Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約. Bîn-sò͘-kì 《 民數 記》 Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第 二十五章. Bîn-sò͘-kì 《 民數 記》 Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第 二十五章 Tē 1 chat 第一節. Í-sek-lia̍t lâng tiàm tī Si̍p-têng, peh-sìⁿ chiū kap Mô͘-ap ê cha-bó͘-gín-á kiâⁿ îm-loān .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ide


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B n s k t j cha p g chiu

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng巴克禮修訂版聖經Kū-iok舊約

Bîn-sò͘-kì《民數記》

Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ第二十五章


B n s k numbers t j cha p g chiu t 1 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 1 chat 第一節

Í-sek-lia̍t lâng tiàm tī Si̍p-têng,

peh-sìⁿ chiū kap Mô͘-ap

ê cha-bó͘-gín-á kiâⁿ îm-loān.

以色列人tiàm tī Si̍p-têng,

百姓就kap Mô͘-ap

ê cha-bó͘-gín-á行淫亂。


B n s k numbers t j cha p g chiu t 2 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 2 chat 第二節

In hiàn-chè in ê siōng-tè,

chhiáⁿ peh-sìⁿ lâi hù,

peh-sìⁿ chia̍h in ê chè-mi̍h,

soà kūi-pài in ê siōng-tè.

In獻祭in ê上帝,

請百姓來赴,

百姓食in ê祭物,

續跪拜in ê上帝。


B n s k numbers t j cha p g chiu t 3 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 3 chat 第三節

Í-sek-lia̍t lâng kap Pa-le̍k-pí-jíⁿ liân-ha̍p;

Iâ-hô-hoa chiū tùi Í-sek-lia̍t lâng

hoat siū-khì.

以色列人kap Pa-le̍k-pí-jíⁿ連合;

耶和華就對以色列人

發受氣。


B n s k numbers t j cha p g chiu t 4 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 4 chat 第四節

Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng,

Chiong peh-sìⁿ lóng-chóng ê cho̍k-tiúⁿ,

tng-thâu pe̍h-ji̍t tiàu-sí tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng,

hō͘ Iâ-hô-hoa ê tōa siū-khì thang tùi Í-sek-lia̍t siau-bô.

耶和華對摩西講:

將百姓lóng總ê族長,

當頭白日吊死tī耶和華ê面前,

hō͘耶和華ê大受氣thang tùi以色列消無。


B n s k numbers t j cha p g chiu t 5 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 5 chat 第五節

Mô͘-se chiū tùi Í-sek-lia̍t ê sím-phòaⁿ-koaⁿ kóng,

Kìⁿ-nā sio̍k lín ê lâng,

ū kap Pa-le̍k-pí-jíⁿ liân-ha̍p-ê

lín tio̍h thâi-sí i.

摩西就對以色列ê審判官講:

見若屬lín ê人,

有kap Pa-le̍k-pí-jíⁿ連合ê

lín tio̍h thâi死伊。


B n s k numbers t j cha p g chiu t 6 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 6 chat 第六節

Mô͘-se kap Í-sek-lia̍t hōe-chiòng tú-á tī hōe-bō͘

mn̂g-kháu teh-khàu ê sî, hut-jiân ū Í-sek-lia̍t tiong chi̍t-lâng, tng in ba̍k-chiu chêng toà chi̍t-ê

Bí-tiân ê hū-jîn-lâng kàu i ê hiaⁿ-tī hia.

摩西kap以色列會眾tú-á tī會幕

門口teh哭ê時,忽然有以色列中

一人,當in目睭前帶一個

米甸ê婦人人到伊ê兄弟hia。


B n s k numbers t j cha p g chiu t 7 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 7 chat 第七節

Chè-si A-lûn ê sun, Í-lī-a-sat ê kiáⁿ,

Hui-nî-hap khòaⁿ-kìⁿ,

chiū tùi hōe-tiong khí-lâi,

chhiú-ni̍h kia̍h chhiuⁿ;

祭司亞倫ê孫,Í-lī-a-sat ê kiáⁿ,

Hui-nî-hap看見,

就tùi會中起來,

手裡 kia̍h鎗;


B n s k numbers t j cha p g chiu t 8 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 8 chat 第八節

tè Í-sek-lia̍t lâng ji̍p têng-á-lāi, chha̍k-sí nn̄g-lâng,

chiū-sī chha̍k-thàu Í-sek-lia̍t lâng

kap hit ê hū-jîn-lâng ê pak-tó͘;

án-ni, tī Í-sek-lia̍t lâng ê tiong-kan un-e̍k chiū soah.

tè以色列人入亭á內,鑿死兩人,

就是鑿透以色列人

kap hit-ê婦人人ê腹肚;

án-ni,tī以色列人ê中間瘟疫就soah。


B n s k numbers t j cha p g chiu t 9 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 9 chat 第九節

Hit-sî

tú-tio̍h un-e̍k sí-ê,

nn̄g-bān sì-chheng lâng.

