slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
วิชาชีพ สอบบัญชี

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

วิชาชีพ สอบบัญชี - PowerPoint PPT Presentation


 • 323 Views
 • Uploaded on

วิชาชีพ สอบบัญชี. พัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชี. พัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศ พัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย. สถาบันการสอบบัญชีในต่างประเทศ. สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ International Federation of Accountants ;IFAC สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'วิชาชีพ สอบบัญชี' - ignatius-bates


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
พัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชีพัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชี
 • พัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศ
 • พัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย
slide3
สถาบันการสอบบัญชีในต่างประเทศสถาบันการสอบบัญชีในต่างประเทศ
 • สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ
 • International Federation of Accountants ;IFAC
 • สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
 • American Institute of Certified Public Accountants ;AICPA
 • สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอังกฤษ
 • Institute of Chartered Accountants in England and Wales: ICAEW
 • สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล
 • The Institute of Internal Auditors; IIA
 • สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ(ISACA)
slide4
สถาบันทางการสอบบัญชีในประเทศไทยสถาบันทางการสอบบัญชีในประเทศไทย
 • สถาบันการศึกษา
 • สถาบันวิชาชีพ
 • สถาบันกำกับดูแล
slide5
สถาบันวิชาชีพ
 • สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพื้นกรุงเทพฯ
 • สมาคมการบัญชีไทย
slide6
สถาบันกำกับดูแล
 • คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ (กกบ.)
 • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ – ดูภาพ 2-1
 • หน่วยงานอื่นของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลวิชาชีพสอบบัญชี
slide7
คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ (กกบ.)

พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 กำหนดให้มี กกบ. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • กำกับดูแลสภาวิชาชีพบัญชี
 • ให้ความเห็นชอบข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีที่สำคัญและมาตรฐานการบัญชี
 • เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบวิชาชีพใดที่ต้องได้รับใบอนุญาต หรือจดทะเบียนกับสภาวิชาชีพฯ
 • พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือของผู้กล่าวหา
slide8
สภาวิชาชีพบัญชี

พรบ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 กำหนดให้มีสภาวิชาชีพบัญชี

 • มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการจรรยาบรรณ และสมาชิกสภาวิชาชีพ
 • มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีกำหนดจรรยาบรรณรับขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพบัญชีออก/พัก/ถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาของวิชาชีพบัญชี
slide9
หน่วยงานอื่นของรัฐฯ

กรมสรรพากร

กำหนดให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องรักษาจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และทดสอบรายการในแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการของบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตนตรวจสอบ

slide10
หน่วยงานอื่นของรัฐฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)

กำหนดให้จัดทำและส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การเปิดเผยตามที่ กลต.กำหนด งบการเงินต้องมีผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบหรือสอบทาน ผู้สอบบัญชีต้องได้รับความเห็นชอบจาก กลต.

slide11
หน่วยงานอื่นของรัฐฯ

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)

ในกิจการธนาคาร เงินทุนและเครดิตฟองซิเอร์ ธปท.ใช้อำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธปท.

สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ต้องจัดทำและยื่นงบการเงินราย ไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว และงบการเงินสำหรับรองปีปฏิทินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

slide12
กฎหมายการบัญชีและการสอบบัญชีกฎหมายการบัญชีและการสอบบัญชี

กฎหมายการบัญชี

กฎหมายการสอบบัญชี

slide13
กฎหมายการบัญชี

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554

ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2543

slide14

1.พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

1. กำหนดผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมี 5 ประเภท คือ

- ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

- บริษัทจำกัด

- บริษัทมหาชนจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

- นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

- กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

2. กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดทำและยื่นงบการเงินต่อสำนักงานกลางบัญชีหรือสำนักงานบัญชีประจำท้องที่

slide15

1.พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

กำหนดให้งบการเงินต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ยกเว้นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็ก

กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด และควบคุมให้ผู้ทำบัญชีจัดทำบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตามกฎหมาย

slide16

2.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน2.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 • สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้กำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards: TFRS) ออกเป็น 2 กลุ่ม
 • สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for Publicly Accountable Entities: TFRS for PAEs)
 • สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for Non-Publicly Accountable Entities: TFRS for NPAEs)
slide17

3.ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ3.ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ

 • งบการเงินทุกแบบเป็นงบการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี
 • ดูตารางที่ 2-1
slide18

4. ประกาศกรมทะเบียนการค้าฯ

 • คุณสมบัติผู้ทำบัญชี
 • มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 • มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีได้
 • ไม่เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ทางการบัญชี สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทขนาดเล็ก
 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางการบัญชี สำหรับกรณีนอกเหนือจากหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทขนาดเล็ก
slide19
กฎหมายการสอบบัญชี

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2472

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

slide20
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

2. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

3. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้

slide21
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

หมวดที่ 1 บททั่วไป

หมวดที่ 2 ความโปร่งใน ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

หมวดที่ 3 ความรู้ ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หมวดที่ 4 การรักษาความลับ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

หมวดที่ 6 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้

หมวดที่ 7 ความรับผิดชอบต่อเพื่อร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป

slide22

คำกล่าวที่น่าจดจำ

 • “You can fool all the people some of the time,

and some of the people all the time,

but you cannot fool all the people all the time.”

“ท่านอาจหลอกทุกคนได้ในบางเวลา

และอาจหลอกบางคนได้ตลอดเวลา

แต่ท่านไม่อาจหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา”

Abraham Lincoln

slide23

บทเรียนที่ผ่านมาจากการขาดจรรยาบรรณบทเรียนที่ผ่านมาจากการขาดจรรยาบรรณ

Satyam Computer Service Limited

 • บริษัท IT outsourcing ใหญ่อันดับ 4 ของอินเดีย
 • ได้รางวัล “Golden Peacock Award for Corporate Governance Under Risk Management and Compliance Issues”
 • เงินสดไม่มีตัวตน US$ 1.1 billion ลูกหนี้ไม่มีตัวตน US$ 108 million สร้างพนักงานไม่มีตัวตน 13,000 คน
 • สาเหตุ – สร้างราคาหุ้นเพราะกลัวถูกเทคโอเวอร์
 • ผลกระทบ – หุ้นตกจาก US$ 29.1 เหลือ US$ 1.8, CEO, CFO และผู้สอบบัญชีถูกดำเนินคดี, ถูก take over โดย MahindraSatyam
slide24

บทเรียนที่ผ่านมาจากการขาดจรรยาบรรณบทเรียนที่ผ่านมาจากการขาดจรรยาบรรณ

Enron

 • “America’s Most of Innovative Company”
 • “100 Best Companies to Work for in America”
 • มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
 • เงินสดไม่มีตัวตน US$ 1.1 billion ลูกหนี้ไม่มีตัวตน US$ 108 million สร้างพนักงานไม่มีตัวตน 13,000 คน
 • สาเหตุ – ห่วงราคาหุ้นมากกว่าความถูกต้อง ใช้กลเม็ดทางการบัญชีเพื่อปกป้องราคาหุ้น
 • ผลกระทบ – หุ้นตกจาก US$ 90 เหลือไม่ถึงเหรียญ, President ติดคุก 24 ปี, CFO ติดคุก 6 ปี, Chairman & CFOตายก่อน และสำนักงานสอบบัญชี Arthur Anderson กลายเป็นอดีต Big 5ต้นตอของ Sarbanes-Oxley Act, 2002
slide25
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

1. ระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี

2. การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน

slide26
1.ระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี1.ระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี
 • วัตถุประสงค์
 • ส่วนประกอบ
  • ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน
  • ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
  • การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • ทรัพยากรบุคคล
  • การปฏิบัติงาน
  • การติดตาม
  • การจัดทำเอกสารหลักฐาน
slide27
2. การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน

องค์ประกอบที่สำคัญ

 • ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน
 • ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
 • การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานตรวจสอบ
 • การมอบหมายงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
 • การปฏิบัติงานตรวจสอบ
 • การติดตามผล