Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztu...
Download
1 / 23

Ustawa z 18 marca 2011 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Ustawa z 18 marca 2011 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ustawa z 18 marca 2011 r.' - idra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ustawa z 18 marca 2011 r

Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z 18 marca 2011 r.


Ustawa z 18 marca 2011 r

Ustawa wchodzi w życie w dniu oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 1 października 2011 r.W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, na wniosek kandydata mogą być procedowane według dotychczasowych przepisów lub według przepisów ustawy z 18 marca 2011 r.Art..33 Ustawy z dnia 18 marca 2011


Doktorat
DOKTORAT oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r.

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Warunek otwarcia przewodu – co najmniej jedna książka, rozdział w książce, publikacja w indeksowanym czasopiśmie lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej

Art. 11.2 Ustawy z dnia 18 marca 2011

 • Brak wymagań posiadania publikacji do otwarcia przewodu doktorskiego


Doktorat1
DOKTORAT oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Promotor i promotor pomocniczy

Art. 14 Ustawy z dnia 18 marca 2011

Art. 20 ust. 6 i 7 Ustawy z dnia 18 marca 2011

Rozprawa może być przestawiona w języku innym niż polski (za zgodą Rady)

Art. 13 ust. 5 Ustawy z dnia 18 marca 2011

 • Promotor

  Art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003

 • Rozprawa musi być przedstawiona w języku polskim (dopuszczalne pewne wyjątki)


Doktorat2
DOKTORAT oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Rozprawa może mieć formę maszynopisu książki, wydanej książki lub spójnego tematycznie zbioru artykułów w indeksowanych czasopismach. Promotor otrzymuje rozprawę w formie elektronicznej

i papierowej

Art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 18 marca 2011

 • Rozprawa musi mieć formę maszynopisu, który zostaje przekazany promotorowi przez kandydata w pięciu egzemplarzach

  Par. 4 pkt 1Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)


Doktorat3
DOKTORAT oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

 • Egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie B-2

  Par. 2 ust. 1.c Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)

 • Kandydat, który przedstawi certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego co najmniej na poziomie B-2 , jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego

  Art. 12 ust. 4Ustawy z dnia 18 marca 2011


Doktorat4
DOKTORAT oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

ŻADEN recenzent nie może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód ani pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta

Art. 20 ust. 5Ustawy z dnia 18 marca 2011

 • CO NAJWYŻEJ JEDEN recenzent może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód lub pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta

  Art. 20 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003


Doktorat5
DOKTORAT oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

 • Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 3 miesięcy

  Par. 5 ust. 3 Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)

 • Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 2 miesięcy

  Par. 6 pkt 3Rozporządzenie MNiSW z 22 września 2011 (Dz U. nr 204, poz. 1200)


Doktorat6
DOKTORAT oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje jednostka przeprowadzająca przewód zamieszcza na swoich stronach internetowych. Pozostają tam one co najmniej do dnia nadania stopnia doktora.

Art. 13 ust. 7Ustawy z dnia 18 marca 2011

 • Brak wymogu zamieszczania informacji o pracy doktorskiej i recenzjach na stronach internetowych


Habilitacja
HABILITACJA oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Kandydat składa wniosek do Centralnej Komisji (CK) i wskazuje Radę, która ma przeprowadzić postępowanie (jeśli ta Rada odmówi, CK wskazuje Radę, która przeprowadzi postępowanie)

Art. 18a.1, 2, 3Ustawy z dnia 18 marca 2011

 • Kandydat składa dokumentację do Rady, która podejmuje decyzję w sprawie wszczęcia przewodu

  Par.11 Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)


Habilitacja1
HABILITACJA oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

CK (w terminie 6 tygodni) powołuje Komisję ds. konkretnego przewodu i wskazuje 4 jej członków, w tym 2 recenzentów oraz przewodniczącego.

Rada Wydziału (Rada Naukowa) wskazuje 3 członków Komisji, w tym sekretarza i recenzenta.

Art. 18 a ust. 5Ustawy z dnia 18 marca 2011

 • Rada Wydziału (Rada Naukowa) wyznacza 2 recenzentów

 • CK wyznacza dwóch recenzentów

 • Art. 20 ust. 5a Ustawy z dnia 14 marca 2003


Habilitacja2
HABILITACJA oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Wszczęcie postępowania na podstawie dorobku kandydata, z tym że kandydat musi wskazać swoje osiągnięcie naukowe (którym może być książka lub cykl jedno-tematycznych artykułów) oraz wykazać się aktywnością naukową w postaci publikacji.

Art. 16.1Ustawy z dnia 18 marca 2011

 • Wszczęcie postępowania po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej (którą może być książka, cykl jedno-tematycznych artykułów, oryginalne osiagnięcie projektowe lub konstrukcyjne) i pozostałego dorobku naukowego

  Art. 16, 17 Ustawy z dnia 14 marca 2003


Habilitacja3
HABILITACJA oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 6 tygodni

Art. 18 a ust. 7Ustawy z dnia 18 marca 2011

 • Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 3 miesięcy

  Par.14 ust. 3 Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)

  Par.5 ust 3 Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)


Habilitacja4
HABILITACJA oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Na podstawie recenzji oraz dyskusji podczas posiedzenia, Komisja w terminie 21 dni podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia dr hab. w głosowaniu jawnym (kandydat może zażądać głosowania tajnego).

