD VL vydané iným členským štátom EÚ ak spĺňa podmienky citovaného zákona – ani jeden zahraničný VD nepožiadal o uznanie VD v SR

 • DRR musí dodávať VL len VD schváleným ÚŠKVBL

 • VD, ktorý dodáva VL z iného čl. štátu sa dopustí podľa § 139 odst.2 písm.r správneho deliktu nakoľko nepožiadal ÚŠKVBL o povolenie VD v SR

 • Je potrebné aby VD schválený v SR a dodáva VL od VD z iných členských štátov mal zmluvu s DRR, alebo splnomocnenou osobou v SR o tom aké VL a v akom objeme do SR dováža, ako je VL skladovaný, prepravovaný, značený a musí spĺňať podmienky v registračnej dokumentácii, zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a SVDP.

 • V tomto prípade je povinný zabezpečiť VD schválený v SR všetky podmienky vzťahujúce sa kvalitu, bezpečnosť a účinnosť VL vrátane hlásenia o dovoze VL do SR do 7 dní po dovoze VL a v prípade sťahovania šarže VL ako s týmto VL nakladať.

Nedostatky pri veľkodistribúcii a dovozoch VL z EÚ


Vd vl a mk

 • §139 bod 2 písm. n) zákona č. 362/2011 Z.z VD musí predložiť do 7 dní po dovoze MK z tretích štátov i štátov EÚ kópiu sprievodného certifikátu na ÚŠKVBL a RVPS

 • Do 7 dní po skončení kvartálu musí nahlásiť VD dodanie VL a MK:

 • ŠVPS SR

 • VL

 • Iným VD

 • Lekárňam

 • Výrobcovi MK

 • MK chovateľom

 • Hlásenie musí obsahovať údaje o druhu, množstve balení

 • Na požiadanie ÚŠKVBL dodá VD certifikát o šarži VL

VD VL a MK


Nedostatky pri dovozoch

 • Hlásenie o dovozoch uvádzajú VD schválení v SR – domáci VD

 • Spravidla 13 VD / majú uzatvorené zmluvy v súlade s legislatívou ?/

 • Chybný názov - neúplny, neakceptujú sa zmeny v reg. dokumentácii

 • Nesprávne údaje o OL – kritický nedostatok

 • Označovanie vnútorného obalu, vonkajšieho obalu, PIL

 • Ak bol liek prebaľovaný – iba bez zásahu do primárneho obalu, kto túto činnosť vykonával – môže to byť iba výrobca so schválenou činnosťou NA a kto takýto liek prepúšťa do SR vrátane pôvodného certifikátu a vonkajší obal musí byť označený pôvodnou šaržou a dodatočným značením výrobcu, ktorý tento zásah vykonal- zmluva výrobcu / prebalovača/ s DRR a kde sa takto prebaľovaný VL skladuje mimo územia SR – pôvodný VD, ktorý má zmluvu s DRR – iba takto je zabezpečená legálna činnosť pri zaobchádzaní s VL, ktorý môže doviesť VD schválený v SR

Nedostatky pri dovozoch


Z sielkov v daj internetov obchod

 • Na web stránkach rôznych fyzických osôb sa objavili ponuky na zásielkový výdaj veterinárnych liekov, ktoré nie sú viazané na predpis veterinárneho lekára. V zmysle ustanovenia § 22) zákona č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach však zásielkový výdaj môžu vykonávať iba schválený držitelia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

 • Súčasná legislatíva zákona č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach rieši zasielkovy výdaj / internetový obchod / s veterinárnymi liekmi nasledovným spôsobom:

 • Zásielkový výdaj subjektmi inými ako s povolenou činnosťou v schválenej lekárni je podľa ustanovenia § 22) citovaného zákona zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi nedovoleným spôsobom.

 • Na základe § 1 citovaného zákona internetovým výdajom je výdaj registrovaných veterinárnych liekov bez predpisu VL na základe elektronickej objednávky

Zásielkový výdaj / Internetový obchod /


 • za dodržania obchodných podmienok a podmienok dodržania ponuky na zásielkový výdaj veterinárnych liekov, ktoré nie sú viazané na predpis veterinárneho lekára. V zmysle ustanovenia § 22) zákona č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach však zásielkový výdaj môžu vykonávať iba schválený držitelia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.stabilitných štúdií o VL i podmienkach prepravy.

 • Internetový výdaj veterinárnych liekov je možný i rámci EÚ stanovený v § 22 odst.5,6,7) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

 • Podávanie a používanie veterinárnych liekov pri poskytovaní odborných veterinárnych činností je definovaný v §§ 102 a 103 vrátane zneškodňovania odst. 9.

 • Veľkodistribútori veterinárnych liekov sú povinný dodržiavať a postupovať podľa jednotlivých § zák.č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdrav. pomôckach.

 • Práva a povinnosti súkromných veterinárnych lekárov sú definované v zákone č. 442/2004 Z.z. o komore veterinárnych lekároch.


 • v ponuky na zásielkový výdaj veterinárnych liekov, ktoré nie sú viazané na predpis veterinárneho lekára. V zmysle ustanovenia § 22) zákona č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach však zásielkový výdaj môžu vykonávať iba schválený držitelia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.zmysle §2 odst.2) zákona č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach za zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi nedovoleným spôsobom a za jeho porušenie je možno udeliť sankcie podľa § 137 priestupky na úseku veterinárnej farmácie

 • Vyhl. MZ SR č. 74/2010 Z.z. o podrobnostiach  zásielkového výdaja


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť ! ponuky na zásielkový výdaj veterinárnych liekov, ktoré nie sú viazané na predpis veterinárneho lekára. V zmysle ustanovenia § 22) zákona č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach však zásielkový výdaj môžu vykonávať iba schválený držitelia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.


ad