Download
skojarzone leczenie nowotwor w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skojarzone leczenie nowotworów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skojarzone leczenie nowotworów

Skojarzone leczenie nowotworów

344 Views Download Presentation
Download Presentation

Skojarzone leczenie nowotworów

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skojarzone leczenie nowotworów Jacek Jassem Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku

 2. Metody leczenia onkologicznego • miejscowe (chirurgia, radioterapia) • ogólnoustrojowe (chemioterapia, hormonoterapia, terapia biologiczna)

 3. Udział poszczególnych metod wśród ogółu wyleczeń w krajach UE chemioterapia (5%) chirurgia (22%) niewyleczeni (55%) radioterapia (18%)

 4. Chirurgia Chemioterapia Radioterapia Leczenie skojarzone

 5. Leczenie skojarzone z udziałem chirurgii jako metody podstawowej

 6. Celem leczenia stosowanego w uzupełnieniu zabiegu operacyjnego jest przedłużenie życiaMożna to osiągnąć w wyniku:- zniszczenia mikroprzerzutów pod wpływem leczenia systemowego (chemioterapii lub hormonoterapii) - zniszczenie miejscowo-regionalnych mikroognisk choroby pod wpływem radioterapii

 7. Kojarzenie radioterapii i chemioterapii

 8. Cele kojarzenia radioterapii i chemioterapii • zwiększenie skuteczności radioterapii • zastosowanie leczenia zachowawczego w miejsce okaleczających zabiegów operacyjnych

 9. Teoretyczne przesłanki dla kojarzenia radioterapii i chemioterapii • współdziałanie przestrzenne • niezależne zabijanie różnych klonów komórek nowotworu • promieniouczulające działanie niektórych cytostatyków • ochrona zdrowych tkanek przed napromienianiem Peckham i Steel

 10. Strategie kojarzenia radioterapii i chemioterapii

 11. Przykłady równoczesnego stosowania chemioterapii i radioterapii • nowotwory głowy i szyi • rak płuca • rak przełyku • rak odbytu • rak szyjki macicy

 12. Biologiczne modyfikatory odpowiedzi

 13. Przykłady celowanych terapii • Hamowanie proliferacji • Hamowanie czynności genu BCL-2 (terapia antysensowa) • Nasilenie apoptozy (p53) • Hamowanie angiogenezy (VEGF) • Terapie genowe „Life is a signal transduction” I. Kurie

 14. Ligand Część zewnątrzbłonowa Część zewnątrzbłonowa Mutacje genu c-kitw mięsaku przewodu pokarmowego (GIST)

 15. Mechanizm działania imatinibu Brak imatinibu Imatinib Receptor c-Kit Błonakomórkowa Blokowanie wiązania ATP ATP łączy sięz kinazowączęściąreceptora ZahamowanieszlakuPrzekazywaniasygnału Szlak przekazywania sygnału aktywny Jądro

 16. Efekt leczenia imatinibem (badanie CT) 4 października 2000 27 czerwca 2000 Po leczeniu Przed leczeniem

 17. Rodzina receptorowych kinaz tyrozynowych HER Domena wiążąca ligand Błona komórkowa Domena kinazy tyrozynowej HER-2 HER-3 HER-4 HER-1 Dzięki uprzejmości Dr Anny Zaczek

 18. Wiąże się z białkiem HER2 Wysokie powinowactwo i czułość 95% ludzkie, 5% mysie Zmniejsza ryzyko immunogenności Zwiększa możliwość pobudzenia efektorowych mechanizmów immunologicznych Trastuzumab: humanizowane przeciwciałoanty-HER2 Mysie epitopy HER2 LudzkaIgG-1

 19. Ekspresjai amplifikacjagenu HER2 Ekspresja białka 3+ Amplifikacja, >10 kopii genu

 20. Efekt trastuzumabu w zaawansowanym raku piersi 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 trastuzumab + paklitaksel paklitaksel p<0,05 Czas do progresji 3,0 7,1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Czas (miesiące) Slamon i wsp. NEJM 2001

 21. Efekt trastuzumabuw operacyjnym raku piersi ACTH 87% 85% AC 75% % 67% HR=0,48, 2P=3x10-12 Lata od randomizacji

 22. IMC –C225 (Cetuximab) Przeciwciało przeciw EGFR Receptor Dimeryzacja Błona komórkowa Domeny kinaz tyrozy- nowych Podział komórek guza Wzrost/naprawa Zahamowanie czynności receptora i internalizacja

 23. C225 (cetuximab)

 24. Niekonwencjonalne metody leczenia: źródła „sukcesów” • nieodpowiednie narzędzia oceny leczenia • równoczesne leczenie konwencjonalne • błędne rozpoznanie nowotworu • nieuczciwość

 25. Radioterapia Chirurgia 50 ChT + HFRT ChT ChT + PCI 40 ChT + RT 30% 30 20% 20 15% 10% 10 Drobnokomórkowy rak płuca: postęp w wynikach leczenia % 1 2 3 lata

 26. Współczynniki zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w krajach Unii Europejskiej

 27. Współczynniki zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w krajach Unii Europejskiej

 28. Chirurgia? Radioterapia1900 Chemioterapia1940 Leczenie nowotworów wczoraj...

 29. Chirurgia Radioterapia Chemioterapia ...dziś...

 30. Chirurgia Radioterapia Chemioterapia Indywidualizacjaleczenia Terapiacelowana ...i jutro