Hit時

tú-tio̍h瘟疫死ê,

兩萬四千人。


B n s k numbers t j cha p g chiu t 10 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 10 chat 第十節

Iâ-hô-hoa

hoan-hù Mô͘-se kóng,

耶和華

吩咐摩西講:


B n s k numbers t j cha p g chiu t 11 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 11 chat 第十一節

Chè-si A-lûn ê sun, Í-lī-a-sat ê kiáⁿ, Hui-nî-hap

hō͘ Góa só͘ hoat ê siū-khì siau-bô tī Í-sek-lia̍t lâng,

in-ūi i tī in tiong-kan, ēng Góa ê tò͘-khī chòe tò͘-khī,

hō͘ Góa tī tò͘-khī-tiong bô bia̍t-bô in.

祭司亞倫ê孫,Í-lī-a-sat ê kiáⁿ,Hui-nî-hap

hō͘我所發ê受氣消無tī以色列人,

因為伊tī in中間,用我ê妒忌做妒忌,

hō͘我tī妒忌中無滅無in。


B n s k numbers t j cha p g chiu t 12 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 12 chat 第十二節

Só͘-í lí tio̍h kóng,

Khòaⁿ ah, Góa ēng

Góa pêng-an ê iok siúⁿ-sù i;

所以你tio̍h講:

看ah,我用

我平安ê約賞賜伊;


B n s k numbers t j cha p g chiu t 13 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 13 chat 第十三節

beh chòe i kap i ê hō͘-è

éng-oán chòe chè-si ê chit ê iok,

in-ūi i ūi-tio̍h i ê Siōng-tè ū tò͘-khī ê sim,

koh ūi-tio̍h Í-sek-lia̍t lâng sio̍k-chōe.

beh做伊kap伊ê後裔

永遠做祭司ê職ê約,

因為伊為tio̍h伊ê上帝有妒忌ê心,

koh為tio̍h以色列人贖罪。


B n s k numbers t j cha p g chiu t 14 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 14 chat 第十四節

Hit ê siū-thâi ê Í-sek-lia̍t lâng, chiū-sī kap

Bí-tiân ê hū-jîn-lâng saⁿ-kap siū chha̍k-sí-ê,

miâ-kiò Sim-lī, sī Sat-lō͘ ê kiáⁿ,

sī Se-biān chi-phài-tiong chi̍t-cho̍k ê siú-léng.

hit-ê受thâi ê以色列人,就是kap

米甸ê婦人人相kap受鑿死ê,

名叫Sim-lī,是Sat-lō͘ ê kiáⁿ,

是西門支派中一族ê首領。


B n s k numbers t j cha p g chiu t 15 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 15 chat 第十五節

Hit ê siū chha̍k-sí Bí-tiân ê hū-jîn-lâng

miâ-kiò Ko-su-pí, sī So͘-jíⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ;

chit ê So͘-jíⁿ sī Bí-tiân ê peh-sìⁿ

chi̍t-cho̍k ê thâu-lâng.

Hit-ê受鑿死米甸ê婦人人

名叫Ko-su-pí,是So͘-jíⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ;

chit-ê So͘-jíⁿ是米甸ê百姓

一族ê頭人。


B n s k numbers t j cha p g chiu t 16 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 16 chat 第十六節

Iâ-hô-hoa

hoan-hù Mô͘-se kóng,

耶和華

吩咐摩西講:


B n s k numbers t j cha p g chiu t 17 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 17 chat 第十七節

Lí tio̍h khún-pek Bí-tiân lâng,

koh phah in;

你tio̍h窘迫米甸人,

koh phah in;


B n s k numbers t j cha p g chiu t 18 chat
Bîn-sò͘-kì《民數記》Numbers Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章Tē 18 chat 第十八節

in-ūi in ēng khúi-khiat ê kè-bô͘ khún-pek lín, tī Pí-jíⁿ ê sū,

kap in ê chí-bē, Bí-tiân siú-léng ê cha-bó͘-kiáⁿ,

Ko-su-pí ê sū, ēng khúi-khiat ê kè-bô͘ ín-iú lín;

chit ê Ko-su-pí, tng un-e̍k liû-hêng ê ji̍t,

in-ūi Pí-jíⁿ ê sū í-keng siū chha̍k-sí.

因為in用詭譎ê計謀窘迫lín,tī Pí-jíⁿ ê事,

kap in ê姊妹,米甸首領ê cha-bó͘-kiáⁿ,

Ko-su-pí ê事,用詭譎ê計謀引誘lín;

chit-ê Ko-su-pí,當瘟疫流行ê日,

因為Pí-jíⁿ ê事已經受鑿死。