1 / 14

Formátování ve Wordu 2010 - styly

Formátování ve Wordu 2010 - styly. Styly – jejich použití. Orientace na pásu karet. Informační technologie / Zpracování a využití informací. Název : Formátování ve Wordu 2010 - styly. Klíčová slova : textový editor, formátování textu , styly, vlastní styl

idra
Download Presentation

Formátování ve Wordu 2010 - styly

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Formátování ve Wordu 2010 - styly Styly – jejich použití. Orientace na pásu karet.

 2. Informační technologie / Zpracování a využití informací • Název : Formátování ve Wordu 2010 - styly. • Klíčová slova : textový editor,formátování textu, styly, vlastní styl • Věková skupina :4.ročník • Datumověření : 17.2.2012 • Autor:Mgr. Eva Marková

 3. Anotace : Žákpracuje s textem napsaným ve Wordu 2010 , upravuje ho dle potřeby – volí vhodný styl. Ví, že může vytvořit vlastní styl. Procvičuje psaní a znalost kláves na klávesnici včetně orientace na pásu karet.

 4. Co je to styl? Můžeme říci, že styly označujeme přednastavené „šablony“,kterou můžeme použít při úpravě textu většího rozsahu. Tyto „šablony“ umožní jediným krokem současně aktivovatvšechnypožadované vlastnosti upravovaného textu - dokumentu. Např. řez písma, velikost písma, typ písma..

 5. Prohlédni si a zhodnoť následující text.

 6. Jak vypadá stejný text po použití jiného stylu?

 7. Ohraničením upravovaného textu. V prvním obrazci byly ohraničeny pouze názvy zvířat a zvolený styl je zvýraznil. V druhém obrazci byl ohraničen celý text, zvolený styl ho upravil jako jediný celek. Který způsob úpravy je přehlednější vzhledem k obsahu textu? Proč?

 8. Kolik různých stylů nám textový editor nabízí? Stačí se podívat v textovém editoru na kartu DOMŮ, skupinu STYLY. Najdeme zde také známou šipku, která po aktivaci rozbalí nabídku dalších stylů. Zvolený styl se barevně zvýrazní- oranžově se orámuje.

 9. Pojďme je vyzkoušet. Použij různé styly na jednotlivá slova i na celé texty.

 10. Chceme-li pozměnit sady stylů barvu, písmo, mezery ….. musíme otevřít nabídkuve skupině „STYLY“.

 11. Samostatná práce . Napiš krátký zápis o třech zvířátkách. Vyzkoušej jednotlivé styly, které nabízí textový editor Word 2010. Označ do bloku pouze názvy zvířat a zvol libovolný styl. Porovnej vzhled použitých stylů a zhodnoť vhodnost použitých stylů.

 12. Můžeme si vytvořit vlastní styl ? Ano. Není to až tak složité. Stačí rozbalit spodní šipku u nabídky galerie stylů. V nabídce najdeme odkaz na uložení zvoleného stylu, který doplníme vlastními prvky. V tomto ročníku to ale procvičovat nebudeme.

 13. Zdroje :psaný text je tvořen a upravován ve Smart Notebooku 10.8„tlačítka“ z pásu textového editoru jsou tvořena digitalizací (panel nástrojů ve Smart Notebooku 10.8)

More Related