Art. 18 a ust. 11Ustawy z dnia 18 marca 2011

 • Na podstawie recenzji Rada podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia kandydata do kolokwium habilitacyjnego

 • Kolokwium habilitacyjne i głosowanie nad przyjęciem kolokwium

 • Wykład habilitacyjny

  Par. 15, 16, 17 Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)


Habilitacja5
HABILITACJA oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Komisja przedstawia Radzie uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego a Rada w ciągu miesiąca podejmuje decyzję (uchwała Rady)

Art. 18 a ust 11Ustawy z dnia 18 marca 2011

 • Rada, po odbyciu kolokwium habilitacyjnego (w przypadku niepowodzenia, kolokwium może być powtórzone) oraz wygłoszeniu wykładu przez habilitanta podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

  Par. 17 ust. 2. Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)


Habilitacja6
HABILITACJA oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Brak wymogu zamieszczania informacji o przewodzie habilitacyjnym

 • Rada jednostki organizacyjnej zamieszcza na swoich stronach internetowych: wniosek osoby ubiegaącej się o nadanie stopnia wraz z autoreferatem,harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem. Informację o przewodzie habilitacyjnym ogłasza się również na stronie podmiotowej CK

  Art. 18 a ust 12Ustawy z dnia 18 marca 2011


Tytu profesora
Tytuł profesora oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 14 marca 2003 r

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Kandydat składa wniosek wraz załącznikami do wybranej przez siebie Rady Wydziału (Rady Naukowej) w wersji elektronicznej

i papierowej

Art. 27 ust 1Ustawy z dnia 18 marca 2011

Par. 19 Rozporządzenie MNiSW z 22 września 2011 (Dz U. nr 204, poz. 1200)

Postępowanie rozpoczyna się na wniosek Rady (za zgodą kandydata) lub na wniosek kandydata poparty 3 opiniami osób z tytułem profesora w dyscyplinie, w której kandydat ubiega się o tytuł naukowy

Par. 20 Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)

Art. 27 Ustawy z dnia 14 marca 2003


Tytu profesora1
Tytuł profesora oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Rada proponuje listę 10 recenzentów.

CK powołuje 5 recenzentów, którzy przygotowują oceny w formie ankiet – ŻADEN recenzent nie może być zatrudniony w tej samej instytucji co kandydat i być członkiem Rady.

Art. 27 ust 3, 4, 5Ustawy z dnia 18 marca 2011

 • Rada powołuje 2 recenzentów

 • CK powołuje 2 recenzentów

  Art. 27 Ust. 4 Ustawy z dnia 14 marca 2003


Tytu profesora2
Tytuł profesora oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Rada Wydziału (Rada Naukowa) po zapoznaniu się z ocenami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora.

W przypadku pozytywnego głosowania, Rada kieruje wniosek o nadanie tytułu profesora do CK ( w terminie

1 miesiąca od uchwały)

CK popiera wniosek (i przesyła do Prezydenta RP) bądź nie popiera wniosku ( w terminie 6 mcy od otrzymania uchwały)

Art. 28 ust 1Ustawy z dnia 18 marca 2011

 • Rada Wydziału (Rada Naukowa) po zapoznaniu się z ocenami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora.

 • W przypadku pozytywnego głosowania, Rada kieruje wniosek o nadanie tytułu profesora do CK

 • CK popiera wniosek (i przesyła do Prezydenta RP) bądź nie popiera wniosku

  Art. 28 Ustawy z dnia 14 marca 2003


Tytu profesora3
Tytuł profesora oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

Wymagania dla kandydata do tytułu:

- stopień dr hab. lub uprawnienia równorzędne

- osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania habilitacyjne

 • Wymagania dla kandydata do tytułu:

  - stopień dr hab.

  - osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania habilitacyjne


Tytu profesora4
Tytuł profesora oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

- doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i międzynarodowych

- uczestnictwo w co najmniej 3 przewodach doktorskich w charakterze promotora (co najmniej 1 raz) lub promotora pomocniczego

 • istotne osiągnięcia organizacyjne

 • istotne osiągnięcia w zakresie dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej


Tytu profesora5
Tytuł profesora oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

- co najmniej dwukrotne recenzowanie prac doktorskich i prac/wniosków habilitacyjnych

- odbycie staży naukowych

Art. 26 Ustawy z dnia 18 marca 2011

Art. 26 Ustawy z dnia 14 marca 2003


Tytu profesora6
Tytuł profesora oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dotychczasowe przepisy

Ustawa z 18 marca 2011 r.

● Brak wymogu zamieszczania informacji o nadaniu tytułu profesora

● Uchwała w sprawie nadania tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej oraz na stronie CK

Par. 19 Rozporządzenie MNiSW z 22 września 2011

(Dz U. nr 204, poz. 1200)